Fostóir - Ceisteanna Coitianta


Print page

JobsPlus - Fostóir

Ceisteanna Coitianta

 1. Céard é Dreasacht JobsPlus?
 2. Cathain a thosóidh Dreasacht JobsPlus?
 3. Cad is fiú an dreasacht?
 4. Conas a íocfar an dreasacht?
 5. An mbeidh cáin le híoc ar ioncam ón dreasacht seo?
 6. Cá mhéad fostaí is féidir liom a fhostú faoin scéim?
 7. An féidir an dreasacht a lorg i gcás gach cineál fostaíochta?
 8. An bhfuil mo chuideachta cáilithe?
 9. Duine féinfhostaithe mé gan fostaí ar bith – an féidir liom iarratas a dhéanamh?
 10. Conas a ndéanaim iarratas agus conas a chláraím mar fhostóir incháilithe?
 11. An mbeidh Deimhniú Imréitigh Cánach cothrom le dáta uaim?
 12. Cad í an chéad chéim eile tar éis clárú?
 13. Cé hiad na daoine a mheastar a bheith ina bhfostaithe incháilithe?
 14. Daoine atá ag fáil Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora nó Liúntas Míchumais, an gcáileoidh siad don scéim?
 15. An féidir am a caitheadh ar scéimeanna gníomhachtúcháin a chomhaireamh mar chuid den tréimhse cháilitheachta do JobsPlus?
 16. Cathain agus conas a gheobhaidh mé amach an gcáileoidh na daoine atá i gceist agam a fhostú faoi scéim JobsPlus?
 17. Tá iarratasóir roghnaithe agam don phost, céard é an chéad chéim eile?
 18. Ní raibh aon rud cloiste agam mar gheall ar jobsireland.ie roimhe seo, conas a chabhródh siad liom duine a earcú?
 19. Cé na seirbhísí eile a thairgeann an Roinn d'fhostóirí?
 20. Tá intéirneach ar JobBridge agam. An ceadmhach dom an duine sin a fhostú faoi scéim JobsPlus?
 21. Táim an-sáste leis an intéirneach atá agam agus tá i gceist agam post lánaimseartha a thairiscint di/dó tar éis 3 mhí ar JobBridge. An gcáileoidh siad don dreasacht?
 22. Níl aon rud cloiste agam faoi scéim JobsBridge go dtí seo, céard é féin agus cá bhfaighinn tuilleadh eolais air?
 23. An ceadmhach dom cur isteach ar JobsPlus ar son fostaí a bhí agam roimhe seo nó atá agam anois?
 24. Cé mhéad uaireanta oibre a bheidh ar rannpháirtithe a dhéanamh?
 25. Bím an-ghnóthach ar feadh an tsamhraidh agus ba mhaith liom duine a fhostú go lánaimseartha sna míonna sin – an féidir liom duine a fhostú faoin scéim JobsPlus?
 26. B'fhearr le fostaí de mo chuid trí lá a oibriú seachas ceithre lá. An féidir liom an cead sin a thabhairt dó nó di?
 27. An féidir le fostaí síniú go hócáideach ar an mBeochlár fad is a bhíonn sé nó sí fostaithe agam faoi scéim JobsPlus?
 28. Táim páirteach i Scéim Chúnaimh na gCoimisinéirí Ioncaim agus i Scéim Dreasachta an Fhostóra (ÁSPC) cheana féin, an féidir liom na fostaithe sin a aistriú go dtí scéim JobsPlus?
 29. Cad a tharlóidh má fhágann fostaí nó mura bhfuil post agam dó nó di níos mó?
 30. Cad a tharlóidh má fhágann fostaí a phost agus go ngabhann fostaí eile a áit nó a háit. An leanaim ar aghaidh faoin scéim?
 31. B'éigean dom fostaí a ligean chun siúil, an féidir liom fostaí eile a earcú chun an folúntas lánaimseartha sin a líonadh, agus an bhfaighidh mé íocaíocht 24 mhí nó an t-iarmhéid?
 32. Ní ann don phost a thuilleadh; an gcaithfidh mé an dreasacht a aisíoc má chríochnaíonn an post?
 33. Tá m'fhostaí cáilithe imithe ar saoire mháithreachais; an féidir liom an íocaíocht a choimeád agus oibrí sealadach a fhostú ina háit?
 34. Cad a tharlóidh má théann m'fhostaí ar saoire bhreoiteachta?
 35. An mbeidh dualgais bhreise le comhlíonadh agam mar fhostóir?
 36. Má theastaíonn tacaíocht ó m'fhostaí le cúram linbh, an bhfuil aon tacaíocht den sórt sin ar fáil?
 37. Tugaim faoi deara ar an dearbhú a shínigh mé gur féidir leis an Roinn fíorú a dhéanamh ó am go chéile, céard a bheidh i gceist ansin?
 38. Is é mo bhrainse cuntais a phléann le gnóthaí riaracháin mar seo, seans nach mbeidh a fhios acu an bhfuil nach bhfuil an duine sin fostaithe agam níos mó.
 39. Nílim sásta le cinneadh na Roinne ar m'iarratas, cad í an chéad chéim eile dom?
 40. Ní bhfuair mé amach faoin dreasacht go dtí le deireanas ach tá fostaí agam a d'fhéadfadh cáiliú, an féidir liom iarratas a dhéanamh?
 41. Cá bhfaighinn tuilleadh eolais?

1. Céard é Dreasacht JobsPlus?

Dreasacht d'fhostóirí is ea JobsPlus, ón Roinn Coimirce Sóisialaí, a spreagann fostóirí agus a íocann iad as deis fostaíocht a thairiscint do dhuine atá dífhostaithe go fadtéarmach.  Gabhfaidh an dreasacht seo áit Scéim Chúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim agus Scéim Dhíolúine (ÁSPC) Poist an Fhostóra ón 1 Iúil 2013.  Déanfar íocaíochtaí rialta airgid le fostóirí cáilitheacha chun costais phá a fritháireamh i gcás ina bhfostaíonn siad cuardaitheoir poist ón mbeochlár. 

Ceapadh JobsPlus chun fostóirí agus gnóthais a spreagadh chun díriú ar dhaoine atá dífhostaithe le fada agus fostaithe á n-earcú acu.  Is mó an leibhéal íocaíochta i gcás daoine atá dífhostaithe le dhá bhliain le cois.

2. Cathain a thosóidh dreasacht JobsPlus?

Fostóirí cáilithe a earcaíonn fostaithe lánaimseartha an 1 Iúil 2013 nó ina dhiaidh, féadfaidh siad cur isteach ar an dreasacht, a bheidh ar fáil ar dtús ar bhonn píolóta sé mhí.

3.Cad is fiú an dreasacht?

Soláthróidh an dreasacht íocaíocht ar dhá leibhéal: €7,500 in imeacht dhá bhliain leis an bhfostóir i gcás gach duine a earcaítear agus a bhí dífhostaithe ar feadh 12 mhí ach faoi bhun 24 mí agus €10,000 in imeacht dhá bhliain leis an bhfostóir i gcás gach duine a earcaítear agus a bhí dífhostaithe ar feadh 24 mí le cois. Íocfar an dreasacht nua seo gach mí i riaráiste.

4. Conas a íocfar an dreasacht?

Íocfar fostóirí i riaráiste gach mí i bhfoirm Aistriú Leictreonach Cistí (EFT) - níl aon mhodh íocaíochta ann.  Ní mór d'fhostóir cáilithe cuntas bainc a shonrú tráth déanta an iarratais. Eiseofar duillín íocaíochta d'fhostóirí ina sonrófar na fostaithe dá dtagraíonn an dreasacht.

5. An mbeidh cáin le híoc ar ioncam ón dreasacht seo?

Ní fhéachfar ar ioncam a fhaigheann fostóir ón tionscnamh seo mar ioncam ar mhaithe le cáinioncaim nó cáin chorparáideach.

6. Cá mhéad fostaí is féidir liom a fhostú faoin scéim?

D'fhéadfadh sé nach n-éireoidh leis an Roinn an t-éileamh ar tacaíocht a shásamh toisc teorainn a bheith leis an cistiú iomlán atá ar fáil uair ar bith.  Níl i gceist ag an Roinn teorainn a chur le líon na bhfostaithe a d'fhéadfadh fostóir amháin a earcú faoin scéim ach coimeádann sí aici féin an ceart teorainneacha dá sórt a chur i bhfeidhm chun gur féidir Tionscnamh JobsPlus a bhainistiú ar shlí ordúil.

7. An féidir an dreasacht a lorg i gcás gach cineál fostaíochta?

Is féidir poist a thairiscint i raon leathan earnálacha agus ceirdeanna. 

Ní cháileoidh fostaíocht a mheastar a ghabhann áit fostaíocht atá ann cheana féin agus coimeádann an Roinn aici féin an ceart an íocaíocht a aisghabháil i gcás ina bhfostaíonn fostóir duine a ghabhann áit fostaí atá ann cheana féin nó a dhéanann iarracht fostaithe a ligean chun siúil ionas gur féidir tacaíocht airgeadais a lorg faoi JobsPlus.

Ní ceadmhach an dreasacht a úsáid chun tacú le daoine atá fostaithe cheana féin nó chun uaireanta breise a thairiscint d'fhostaithe atá páirt-dífhostaithe.

Ní cáileoidh fostóirí a mheastar a bheith ina gcomhlachtaí seirbhíse poiblí laistigh den chiall atá le 'comhlacht seirbhíse poiblí' don scéim.  Duine nó comhlacht a mhaoiníonn an tOireachtas nó an Státchiste agus a bhfuil scéim pinsin seirbhíse poiblí ann dó, glactar leis gur comhlacht seirbhíse poiblí é.

8. An bhfuil mo chuideachta cáilithe?

Féadfaidh fostóirí sna hearnálacha príobháideacha, poiblí (lena n-áirítear an earnáil thráchtála leath-stáit) nó sna hearnálacha pobail, neamhbhrabúis agus deonacha bheith páirteach sa scéim seo.

Ní mór d'fhostóir fostaíocht lánaimseartha a mhaireann 30 uair an chloig sa tseachtain ar feadh ceithre lá ar a laghad a thairiscint d'earcaithe cáilithe (.i. caithfidh fostaithe bheith ar an bpárolla agus a íocann IMAT agus ÁSPC).

Caithfidh stádas mar eintiteas dlíthiúil agus/nó mar charthanacht arna haithint ag na Coimisinéirí Ioncaim (agus uimhir CHY) a bheith ag do chuideachta agus í a bheith cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim mar fhostóir ÍMAT.  Cáileoidh cineálacha gnó eile a aithnítear faoin dlí, lena n-áirítear comhpháirtíochtaí, trádálaithe aonair, agus comhlachtaí neamhchorpraithe ar chionníoll go bhfuil siad cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim agus mar fhostóir ÍMAT.

Tá scéim JobsPlus ar fáil d'fhostóirí atá ag líonadh poist nua nó folúntais a d'éirigh as caillteanas nádúrtha foirne. Ní mór d'fhostóirí sonraí a lucht saothair a thabhairt sula gcláraíonn siad; i gcás nach léir go bhfuil méadú ar an lucht saothair, iarrfar ar fhostóirí eolas breise a sholáthar don Roinn chun tacú leis an iarratas.

Ní chuirfear tús leis na híocaíochtaí faoi JobsPlus go dtí go mbeidh oifigeach de chuid na Roinne Coimirce Sóisialtaí sásta go bhfuil éileamh an fhostaí ar íocaíocht cuardaitheora poist dúnta agus nach bhfuil an íocaíocht á fáil níos mó.

9. Duine féinfhostaithe mé gan fostaí ar bith – an féidir liom iarratas a dhéanamh?

Is féidir, a fhad is atá do ghnó cláraithe mar fhostóir ÍMAT leis na Coimisinéirí Ioncaim agus a earcaíonn tú fostaí incháilithe féadfaidh tú cur isteach ar dhreasacht JobsPlus má shásaíonn tú na coinníollacha cáilitheacha.

10. Conas a ndéanaim iarratas agus conas a chláraím mar fhostóir incháilithe?

A luaithe a chinneann fostóir go bhféadfaidís duine breise a fhostú, ba cheart dóibh logáil isteach i www.jobsplus.ie agus foirm iarratais ar líne a líonadh isteach. Iarrfar orthu ainm na cuideachta, an líon oibrithe, sonraí bainc, an earnáil den gheilleagar lena mbaineann an chuideachta agus an dtugtar cead d'oifigeach de chuide na Roinne deimhniú imréitigh cánach na cuideachta a sheiceáil ar líne. Nuair a fhaightear an t-iarratas, déanfaidh oifigeach de chuid na Roinne an t-iarratas agus an deimhniú imréitigh cánach a sheiceáil, agus má tá gach rud ceart, cuirfear é sin in iúl duit i r-phost.

11. An mbeidh Deimhniú Imréitigh Cánach cothrom le dáta uaim?

Le cáiliú don scéim seo, ní mór d'fhostóir a bheith cáinchomhlíontach.  Iarrfar ort cead a thabhairt don Roinn Coimirce Sóisialaí do stádas leis na Coimisinéirí Ioncaim a sheiceáil agus Deimhniú Imréitigh Cánach a fháil ar sheirbhís ar líne na gCoimisinéirí.

12. Cad í an chéad chéim eile tar éis clárú?

Is féidir dul ar aghaidh leis an earcaíocht a luaithe a fhaigheann tú deimhniú cáilitheachta. Ag an bpointe seo d'fhéadfadh fostóir teagmháil a dhéanamh leis an ionad Intreo áitiúil nó leis na seirbhísí fostaíochta chun sonraí iarratasóirí oiriúnacha agus cáilithe a fháil. D'fhéadfá an folúntas a fhógairt ar www.jobsireland.ie, leis.

13. Cé hiad na daoine a mheastar a bheith ina bhfostaithe incháilithe?

Measfar go mbeidh aon chuardaitheoir poist atá ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist ón Roinn ar feadh 12 mhí nó níos mó i dteideal a chur san áireamh i lena (h)earcú faoin Dreasacht seo. Dá bhrí sin, is féidir le cuardaitheoir poist atá ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist (cúnamh cuardaitheora poist nó sochar cuardaitheora poist) faoi láthair a earcú, ach caithfidh siad a bheith ag fáil na híocaíochta seo ar feadh 12 mhí ar a laghad díreach roimh thosú ag obair (is féidir tréimhsí a raibh cúnamh cuardaitheora poist agus sochar cuardaitheora poist á fháil ag duine a áireamh le chéile). Maidir le cuardaitheoirí poist a íocadh i leith tréimhsí ócáideacha fostaíochta is féidir na tréimhsí sin a chur san áireamh chun an tréimhse cháilitheachta a shásamh agus bainfidh an scéal céanna le tréimhsí breoiteachta nuair a bhí sochar breoiteachta á íoc leo.

Beidh lucht cuardaigh fostaíochta nach bhfuil ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist agus ag síniú le haghaidh creidmheasanna ÁSPC Cuardaitheora Poist incháilithe chomh maith nuair a bheidh an líon riachtanach laethanta caite acu ar an mBeochlár.

Is féidir am a caitheadh i bpríosún a áireamh mar am cáilitheach nuair a athbhunófar teidlíocht maidir le híocaíocht cháilitheach leasa shóisialaigh.

JobsPlus Youth

Íocfar €7,500 le fostóir thar thréimhse dhá bhliain má earcaíonn sé agus má choinníonn sé fostaithe duine atá faoi bhun 25 bliain d'aois a bhí dífhostaithe ar feadh 4 mhí (78 lá) ar a laghad sna 6 mhí roimhe sin. Measfar go bhfuil aon chuardaitheoir poist atá ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist ón Roinn ar feadh 12 mhí nó níos mó i dteideal a chur san áireamh i lena (h)earcú faoin Dreasacht seo.

Íocaíocht Trasdula an Liúntais Cuardaitheora Poist

Íocfar €7,500 le fostóir thar thréimhse dhá bhliain má earcaíonn agus má choinníonn sé fostaithe duine atá ag fáil Íocaíocht Trasdula an Liúntais Cuardaitheora Poist. Ní bhíonn aon tréimhse cháilitheach i gceist.

14. Daoine atá ag fáil Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora nó Liúntas Míchumais, an gcáileoidh siad don scéim?

Ní cháileoidh. Is é cuspóir an scéim nua JobsPlus, a bheidh ar fáil ar bhonn píolóta go ceann sé mhí, spreagadh a thabhairt d'fhostóirí agus do ghnóthais chun a n-iarrachtaí earcaíochta a dhíriú ar na daoine sin is faide atá ar an mBeochlár agus as obair.  Ní cháileoidh don scéim seo ach daoine atá ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist, sochar nó liúntas, nó ag síniú le haghaidh creidiúintí ÁSPC.

15. An féidir am a caitheadh ar scéimeanna gníomhachtúcháin a chomhaireamh sa tréimhse cháilitheachta do JobsPlus?

Má bhí tú ag fáil sochar cuardaitheora poist, liúntas cuardaitheora poist nó ag síniú le haghaidh creidiúintí sula ndeachaigh tú isteach i scéim Fostaíocht Phobail, Scéim Shóisialta Tuaithe, Íocaíocht Aistrithe Cuardaitheora Poist, Tús, Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas, cúrsa Springboard nó ghearrchúrsa FÁS, d'fhéadfaí a t-am sin a chomhaireamh mar chuid den tréimhse cháilitheach ach caithfear a dheimhniú ar dtús gur cháiligh tú do cheann de na híocaíochtaí cáilitheachta atá liostaithe thuas sula dtosaíonn tú ag obair faoin scéim JobsPlus. 

16. Cathain agus conas a gheobhaidh mé amach an gcáileoidh na daoine atá i gceist agam a fhostú faoi dhreasacht JobsPlus?

Tar éis na chéad agallaimh a eagrú agus iarratasóirí a chur ar ghearrliosta, ba cheart don fhostóir a rá leis na hiarratasóirí sin logáil isteach i www.jobsplus.ie chun a fháil amach an gcáileoidís do JobsPlus mar fhostaí. Déanfaidh an Roinn an t-iarratas sin a phróiseáil agus seolfar freagra chuig an iarratasóir mar aon leis an bhfoirm JP1 (dhá pháirt) má cháilíonn siad – I gcuid A den fhoirm JP1 deimhneofar go gcáilíonn an fostaí agus an ráta a d'íocfaí le fostóir a d'fhostódh é nó í, beidh Cuid B le líonadh isteach ag an bhfostóir má fhostaíonn sé nó sí an t-iarratasóír áirithe sin. Ba cheart don iarratasóir an dá chuid den fhoirm JP1 a thabhairt don fhostóír.

17. Tá iarratasóir roghnaithe agam don phost, céard é an chéad chéim eile?

A luaithe a ghlacann fostaí le do thairiscint, ba cheart dóibh a n-éileamh ar íocaíocht cuardaitheora Poist a dhúnadh ar líne ag www.welfare.ie nó trí dhul isteach ina n-oifig áitiúil Intreo/Leasa Shóisialaigh. Ní chuirfear tús leis na híocaíochtaí faoi JobsPlus go dtí go bhfaightear deimhniú go bhfuil éileamh an fhostaí ar íocaíocht cuardaitheora poist dúnta.

18. Ní raibh aon rud cloiste agam mar gheall ar jobsireland.ie roimhe seo, conas a chabhródh siad liom duine a earcú?

Acmhainn den scoth is ea seirbhís fostaíochta Jobs Ireland nuair a bhíonn oibrithe á n-earcú ag do chuideachta – anois agus sa todhchaí. Tá foireann cleachtach de ghairmithe earcaíochta ag Jobs Ireland, chun teacht a thabhairt duit láithreach ar bhunachar sonraí d'iarratasóirí oilte agus réidh chun oibre ar fud na tíre. Tugann siad slite éagsúla duit chun an t-iarrthóir is fearr a fháil. D'fhéadfá folúntas a fhógairt ar ár suíomh idirlín; ar ár bhFeidhmchlár Jobseeker d'iarrthóirí poist agus tríd ár líonra oifigí ar fud na tíre. www.jobsireland.ie

19. Cé na seirbhísí eile a thairgeann an Roinn d'fhostóirí?

Tairgeann an Roinn raon tacaíochtaí agu seirbhísí d'fhostóirí agus iad ar fad saor in aisce. Gheofar Paca Eolais d'fhostóirí ag www.welfare.ie  mar gheall ar na seirbhísí atá ar fáil, lena n-áirítear:

 • Seirbhís Earcaíochta agus Scéimeanna Fostaíochta, lena n-áirítear:
  • Seirbhís Earcaíochta Jobs Ireland
  • Seirbhís Earcaíochta  na hEorpa (EURES)
  • JobBridge – An Scéim Náisiúnta Intéirneachta
 • Scéimeanna Deontais & Cúnaimh, lena n-áirítear:
  • JobsPlus
  • Scéim Dreasacht Poist Pháirtaimseartha
  • Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIS)
 • Scéimeanna Tacaíochta san Ionad Oibre, lena n-áirítear:
  • An Scéim um Thacaíocht Oiliúna maidir le Feasacht ar Mhíchumas
  • An Scéim Fóirdheontas Pá
  • Ciste Cóiríochta Réasúnta um Fhostú Daoine Faoi Mhíchumas

20. Tá intéirneach ar JobBridge agam. An ceadmhach dom an duine sin a fhostú faoi scéim JobsPlus?

Intéirnigh faoin scéim JobsBridge nó faoin Scéím Socrúchán Oibre, féadfar iad a fhostú díreach ó na scéimeanna sin má shásaíonn siad an tréimhse cháilitheachta agus na coinníollacha cáilitheachta. Ba cheart d'fhostóir agus d'fhostaí iarratas a dhéanamh ar line mar is gnách sna cásanna sin. Is féidir glacadh le post díreach ón intéirneacht ach é a bheith deimhnithe go gcáilíonn an t-intéirneach.

21. Táim an-sáste leis an intéirneach atá agam agus tá i gceist agam post lánaimseartha a thairiscint di/dó tar éis 3 mhí ar JobBridge. An gcáileoidh siad don dreasacht?

Féadfaidh fostóir intéirneach a cheapadh i bpost lánaimseartha tar éis 3 mhí; ach ní cháileoidh siad do JobsPlus mura mbíonn an 312 lá riachtanach ar an mBeochlár acu sna 18 mí roimhe sin, nó 624 lá le 30 mí anuas.  Féadfaidh fostaí é sin a sheiceáil ach logáil isteach i www.JobsPlus.ie

22. Níl aon rud cloiste agam faoi scéim JobsBridge go dtí seo, céard é féin agus cá bhfaighinn tuilleadh eolais air?

Is é JobBridge an Scéim Náisiúnta Intéirneachta a sholáthróidh socrúcháin taithí oibre ar feadh tréimhse 6 mhí nó 9 mí.

Féachann JobBridge le briseadh isteach sa timthriall mar a dteipeann ar chuardaitheoirí poist post a fháil gan taithí a bheith acu, cibé mar iontrálaithe nua isteach sa mhargadh saothair tar éis oideachas nó oiliúint a fháil nó mar oibrithe dífhostaithe ar mian leo scileanna nua a fhoghlaim. Tabharfaidh an scéim seo fíordheis do dhaoine óga taithí mhórluachmhar a fháil chun an bhearna idir staidéar agus tús a ngairmré féin a thrasnú.  Gheofar tuilleadh eolais ag www.jobbridge.ie

23. An ceadmhach dom cur isteach ar JobsPlus ar son fostaí a bhí agam roimhe seo nó atá agam anois?

I gcás ina bhfuil fostaí páirtaimseartha ag fostóir agus go gcinneann an fostóír post lánaimseartha a dhéanamh de, cáileoidh an fostaí atá ann cheana féin faoi scéim JobsPlus má shásaíonn sé coinníollacha na scéime.

24. Cé mhéad uaireanta oibre a bheidh ar rannpháirtithe a dhéanamh?

Caithfidh an post a bheith ina phost lánaimseartha. Ní foláir go maireann an post 30 uair an chloig sa tseachtain ar feadh ceithre lá as gach seacht lá. 

25. Bím an-ghnóthach ar feadh an tsamhraidh agus ba mhaith liom duine a fhostú go lánaimseartha sna míonna sin – an féidir liom duine a fhostú faoin scéim JobsPlus?

Ní cháileoidh poist pháirtaimseartha agus obair shéasúrtha/ghearrthéarmach don scéim seo.

26. B'fhearr le fostaí de mo chuid trí lá a oibriú seachas ceithre lá. An féidir liom an cead sin a thabhairt dó nó di?

Ní féidir. Deirtear i rialacha JobsPlus go gcaithfidh fostaí 20 uair an chloig sa tseachtain a oibriú in imeacht ceithre lá ar a laghad i ngach tréimhse seacht lá. Ní ceadmhach d'fhostaí a fhostaítear faoi scéim JobsPlus íocaíochtaí a éileamh mar chuardaitheoir poist ócáideach.

27. An féidir le fostaí síniú go hócáideach ar an mBeochlár fad is a bhíonn sé nó sí fostaithe agam faoi scéim JobsPlus?

Ní féidir. Caithfidh fostaithe 30 uair an chloig sa tseachtain ar a laghad a oibriú, agus mar sin ní bheidh aon teidlíocht acu ar íocaíochtaí ócáideacha cuardaitheora poist.

28. Táim páirteach i Scéim Chúnaimh na gCoimisinéirí Ioncaim agus i Scéim Dreasachta an Fhostóra (ÁSPC) cheana féin, an féidir liom na fostaithe sin a aistriú go dtí scéím JobsPlus?

Beidh an Scéim Dreasachta Poist (ÁSPC) agus scéim chúnaimh na gCoimisinéirí Ioncaim i bhfeidhm go ceann na tréimhse a shonraítear ar cheadú an fhostóra. Ní aistreofar an fostaí go dtí an scéim dreasachta nua.  Má fhostaíonn tú fostaithe cáilithe breise tar éis an 1 Iúil d'fhéadfá cáiliú faoi Scéim JobsPlus.  D'fhéadfá daoine a bheith fostaithe agat faoin dá scéim.

29. Cad a tharlóidh má fhágann fostaí nó mura bhfuil post agam dó nó di níos mó?

Má scoireann an fostaí dá phost, caithfear íoc na dreasachta a scor láithreach. Ní mór d'fhostóirí é a chur in iúl don Roinn láithreach má scoireann fostaí dá phost nó má bhristear as a phost é nó í, fiú más socrú frithpháirteach é. D'fhéadfaí ró-íocaíocht a dhéánamh mura gcuirtear an scor in iúl.

30. Cad a tharlóidh má fhágann fostaí a phost agus go ngabhann fostaí eile a áit nó a háit. An leanaim ar aghaidh faoin scéim?

Ní leanann. Socrú idir an Roinn agus an fostóir atá sa scéim, maidir le fostaí ar leith a mbronntar an dreasacht ort ina leith.  Teastaíonn deimhniú ar leith i gcás gach fostaí.

31. B'éigean dom ligean chun siúil le fostaí, an féidir liom fostaí eile a earcú chun an folúntas lánaimseartha sin a líonadh, agus an bhfaighidh mé íocaíocht 24 mhí nó an t-iarmhéid?

Féadfaidh tú cáiliú don dreasacht maidir leis an bhfolúntas seo más post lánaimseartha é. Ba cheart duit iarraidh ar an bhfostaí nua clárú leis an Roinn agus deimhniú a fháil go gcáílíonn sé nó sí don sceim, agus gheobhaidh tú 24 mí d'íocaíochtaí maidir leis an bhfostaí nua seo, má cháilíonn siad.

32. Ní ann don phost a thuilleadh; an gcaithfidh mé an dreasacht a aisíoc má chríochnaíonn an post?

I gcás ina gcríochnaíonn an fhostaíocht ar chúis nach bhfuil neart air, ní gá duit an t-airgead a fuair tú fad a bhí an duine sin fostaithe agat a aisíoc leis an Roinn, ach caithfidh tú é a chur in iúl don Roinn láithreach go bhfuil deireadh leis an bhfostaíocht, chun gur féidir deireadh a chur leis an íocaíocht. Má theipeann ort é sin a dhéanamh d'fhéadfaí ró-íocaíocht a dhéanamh.

33. Tá m'fhostaí cáilithe imithe ar saoire mháithreachais; an féidir liom an íocaíocht a choimeád agus oibrí sealadach a fhostú ina háit?

Ní féidir. Baineann an dreasacht le fostaí ar leith agus leis an bhfostaí sin amháin.  Má théann fostaí ar saoire mháithreachais, cuifear d'íocaíocht ar fionraí fad a mhaireann an tsaoire mháithreachais agus féadfaidh tú na híocaíochtaí a cuireadh ar fionraí a éileamh ag deireadh thréimhse na dreasachta nuair a bheidh d'fhostaí ar ais ag obair. Ní íocfar an dreasacht ar feadh níos mó ná 24 mhí.

34. Cad a tharlóidh má théann m'fhostaí ar saoire bhreoiteachta?

Má bhíonn fostaí ar saoire bhreoiteachta ghearrthéarmach (suas go mí amháin) d'fhéadfaí an dreasacht a íoc an mhí sin. Ach más faide ná mí an tsaoire níor cheart an dreasacht a íoc.  Faoin bhfostóir atá sé a chur in iúl don Roinn go bhféadfadh athrú ar stádas an fhostaí difear a dhéanamh d'íoc na dreasachta.

35. An mbeidh dualgais bhreise le comhlíonadh agam mar fhostóir?

Sula ndéanann tú iarratas, ní mór duit a bheith cinnte go gcáilíonn an folúntas atá agat don scéim, agus go gcomhlíonann tú rialacha agus coinníollacha na scéime.  Ní mór duit riachtanais reatha sláinte agus sábháilteachta san áit oibre agus gach riachtanas dlí fostaíochta eile a chomhlíonadh.  Tá sé de fhreagracht ar an óst-eagraíocht a chinntiú go ndéantar grinnfhiosrú Garda sna cásanna inar gá sin  Ní mór d'intéirnigh aontú géilleadh d'iarratais ar ghrinnfhiosrú Garda nuair is gá de réir bheartas na hóst-eagraíochta ar ghrinnfhiosrú Garda.  Beidh an fostoir freagrach, leis, as fógra a thabhairt don Roinn má thagann deireadh le fostú fostaí cáilithe.

36. Má theastaíonn tacaíocht ó m'fhostaí le cúram linbh, an bhfuil aon tacaíocht den sórt sin ar fáil?

Beidh scéim nua cúram linbh tar éis na scoile á fhóirdheonadh ag an Rialtas ar bhonn píolótach mar chuid de straitéis iomlán an Rialtais chun tacú le daoine ar íoncam íseal agus le daoine dífhostaithe filleadh ar an lucht saothair. Díreofar é ar na teaghlaigh sin is mó atá in a ngátar ag uair chinniúnach den fhilleadh ar an bhfostaíocht. Trí chuid de na costais cúram linbh a ghabhann le deis fostaíochta a ghlacadh a fhritháireamh, táthar ag súil go spreagfaidh an scéim tuilleadh faoine chun dul i isteach i bpost.  Beidh €35 d'fhóirdheontas le fáil ag soláthraithe cúram linbh, idir sholáthraithe pobail agus sholáthraithe príobháideacha, de €35 sa tseachtain in aghaidh na háite cúram linbh, ar fáil ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, agus beifear ag súil le €20 de shíntiús sa tseachtain ó thuismitheoirí. Beidh an scéim ar fáil do chustaiméirí den Roinn Coimirce Sóisialaí atá dífhostaithe go fadtéarmach, lena n-áirítear daoine ar cuardaitheoirí poist iad, a bhaineann leas as deis fostaíochta, agus a bhfuil leanbh amháin ar a aghaidh acu idir 4-13 bliana d'aois atá ag freastal ar bhunscoil.

37. Tugaim faoi deara ar an dearbhú a shínigh mé gur féidir leis an Roinn fíorú a dhéanamh ó am go chéile, céard a bheidh i gceist ansin?

Iarrfaidh an Roinn ar fhostóirí deimhniú a sholáthar ó am go chéile go bhfuil rialacha na scéime á gcomhlíonadh.  Braitheann íoc na dreasachta go huile agus go hiomlán ar fostaí cáilithe a bheith fostaithe go leanúnach. Baineann gach dreasacht a cheadaítear le fostaí ar leith. Féadfaidh an Roinn dearbhú a lorg gur fostaíocht leanúnach atá inti, nó cóipeanna d'íocaíochtaí tuarastail nó deimhniú eile chun a chinntiú go bhfuiltear ag comhlíonadh rialacha na scéime.

38. Is é mo bhrainse cuntais a phléann le gnóthaí riaracháin mar seo, seans nach mbeidh a fhios acu an bhfuil nach bhfuil an duine sin fostaithe agam níos mó.

Beidh ainm an fhostaí agus an méid a íoctar leis an bhfostaí faoi scéim JobsPlus le feiceáil ar an duillín íocaíochta míosúil a sheolfaidh an Roinn chuig fostóirí.  I gcás nach bhfuil an duine ainmnithe fostaithe níos mór, caithfidh fostóir é sin a chur in iúl don Roinn láithreach.

39. Nílim sásta le cinneadh na Roinne ar m'iarratas, cad í an chéad chéim eile dom?

Mura bhfuil tú sásta le cinneadh, féadfaidh tú athbhreithniú ar an gcinneadh sin a lorg ón oifigeach atá i gceannas na rannóige, agus aon fhianaise nua a thacódh leis an iarratas sin a bheith i gceangal.

40. Ní bhfuair mé amach faoin dreasacht go dtí le deireanas ach tá fostaí agam a d'fhéadfadh cáiliú, an féidir liom iarratas a dhéanamh?

Féadfaidh fostóirí a líonann folúntas an 1 Iúil 2013 nó dá éis cur isteach ar scéim JobsPlus. Is féidir iarratas a dhéanamh láithreach agus iarraidh ar d'fhostaí an fhoirm iarratais ar líne a líonadh isteach.  Má bhí an fostaí incháilithe tráth na hearcaíochta agus má bhí sé nó sí ar an mBeochlár roimhe sin, d'fhéadfá an dreasacht a fháil ó dháta an cheadaithe.  Ní féidir an dreasacht a shiardhátú.

41. Cá bhfaighinn tuilleadh eolais?

Gheofar eolas breise ar gach gné de dhreasacht JobsPlus ach dul chuig www.jobsplus.ie, nó r-phost a chur chuig Jobsplusinfo@welfare.ie  nó glaoch ar (071) 9672535/9672583 nó cuairt a thabhairt ar aon cheann d'oifigí ina Roinne.
Bainistítear Dreasacht JobsPlus ag:

Tacaíochtaí & Seirbhísí Fostaíochta
Urlár 2
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Co. Liatroma
Glao áitiúil: 1890 927 999
Facs: (071) 9672533

Last modified:16/07/2014
 

 Downloads

 
 

 Related Topics