JobsPlus


Print page

Réamhrá

Dreasacht fostóra is ea JobsPlus a spreagann fostóirí cuardaitheoirí poist a fhostú atá ar an mBeochlár agus bronnann an dreasacht luaíocht orthu as amhlaidh a dhéanamh. Tháinig an dreasacht seo in ionad na Scéime Postchúnamh Ioncaim agus na Scéime Díolúine Post Fostóra (ÁSPC) ón 1 Iúil 2013. Tá an dreasacht in ainm is fostóirí agus gnólachtaí a spreagadh chun daoine a fhostú nach raibh ag oibriú ar feadh tréimhsí fada. Féadfaidh fostóirí incháilithe a dhéanann fostaithe lánaimseartha a earcú an 1 Iúil 2013, nó ina dhiaidh sin, iarratas a dhéanamh ar an dreasacht.

Íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí an dreasacht seo leis an bhfostóir gach mí i riaráistí, thar thréimhse 2 bhliain. Cuireann an RCS dhá leibhéal d'íocaíochtaí rialta airgid ar fáil:

  • Íocaíocht €7,500 le haghaidh gach duine a earcaítear a bhí dífhostaithe ar feadh breis agus 12 mhí ach níos lú ná 24 mí - féach 'JobsPlus do dhaoine óga'
  • Íocaíocht €10,000 le haghaidh gach duine a earcaíodh a bhí dífhostaithe ar feadh breis agus 24 mí.

JobsPlus Youth

Ó 1 Eanáir 2015, faoin cuid JobsPlus Youth den scéim, laghaidh an tréimhse cháilíochta JobsPlus go dtí 4 seachtain le haghaidh cuardaitheoirí poist faoi bhun aois 25. Bíonn sé 12 mhí do chuardaitheoirí eile. Tabharfar deimhniú cáilíochta le haghaidh fóirdheontais Jobsplus do dhaoine óga incháilithe agus is féidir é a úsáid nuair déanfaidh siad iarratas ar phoist.

Rialacha

Fostóirí

Tá fáil ar JobsPlus ag gach fostóir sna hearnálacha príobháideacha pobail (lena n-áirítear an earnáil tráchtála leathstáit) agus sna hearnálacha neamhbhrabúsacha agus deonacha. Níl an scéim oscailte d'fhostóirí seirbhíse poiblí.

Féadfaidh fostóirí leas a bhaint as JobsPlus nuair a bhíonn poist á líonadh acu a eascraíonn mar thoradh ar aistriú nádúrtha seilbhe.

Ní mór d'fhostóirí na coinníollacha a leanas a chomhlíonadh:

  • Ní mór an gnólacht a chlárú mar fhostóir ÍMAT leis na Coimisinéirí Ioncaim.
  • Ní mór don fhostóir dlíthe cánach agus fostaíochta na hÉireann a chomhlíonadh. Iarrfar ar fhostóirí cead a thabhairt d'oifigeach na Roinne Coimirce Sóisialaí chun do stádas a sheiceáil leis na Coimisinéirí Ioncaim agus chun Deimhniú Imréitigh Cánach a fháil trí leas a bhaint as seirbhís ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim.
  • Ní mór don fhostóir fostaíocht lánaimseartha breis agus 30 uair an chloig sa tseachtain a thairiscint, a mhaireann ar feadh 4 lá sa tseachtain ar a laghad. Ní mór don fhostaí incháilithe bheith ar an bpárolla agus faoi réir ÍMAT agus ÁSPC.
  • Ní mór d'fhostóirí sonraí a thabhairt ar a lucht saothair sula ndéantar iarratas, sa chás nach bhfuil méadú ar an lucht saothair le tabhairt faoi deara, iarrfar ar fhostóirí bhreis faisnéise a sholáthar don Roinn chun tacú leis an iarratas.

Féadfaidh tú teacht ar thuilleadh faisnéise le haghaidh fostóirí sa liosta seo de cheisteanna coitianta le haghaidh fhostóirí JobsPlus.

Fostaithe

Ní mór d'fhostaithe incháilithe:

agus

  • Bheith ar an mBeochlár ar feadh ar a laghad 12 mhí* (312 lá) le 18 mí anuas chun cáiliú mar fhostaí incháilithe le haghaidh na dreasachta €7,500. Ó 1 Eanáir 2015, is 4 mhí (104 lá) é an tréimhse cháilíochta do dhaoine óga faoi bhun aois 25

  • Bheith ar an mBeochlár ar feadh ar a laghad 24 mhí* (624 lá) le 30 mí anuas chun cáiliú mar fhostaí incháilithe le haghaidh na dreasachta níos airde €10,000.

*D'fhéadfaí tréimhsí a caitheadh ar roinnt scéimeanna gníomhachtaithe, nó am a caitheadh i bpríosún a chur san áireamh i dtreo na tréimhse cáilíochta a luaithe a athdheimhnítear teidlíocht i leith ceann de na híocaíochtaí cáilíochta ar a dtugtar breac-chuntas thuas sula dtosaítear leis an bhfostaíocht. D'fhéadfaí íocaíochtaí cuardaitheora poist a íoctar i dtaca le tréimhsí fostaíochta ócáidí a chur san áireamh leis an tréimhse cháilíochta a shásamh, mar aon le sosanna ar íocaíochtaí cuardaitheora poist mar thoradh ar thréimhsí breoiteachta a n-íoctar Sochar Breoiteachta lena linn.

D'fhéadfaí daoine a ghlacann páirt in intéirneachtaí faoi JobBridge agus sa Chlár Socrúchán Oibre, a raibh íocaíocht incháilithe á fáil acu roimh a n-intéirneacht, a fhostú go díreach ó na scéimeanna seo a luaithe a shásaítear an tréimhse agus na coinníollacha cáilíochta.

Tacaíochtaí eile

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh: D'fhéadfadh fostaithe nua faoi scéim JobsPlus bheith i dteideal Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh a fháil.

Cárta Leighis: Féadfaidh daoine a bhí dífhostaithe ar feadh 12 mhí ar a laghad a gcárta leighis a choimeád ar feadh 3 bliana nuair a ghlacann siad le fostaíocht nua.

Forlíonadh Cíosa agus Forlíonadh Ús Morgáiste: Níl Forlíonadh Cíosa agus Forlíonadh Ús Morgáiste iníoctha nuair atá cuardaitheoir poist nó céile fostaithe go lánaimseartha (30 uair an chloig nó níos mó sa tseachtain).

D'fhéadfadh go mbeadh daoine a bhfuil Forlíonadh Cíosa á fháil acu é a choimeád, faoi réir tástáil mhaoine, fad atá siad ag oibriú go lánaimseartha, a fhad agus atá siad i dteideal tacaíocht tithíochta a fháil faoin Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS). D'fhéadfadh go mbeadh daoine a bhfuil Forlíonadh Ús Morgáiste á fháil acu é a choimeád fad atá siad ag oibriú go lánaimseartha, a fhad agus nach sáraíonn an glanioncam teaghlaigh €317.43 sa tseachtain.

Féadfaidh tú tuilleadh faisnéise a léamh le haghaidh cuardaitheoirí poist sa liosta seo de cheisteanna coitianta le haghaidh fhostaithe JobsPlus.

Rátaí

Má dhéantar thú a fhaomhadh, gheobhaidh an fostóir na híocaíochtaí a leanas thar thréimhse dhá bhliain le haghaidh gach duine incháilithe a earcaíonn siad agus a choimeádann siad i bhfostaíocht:

Rátaí JobsPlus
Duine incháilithe Méid
Duine a bhí dífhostaithe ar feadh idir 12 agus 24 mí (4 mhí le haghaidh duine faoi bhun aois 25) €7,500
Duine a bhí dífhostaithe ar feadh 24 mí nó níos faide. €10,000

 

Déanfar an íocaíocht gach mí i riaráistí trí Ríomhaistriú Leictreonach (EFT) thar thréimhse 24 mí. Ní ghearrfar cáin ar an íocaíocht ar mhaithe le cuspóirí ioncaim nó cáin chorparáide.

Conas iarratas a dhéanamh

Fostóirí

Má dhéanann fostóir an cinneadh chun fostaí eile a earcú, féadfaidh siad logáil ar jobsplus.ie agus foirm iarratais ar líne a chomhlíonadh, agus ainm na cuideachta, méid an lucht saothair, sonraí bainc agus earnáil gheilleagrach na cuideachta a sholáthar. A luaithe a dhéantar seo a sheoladh isteach, déanfaidh oifigeach den Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) é seo a athbhreithniú agus seiceálfaidh siad go bhfuil an deimhniú imréitigh cánach in ord agus seolfaidh siad ríomhphost chuig an bhfostóir má dhéantar iad a fhaomhadh.

A luaithe a dheimhníonn an RCS fostóir, féadfaidh siad tosú ag earcú, cibé acu trí theagmháil a dhéanamh lena nIonad áitiúil Intreo nó lena seirbhísí áitiúla fostaíochta chun sonraí a fháil ar iarrthóirí ag a bhfuil an taithí agus na cáilíochtaí cearta le haghaidh a bhfolúntais. Ina theannta sin, d'fhéadfaidís an folúntas a chlárú le Jobs Ireland.

Fostaithe iarrthóra

A luaithe a thugtar faoi réamhagallaimh agus go gcuirtear iarrthóirí ar an ngearrliosta, ba cheart d'fhostóirí ansin iarraidh ar na hiarrthóirí seo logáil ar jobsplus.ie lena n-incháilitheacht a sheiceáil le haghaidh JobsPlus. Próiseálfaidh an RCS a n-iarratas agus fíoróidh siad a n-incháilitheacht trí fhoirm dhá chuid JP1 a sheoladh chuig an iarrthóir. Deimhneoidh Cuid A d'fhoirm JP1 incháilitheacht an fhostaí agus an ráta pá le haghaidh fostóir ionchasach. Tá Cuid B le comhlánú ag an bhfostóir má roghnaíonn siad chun an iarrthóir a fhostú. Ba cheart don iarrthóir foirm dhá chuid JP1, ina ndeimhnítear incháilitheacht, a thabhairt don fhostóir le breithniú a dhéanamh ar an bhfoirm.

A luaithe a shainaithníonn fostóir an t-iarrthóir is oiriúnaí don phost, ba cheart dóibh Cuid B d'fhoirm JP1 a chomhlánú don iarrthóir sin, agus an dearbhú a shíniú agus é a sheoladh chuig an RCS. Próiseálfaidh an Roinn foirm JP1 agus a luaithe a chomhlíontar gach coinníoll, cuirfear na fostóirí ar an eolas trí ríomhphost gur bronnadh orthu an dreasacht maidir leis an bhfostaí a shonraítear ar fhoirm JP1.

A luaithe a dhéantar post a thairiscint don iarrthóir, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh leis an RCS lena n-éileamh cuardaitheora poist a dhúnadh. Féadtar é seo a dhéanamh ar líne ag welfare.ie nó trí theagmháil a dhéanamh lena nIonad Intreo áitiúil nó lena n-oifig áitiúil leasa shóisialaigh. Ní féidir le híocaíocht JobsPlus tosú ach go dtí go ndearbhaíonn an RCS gur dúnadh éileamh cuardaitheora poist an fhostaí nua.

Athbhreithniú

Má dhiúltaítear an t-iarratas, féadfaidh an fostóir athbhreithniú a lorg ar an gcinneadh ó oifigeach níos ceannasaí sa Roinn Coimirce Sóisialaí.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Ba cheart d'fhostóirí iarratas a dhéanamh chun a gcuideachta a chlárú ag jobsplus.ie.

Féadfaidh tú teacht ar a thuilleadh faisnéise faoi JobsPlus trí logáil ar jobsplus.ie, ríomhphost a sheoladh chuig jobsplus.ie nó trí ghlao ar (071) 9672535/9672583. Ina theannta sin, tá fáil ar fhaisnéis ó d'oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó d'ionad Intreo.

Tá JobsPlus á riar ag:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Tacaíochta Fostaíochta
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Foirgnimh an Rialtais
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Liatrom
Éire

Teil:(071) 967 2616
Lóghlao: 1890 92 79 99
Láithreán Gréasáin: www.welfare.ie

Last modified:05/02/2015
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img