Faisnéis d’Eagraíochtaí


Print page
 1. Cad í intéirneacht?
 2. Conas a oibríonn sé?
 3. An bhfuil d'eagraíocht incháilithe?
 4. Conas a dhéanfaidh iarratasóirí iarratas ar intéirneachtaí?
 5. Intéirneacht a fhógairt
 6. Intéirneacht a bhainistiú
 7. Sraith straitéisí

1. Cad í intéirneacht?

Scéim Intéirneachta Náisiúnta nua é JobBrigde a chuirfidh socrúcháin taithí oibre ar fáil d'intéirnigh ar feadh tréimhse 6 nó 9 mí.

Is é cuspóir na Scéime Intéirneachta Náisiúnta cúnamh a thabhairt chun an riachtanas a bhaint nach mbíonn cuardaitheoirí poist in ann post a fháil gan taithí, cibé acu mar iontrálaithe nua isteach sa mhargadh saothair i ndiaidh oideachais nó oiliúna nó mar oibreoirí dífhostaithe ar mian leo scileanna nua a fhoghlaim. Sa bhreis air sin, tabharfaidh an scéim seo deis mhaith chun taithí fhiúntach a fháil chun an bhearna idir staidéar agus tús a saol oibre a líonadh.

Gheobhaidh intéirnigh liúntas €50 sa tseachtain sa mhullach ar a dteidlíocht leasa shóisialaigh. Beidh seo iníoctha ar feadh thréimhse na hintéirneachta.

Cad iad na sochair a bhaineann le glacadh le hintéirneach?

Trí pháirt a ghlacadh i scéim JobBridge, déanfaidh d'eagraíocht an méid a leanas:

 • An deis chun an taithí oibre agus na scileanna ábhartha a thabhairt do dhuine dífhostaithe
 • Rochtain a fháil ar fhostaithe féideartha amach anseo
 • Feidhmíocht d'eagraíochta a fheabhsú trí intéirneacht a chur ar tairiscint do dhaoine aonair inspreagtha a bhfuil díocas agus paisean acu chun a ngairmeacha a fhorbairt
 • Tallann, smaointe agus smaointeoireacht úr nua a thabhairt isteach
 • Rochtain a fháil ar intéirnigh a bhfuil oiliúint díreach curtha orthu, a bhfuil tacair scileanna acu a d'fhoghlaim siad le déanaí nó oibrithe oilte a chuireann fíor-luach le d'eagraíocht

2. Conas a oibríonn sé?

3. An bhfuil d'eagraíocht incháilithe?

 • Tá fáil ar an gclár seo ag gach eagraíocht óstála sna hearnálacha príobháideacha, poiblí (lena n-áirítear an earnáil tráchtála leathstáit) nó in earnálacha an phobail agus nó na hearnálacha deonacha.
 • Chun cáiliú d'intéirneacht, ní mór go mbeidh fostaí amháin lánaimseartha, ar a laghad, ag eagraíocht atá fostaithe ar feadh 30 uair nó níos mó sa tseachtain (i.e. ar phárolla agus faoi réir ÍMAT agus ÁSPC).
 • Ní mór gurb eintiteas dlíthiúil agus/nó carthanas atá san eagraíocht óstála a aithníonn na Coimisinéirí Ioncaim (a bhfuil uimhir CHY acu).
 • Ní féidir leis an eagraíocht óstála deis intéirneachta a sholáthar faoin Scéim do dhuine aonair a bhfuil caidreamh reatha fostaíochta nó a raibh caidreamh fostaíochta roimhe seo acu leis an eagraíocht.
 • B'fhéidir nach bhfuil folúntais ag an eagraíocht óstála faoi láthair i limistéar na gníomhaíochta ina gcuirtear an intéirneacht ar fáil.
 • Ní sholáthrófar an intéirneacht seo chun fostaí a easáitiú. Tá an ceart ar cosaint ag riarthóir na scéime chun athbhreithniú a dhéanamh ar chásanna ina dtugtar le fios gurb amhlaidh atá i gceist.
 • Cumhdóidh árachas dliteanais phoiblí/fostóra agus mótarárachas na heagraíochta óstála, más infheidhme, aon intéirnigh atá ar an scéim seo.
 • Ní mór don eagraíocht óstála bheith go hiomlán comhlíontach leis na riachtanais reatha sláinte agus sábháilteachta agus gach riachtanas dlíthiúil eile.
 • Tá an eagraíocht óstála freagrach as a chinntiú go gcuirtear an próiseas oiriúnach ar fáil do shocrúcháin a dteastaíonn grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána uathu. Ní mór d'intéirnigh comhaontú chun iarratais ar ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a chomhlíonadh, nuair is cuí, i gcomhréir le beartas na heagraíochta óstála ar Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána.
 • Taispeánann an líon intéirneachtaí thíos an líon iomlán áiteanna intéirneachta ar féidir le heagraíocht a chur ar fáil ag aon tráth amháin
Líon na bhFostaithe Lánaimseartha* Líon na nIntéirneachtaí
1-10 bhfostaí 1 áit intéirneachta
11-20 bhfostaí 3 áit intéirneachta
21-30 bhfostaí 4 áit intéirneachta
30 + bhfostaí 20% den lucht saothair a mhéid le 200 intéirneacht, pé ceann is lú
* Atá fostaithe ar feadh 30 uair nó níos mó sa tseachtain (i.e. ar phárolla agus faoi réir ÍMAT agus ÁSPC).
 • Ní chaithfear le hoifigí brainse áitiúil d'eagraíochtaí náisiúnta mar eagraíocht óstála aonair ar mhaithe le cuspóirí na hintéirneachta, e.g. asraon mór miondíola
 • Ní mór go gcaitear ré aithrí 6 mhí sula bhfaomhfar socrúchán eile sa limistéar céanna gníomhaíochta. Bíonn seo i gceist cibé acu más Clár Socrúchán Oibre nó socrúchán intéirneachta a bhí an socrúchán roimhe seo nó atá sa socrúchán nua.
 • Sa chás go gcríochnaíonn intéirneacht roimh an dáta beartaithe críochnaithe agus gur mian leis an eagraíocht óstála an intéirneacht chéanna a fhógairt, déanfar athbhreithniú ar na hiarratais seo ar bhonn cás ar chás.
 • Tarscaoilfear an ré aithrí sa chás go bhfaigheann intéirneach post leis an Eagraíocht Óstála nó le hEagraíocht eile ag deireadh a n-intéirneachta.
 • Más i limistéar eile gníomhaíochta atá an socrúchán, ní theastaíonn aon tréimhse aithrí.
 • D'fhéadfadh liúntas Intéirneach bheith ag eagraíocht óstála, mar aon le liúntas de rannpháirtithe Clár Socrúchán Oibre ag an tráth céanna. Ní féidir leis an gcomhlíon Intéirneach agus rannpháirtithe i gClár Socrúchán Oibre an líon iomlán fostaithe a shárú.
Líon na bhFostaithe Lánaimseartha* Líon na nIntéirneachtaí
1-10 bhfostaí 1 áit intéirneachta agus 1 áit CSOMeabhrúchán: Ní féidir leis an gcomhlíon Intéirneach agus rannpháirtithe in CSO an líon iomlán fostaithe a shárú.
1-20 bhfostaí 2 áit intéirneachta agus 2 áit CSO
1-30 bhfostaí 3 áit intéirneachta agus 3 áit CSO 30
30 + bhfostaí 20% den lucht saothair a mhéid le 200 intéirneacht agus 10% de do lucht saothair, a mhéid le 25 áit CSO, pé ceann is lú.
* Atá fostaithe ar feadh 30 uair nó níos mó sa tseachtain (i.e. ar phárolla agus faoi réir ÍMAT agus ÁSPC).

4. Conas a dhéanfaidh iarratasóirí iarratas ar intéirneachtaí?

 • Nuair a bhíonn an fhoirm ar líne á comhlánú chun intéirneacht a fhógairt, iarrfar ort conas is mian leat go ndéanfaidh intéirnigh fhéideartha iarratas ar an bpost.
 • Ba cheart d'eagraíochtaí a rogha modha a iontráil go ndéanfaidh intéirnigh iarratas, i.e. CV, guthán, ríomhphost, facs etc.
 • Más mian leat foirm ghearr iarratais a úsáid, tá teimpléad ar fáil ar féidir leis an intéirneach a íoslódáil, a chomhlánú agus a sheoladh chugat.
 • Má roghnaíonn tú an rogha seo, luafar i d'fhógra gur cheart d'iarratasóirí cliceáil ar Fhoirm Ghearr Iarratais chun í a íoslódáil, a chomhlánú agus an t-iarratas gearr a sheoladh chugat

5. Intéirneacht a fhógairt

Tá sé tábhachtach go léann tú an mhír 'Conas a oibríonn sé' sula bhfógraíonn tú intéirneacht.

Más eagraíocht chláraithe cheana féin thú le Jobs Ireland, féadfaidh tú d'ainm úsáideora agus do phasfhocal a úsáid chun lógáil isteach. Cinntigh, le do thoil, go n-áirítear le próifíl do chuideachta an líon fostaithe lánaimseartha (atá fostaithe ar feadh 30 uair an chloig nó níos faide sa tseachtain) agus do Chláruimhir Fostóra (ERN). Féadtar seo a sheiceáil tríd an rogha 'Próifíl do Chuideachta a Bhainistiú'.

Poist Intéirneachta a Fhógairt

 1. Ní cheadaítear d'Eagraíochtaí Óstála a ordú go ndéanann iarratasóirí ar spéis leo iarratas ar ghníomhaireachtaí earcaíochta nó aon tríú páirtithe eile thar a gceann.
 2. Ní cheadaítear do ghníomhaireachtaí earcaíochta poist intéirneachta a fhógairt thar ceann aon eagraíochta eile.

Má dheimhnítear gur sháraigh aon eagraíocht cibé ceann de na rialacháin thuas, measfar láithreach nach bhfuil siad incháilithe chun páirt a ghlacadh sa Scéim seo.

6. Intéirneacht a bhainistiú

Nuair a bhíonn intéirneach féideartha roghnaithe agat, is é an chéad chéim eile sa phróiseas chun an intéirneacht a bhainistiú.

Tá sé tábhachtach go léann tú na míreanna 'Conas a oibríonn sé'.

Cliceáil anseo chun Logáil Isteach

7. Sraith straitéisí

Cuirtear an tsraith straitéisí seo ar fail mar bhealach chun feabhas a chur ar an Intéirneacht agus soláthraíonn sí cur chuige dea-chleachtais. D'fhéadfadh gach ceann de na míreanna a leanas cabhrú leis an Eagraíocht Óstála agus leis an Intéirneach chun an sochar uasta a bhaint ar feadh fhad na scéime.

Nóta: Ba cheart go mbeadh Meantóir ar fáil ar an suíomh chun tacú leis an intéirneach/na hintéirnigh, é/í/iad a threorú agus a stiúradh lena gcuid taithí oibre ar feadh fhad a n-intéirneachta.

Freagairt d'Iarratais

Spreagfadh JobBridge Eagraíochtaí Óstála chun freagairt do gach iarratas a fhaightear ó chuardaitheoirí poist

Last modified:03/06/2015
 

 Fógraí

 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img