Eagraíochtaí JobBridge - Ceisteanna Coitianta


Print page
 1. An bhfuil m'Eagraíocht incháilithe?
 2. Cé mhéid socrúcháin Intéirneachta is féidir liom a chur ar tairiscint?
 3. Cén daoine aonair atá incháilithe chun páirt a ghlacadh sa Scéim seo?
 4. An féidir le hEagraíocht Óstála glacadh le Intéirneach má tá caidreamh reatha fostaíochta nó má bhí caidreamh fostaíochta roimhe seo acu leis an intéirneach?
 5. Conas a chláraím mar Eagraíocht Óstála?
 6. Cad a tharlaíonn má dhéanaim dearmad ar m'ainm úsáideora agus mo phasfhocal (chun logáil isteach ar an mBanc Post)?
 7. Conas a fhógraím mo shocrúchá(i)n intéirneachta?
 8. An féidir liom socrúchán intéirneachta a fhógairt san earnáil cheirde/cheardaíochta?
 9. An féidir liom socrúchán intéirneachta a bhaineann le cúram a fhógairt?
 10. Conas a dhéanfaidh iarrthóirí iarratas?
 11. Conas a dhéanaim Intéirneach a thosú?
 12. Cad iad na ceanglais dhlíthiúla atá ar Eagraíocht Óstála?
 13. Cad is gá dom a dhéanamh a luaithe a thosaíonn an tIntéirneach ar an Scéim?
 14. An íocaim Rannpháirtithe?
 15. An bhfuil Intéirnigh i dteideal saoire a fháil fad atá siad ag glacadh páirte sa Scéim?
 16. Cad a tharlaíonn mura bhfuil ag éirí leis an Intéirneacht faoi mar a raibh mé ag súil leis?
 17. Cad a tharlaíonn má chríochnaíonn socrúchán amháin agus más mian liom glacadh le duine sa limistéar céanna gníomhaíochta, an féidir liom seo a dhéanamh?
 18. Cad a tharlaíonn má chríochnaíonn socrúchán amháin agus más mian liom glacadh le duine i limistéar difriúil, an féidir liom seo a dhéanamh?
 19. An féidir liom socrúchán CSO a úsáid chun an ré aithrí a chumhdach le haghaidh shocrúchán JobBridge?
 20. An féidir le hIntéirnigh páirt a ghlacadh ar chúrsaí oideachais agus oiliúna fad a bhíonn páirt á glacadh acu san Intéirneacht?
 21. Cén freagrachtaí a bheidh orm mar Eagraíocht Óstála?
 22. Cé atá freagrach as na héadaí agus an trealamh cuí a sholáthar don Intéirneach i gcaitheamh a n-intéirneachta?
 23. An féidir le m'Intéirneach tabhairt faoina socrúchán Intéirneachta JobBridge ón mbaile?
 24. An féidir liom m'intéirneacht reatha a shíneadh ó 6 mhí go dtí 9 mí?
 25. An féidir liom socrúchán JobBridge agus socrúchán CSO a fhógairt ag an am céanna?
 26. Cén fáth ar gá monatóireacht a dhéanamh ar m'eagraíocht?
 27. Cad a tharlaíonn má mheasann an Roinn gur sháraigh m'Eagraíocht Óstála Téarmaí agus Coinníollacha na Scéime?
 28. Cé atá freagrach as a chinntiú go gcuirtear an próiseas oiriúnach i bhfeidhm do shocrúcháin a dteastaíonn Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána uathu?
 29. An bhfuil aon dreasachtaí airgeadais ann chun m'Intéirneach a fhostú?

1. An bhfuil m'Eagraíocht incháilithe?

Go nglacfaidh d'eagraíocht páirt, ní mór duit na critéir a leanas a chomhlíonadh:

 • Ní mór go bhfuil ar a laghad fostaí amháin lánaimseartha ag eagraíocht, nó i mbrainse áitiúil, atá fostaithe ar feadh 30 uair nó níos mó sa tseachtain (i.e. ar phárolla agus faoi réir ÍMAT agus ÁSPC).
 • Ní mór gurb eintiteas dlíthiúil agus/nó carthanas atá san eagraíocht óstála a aithníonn na Coimisinéirí Ioncaim (a bhfuil uimhir CHY acu).
 • Ní mór nach bhfuil AON fholúntais ag an eagraíocht óstála sa limistéar gníomhaíochta ina gcuirtear an intéirneacht ar fáil.
 • Níl fostaí á easáitiú ag an socrúchán
  Tá an ceart ar cosaint ag Riarthóir na Scéime chun athbhreithniú a dhéanamh ar chásanna ina dtugtar le fios gurb amhlaidh atá i gceist.
 • Ní mór Árachas Dliteanais Phoiblí/Fostóra agus Mótarárachas a bheith ag an eagraíocht óstála, más infheidhme, a chumhdóidh aon Intéirnigh atá ag glacadh páirt i Scéim JobBridge.
 • Ní mór don eagraíocht óstála bheith go hiomlán comhlíontach leis na riachtanais reatha Sláinte agus Sábháilteachta agus gach riachtanas dlíthiúil eile.
 • Má bhaineann grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána leis an socrúchán, cinntigh go gcuirtear an próiseas grinnfhiosrúcháin i bhfeidhm.
 • Ní féidir leis an Eagraíocht Óstála deis intéirneachta a sholáthar faoin Scéim do dhuine aonair a bhfuil caidreamh reatha fostaíochta nó a raibh caidreamh fostaíochta roimhe seo acu leis an eagraíocht.

2. Cé mhéid socrúcháin Intéirneachta is féidir liom a chur ar tairiscint?

Is é an líon iomlán áiteanna intéirneachta ar féidir le heagraíocht a chur ar fáil ag aon tráth amháin:

Líon na bhFostaithe Lánaimseartha* Líon na nIntéirneachtaí
1-10 bhfostaí 1 áit intéirneachta
11-20 bhfostaí 3 áit intéirneachta
21-30 bhfostaí 4 áit intéirneachta
30 + bhfostaí 20% den lucht saothair a mhéid le 200 intéirneacht, pé ceann is lú
* Atá fostaithe ar feadh 30 uair nó níos mó sa tseachtain (i.e. ar phárolla agus faoi réir ÍMAT agus ÁSPC).

3. Cén daoine aonair atá incháilithe chun páirt a ghlacadh sa Scéim seo?

Go mbeifear incháilithe páirt a ghlacadh in JobBridge, ní mór go bhfuil an méid a leanas á fháil ag duine aonair:

 • Ní mór go bhfuil éileamh beo á fháil agat faoi láthair (Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais nó bheith ag Síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh)
 • Ní mór go bhfuil Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/ Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais á fháil ag rannpháirtithe, nó go raibh siad ag síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialta ar feadh 3 mhí (78 lá) ar an iomlán nó ní b'fhaide le 6 mhí anuas.
 • Ní gá go raibh na 3 mhí (78 lá) i ndiaidh a chéile.

Cuirtear tréimhsí a caitheadh ar Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS), cúrsaí FÁS/SOLAS agus cúrsaí Oiliúna Fháilte Éireann, For-Rochtain, FIT, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, TÚS, Gateway, an Scéim Shóisialta Tuaithe, an Scéim um Fhilleadh ar Obair, Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Cúrsaí Momentum, Tionscnamh Poist nó Cúnamh Poist san áireamh i dtreo critéar incháilitheachta JobBridge a chomhlíonadh, a fhad agus:

 • Chríochnaigh an duine na cláir seo
 • Tá éileamh beo ag an duine seo
 • Tá Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais á fháil ag an duine nó bhí sé/sí ag síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh sular chuir sé/sí tús le JobBridge.

Braitheann tosú ar an intéirneacht go ndeimhníonn an RCS incháilitheacht an duine aonair.

4. An féidir le hEagraíocht Óstála glacadh le Intéirneach má tá caidreamh reatha fostaíochta nó má bhí caidreamh fostaíochta roimhe seo acu leis an intéirneach?

Ní féidir. Ní féidir le hEagraíocht Óstála deis intéirneachta a sholáthar faoin Scéim do dhuine aonair má tá nó má bhí caidreamh reatha fostaíochta roimhe seo acu leo.

Ní féidir le hEagraíocht Óstála Intéirneacht a chur ar tairiscint do dhuine aonair a rinne siad iomarcach roimhe seo agus ní féidir leo Intéirneacht a chur ar tairiscint sa limistéar céanna gníomhaíochta ina ndearna siad fostaí iomarcach.

5. Conas a chláraím mar Eagraíocht Óstála?

 • Téigh go www.jobsireland.ie agus lean na céimeanna chun intéirneacht a fhógairt
 • Logálfaidh eagraíochtaí atá cláraithe cheana féin isteach lena gclárúchán reatha cuideachta Jobs Ireland (ainm úsáideora agus pasfhocal).
 • Mura bhfuil d'eagraíocht cláraithe cheana féin, glacfar trí roinnt céimeanna thú go ndéanfar cuideachta chláraithe de do chuideachta.

6. Cad a tharlaíonn má dhéanaim dearmad ar m'ainm úsáideora agus mo phasfhocal (chun logáil isteach ar an mBanc Post)?

 • Téigh go www.jobsireland.ie agus lean na céimeanna chun intéirneacht a fhógairt, ansin roghnaigh an rogha An ndearna tú dearmad ar d'ainm úsáideora agus do phasfhocal? Nó mar rogha air sin
 • Cuir glao ar Shaorghlao 1890-8000-24 chun teacht ar chabhair

7. Conas a fhógraím mo shocrúchá(i)n intéirneachta?

 • Téigh go www.jobsireland.ie agus comhlánaigh Foirm Iarratais ar líne. Ní ghlacfar ach le foirmeacha iarratais ar líne
 • Nuair a phróiseálfar d'iarratas, gheobhaidh tú fógra ríomhphoist go bhfuil fógra beo déanta den fhógra nó nár bailíochtaíodh an t-iarratas agus na cúiseanna atá leis seo.

8. An féidir liom socrúchán intéirneachta a fhógairt san earnáil cheirde/cheardaíochta?

Ní féidir. Ní cheadaítear socrúcháin faoi láthair atá sa limistéar printíseachta/ceirde (e.g. leictreach, pluiméireacht) do JobBridge, an Scéim Intéirneachta Náisiúnta.

9. An féidir liom socrúchán intéirneachta a bhaineann le cúram a fhógairt?

Is féidir, ba cheart gach iarratas chun intéirneachtaí a bhaineann le cúram a chur ar tairiscint, e.g. cúram leanaí, cúram do dhaoine aosta etc. a phróiseáil ar an ngnáthbhealach.

Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, nach féidir le hEagraíochtaí Óstála ar mian leo intéirneachtaí a bhaineann le cúram Intéirnigh a úsáid d'fhonn nach mbeidh gá le fostaithe i gcásanna ina gceanglaíonn an dlí (i gcás cúram leanaí) nó

Ceanglaítear le dlí ar an Eagraíocht Óstála (i gcás cúram leanaí) nó le gealltanais chonraitheoireachta, chun cóimheas áirithe foirne i leith cliant a sholáthar.

Faoi mar a luaitear thuas, ní féidir Intéirnigh a chur san áireamh chun an cóimheas seo a bhaint amach.

10. Conas a dhéanfaidh iarrthóirí iarratas?

Déanfaidh iarrthóirí iarratas díreach ort de réir na sonraí a sholáthair tú ar d'iarratas. Más mian leat, féadfaidh tú a roghnú chun an fhoirm iarratais ghearr a úsáid ar féidir le daoine í a íoslódáil ó www.jobsireland.ie, í a chomhlánú agus í a sheoladh chugat.

Roghnóidh tú an tIntéirneach/na hIntéirnigh ansin chun tús a chur leis an socrúchán/na socrúcháin intéirneachta i d'eagraíocht.

11. Conas a dhéanaim Intéirneach a thosú?

Nuair atá Intéirneach féideartha roghnaithe agat, lógálfaidh tú isteach chuig do chuntas agus comhlánóidh tú sraith beart:

 • Déan an Comhaontú Caighdeánach a chomhlánú agus a shíniú, mar aon le mír ina sonraítear na scileanna a fhoghlaimeoidh an tIntéirneach agus/nó ina gcleachtfaidh an tIntéirneach san ionad oibre
 • Iontráil ainm an Intéirnigh agus iontráil na sonraí a leanas: Uimhir PSP, Ainm Iomlán, Dáta Breithe agus Ríomhphost agus/nó Uimhir Ghuthán Póca agus an dáta beartaithe tosaigh.
 • Íoslódáil Foirm Incháilitheachta (UP51C) do gach duine lena tabhairt chuig a n-oifig áitiúil RCS.

Nóta Tábhachtach:
Ní mór do dhaoine a bhfuil Liúntas Míchumais á fháil acu faoi láthair an fhoirm incháilitheachta (UP51C) agus foirm chomhlánaithe DIR PMT1 www.welfare.ie a chur sa phost chuig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, an Roinn Coimirce Sóisialaí, Bóthar Bhéal Átha na Lao, an Longfort, Contae an Longfoirt lena n-incháilitheacht don Scéim a dheimhniú*

 • A luaithe a dheimhníonn d'Oifig Leasa Shóisialaigh incháilitheacht, (do dhaoine incháilitheacha amháin), seoltar an fhoirm chomhlánaithe ar ais chuig JobBridge ag an Ionad Náisiúnta Teagmhála.

*Ní mór don RCS incháilitheacht an duine don Scéim a dheimhniú sula gcuireann siad tús leis an intéirneacht

Seolfaidh a nOifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh an fhoirm/na foirmeacha ar ais chuig na daoine nach bhfuil incháilithe.

 • Nuair a fhaigheann an tIonad Náisiúnta Teagmhála an Fhoirm Incháilitheachta (UP51C) ar ais ón oifig Leasa Shóisialaigh a dheimhníonn incháilitheacht an Duine Aonair, tabharfar fógra i ríomhphost duit gur féidir leis an intéirneacht tosú. (Ní féidir le haon Intéirneach tosú gan an fógra seo). Féadfaidh an tIntéirneach tosú an Luan ina dhiaidh sin.
 • A luaithe a thosaíonn an tIntéirneach, ní mór duit logáil isteach láithreach chuig do chuntas agus an Dáta Cruinn Tosaigh a ionchur (ionas gur féidir leis an RCS íocaíochtaí a phróiseáil don Intéirneach).

12. Cad iad na ceanglais dhlíthiúla atá ar Eagraíocht Óstála?

Ní mór don eagraíocht óstála bheith go hiomlán comhlíontach leis na riachtanais reatha sláinte agus sábháilteachta agus gach riachtanas dlíthiúil eile. Cumhdóidh árachas Dliteanais Phoiblí/Fostóra agus Mótarárachas na hEagraíochta Óstála, más infheidhme, aon intéirneachtaí atá ar an gclár. Ní mór go mbeidh an intéirneacht i gcomhréir leis an gCód Cleachtais um Ghnéaschiapadh agus Ciapadh san Ionad Oibre. Luaitear in Alt 16 (3) den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2011 go measfar nach fostaithe na hEagraíochta Óstála iad rannpháirtithe a ghlacann páirt ar an Scéim Intéirneachta Náisiúnta, chun críocha aon achtaithe nó rialach dlí (seachas na hAchtanna Cánach agus an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005).

13. Cad is gá dom a dhéanamh a luaithe a thosaíonn an tIntéirneach ar an Scéim?

 • Nuair a thosaíonn an tIntéirneach an Scéim, ní mór duit logáil isteach láithreach chuig do chuntas JobBridge agus an Dáta Cruinn Tosaigh a ionchur – teastaíonn seo ionas gur féidir leis an RCS íocaíochtaí a phróiseáil don liúntas Intéirneachta.
 • Lógáil isteach gach mí agus comhlánaigh Seiceáil ghearr Chomhlíonta (le híocaíocht liúntas na hintéirneachta a chinntiú agus lena dheimhniú go bhfuil dul chun cinn oiriúnach á dhéanamh ag an intéirneacht).

14. An íocaim Rannpháirtithe?

Ní íocann, ní cheadaítear rannpháirtithe a íoc faoin Scéim seo. I rith an tsocrúcháin intéirneachta, íocfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí liúntas intéirneachta le hIntéirnigh. Is ionann an liúntas seo agus íocaíocht reatha RCS an Intéirnigh móide €50 sa bhreis sa tseachtain. Ní mór don Intéirneach a nOifig Leasa Shóisialaigh áitiúil a chur ar an eolas ar gach athrú a thagann ar chúinsí mar gheall go bhféadfadh seo tionchar a imirt ar a n-íocaíocht leasa shóisialaigh.

Íocfar an breisiú seo ar feadh fhad na hIntéirneachta, ach íocfar é i riaráistí agus meastar go bhfaighidh rannpháirtithe an liúntas breisithe seo thart ar 2 sheachtain i ndiaidh go gcuirtear tús leis an Scéim.

Déanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí gach íocaíocht den Liúntas Intéirneachta trí Ríomhaistriú Leictreonach isteach go cuntas bainc an Intéirnigh.

15. An bhfuil Intéirnigh i dteideal saoire a fháil fad atá siad ag glacadh páirte sa Scéim?

Tá, tá na teidlíochtaí Saoire a leanas ag Intéirnigh:

 • Saoire Bhliantúil – tá Intéirnigh i dteideal gach ceann de na Saoirí Poiblí agus 1.75 lá saoire bliantúla a fháil gach mí a chaitheann siad san intéirneacht.
 • Saoire Mháithreachais – tá Intéirnigh i dteideal a socrúchán JobBridge a chur ar fionraí go luath mar gheall ar shaoire mháithreachais.
 • Saoire Bhreoiteachta – is é 2 sheachtain an tsaoire bhreoiteachta uasta charnach a cheadaítear i gcaitheamh intéirneachta (10 lá oibre). Sa chás gur sháraigh Intéirneach an teorainn seo, cuirfidh an Eagraíocht Óstála deireadh leis an intéirneacht láithreach. Tá an fhreagracht ar an Eagraíocht Óstála chun an tsaoire bhreoiteachta go léir a chur i gcuntas.

Tá an tIntéirneach i dteideal tréimhse laethúil scíthe 11 uair an chloig i ndiaidh a chéile in aghaidh gach tréimhse 24 uair an chloig.

Tá an tIntéirneach i dteideal ar a laghad sos scíthe amháin i rith am oibre gach lá. Níor cheart go mbeadh ar an Intéirneach breis ama a oibriú chun an t-am a caitheadh ar shosanna scíthe a chúiteamh. Tá an tIntéirneach i dteideal sos 15 nóiméad, ar a laghad, a fháil tar éis oibriú ar feadh tréimhse 4 huaire go leith. Má oibríonn an tIntéirneach breis agus 6 huaire in aon tréimhse amháin, tá siad i dteideal sos 30 nóiméad, ar a laghad, a fháil, féadtar a áireamh leis seo an chéad sos 15 nóiméad. Ní shásaíonn sosanna ag deireadh an lae oibre na ceanglais seo.

Tá an tIntéirneach i dteideal tréimhse sheachtainiúil scíthe 24 uair an chloig i ndiaidh a chéile.

I gcásanna ina bhféadfadh intéirnigh a bheith fostaithe in obair thráthnóna, ní mór nach dtugann siad faoi obair throm nó bhaolach ar feadh breis agus 8 n-uaire an chloig in aon tréimhse 24 uair an chloig.

Beidh Intéirnigh i dteideal am saor a fháil chun freastal ar agallaimh phoist nó chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí cuardaigh phoist tríd an Roinn Coimirce Sóisialaí/Seirbhísí Fostaíochta.

16. Cad a tharlaíonn mura bhfuil ag éirí leis an Intéirneacht faoi mar a raibh mé ag súil leis?

Ba cheart saincheisteanna ionad oibre a réiteach leis an Eagraíocht Óstála.

Mura bhfuil ag éirí leis an Intéirneacht faoi mar rabhthas ag súil leis, ba cheart don Intéirneach agus an duine a bhfuil maoirsiú/meantóireacht á déanamh acu ar an intéirneacht na saincheisteanna a phlé. Mura réitítear an tsaincheist, féadfaidh cibé duine teagmháil a dhéanamh le jobbridge@welfare.ie agus an méid a leanas a sholáthar: ainm, sonraí teagmhála, ainm na hEagraíochta Óstála, teideal na hintéirneachta agus cuntas achomair ar an tsaincheist.

Féadtar deireadh luath a chur le hIntéirneacht má thugann an tIntéirneach nó an Eagraíocht Óstála fógra scríofa seachtaine. Sa chás seo, ní mór don Eagraíocht Óstála lógáil isteach agus an dáta críochnaithe a iontráil agus ní mór gurb í an Aoine a bhíonn i gceist leis seo. Ní mór don Intéirneach an RCS a chur ar an eolas láithreach bonn. (Féach Faisnéis d'Eagraíochtaí, Conas a oibríonn sé? Céimeanna chun Intéirneacht a Chríochnú go Luath ar www.jobsireland.ie).

Féadfaidh daoine 3 intéirneacht JobBridge a fháil, ar a mhéid, ach ní féidir leis an méid ama carnach a chaitear ar an scéim 18 mí (78 seachtain) a shárú, áfach. Ní cheadófar d'Intéirneach breis agus intéirneacht amháin a dhéanamh leis an gcuideachta chéanna. Is é fad uasta intéirneacht aonair 9 mí (39 seachtain).

17. Cad a tharlaíonn má chríochnaíonn socrúchán amháin agus más mian liom glacadh le duine sa limistéar céanna gníomhaíochta, an féidir liom seo a dhéanamh?

Más mian le hEagraíocht Óstála (EÓ) fógairt a dhéanamh sa limistéar céanna gníomhaíochta, beidh ré aithrí ar feadh 6 mhí i gceist. Tarscaoilfear an ré aithrí sa chás go bhfaigheann intéirneach post leis an Eagraíocht Óstála nó le heagraíocht eile ag deireadh a n-intéirneachta, áfach.

18. Cad a tharlaíonn má chríochnaíonn socrúchán amháin agus más mian liom glacadh le duine i limistéar difriúil, an féidir liom seo a dhéanamh?

Is féidir, féadfaidh tú glacadh le duine i limistéar eile, a fhad agus nach sáraíonn tú do chuóta de shocrúcháin in aon tráth amháin.

19. An féidir liom socrúchán CSO a úsáid chun an ré aithrí a chumhdach le haghaidh shocrúchán JobBridge?

Ní féidir, má chríochnaíonn intéirneacht agus má bhíonn an ré aithrí i gceist, ní féidir leat socrúchán CSO a fhógairt sa limistéar céanna gníomhaíochta, i.e. má tá post innealtóireachta JobBridge ag Eagraíocht Óstála atá díreach críochnaithe agus má tá ré aithrí 6 mhí ann ní féidir leo post CSO innealtóireachta a fhógairt, ach d'fhéadfaidís post CSO d'fháilteoir a fhógairt a luaithe a chomhlíonann siad na critéir incháilitheachta.

20. An féidir le hIntéirnigh páirt a ghlacadh ar chúrsaí oideachais agus oiliúna fad a bhíonn páirt á glacadh acu san Intéirneacht?

Féadfaidh intéirnigh in JobBridge tabhairt faoi oideachas agus oiliúint a sholáthraíonn:

 • an Eagraíocht Óstála
 • cúrsaí páirtaimseartha oideachais agus oiliúna, gan aird ar a bhfad agus a n-íocann an Stát astu a fhad agus nach n-imríonn sé drochthionchar ar an intéirneacht

Níl intéirnigh in JobBridge i dteideal rochtain a fháil ar an méid a leanas:

 • Oideachas lánaimseartha nó cúrsaí oiliúna as a n-íocann an Stát,
 • Tionscnaimh eile na Roinne Coimirce Sóisialaí, ar nós Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas agus Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

21. Cén freagrachtaí a bheidh orm mar Eagraíocht Óstála?

Ní mór duit meantóir a shannadh don Intéirneach ar feadh fhad na hintéirneachta, chun an méid a leanas a sholáthar:

 • tacaíocht leanúnach
 • bheith mar phointe teagmhála don Intéirneach i gcaitheamh na hintéirneachta
 • ionduchtúchán a sholáthar
 • a chinntiú go bhfuil an deis ann chun scileanna a fhoghlaim/a chur i bhfeidhm san ionad oibre, a ndéantar cur síos air thíos ar fáil don intéirneach
 • agus féadfaidh siad meantóireacht fhoirmiúil a sholáthar chomh maith (féach an tSraith Straitéisí ar www.welfare.ie)

In eagraíochtaí ina bhfuil córas foirmiúil meantóireachta i gceist, ba cheart Intéirnigh a chur san áireamh sa phróiseas seo

 • Ag deireadh na hintéirneachta, ní mór duit Foirm Theistiméireachta a chomhlánú don Intéirneach chun cabhrú leo lena ngníomhaíochtaí cuardaigh phoist amach anseo.

22. Cé atá freagrach as na héadaí agus an trealamh cuí a sholáthar don Intéirneach i gcaitheamh a n-intéirneachta?

Tá an Eagraíocht Óstála freagrach as na héadaí agus an trealamh cuí a theastaíonn i gcaitheamh a n-intéirneachta a sholáthar don Intéirneach.

23. An féidir le m'Intéirneach tabhairt faoina socrúchán Intéirneachta JobBridge ón mbaile?

Ní féidir, ní féidir le hIntéirnigh tabhairt faoina nIntéirneacht JobBridge ón mbaile.

24. An féidir liom m'intéirneacht reatha a shíneadh ó 6 mhí go dtí 9 mí?

Is féidir, féadfaidh Eagraíochtaí Óstála a n-intéirneacht reatha a shíneadh ó 6 mhí go dtí 9 mí. Ní mór d'Eagraíochtaí Óstála iarratas a dhéanamh ar jobbridge@welfare.ie roimh an mbundáta críochnaithe agus na sonraí oiriúnacha a sholáthar a dheimhníonn go gcomhaontaíonn an dá pháirtí leis an síneadh seo. Ní mór seo a chomhlánú sula gcríochnaíonn an intéirneacht.

25. An féidir liom socrúchán JobBridge agus socrúchán CSO WPP a fhógairt ag an am céanna?

Is féidir, féadfaidh tú socrúchán JobBridge agus Clár Socrúchán Oibre a fhógairt ag an tráth céanna, a fhad nach bhfuil siad sa limistéar céanna gníomhaíochta, i.e. má tá post innealtóireachta JobBridge á fhógairt ag Eagraíocht Óstála, ní féidir leo post innealtóireachta CSO a fhógairt ach d'fhéadfaidís post CSO fáilteora a fhógairt a luaithe a chomhlíonann siad na critéir incháilitheachta. Ní féidir leis an gcomhlíon Intéirneach agus rannpháirtithe i gClár Socrúchán Oibre an líon iomlán fostaithe a shárú.

26. Cén fáth ar gá monatóireacht a dhéanamh ar m'eagraíocht?

Is é cuspóir na monatóireachta a chinntiú gur síníodh an Comhaontú Caighdeánach agus go bhfuil an Eagraíocht Óstála agus an tIntéirneach ag cloí leis.

Tá an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) tiomanta d'fheabhas leanúnach a chur ar a seachadadh iomlán seirbhíse. Aithníonn an RCS go mbaineann príomhghnéithe d'fheabhsú leanúnach le monatóireacht agus athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar gach scéim.

Tá an ceart ar cosaint ag an RCS chun tabhairt faoi chuairteanna monatóireachta i gcaitheamh Scéim Intéirneachta Náisiúnta JobBridge.

27. Cad a tharlaíonn má mheasann an Roinn gur sháraigh m'Eagraíocht Óstála Téarmaí agus Coinníollacha na Scéime?

Má mheasann an Roinn gur sháraigh Eagraíocht Óstála Téarmaí agus Coinníollacha Scéim JobBridge, féadtar an Eagraíocht Óstála a dhícháiliú ó bheith rannpháirteach amach anseo i Scéim JobBridge agus sa Chlár Socrúchán Oibre.

28. Cé atá freagrach as a chinntiú go gcuirtear an próiseas oiriúnach i bhfeidhm do shocrúcháin a dteastaíonn Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána uathu?

Tá an eagraíocht óstála freagrach as a chinntiú go gcuirtear an próiseas oiriúnach ar fáil do shocrúcháin a dteastaíonn grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána uathu. Ní mór d'intéirnigh comhaontú chun iarratais ar ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a chomhlíonadh, nuair is cuí, i gcomhréir le beartas na heagraíochta óstála ar Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána.

29. An bhfuil aon dreasachtaí airgeadais ann chun m'Intéirneach a fhostú?

Tá, féadfaidh cuideachta fáil a bheith acu ar Scéim JobsPlus. Féach an nasc thíos, le do thoil, chun teacht ar bhreis faisnéise ar an dreasacht agus ar conas iarratas a dhéanamh:
www.welfare.ie/en/Pages/jobsplus.aspx

Last modified:03/06/2015
 

 Fógraí

 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img