Faisnéis d’Intéirnigh


Print page
 1. Cad í intéirneacht?
 2. Conas a oibríonn sé?
 3. An bhfuilim incháilithe?
 4. Conas a dhéanaim iarratas?
 5. An íoctar mé?
 6. Sraith straitéisí

1. Cad í intéirneacht?

Soláthraíonn intéirneacht an deis chun taithí fhiúntach a fháil i dtimpeallacht oibre dóibh siúd atá ag iarraidh an t-eolas agus na scileanna ábhartha a fhiosrú nó a fhoghlaim a theastaíonn chun réimse gairme áirithe a iontráil.

Soláthraíonn JobBrigde socrúcháin taithí oibre d'intéirnigh ar feadh tréimhse 6 nó 9 mí. Is é cuspóir na scéime cúnamh a thabhairt chun an nós a shárú nach mbíonn cuardaitheoirí poist in ann post a fháil gan taithí, cibé acu mar iontrálaithe nua isteach sa mhargadh saothair i ndiaidh oideachais nó oiliúna nó mar oibreoirí dífhostaithe ar mian leo scileanna nua a fhoghlaim.

Gheobhaidh intéirnigh liúntas €50 sa tseachtain sa mhullach ar a dteidlíocht leasa shóisialaigh. Beidh seo iníoctha ar feadh thréimhse na hintéirneachta.

Cad iad na sochair a bhaineann le hintéirneacht a dhéanamh?

 • Taithí fhiúntach oibre a fháil ar féidir leat í a chur le do CV
 • Eolas a foghlaimíodh in oiliúint nó in oideachas i dtimpeallacht oibre a chur i bhfeidhm
 • Do scileanna a fheabhsú agus scileanna nua a fhoghlaim trí fhoghlaim san ionad oibre
 • Conair nua ghairme a fhiosrú
 • Feabhas a chur ar d'ionchais ghairme
 • Deiseanna líonraithe a fháil agus coimeád i ngar don mhargadh saothair
 • Cur le do mhuinín trí thaithí oibre

2. Conas a oibríonn sé?

Tús a chur le cuardach a dhéanamh d'intéirneacht

 • Seiceáil an bhfuil tú incháilithe don chlár seo
 • Brabhsáil agus roghnaigh Intéirneachtaí a bhféadfadh bheith ina n-ábhar spéise duit
 • Iarratas a dhéanamh ar na heagraíochtaí óstála de réir an mhodha a luaitear ar a bhfógraíocht.

Má roghnaítear thú mar Intéirneach féideartha:-

Má éiríonn leat agus má roghnaítear thú mar Intéirneach féideartha, déanfar an méid a leanas:

 • Logálfaidh an eagraíocht óstála isteach agus soláthróidh siad do chuid sonraí a leanas:

  • Uimhir PSP
  • Ainm Iomlán
  • Dáta Breithe
  • Ríomhphost agus/nó Uimhir Ghuthán Póca

Teastaíonn an fhaisnéis thuas ionas gur féidir linn thú a chlárú ar an gcóras chun íocaíochtaí a dhéanamh i rith na hintéirneachta agus chun comhfhreagras a dhéanamh leat i rith do rannpháirtíochta ar an scéim.

Tabhair faoi deara, trí do ríomhphost agus/nó d'uimhir ghuthán póca a sholáthar do JobBridge, úsáidfidh JobBridge iad chun do chuid sonraí a nuashonrú agus chun teagmháil a dhéanamh leat fad atá tú ar an scéim.

 • Íoslódálfaidh an eagraíocht óstála Comhaontú Caighdeánach ina leagtar amach cad a tharlóidh i rith na hintéirneachta. Ní mór duit féin agus an eagraíocht óstála seo a shíniú.
 • Íoslódálfaidh an eagraíocht óstála foirm incháilitheachta (UP51C).
 • Má tá Liúntas Cuardaitheora Poist/Sochar Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora á fáil agat nó má tá tú ag Síniú do Chreidmheasanna Árachais Shóisialaigh, ní mór duit an fhoirm incháilitheachta (UP51C) a thabhairt chuig d'Ionad áitiúil Intreo nó chuig oifig áitiúil na Roinne Coimirce Sóisialaí lena comhlánú.
 • Má tá Liúntas Míchumais á fháil agat, ní mór duit an fhoirm incháilitheachta (UP51C) agus foirm chomhlánaithe DIR PMT 1 a chur sa phost chuig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, an Roinn Coimirce Sóisialaí, Bóthar Bhéal Átha na Lao, an Longfort, Contae an Longfoirt.

  Má tá tú incháilithe, seolfaidh an oifig Leasa Shóisialaigh/an tSeirbhís Leasa Shóisialaigh an fhoirm chuig JobBridge lena próiseáil (i gcás cliaint incháilithe amháin).

 • Cuirfear an eagraíocht óstála ar an eolas trí ríomhphost gur féidir tús a chur leis an intéirneacht anois.
 • Ní mór go bhfuair an eagraíocht óstála an ríomhphost deimhnithe seo sular féidir leo teagmháil a dhéanamh leat chun do dháta cruinn tosaigh a dheimhniú don intéirneacht.
 • Má tá tú neamh-incháilithe, seolfaidh an oifig Leasa Shóisialaigh/an tSeirbhís Leasa Shóisialaigh an fhoirm/na foirmeacha ar ais chugat agus ní mór duit an Eagraíocht Óstála a chur ar an eolas go bhfuil tú neamh-incháilithe chun páirt a ghlacadh in JobBridge.

Tús a chur le d'Intéirneacht

 • Ar an lá a thosaíonn tú, ní mór don eagraíocht óstála lógáil isteach láithreach chuig a gcuntas JobBridge agus an dáta cruinn tosaigh a iontráil. Seo riachtanas de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS) agus cuireann sé ar a gcumas liúntas Intéirneachta €50 sa bhreis sa tseachtain a phróiseáil.
 • Gach mí, lógálfaidh an eagraíocht óstála isteach agus déanfaidh siad na nuashonruithe a leanas ar an gcóras:


  • D'fhreastal a dheimhniú i gcomhréir leis an gComhaontú Caighdeánach.
  • A dheimhniú go bhfuil an intéirneacht á soláthar faoi mar a gcuireann an eagraíocht óstála síos air, i gcomhréir leis an gComhaontú Caighdeánach.

Má theipeann orthu na tuairisceáin mhíosúla a dhéanamh, d'fhéadfaí tionchar a imirt ar an liúntas intéirneachta

Má theipeann ort teacht i láthair do na huaireanta a luaitear sa Chomhaontú Caighdeánach, d'fhéadfaí tionchar a imirt ar an liúntas intéirneachta

3. An bhfuilim incháilithe?

Nóta: Treoir atá ann seo AMHÁIN. Ní mór duit cuairt a thabhairt ar d'Ionad áitiúil Intreo nó d'Oifig Leasa Shóisialaigh nó i gcás iad siúd a bhfuil Liúntas Míchumais á fháil acu, na foirmeacha ábhartha a chur sa phost chuig seirbhísí leasa shóisialaigh chun do theidlíocht a dheimhniú má roghnaíonn eagraíocht óstála thú mar intéirneach féideartha.

C. An bhfuil tú dífhostaithe agus an bhfuil obair á lorg agat go gníomhach?

Má TÁ

C. An raibh aon cheann de na híocaíochtaí a leanas á fháil agat ar feadh trí mhí, ar a laghad?

 • Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Sochar Cuardaitheora Poist
 • Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)
 • Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
 • Liúntas Míchumais
 • Síniú do chreidmheasanna árachais shóisialaigh

Má d'fhreagair tú 'TÁ' d'aon cheann den mhéid thuas, agus má tá fostaíocht á lorg go gníomhach agat – d'fhéadfadh an scéim seo bheith oiriúnach duit!

Chun bheith incháilithe d'áit mar intéirneach, ní mór go bhfuil éileamh beo agat agus ní mór go bhfuil Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais á fháil agat nó bheith ag Síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh ar feadh 3 mhí (78 lá) nó níos mó le 6 mhí anuas.

Cuirtear tréimhsí a caitheadh ar Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS), cúrsaí FÁS/SOLAS agus cúrsaí Oiliúna Fháilte Éireann, For-Rochtain, FIT, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, TÚS, Gateway, an Scéim Shóisialta Tuaithe, an Scéim um Fhilleadh ar Obair, Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Cúrsaí Momentum, Tionscnamh Poist nó Cúnamh Poist san áireamh i dtreo critéar incháilitheachta JobBridge a chomhlíonadh, a fhad agus:

 • Chríochnaigh an duine na cláir seo
 • Tá éileamh beo ag an duine seo
 • Tá Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais á fháil ag an duine nó bhí sé/sí ag síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh sular chuir sé/sí tús le JobBridge.
 • Mura bhfuil na híocaíochtaí thuas á bhfáil agat nó má tá Pinsean na nDall nó Pinsean Baintrí nó Baintreach Fir á fháil agat, níl tú incháilithe chun páirt a ghlacadh in JobBridge fiú má tá Sochar Cuardaitheora Poist leathráta á fháil agat chomh maith. Cuimhnigh, ní gá duit do theidlíocht a dheimhniú go dtí gur roghnaigh eagraíocht óstála thú.
 • Má roghnaítear thú, soláthróidh an eagraíocht óstála foirm incháilitheachta (UP51C) duit.
 • Comhlánóidh d'ionad áitiúil Intreo nó an oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil an fhoirm chun do theidlíocht a dheimhniú.
 • Má dheimhnítear incháilitheacht, seolfaidh an oifig Leasa Shóisialaigh an fhoirm chuig JobBridge lena próiseáil (i gcás cliaint incháilithe amháin).
 • I gcás daoine atá neamh-incháilithe, seolfaidh an oifig Leasa Shóisialaigh/an tSeirbhís Leasa Shóisialaigh an fhoirm/na foirmeacha ar ais chucu agus ní mór duit an Eagraíocht Óstála a chur ar an eolas go bhfuil tú neamh-incháilithe chun páirt a ghlacadh in JobBridge.

4. Conas a dhéanaim iarratas?

Sula dtosaíonn tú ag cuardach intéirneachta, déan smaoineamh ar an méid a leanas

 • cén limistéar inar mian leat taithí a fháil ann?
 • cad is mian leat a bhaint ón intéirneacht?
 • cén láthair/láithreacha an mbeifeá ar fáil le hoibriú inti/iontu?
 • an bhfuil tú ar fáil ar feadh 6 nó 9 mí chun intéirneacht a chríochnú?

Trí chinneadh a dhéanamh ar cad is mian leat a bhaint ó intéirneacht sula gcuireann tú tús le do chuardach, beidh tú in ann intéirneachtaí oiriúnacha a roghnú a dhéanann freastal ar do chuid riachtanas.

Chun iarratas a dhéanamh ar Intéirneachtaí

 • Seiceáil an bhfuil tú incháilithe don chlár seo
 • Brabhsáil agus roghnaigh Intéirneachtaí a bhféadfadh bheith ina n-ábhar spéise duit

Déan iarratas go díreach ar an eagraíocht óstála de réir an mhodha a luaitear ar a bhfógraíocht.

5. An íoctar mé?

 • Gheobhaidh tú liúntas atá ar chomhionann le do liúntas reatha Leasa Shóisialaigh móide €50 sa tseachtain ar feadh fhad na hintéirneachta (liúntas intéirneachta).
 • Íocfar an liúntas intéirneachta seo i riaráistí agus meastar go bhfaighidh rannpháirtithe an liúntas breisithe seo thart ar 2 sheachtain i ndiaidh go gcuirtear tús leis an gclár.
 • Déanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí gach íocaíocht den Liúntas Intéirneachta trí Ríomhaistriú Leictreonach isteach go cuntas bainc an Intéirnigh.
 • Níor cheart d'eagraíochtaí ranníocaíochtaí breisithe a íoc.
 • Costais as póca – Ní chuirtear aon chosc ar eagraíocht óstála chun aisíocaíocht a thabhairt d'intéirneach as na costais a tabhaíodh mar chuid den intéirneacht. Níor cheart costais a sholáthar, áfach, le haghaidh gnáthghníomhaíochtaí ar nós taisteal chuig agus ó áit chónaithe an intéirnigh agus gnáthchaiteachas an intéirnigh a chaitear ar bhonn laethúil.

Tabhair faoi deara, le do thoil: I gcás intéirneach, tabharfar neamhaird do thréimhse fála an liúntais maidir le híocaíocht leasa shóisialaigh agus, ar chríochnú na scéime, atosófar an t-éileamh leasa shóisialaigh ón bpointe ar ar fhág siad. Mar shampla, beidh teidlíocht 60 lá fós ag duine a bhfuil sochar cuardaitheora poist á fháil acu agus a bhfuil teidlíocht 60 lá acu fanta ar a (h)éileamh nuair a chríochnaíonn siad a dteidlíocht má atosaíonn siad a n-éileamh.

Beidh daoine atá idir 18 agus 24 bliain d'aois i dteideal a mbonnráta leasa shóisialaigh (cibé €100 nó €144 sa tseachtain) móide an breisiú seachtainiúil €50 a fháil. Níl siad i dteideal an ráta níos airde de leas sóisialach (€188 sa tseachtain) a fháil nuair a ghlacann siad páirt sa Scéim Intéirneachta Náisiúnta.

6. Sraith straitéisí

Cuirtear an tsraith straitéisí seo ar fail mar bhealach chun feabhas a chur ar an Intéirneacht agus soláthraíonn sí cur chuige dea-chleachtais. D'fhéadfadh gach ceann de na míreanna a leanas cabhrú leis an Eagraíocht Óstála agus leis an Intéirneach chun an sochar uasta a bhaint ar feadh fhad na scéime.

Nóta: Ba cheart go mbeadh Meantóir ar fáil ar an suíomh chun tacú leis an intéirneach/na hintéirnigh, é/í/iad a threorú agus a stiúradh lena gcuid taithí oibre ar feadh fhad a n-intéirneachta.

Freagairt d'Iarratais

Spreagfadh JobBridge Eagraíochtaí Óstála chun freagairt do gach iarratas a fhaightear ó chuardaitheoirí poist

Last modified:03/06/2015
 

 Fógraí

 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img