Intéirnigh JobBridge - Ceisteanna Coitianta


Print page
 1. Ábhar an Leathanaigh1. An bhfuilim incháilithe?
 2. Conas is eol dom an féidir liom mo liúntas leasa shóisialaigh a choimeád?
 3. An féidir le héilitheoirí ócáideacha atá ar an mBeochlár páirt a ghlacadh in JobBridge?
 4. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar intéirneacht le heagraíocht ar chríochnaigh mé CSO/TÚS/FP leo roimhe seo?
 5. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar intéirneacht le heagraíocht a bhfuil caidreamh fostaíochta reatha nó roimhe seo agam leo, e.g. obair pháirtaimseartha?
 6. An íocfar mé?
 7. An dtabharfar aon ranníocaíochtaí breisithe don ón Eagraíocht Óstála?
 8. Cá dtéim chun intéirneacht a aimsiú?
 9. Táim faoi bhun 25 bliain d'aois, an bhfuil mé i dteideal an ráta níos airde Leasa Shóisialaigh a fháil?
 10. Cé chomh fada an féidir liom páirt a ghlacadh in intéirneacht?
 11. Cé mhéid uaireanta is gá dom oibriú?
 12. Cad a tharlaíonn má thosaím intéirneacht agus má ritheann sé liom nach n-oireann an socrúchán seo dom, cad is féidir liom a dhéanamh?
 13. Conas a dhéanaim iarratas ar shocrúchán intéirneachta?
 14. Conas a roghnófar mé?
 15. Ar cheart dom an RCS a chur ar an eolas gur thosaigh mé Intéirneacht?
 16. Cad a bheidh á dhéanamh agam ar mo shocrúchán?
 17. Cé a bheidh i bhfeighil orm le linn mo shocrúcháin?
 18. An seiceálfar mo shocrúchán?
 19. An féidir liom páirt a ghlacadh ar chúrsaí oideachais agus oiliúna fad a bhíonn páirt á glacadh agam san Intéirneacht?
 20. An féidir liom rochtain a fháil ar Dheontas Tacaíochta Fostaíochta Teicniúla (DTFT)?
 21. An bhfuil mé incháilithe do Tharscaoileadh Táille Chúrsa FÁS/SOLAS?
 22. An bhfaighidh mé teistiméireacht ag deireadh na hIntéirneachta?
 23. An dtugtar am saor dom i rith Intéirneachta?
 24. An bhfuilim i dteideal aon saoire a fháil i rith an ama a chaithim ar an socrúchán?
 25. Cad a tharlaíonn mura bhfuil ag éirí leis an Intéirneacht faoi mar a raibh mé ag súil leis?
 26. An bhfuilim i dteideal aon saoire a fháil i rith an ama a chaithim ar an socrúchán?
 27. An féidir le Cleithiúnaithe Fásta Intéirneacht a fháil?
 28. Nuair a chríochnaím Intéirneachta, an féidir liom iarratas a dhéanamh ar Liúntas Fiontraíochta um Fhillleadh ar Obair?
 29. An bhfuil aon ráta laghdaithe de chúram leanaí má ghlacaim leis an Scéim seo?
 30. An féidir liom páirt a ghlacadh ar Scéim Lingchláir Springboard, JobBridge nó liúntas um Fhilleadh ar Oideachas agus páirt a ghlacadh ar Fhostaíocht Pobail (FP) chomh maith?
 31. Má tá mé ag glacadh páirt in JobBridge, Lingchlár nó má tá an liúntas um Fhilleadh ar Oideachas á fháil agam, an féidir liom an rogha a fháil chun céile a mhalartú do FP (chun ligean do mo chéile tabhairt faoi FP)?
 32. An féidir le duine dul chun cinn a dhéanamh agus Intéirneacht JobBridge a bhaint amach ó Fhostaíocht Pobail (FP)?
 33. An bhfaigheann duine creidmheasanna fad a ghlacann siad páirt in JobBridge?
 34. Cé atá freagrach as na héadaí agus an trealamh cuí a sholáthar don Intéirneach i gcaitheamh a n-intéirneachta?
 35. An féidir liom tabhairt faoi m'Intéirneacht JobBridge ón mbaile?
 36. An féidir liom stop a chur le m'intéirneacht chun glacadh le fostaíocht lánaimseartha agus chun filleadh ar m'intéirneacht?

1. An bhfuilim incháilithe?

Go mbeifear incháilithe páirt a ghlacadh in JobBridge – an Scéim Intéirneachta Náisiúnta, ní mór go bhfuil an méid a leanas á fháil ag duine aonair:

 • Ní mór go bhfuil éileamh beo á fháil agat faoi láthair (Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais nó bheith ag Síniú do Chreidmheasanna)
 • Ní mór go bhfuil Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/ Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais á fháil ag rannpháirtithe, nó go raibh siad ag síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialta ar feadh 3 mhí (78 lá) ar an iomlán nó ní b'fhaide le 6 mhí anuas.

Cuirtear tréimhsí a caitheadh ar Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS), cúrsaí FÁS/SOLAS agus cúrsaí Oiliúna Fháilte Éireann, For-Rochtain, FIT, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, TÚS, Gateway, an Scéim Shóisialta Tuaithe, an Scéim um Fhilleadh ar Obair, Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Cúrsaí Momentum, Tionscnamh Poist nó Cúnamh Poist san áireamh i dtreo critéar incháilitheachta JobBridge a chomhlíonadh, a fhad agus:

 • Chríochnaigh an duine na cláir seo
 • Tá éileamh beo ag an duine seo
 • Tá Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais á fháil ag an duine nó bhí sé/sí ag síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh sular chuir sé/sí tús le JobBridge.

Braitheann tosú ar an intéirneacht go ndeimhníonn an RCS incháilitheacht an duine aonair

Féadfaidh duine incháilithe glacadh le hintéirneacht JobBridge ó aois 18 mbliana a fhad le haois 65 bliain agus ní mór go gcríochnóidh a n-intéirneacht an Aoine roimh bhreithlá 66 bliain an duine.

2. Conas is eol dom an féidir liom mo liúntas leasa shóisialaigh a choimeád?

Má tá éileamh incháilitheach agat (féach thíos) agus má bhí aon cheann de na híocaíochtaí a leanas á fháil agat ar feadh 3 mhí (78 lá) nó ní b'fhaide agus má tá aon cheann de na híocaíochtaí a leanas á fháil agat faoi láthair:

 • Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Sochar Cuardaitheora Poist
 • Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)
 • Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
 • Liúntas Míchumais
 • Síniú do chreidmheasanna árachais shóisialaigh

Coimeádfaidh tú do liúntas leasa shóisialaigh reatha móide breisiú €50 breise sa tseachtain a íocfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS). Íocfar an breisiú seo ar feadh thréimhse na hintéirneachta.

Ní féidir le teidlíochtaí nó a stampaí duine rith amach i rith intéirneachta. Is éard a dhéantar, go héifeachtach, ná iad a reo don tréimhse a chaitear ar an Scéim Intéirneachta Náisiúnta agus atosófar iad láithreach nuair atá siad críochnaithe, a fhad agus nach dtagann athrú ar a gcúinsí.

3. An féidir le héilitheoirí ócáideacha atá ar an mBeochlár páirt a ghlacadh in JobBridge?

Fad atá páirt á glacadh ag intéirnigh in intéirneacht, féadfaidh siad tús a chur le fostaíocht ócáideach agus ní dhéanfaidh seo aon difear dá dteidlíochtaí, a fhad agus nach leis an eagraíocht óstála atá an fhostaíocht seo (i.e. nach leis an bhfostóir céanna an fhostaíocht) agus nach gcuireann sí isteach ar a n-intéirneacht. Ní mór d'intéirnigh fógra a thabhairt dá nOifig Leasa Shóisialaigh nó dá nIonad Intreo má thagann aon athruithe ar a gcúinsí.

4. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar intéirneacht le heagraíocht ar chríochnaigh mé CSO/TÚS/FP leo roimhe seo?

Ní féidir, ní féidir le duine iarratas a dhéanamh ar intéirneacht le heagraíocht ar chríochnaigh siad CSO/TÚS/FP leo roimhe seo.

5. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar intéirneacht le heagraíocht a bhfuil caidreamh fostaíochta reatha nó roimhe seo agam leo, e.g. obair pháirtaimseartha?

Ní féidir, ní féidir le duine iarratas a dhéanamh ar intéirneacht le heagraíocht a bhfuil caidreamh reatha fostaíochta nó a raibh caidreamh fostaíochta acu roimhe seo leo.

6. An íocfar mé?

Gheobhaidh tú liúntas intéirneachta atá ar chomhionann le d'íocaíocht reatha leasa shóisialaigh (ag an tráth a thosaíonn tú ar an Scéim) móide breisiú €50 breise sa tseachtain a íocfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS). Ní mór duit d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil a chur ar an eolas ar gach athrú a thagann ar chúinsí mar gheall go bhféadfadh seo tionchar a imirt ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh.

Íocfar an breisiú seo ar feadh fhad na hintéirneachta, ach íocfar é i riaráistí agus meastar go bhfaighidh rannpháirtithe an liúntas breisithe seo thart ar 2 sheachtain i ndiaidh go gcuirtear tús leis an gclár.

Déanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí gach íocaíocht den Liúntas Intéirneachta trí Ríomhaistriú Leictreonach isteach go cuntas bainc an Intéirnigh.

7. An dtabharfar aon ranníocaíochtaí breisithe dom ón Eagraíocht Óstála?

Níl aon ranníocaíocht bhreisithe fostóra ann. Ní chuirtear aon chosc ar Eagraíocht Óstála, áfach, chun aisíocaíocht a thabhairt don Intéirneach as costais a tabhaíodh mar chuid den intéirneacht.

8. Cá dtéim chun intéirneacht a aimsiú?

Fógrófar na hintéirneachtaí ag www.jobsireland.ie, innill WATIS agus in Ionaid Intreo. Féadfaidh Eagraíochtaí Óstála a socrúcháin a fhógairt a luaithe a chomhlíonann siad na critéir incháilitheachta agus gur faomhadh iad. Mar mhalairt air sin, más mian leat intéirneacht a fháil laistigh d'eagraíocht ar leith, féadfaidh tú cuairt a thabhairt orthu tú féin agus iad a chur ar an eolas ar an Scéim Intéirneachta Náisiúnta (SIN) agus iad a atreorú chuig an láithreán gréasáin go ndéanfaidh siad iarratas bheith mar Eagraíocht Óstála.

9. Táim faoi bhun 25 bliain d'aois, an bhfuil mé i dteideal an ráta níos airde Leasa Shóisialaigh a fháil?

Níl, beidh Daoine i dteideal a mbunráta reatha de leas sóisialach a fháil móide an breisiú seachtainiúil €50.

10. Cé chomh fada an féidir liom páirt a ghlacadh in intéirneacht?

Féadfaidh rannpháirtí socrúchán a fháil ar dheis taithí oibre intéirneachta a sholáthraítear faoin Scéim Intéirneachta Náisiúnta (SIN) ar feadh tréimhse 6 mhí (26 seachtain) ar feadh tréimhse 9 mí (39 seachtain). Is iad na hEagraíochtaí Óstála a fhógróidh socrúchán 6 mhí nó 9 mí.

Féadfaidh daoine 3 intéirneacht JobBridge a fháil, ar a mhéid, ach ní féidir leis an méid ama carnach a chaitear ar an scéim 18 mí (78 seachtain) a shárú, áfach. Ní cheadófar d'Intéirneach breis agus intéirneacht amháin a dhéanamh leis an Eagraíocht Óstála chéanna. Is é fad uasta intéirneacht aonair 9 mí (39 seachtain).

11. Cé mhéid uaireanta is gá dom oibriú?

Beidh idir 30 agus 40 uair sa tseachtain i gceist le seachtain chaighdeánach oibre intéirneachta. Ar an ábhar sin, beidh ar Intéirneach páirt a ghlacadh ar an Scéim ar feadh 30 uair an chloig ar a laghad agus 40 uair an chloig ar a mhéid sa tseachtain.

12. Cad a tharlaíonn má thosaím intéirneacht agus má ritheann sé liom nach n-oireann an socrúchán seo dom, an féidir liom ceann eile a dhéanamh?

Ní mór do cheachtar páirtí fógra seachtain amháin a thabhairt. Ní mór don Eagraíocht Óstála logáil ar a gcuntas JobBridge agus an críochnú luath a iontráil (an Dáta Cruinn Críochnaithe) láithreach tar éis an dáta luaith críochnaithe. Ní mór duit d'oifig áitiúil a chur ar an eolas go bhfuil tú críochnaithe leis an scéim.

Féadfaidh daoine 3 intéirneacht JobBridge a fháil, ar a mhéid, ach ní féidir leis an méid ama carnach a chaitear ar an scéim 18 mí (78 seachtain) a shárú, áfach. Ní cheadófar d'Intéirneach breis agus intéirneacht amháin a dhéanamh leis an Eagraíocht Óstála chéanna. Is é fad uasta intéirneacht aonair 9 mí (39 seachtain).

13. Conas a dhéanaim iarratas ar shocrúchán intéirneachta?

Téigh go www.jobsireland.ie agus cliceáil ar dheiseanna reatha intéirneachta lena fheiceáil cén intéirneachtaí atá ar tairiscint. Agus, más spéis leat, déan iarratas go díreach ar an Eagraíocht Óstála de réir an mhodha a shonraíonn siad ina bhfógra.

14. Conas a roghnófar mé?

Déanfaidh gach Eagraíocht Óstála cinneadh ar conas a roghnaíonn siad an duine don socrúchán.

Mar shampla, féadfaidh siad iarraidh ort CV a sheoladh chucu agus thú a ghairm le haghaidh agallaimh. Nuair a dhéanann tú teagmháil leis an Eagraíocht Óstála faoin socrúchán, inseoidh siad duit níos mó faoina bpróiseas roghnaithe.

Má roghnaítear thú agus má tá Liúntas Cuardaitheora Post/Sochar Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora á fháil agat faoi láthair nó má tá tú ag síniú le haghaidh Creidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialta, tabharfaidh an Eagraíocht Óstála foirm UP51C (Foirm Incháilitheachta) duit lena tabhairt chuig d'oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil lena comhlánú agus lena stampáil.

A luaithe a dheimhnítear incháilitheacht, seolfaidh an oifig Leasa Shóisialaigh an fhoirm chomhlánaithe chuig JobBridge lena próiseáil (i gcás cliaint incháilithe amháin).

Má roghnaítear thú agus má tá Liúntas Míchumais á fháil agat faoi láthair, beidh ort na céimeanna a leanas a chríochnú.

 • Ní mór duit foirm DIR PMT 1 a íoslódáil, iarrtar ort an nasc thíos a úsáid:
  www.welfare.ie.
  Cinntigh, le do thoil, go gcomhlánaíonn tú gach cuid d'fhoirm DIR PMT1 mar gheall nach bpróiseálfar foirmeacha neamhiomlána.
 • Tabharfaidh an Eagraíocht Óstála foirm incháilitheachta (UP51C).
 • Ní mór duit foirm chomhlánaithe DIR PMT 1 agus an fhoirm incháilitheachta (UP51C) a sheoladh sa phost chuig an seoladh a leanas:

  Seirbhísí Leasa ShóisialaighAn Roinn Coimirce SóisialaíBóthar Bhéal Átha na LaoAn LongfortContae an Longfoirt

A luaithe a dheimhnítear incháilitheacht, seolann an tSeirbhís Leasa Shósialaigh an fhoirm chomhlánaithe ar ais chuig Ionad Náisiúnta Teagmhála JobBridge (do dhaoine incháilitheacha amháin).

I gcás daoine atá neamh-incháilithe, seolfaidh an oifig Leasa Shóisialaigh/Seirbhísí Leasa Shóisialaigh an fhoirm/na foirmeacha ar ais chucu agus ní mór don duine an Eagraíocht Óstála a chur ar an eolas go bhfuil siad neamh-incháilithe chun páirt a ghlacadh in JobBridge.

Braitheann tosú ar an intéirneacht go ndeimhníonn an RCS incháilitheacht an duine aonair.

15. Ar cheart dom an RCS a chur ar an eolas gur thosaigh mé Intéirneacht?

Ba cheart, ní mór do dhaoine a nOifig Leasa Shóisialaigh a chur ar an eolas nuair a thagann aon athrú ar a stádas/a gcúinsí. Is ionann tosú le hintéirneacht agus athrú ar do chúinsí.

16. Cad a bheidh á dhéanamh agam ar mo shocrúchán?

Nuair a roghnaíonn Eagraíocht Óstála Intéirneach féideartha, comhlánaíonn siad Comhaontú Caighdeánach chun sonraí faoi na scileanna agus an taithí a bheidh an deis agat a fhoghlaim agus/nó a chur i bhfeidhm i rith na hintéirneachta. Tabharfaidh an Eagraíocht Óstála cóip duit den Chomhaontú Caighdeánach a shíneoidh tú féin agus an Eagraíocht Óstála.

17. Cé a bheidh i bhfeighil orm le linn mo shocrúcháin?

Ainmneoidh an Eagraíocht Óstála duine chun tacú leat agus/nó chun meantóireacht a dhéanamh ort i rith do shocrúcháin. Beidh an fhreagracht ar an duine seo lena chinntiú go bhfaigheann tú ionduchtúchán ceart, a chinntiú go bhfuil do thaithí oibre, faoi mar a ndearnadh cur síos uirthi sa chomhaontú caighdeánach, ag dul chun cinn agus go bhfuil seiceálacha míosúla á gcríochnú (lena chinntiú go leanann an RCS le do liúntas intéirneachta a íoc). Má tá clár foirmiúil meantóireachta ag eagraíocht, ba cheart dóibh thú a chur san áireamh sa chlár seo.

18. An seiceálfar mo shocrúchán?

Seiceálfar, déanfar seiceáil mhíosúil comhlíonta a sheolfaidh an Eagraíocht Óstála ar ais gach mí. Is é an cuspóir ná chun d'fhreastal a dheimhniú agus go bhfuil an taithí oibre, faoi mar a ndearnadh cur síos uirthi sa Chomhaontú Caighdeánach, ag dul chun cinn. Ní mór an tuairisc seo a dhéanamh gach mí lena chinntiú go n-íoctar do liúntas intéirneachta. Anuas air sin, tabharfaidh oifigeach cáis cuairt ar an eagraíocht chun tabhairt faoi chuairt mhonatóireachta i rith d'intéirneachta.

19. An féidir liom páirt a ghlacadh ar chúrsaí oideachais agus oiliúna fad a bhíonn páirt á glacadh agam san Intéirneacht?

Féadfaidh intéirnigh a bhfuil páirt á glacadh acu in JobBridge tabhairt faoi oideachas agus oiliúint a sholáthraíonn Eagraíocht Óstála nó faoi chúrsaí páirtaimseartha oideachais agus oiliúna, gan aird ar a bhfad agus a n-íocann an Stát astu a fhad agus nach n-imríonn sé drochthionchar ar an intéirneacht

Níl intéirnigh in JobBridge i dteideal rochtain a fháil ar an méid a leanas:

 • oideachas lánaimseartha nó cúrsaí oiliúna lánaimseartha as a n-íocann an Stát,
 • tionscnaimh eile na Roinne Coimirce Sóisialaí, ar nós Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas agus Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

20. An féidir liom rochtain a fháil ar Dheontas Tacaíochta Fostaíochta Teicniúla (DTFT)?

Tá rannpháirtithe JobBridge i dteideal go ndéanfar breithniú orthu don DTFT. Iarrtar ort an rogha seo a phlé le hOifigeach Seirbhísí Fostaíochta nó le hIdirghabhálaí Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla (SFA) ag do Sheirbhísí Fostaíochta áitiúla/oifig SFA.

21. An bhfuil mé incháilithe do Tharscaoileadh Táille Chúrsa FÁS/SOLAS?

Tá rannpháirtithe JobBridge i dteideal go ndéanfar breithniú orthu don tarscaoileadh táillí. Iarrtar ort an rogha seo a phlé le hOifigeach Seirbhísí Fostaíochta nó le hIdirghabhálaí Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla (SFA) ag do Sheirbhísí Fostaíochta áitiúla/oifig SFA.

22. An bhfaighidh mé teistiméireacht ag deireadh na hIntéirneachta?

Gheobhaidh, nuair a bheidh an socrúchán críochnaithe, ní mór don Eagraíocht Óstála teistiméireacht a sholáthar duit ina sonrófar na torthaí forbartha/foghlama gairmiúla agus an taithí a bhain tú amach i rith an tsocrúcháin.

23. An dtugtar am saor dom i rith Intéirneachta?

Cé nach fostaí den chuideachta thú, ba cheart go dtabharfar am leordhóthanach saor duit, fós féin, chun freastal ar agallaimh phoist i rith an tsocrúcháin chun cuairt a thabhairt ar d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil agus ar d'Oifig Seirbhísí Fostaíochta chun do chuid gníomhaíochtaí cuardaigh phoist a éascú.

Tá tú i dteideal tréimhse laethúil scíthe 11 uair an chloig i ndiaidh a chéile, ar a laghad, i ngach tréimhse 24 uair an chloig.

Tá tú i dteideal ar a laghad sos scíthe amháin i rith am oibre gach lá. Níor cheart go mbeadh ort breis ama a oibriú chun an t-am a caitheadh ar shosanna scíthe a chúiteamh. Tá tú i dteideal sos 15 nóiméad, ar a laghad, a fháil tar éis oibriú ar feadh tréimhse 4 huaire go leith. Má oibríonn tú breis agus 6 huaire in aon tréimhse amháin, tá tú i dteideal sos 30 nóiméad, ar a laghad, a fháil, féadtar a áireamh leis seo an chéad sos 15 nóiméad. Ní shásaíonn sosanna ag deireadh an lae oibre na ceanglais seo.

Tá tú i dteideal tréimhse sheachtainiúil scíthe 24 uair an chloig i ndiaidh a chéile.

I gcásanna ina bhféadfá bheith fostaithe in obair thráthnóna, ní mór nach bhfuil ort tabhairt faoi obair throm nó bhaolach ar feadh breis agus 8 n-uaire an chloig in aon tréimhse 24 uair an chloig.

24. An bhfuilim i dteideal aon saoire a fháil i rith an ama a chaithim ar an socrúchán?

Tá, tá tú i dteideal an tsaoire a leanas a fháil;

 • Saoire Bhliantúil – beidh Intéirnigh i dteideal gach ceann de na Saoirí Poiblí agus 1.75 lá saoire bliantúla a fháil gach mí a chaitheann siad sa Scéim Intéirneachta Náisiúnta.
 • Saoire Mháithreachais - tá Intéirnigh i dteideal a socrúchán JobBridge a chur ar fionraí go luath mar gheall ar shaoire mháithreachais. Iontrálfaidh Eagraíochtaí Óstála dáta críochnaithe nuair a thosaíonn tú ar do shaoire mháithreachais. Is gá incháilitheacht a dheimhniú sula gcuireann tú tús le d'Intéirneacht athuair. Cuirfear deireadh leis an íocaíocht bhreisithe fad atá tú ar saoire mháithreachais.
 • Saoire Bhreoiteachta – is é 2 sheachtain an tsaoire bhreoiteachta uasta charnach a cheadaítear i gcaitheamh intéirneachta (10 lá oibre). Sa chás gur sháraigh Intéirneach an teorainn seo, cuirfidh an Eagraíocht Óstála deireadh leis an intéirneacht láithreach.

Cad a tharlaíonn mura bhfuil ag éirí leis an Intéirneacht faoi mar a raibh mé ag súil leis?

Ba cheart saincheisteanna ionad oibre a réiteach leis an Eagraíocht Óstála.

Mura bhfuil ag éirí leis an Intéirneacht faoi mar rabhthas ag súil leis, ba cheart duit seo a phlé leis an duine a bhfuil maoirsiú/meantóireacht á déanamh acu ar d'intéirneacht. Mura réitíonn seo an tsaincheist, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost a sheoladh chuig jobbridge@welfare.ie agus na sonraí a leanas a sholáthar: D'ainm, sonraí teagmhála, ainm na hEagraíochta Óstála, teideal na hintéirneachta agus cuntas achomair ar an tsaincheist.

Féadtar deireadh luath a chur le hIntéirneacht má thugann an tIntéirneach nó an Eagraíocht Óstála fógra scríofa seachtaine. Sa chás seo, ní mór don Eagraíocht Óstála lógáil isteach agus JobBridge a chur ar an eolas láithreach faoin dáta nua críochnaithe. Ní mór don Intéirneach a nOifig Leasa Shóisialaigh a chur ar an eolas láithreach bonn.

Cad a tharlaíonn má fhaighim post?

Má fhaigheann tú obair íoctha, is iontach sin! Má fhaigheann tú post i rith an tsocrúcháin, níl aon dualgas ort fanacht, arís, ba cheart duit fógra scríofa seachtaine a thabhairt don Eagraíocht Óstála ina luann tú go mbeidh tú ag fágáil. Ní mór duit d'ionad Intreo nó d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh a chur ar an eolas, chomh maith.

An féidir le Cleithiúnaithe Fásta Intéirneacht a fháil?

Ní féidir le Daoine Fásta Cáilithe páirt a ghlacadh in JobBridge agus ní féidir leo malartú céile a úsáid go mbeidís incháilithe. Is é an t-aon bhealach is féidir leo cáiliú ná éileamh Cuardaitheora Poist a fháil ina n-ainm féin; ach is gá do na 78 lá caighdeánach éag sula mbeidh siad incháilithe don Scéim.

28. Nuair a chríochnaím Intéirneachta, an féidir liom iarratas a dhéanamh ar Liúntas Fiontraíochta um Fhillleadh ar Obair?

Is féidir, a fhad agus a chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta. Féach: www.welfare.ie

An bhfuil aon ráta laghdaithe de chúram leanaí má ghlacaim leis an Scéim seo?

Féadfaidh intéirnigh páirt a ghlacadh sa chlár Cúram Leanaí agus Oideachais Luath-Óige (CLOL), agus sa Chlár Cúram Leanaí i ndiaidh na Scoile (CCLIDS)

30. An féidir liom páirt a ghlacadh ar Scéim Lingchláir (Springboard), JobBridge nó liúntas um Fhilleadh ar Oideachas agus páirt a ghlacadh ar Fhostaíocht Pobail (FP) chomh maith?

Ní féidir, agus ní chuirtear an t-am a chaitear in JobBridge, Lingchlár agus Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas a fháil san áireamh i dtreo na tréimhse cháilithe d'incháilitheacht d'Fhostaíocht Pobail.

31. Má tá mé ag glacadh páirte in JobBridge, Lingchlár nó má tá liúntas um Fhilleadh ar Oideachas á fháil agam, an féidir liom an rogha a fháil chun céile a mhalartú do FP (chun ligean do mo chéile tabhairt faoi FP)?

Ní féidir. Ní féidir le daoine atá ag tabhairt faoi JobBridge, Lingchlár nó daoine a bhfuil liúntas um Fhilleadh ar Oideachas á fháil acu an rogha a fháil chun céile a mhalartú do FP (chun ligean dá chéile tabhairt faoi FP) ar feadh fhad a gcláir féin.

32. An féidir le duine dul chun cinn a dhéanamh agus Intéirneacht JobBridge a bhaint amach ó Fhostaíocht Pobail (FP)?

Is féidir, faoi réir go gcríochnaíonn siad a Scéim FP go hiomlán agus go gcomhlíontar gach critéar incháilitheachta eile. Ní féidir le duine iarratas a dhéanamh ar intéirneacht le heagraíocht ar chríochnaigh siad Scéim FP leo roimhe seo. Ní chaitheann an Roinn le haistriú ó JobBridge go dtí FP, áfach, mar bhealach cuí um dhul chun cinn.

33. An bhfaigheann duine creidmheasanna fad a ghlacann siad páirt in JobBridge?

Faigheann. Leanfaidh duine a raibh creidmheasanna á bhfáil acu ar a n-éileamh LCP/SCP roimh JobBridge lena gcreidmheasanna a fháil d'fhad a n-intéirneachta.

34. Cé atá freagrach as na héadaí agus an trealamh cuí a sholáthar don Intéirneach i gcaitheamh a n-intéirneachta?

Tá an Eagraíocht Óstála freagrach as na héadaí agus an trealamh cuí a theastaíonn i gcaitheamh a n-intéirneachta a sholáthar don Intéirneach.

35. An féidir liom tabhairt faoi m'Intéirneacht JobBridge ón mbaile?

Ní féidir, ní féidir le duine tabhairt faoina nIntéirneacht JobBridge ón mbaile.

36. An féidir liom stop a chur le m'intéirneacht chun glacadh le fostaíocht lánaimseartha agus chun filleadh ar m'intéirneacht?

Féadfaidh intéirneach glacadh le fostaíocht lánaimseartha, ach ní mór don intéirneacht críochnú, áfach, agus ní féidir leis an intéirneach an intéirneacht a atosú leis an Eagraíocht Óstála chéanna.

Last modified:03/06/2015
 

 Fógraí

 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img