JobBridge, Lámhleabhar Dea-Chleachtais na Scéime Intéirneachta Náisiúnta


Print page

Clár Ábhar

 • Forbhreathnú ar an Scéim

  • Forbhreathnú
  • Cuspóirí
  • Rialachas dlíthiúil
  • Gnéithe d'Intéirneacht Mhaith
  • Sainmhínithe
  • Saoráil Faisnéise (SF)

 • JobBridge i gComhthéacs

  • Ról an Ionaid Náisiúnta Teagmhála
  • Ról Aonad Beartais JobBridge
  • Ról Oifig Intreo
  • Ról an Oifigigh Cháis
  • Foirmeacha JobBridge

 • JobBridge agus an Eagraíocht Óstála

  • Incháilitheacht
  • Líon na Socrúchán Intéirneachta
  • Próiseas na hEagraíochta Óstála

   • Torthaí Foghlama
   • Intéirneacht a Chríochnú
   • Teistiméireacht a Thabhairt
   • Monatóireacht

  • Comhlíonadh Míosúil
  • Intéirneacht reatha a Shíneadh
  • Teistiméireachtaí
  • Sáruithe ar Théarmaí agus Coinníollacha na Scéime
  • Eisiaimh
  • Rannpháirtithe a Íoc
  • Breis Téarmaí agus Coinníollacha agus Eisiamh

   • Freagrachtaí na hEagraíochta Óstála:
   • Ceanglais dhlíthiúla
   • Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus Ceanglais Earnála
   • Sainéadaí agus saintrealamh

  • Saoire agus Tréimhsí Scíthe
  • Fadhbanna san Ionad Oibre leis an Eagraíocht Óstála nó leis an Intéirneach
  • Cúrsaí oideachais agus oiliúna fad a bhíonn páirt á glacadh in Intéirneacht
  • Socrúchán JobBridge agus socrúchán clár socrúchán oibre (CSO) a fhógairt ag an am céanna
  • Intéirneacht ón mbaile
  • Glacadh le hIntéirneach eile
  • Socrúchán CSO a úsáid chun an ré aithrí a chumhdach le haghaidh shocrúchán JobBridge
  • Dreasachtaí airgeadais chun Intéirneach a fhostú

 • JobBridge agus an Cliant

  • An Próiseas Intéirneachta

   • Intéirneacht a Aimsiú
   • An Próiseas Roghnaithe
   • Incháilitheacht a Dheimhniú
   • Critéir Incháilitheachta
   • Intéirnigh a Íoc
   • Fostaíocht Ócáideach
   • Fad
   • Uaireanta Freastail
   • Intéirneacht a chríochnú go luath
   • Intéirneacht a Chríochnú

  • Comhaontú Caighdeánach
  • Meantóireacht Intéirneach
  • Torthaí Foghlama
  • Eisiamh ó scéimeanna eile
  • Eisiaimh
  • Comhlíonadh
  • Monatóireacht
  • Gearáin, Imscrúdaithe agus Smachtbhannaí
  • Teistiméireachtaí
  • Teidlíochtaí Eile

 • Tuarascáil Indecon

 • Aguisín 1

  • Clárú mar Eagraíocht Óstála
  • Ainm úsáideora agus pasfhocal a aisghabháil
  • Socrúchá(i)n Intéirneachta a fhógairt
  • Intéirneach a Thosú
  • Intéirneacht a Chríochnú
  • Céimeanna chun comhlíonadh míosúil a chomhlánú

Forbhreathnú ar an Scéim

Forbhreathnú

Tionscnamh Rialtais is ea JobBridge, an Scéim Intéirneachta Náisiúnta, atá deartha chun an deis a thabhairt do chuardaitheoirí poist a bhfuil éileamh beo acu a bhfuil Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais á fháil acu nó atá ag Síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh ar feadh trí mhí (78 lá), ar a laghad le sé mhí anuas chun feabhas a chur ar a scileanna reatha agus scileanna nua a fhorbairt. Soláthraíonn JobBrigde socrúcháin taithí oibre d'intéirnigh ar feadh tréimhse sé nó naoi mí. Is é cuspóir na scéime cúnamh a thabhairt chun an nós a shárú nach mbíonn cuardaitheoirí poist in ann post a fháil gan taithí, cibé acu mar iontrálaithe nua isteach sa mhargadh saothair i ndiaidh oideachais nó oiliúna nó mar oibrithe dífhostaithe ar mian leo scileanna nua a fhoghlaim.

Soláthróidh JobBridge a mhéid le 8,500 socrúchán taithí oibre ag an aon tráth amháin do dhaoine dífhostaithe in eagraíochtaí sna hearnálacha príobháideacha, poiblí, pobail agus deonacha.

Gheobhaidh rannpháirtithe sa scéim liúntas €50 sa tseachtain tríd an Roinn Coimirce Sóisialaí (liúntas Intéirneachta) sa mhullach ar a dteidlíochtaí comhionanna reatha leasa shóisialaigh. Ní cheadófar aon ranníocaíochtaí fostóra.

Tá JobBridge mar chuid den Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta um Fhostaíocht (PNGF) agus tá sé á úsáid ag an Roinn Coimirce Sóisialaí mar bhealach chun daoine dífhostaithe a ghníomhachtú.

Cuspóirí

Is iad príomhchuspóirí scéim JobBridge ná an méid a leanas a dhéanamh:

 • Daoine dífhostaithe a choimeád i ngar don mhargadh saothair.
 • An deis a thabhairt do dhaoine dífhostaithe chun taithí oibre ardchaighdeáin a fháil agus a n-infhostaitheacht a mhéadú, dá bharr.
 • Fostóirí a éascú chun cur leis an gclár náisiúnta gníomhachtaithe trí dheiseanna Intéirneachtaí a sholáthar do dhaoine dífhostaithe.

Rialachas dlíthiúil

Ní mór don eagraíocht óstála bheith go hiomlán comhlíontach leis na riachtanais reatha sláinte agus sábháilteachta agus gach riachtanas dlíthiúil eile. Cumhdóidh árachas Dliteanais Phoiblí/Fostóra agus Mótarárachas na hEagraíochta Óstála, más infheidhme, aon intéirneachtaí atá ar an gclár. Ní mór don Intéirneacht a bheith i gcomhréir leis an gCód Cleachtais um Ghnéaschiapadh agus Ciapadh san Ionad Oibre
(http://www.equality.ie/Files/Code%20of%20Practice%20on%20Sexual%20Harassment%20and%20Harassment.pdf)

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 2005, arna leasú
Stádas Daoine a bhfuil Páirt á Glacadh acu i gCláir Áirithe Fostaíochta.
298A. – (1) measfar go mbeidh an duine atá fostaithe ag duine eile chun tabhairt faoi obair nó aon dualgas nó seirbhís a chomhlíonadh de bhun socrúcháin faoi –

 1. An clár socrúchán oibre laistigh de bhrí fho-alt (3) d'alt 142B
 2. An scéim atá riartha ag an Aire agus ar a dtugtar an scéim náisiúnta Intéirneachta, nó
 3. Aon athrúchán, síneadh nó ionadú a dhéantar ar chlár dá dtagraítear i mír (a) nó scéim dá dtagraítear i mír (b)

chun críocha aon achtaithe nó rialach dlí (seachas an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005) nach ionann agus fostaí iad den duine eile chun tabhairt faoin obair sin nó na dualgais sin a chomhlíonadh de bhun conradh seirbhíse.

Bheith dícháilithe chun sochar a fháil fad atá páirt á glacadh i roinnt cláir fostaíochta.
247A.—dícháileofar duine chun an méid a leanas a fháil—

 • aon sochar a shonraítear in alt 39(1), seachas sochar báis trí dheontas maidir le costais sochraide, deontas méala nó deontas tuismitheoir baintrí/baintreach fir, nó
 • Aon chúnamh a shonraítear in alt 139(1), seachas deontas tuismitheoir baintrí/baintreach fir,

i rith aon seachtaine nó aon chuid de sheachtain fad atá sé nó sí fostaithe ag duine eile chun tabhairt faoi obair nó chun aon dualgas nó seirbhís a chomhlíonadh de bhun socrúcháin faoin scéim dá dtagraítear in alt 298(1)(b) (arna chur isteach ag alt 16 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2011).

Luaitear in alt 16 (3) den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2011 go measfar nach fostaithe na hEagraíochta Óstála iad rannpháirtithe a ghlacann páirt ar an Scéim Intéirneachta Náisiúnta, chun críocha aon achtaithe nó rialach dlí (seachas na hAchtanna Cánach agus an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005).

Gnéithe d'Intéirneacht Mhaith

Féadfaidh intéirneachtaí a bheith an-úsáideach do dhaoine dífhostaithe ar spéis leo scileanna oibre a fhorbairt nó a choimeád chun triail a bhaint as gairm nua nó lena chinntiú go mbíonn a scileanna cothrom le dáta agus ábhartha.

Soláthraíonn intéirneachtaí an deis chun taithí sa saol dáiríre a fháil dóibh siúd atá ag iarraidh an t-eolas agus na scileanna ábhartha a fhiosrú nó a fhoghlaim a theastaíonn chun réimse gairme áirithe a iontráil. Is gnách go mbíonn na hintéirneachtaí gearrthéarmach i dtaobh cineáil de agus go ndíríonn siad go príomha ar roinnt oiliúna 'sa phost' a chur ar dhaoine, glacann Intéirneachtaí an méid a fhoghlaimítear sa seomra ranga nó i suíomhanna ionad oibre roimhe seo agus ceadaíonn siad é seo a chur i bhfeidhm i suíomh ionad oibre.

Soláthróidh Intéirneacht an deis do dhaoine aonair chun scileanna a chur i gcleachtas a d'fhoghlaim siad i rith oiliúna agus/nó oideachais, i suíomh ionad oibre, chun feabhas a chur ar na scileanna siúd, tuiscint a fháil ar thimpeallacht agus ar chomhthéacs an ionaid oibre, agus chun sochar a bhaint ó thaithí agus comhairle mheantóra nó mhaoirseora.

Bainfear an sochar uasta amach nuair a bhíonn maoirseoir nó meantóir ar fáil chun eispéireas an ionaid oibre a threorú agus a bhainistiú, agus go hidéalach, chun comhaontú a dhéanamh ar shraith torthaí foghlama a bhainfear amach ag deireadh a tsocrúcháin.

Ba cheart go soláthródh an timpeallacht oibre tascanna praiticiúla lena chur ar chumas an duine na scileanna is mian leo a fhoghlaim nó a fheabhsú a chur i bhfeidhm, agus an deis, chomh maith, chun eolas níos fairsinge ar tháirge nó ar sheirbhís a fháil agus líonraí le haghaidh fostaíochta amach anseo a bhunú.

Ceadóidh intéirneacht don duine aonair chun cuid de na cuspóirí a leanas a bhaint amach:

 • An deis chun spéis i ngairm ar leith a thástáil
 • An timpeallacht oibre chun foghlaim conas teoiric a chur i bhfeidhm i gcásanna oibre praiticiúla
 • Scileanna nua a fhorbairt/feabhas a chur ar scileanna reatha ar féidir iad a chur i bhfeidhm go díreach ar ghairmeacha
 • Feabhas a chur ar ionchais ghairme i limistéar oibre a roghnaítear
 • An deis chun saintréithe pearsanta a fhorbairt a chuireann le caidrimh éifeachtacha idirphearsanta oibre
 • Dea-nósanna oibre ginearálta a fhoghlaim, ar nós bainistíocht ama agus scileanna cumarsáide
 • Ráiteas aitheanta a sholáthar don Intéirneach ón Eagraíocht Óstála maidir le scileanna a foghlaimíodh nó a cleachtadh, meon oibre agus bua, mar aon leis na teistiméireachtaí ábhartha

Sainmhínithe

Scéim Intéirneachta –Tá an Scéim Intéirneachta Náisiúnta mar chuid den Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta um Fhostaíocht (PNGF) agus tá sé á úsáid ag an Roinn Coimirce Sóisialaí mar bhealach chun daoine dífhostaithe a ghníomhachtú.

Eagraíocht Óstála – Tagraítear d'eagraíochtaí a sholáthraíonn deiseanna Intéirneachta agus a ghlacann páirt sa Scéim mar 'Eagraíochtaí Óstála'.

Ní mór gurb eintiteas dlíthiúil agus/nó carthanas atá san eagraíocht óstála a aithníonn na Coimisinéirí Ioncaim (a bhfuil uimhir CHY acu).

Intéirneacht – deis taithí oibre 6 mhí (26 seachtain) nó 9 mí (39 seachtain) a sholáthraítear faoin Scéim Intéirneachta Náisiúnta.

Intéirneach – Duine atá in Intéirneach a ghlacann le hIntéirneacht faoin Scéim Intéirneachta Náisiúnta. Ní fostaí iad dá nEagraíocht Óstála faoi seach, faoi mar a luaitear in Alt 16 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2011.

Liúntas Intéirneachta – tagraíonn seo don íocaíocht a gheobhaidh an tIntéirneach fad a ghlacann siad páirt sa Scéim. Gheobhaidh an tIntéirneach liúntas €50 sa tseachtain sa mhullach ar a dteidlíochtaí comhionanna reatha leasa shóisialaigh. Ní cheadófar aon ranníocaíochtaí breisithe fostóra.

Ní mór d'Intéirnigh a nOifig Leasa Shóisialaigh áitiúil a chur ar an eolas ar gach athrú a thagann ar chúinsí mar gheall go bhféadfadh seo tionchar a imirt ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh.

Seachtain Intéirneachta – beidh idir 30 agus 40 uair sa tseachtain i gceist leis seo. Tá comhaontú le déanamh air seo idir an Eagraíocht Óstála agus an tIntéirneach. Ar mhaithe le cuspóirí na chéad seachtaine agus na seachtaine deireanaí den Intéirneacht, ní mór go dtosóidh seachtain Intéirneachta ar an Luan agus go gcríochnóidh sí ar an Aoine.

Socrúchán – tagraíonn seo don socrúchán oibre 6 nó 9 mí féin faoina dtabharfaidh an tIntéirneach san Eagraíocht Óstála.

Saoráil Faisnéise (SF)

Tá faisnéis fhairsing agus mhionsonraithe pearsanta á coimeád ag an Roinn, mar gheall ar chineál a gcuid oibre, faoi dhaoine aonair. Tá dualgas ar an Roinn i leith na ndaoine seo lena chinntiú go mbailítear an fhaisnéis ar an mbealach cuí, go gcoimeádtar í go slán agus nach n-úsáidtear í ach ar mhaithe leis an gcuspóir a beartaíodh í a bhailiú.

Soláthraíonn an reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise agus um Chosaint Sonraí roinnt cosanta do na custaiméirí maidir le bailiú, stóráil, úsáid agus rochtain ar fhaisnéis phearsanta. Anuas air sin, gearrann sí dualgas ar an bhfoireann gan faisnéis phearsanta a mhí-úsáid nó an úsáid mhícheart a bhaint aisti.

Eascraíonn Saoráil Faisnéise ó na prionsabail leathana a leanas:
Ba cheart go mbeadh cinntí ag comhlachtaí poiblí ní b'oscailte do scrúdú poiblí, a sholáthraíonn léirthuiscint níos mó ar na saincheisteanna atá i gceist i gcinntí beartais agus in úinéireacht phoiblí níos treise ar chinntí a rinneadh agus glacadh leis na cinntí a rinneadh. Ba cheart go mbeadh an ceart acu siúd, a ndearna cinntí a rinne comhlachtaí poiblí difear dóibh, fios a bheith acu cén critéir a úsáideadh chun na cinntí siúd a dhéanamh.

Tá an ceart ag gach duine aonair:

 • Fios a bheith acu cén fhaisnéis atá á coimeád i dtaifid Rialtais faoi nó fúithi, faoi réir roinnt díolúintí chun príomhleasanna a chosant.
 • Go gceartófar ábhar míchruinn pearsanta
 • Na cúiseanna a fháil a bhí le cinneadh a dhéanann difear pearsanta dóibh
 • Scrúdú agus athbhreithniú a dhéanamh ar phlé agus phróisis chomhlachtaí poiblí.
Reachtaíocht

Cuireadh tús leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997 an 21.4.1998 le haghaidh Ranna agus Oifigí Rialtais agus roinnt comhlachtaí Rialtais eile agus an 21.10.1998 d'Údaráis Áitiúla agus d'FSS.

Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise (leasú), 2003 i bhfeidhm an 11.4.2003 agus nuashonraíodh é an 14.10.2014.

Dea-Chleachtas

Ba cheart don fhoireann comhairle a chur ar chliaint nach mór dóibh a n-iarratas a dhéanamh i scríbhinn agus a lua go soiléir go bhfuil iarratas á dhéanamh acu faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise. Cabhróidh an fhoireann, más gá, le muintir an phobail chun iarratais a dhéanamh agus chun an fhoirm iarratais ar SF a chomhlánú.


JobBridge i gComhthéacs

Ról an Ionaid Náisiúnta Teagmhála

Déileálann an tIonad Náisiúnta Teagmhála (INT) le fiosrúcháin iarratais maidir le JobBridge – ar an nguthán agus ar ríomhphost.

GUTHÁN: 1890 8000 24, atá ar fáil le haghaidh glaonna a chuirtear idir 10am agus 4pm.
Seoladh ríomhphoist tiomanta: jobsireland@welfare.ie

Próiseas

Foirm Iarratais: Nuair a dhéanann Eagraíocht Óstála a n-eagraíocht a chlárú trí láithreán gréasáin JobBridge, déanann an fhoireann ag an INT an clárúchán a bhailíochtú. A luaithe a dhéantar an bailíochtú, eisítear ainm úsáideora agus pasfhocal don chuideachta. Úsáideoir cláraithe atá san Eagraíocht Óstála anois agus féadfaidh siad iarratas ar JobBridge a sheoladh ar líne. Déanann an INT gach iarratas ar JobBridge a bhailíochtú. Nuair a bhíonn siad bailíochtaithe go rathúil, cuirtear an Intéirneacht ar láithreán gréasáin Jobs Ireland agus gintear ríomhphost go huathoibríoch don chuideachta chun iad a chur ar an eolas ar an gcéanna.

Má dhiúltaítear an Intéirneacht, seolann gníomhaire an INT ríomhphost chuig an Eagraíocht Óstála le hiad a chur ar an eolas agus chun an chúis a bhí leis an diúltú a chur in iúl, e.g. tugadh faisnéis neamhleor san fhógra, cuireadh ré aithrí i bhfeidhm nó bhain an chuideachta an cuóta Intéirneach a cheadaítear dóibh amach cheana féin. Cuirfidh an fógra ríomhphoist a sheol gníomhaire an INT chuig an Eagraíocht Óstála ar an eolas faoi na céimeanna riachtanacha atá le glacadh go bpróiseálfar a n-iarratas.

Incháilitheacht / Foirm UP51C: Ní mór foirm UP51C a chomhlánú faoi mar a cheanglaítear, i.e. sínithe ag an Eagraíocht Óstála, sínithe ag an Intéirneach agus stampáilte ag an Oifig Intreo sula seoltar í chuig an INT. Má fhaigheann an INT foirm neamhiomlán, seolfar ar ais í chuig an Intéirneach lena comhlánú. Déanann an INT foirmeacha comhlánaithe UP51C a phróiseáil agus a mharcáil le "Fíordheimhnithe ag an RCS" ar an gCóras Seirbhíse do Chliaint (CSC) – cinntíonn an próiseas seo gur deimhníodh incháilitheacht agus go bhfaomhtar íocaíocht an bhreisithe €50. Cruthaíonn seo ríomhphost uathoibríoch a sheoltar chuig an Eagraíocht Óstála ina mínítear go bhfuil an duine incháilithe agus gur féidir leo tosú an chéad Luan eile a bheidh ar fáil. Ní cheadaíonn an córas ach go dtosaíonn Intéirneach ar an Luan agus go gcríochnaíonn sé/sí ar an Aoine. Ní eiseofar íocaíocht an bhreisithe €50 ach a luaithe a d'iontráil an Eagraíocht Óstála an dáta tosaigh "cruinn".

NÓTA: Ní féidir leis an Intéirneach an Intéirneacht a thosú go dtí go bhfuil gach ceann de na céimeanna próiseála UP51C thuas iomlán.

Ról Aonad Beartais JobBridge

Tá Aonad Beartais JobBridge bunaithe i dTeach Goldsmith i mBaile Átha Cliath. Déileálann siad le gach cinneadh beartais maidir le JobBridge.

Tá 2 chuntas thiomnaithe ríomhphoist acu –
jobbridge@welfare.ie agus jobbridgecompliance@welfare.ie

Déileálann an t-aonad le gach cinneadh beartais maidir leis an scéim agus leasaíonn siad an cháipéisíocht chun fiosrúcháin nó athruithe a léiriú de réir mar a thagann siad chun solais.

Coimeádann siad an láithreán gréasáin cothrom le dáta.

Tá an t-aonad freagrach as gach rannóg a chur ar an eolas ar a sprioc maidir le cuairteanna monatóireachta gach mí. Ceanglaítear go mbaineann gach rannóg sprioc 5% amach. Déanann na rannóga tuairisciú ar gach cuairt monatóireachta trí chóras SharePoint JobBridge. Bailíonn Aonad Beartais JobBridge na tuairiscí seo.

Déanann an t-aonad teagmháil leis na rannáin ábhartha agus tá siad freagrach as gach staitistic a sholáthar maidir leis an scéim.

Is iad na príomhfhreagrachtaí:

 • Bainistíocht Cláir – cinntí maidir le rialacha cláir, teidlíocht, saincheisteanna, lena n-áirítear freagracht as dul i ngleic le fiosrúcháin, gearáin ghinearálta etc.
 • Dul i ngleic le fiosrúcháin phoiblí, sceithireacht etc.
 • Dul i ngleic le fiosrúcháin chomhlíonta ó Eagraíochtaí Óstála agus Intéirnigh
 • Ceisteanna scríofa agus ó bhéal ón bpobal, rúin na Dála, Ceisteanna Ceannaitheoirí, ionadaithe polaitiúla a fhreagairt
 • Tuarascálacha/Sonraí JobBridge a sholáthar – Tuarascáil Sheachtainiúil, tuarascálacha Ad hoc etc.
 • Freagracht as athruithe Beartais/Forbartha Cláir/Láithreán Gréasáin etc.
 • Freagracht as Measúnú Cláir
 • Freagracht as Monatóireacht Cláir
 • Ábhair a Ullmhú le haghaidh Fiosrúcháin Mheán
 • Tacaíocht leanúnach do réigúin, an INT, Intéirnigh, an Eagraíocht Óstála, páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha etc.
 • Imeachtaí Caidrimh Phoiblí/um Chur chun Cinn JobBridge a bhainistiú agus a chomhordú
 • Teagmháil a dhéanamh le hoifigí áitiúla agus réigiúnacha na RCS maidir le saincheisteanna íocaíochta, oibriú an chláir, athruithe ar an gclár
 • Teagmháil a dheánamh le hoifigí áitiúla agus réigiúnacha na RCS maidir le fiosrúcháin ó chuideachtaí agus Intéirnigh, e.g. maidir le neamhíocaíocht nó íocaíocht dhéanach an bhreisithe €50 etc.
 • Fiosrúcháin um Shaoráil Faisnéise maidir le Beartas JobsBridge
 • Aon saincheisteanna dlí eile a d'fhéadfadh teacht chun solais

Ról Oifig Intreo

Is é Intreo an tseirbhís nua chomhtháite fostaíochta agus tacaíochta de chuid na Roinne Coimirce Sóisialí (RCS) ar cuireadh tús leis in 2012. Ionad ilfhreastail atá ann a sholáthraíonn sraith chomhtháite seirbhísí ina bhfuil tacaíochtaí fostaíochta agus ioncaim a úsáideann cur chuige bainistíochta cáis. Seirbhís chliantlárnach atá ann. Saindeartar tacaíochtaí go sonrach i leith riachtanais an chuardaitheora poist, agus é ina aidhm a n-infhostaitheacht a mhéadú agus tugtar tús áite do ghníomhachtú.

Tá oifig Intreo ann chun tacaíocht agus treoir a sholáthar do chuardaitheoirí poist. Ba cheart dóibh faisnéis chruinn a sholáthar ar intéirneachtaí do dhaoine ar spéis leo.

Soiléiríonn oifig Intreo aon fhiosrúcháin incháilitheachta a d'fhéadfadh bheith ag cuardaitheoirí poist agus deimhníonn said an incháilitheacht trí Chuid C den fhoirm incháilitheachta (UP51C) a shíniú. Déantar an fhoirm shínithe a chur ar facs/sa phost chuig an INT lena próiseáil.

Nuair a shíntear Intéirneacht, cuireann an Oifig Tacaíochta Réigiúnaí Oifige Intreo ar an eolas agus athraítear an dáta Críochnaithe a bheartaítear dá réir sin.

Ról an Oifigigh Cháis

An réimse roghanna fostaíochta agus tacaíochtaí gníomhachtaithe a fhiosrú agus comhairle a chur ar chuardaitheoirí poist ar roghnú agus úsáid roghanna agus JobBridge a chur chun cinn mar chuid de.

Nóta: Meicníocht atá i gcuairteanna Monatóireachta JobBridge chun teagmháil a dhéanamh le fostóirí áitiúla agus iad a chur ar an eolas ar na seirbhísí atá le cur ar fáil ag an Roinn.

 • Tacaíochtaí agus seirbhísí na RCS atá ar fáil d'fhostóirí, lena n-áirítear JobBridge, a chur chun cinn
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh le coinníollacha seirbhíse Scéim JobBridge trí chuairteanna monatóireachta
 • Seirbhís mheaitseála a sholáthar trí chabhrú le fostóirí na hiarrthóirí oiriúnacha a shainaithint le haghaidh fholúntais JobBridge atá ar fáil ó bhunachar sonraí na RCS

Foirmeacha JobBridge

 • UP51C/Foirm Incháilitheachta
 • Comhaontú Caighdeánach
 • Foirmeacha Measúnaithe
 • Teimpléad Teistiméireachta

JobBridge agus an Eagraíocht Óstála

Incháilitheacht

Go nglacfaidh d'eagraíocht páirt, ní mór duit na critéir a leanas a chomhlíonadh:

 • Ní mór go bhfuil ar a laghad fostaí amháin lánaimseartha ag eagraíocht, nó i mbrainse áitiúil, atá fostaithe ar feadh 30 uair nó níos mó sa tseachtain (i.e. ar phárolla agus faoi réir ÍMAT agus ÁSPC).
 • Ní mór gurb eintiteas dlíthiúil agus/nó carthanas atá san eagraíocht óstála a aithníonn na Coimisinéirí Ioncaim (a bhfuil uimhir CHY acu).
 • Ní mór nach bhfuil AON fholúntais ag an eagraíocht óstála sa limistéar gníomhaíochta ina gcuirtear an intéirneacht ar fáil.
 • Níl fostaí á easáitiú ag an socrúchán N.B. Tá an ceart ar cosaint ag Riarthóir na Scéime chun athbhreithniú a dhéanamh ar chásanna ina dtugtar le fios gurb amhlaidh atá i gceist agus cinntiúchán a dhéanamh ar mhaithe le JobBridge.
 • Ní mór Árachas Dliteanais Phoiblí/Fostóra agus Mótarárachas a bheith ag an eagraíocht óstála, más infheidhme, a chumhdóidh aon Intéirnigh atá ag glacadh páirte i Scéim JobBridge.
 • Bheith go hiomlán comhlíontach leis an tSláinte agus an tSábháilteacht reatha san ionad oibre agus le gach ceanglas eile dlíthiúil agus earnála.

Líon na Socrúchán Intéirneachta

Is é an líon iomlán áiteanna intéirneachta ar féidir le heagraíocht a chur ar fáil ag aon tráth amháin:

Líon na bhFostaithe Lánaimseartha* Líon na nIntéirneachtaí
1-10 bhfostaí 1 áit intéirneachta
11-20 fostaí 3 áit intéirneachta
21-30 fostaí 4 áit intéirneachta
30 + fostaí 20% den lucht saothair a mhéid le 200 intéirneacht, pé ceann is lú
* Atá fostaithe ar feadh 30 uair nó níos mó sa tseachtain (i.e. ar phárolla agus faoi réir ÍMAT agus ÁSPC).

Ní chaithfear le hoifigí brainse áitiúil d'eagraíochtaí náisiúnta, e.g. asraonta móra miondíola, mar Eagraíocht Óstála aonair ar mhaithe le cuspóirí JobBridge.

Is é an líon iomlán Intéirneach ar féidir le hEagraíocht Óstála a bheith acu, ar an Scéim, ag aon phointe ama ná 200, gan aird ar an líon brainsí áitiúla atá acu.

Próiseas na hEagraíochta Óstála

Tugtar breac-chuntas ar na bearta a leanas in Aguisín 1 ag cúl an lámhleabhair seo.

 • Conas clárú mar Eagraíocht Óstála
 • Conas ainm úsáideora agus pasfhocal a aisghabháil
 • Conas socrúcháin intéirneachta a fhógairt
 • Conas Intéirneach a roghnú
 • Conas Intéirneacht a thosú
 • Conas Intéirneacht a chríochnú

Torthaí Foghlama

Déanfar comhaontú idir an Eagraíocht Óstála agus an tIntéirneach ar na torthaí foghlama sa Chomhaontú Caighdeánach sula gcuirtear tús leis an intéirneacht. Ní mór comhaontú a dhéanamh ar na torthaí ar bhonn na hIntéirneachta, faoi mar a fógraíodh í.

Féadtar torthaí foghlama a mhionathrú i gcaitheamh na hIntéirneachta trí chomhaontú idir an Eagraíocht Óstála agus an tIntéirneach ar aon dul le bonn na hIntéirneachta, faoi mar a fógraíodh í. Ba cheart na hathruithe a chur san áireamh i gComhaontú leasaithe Caighdeánach.

Ceadóidh Intéirneacht JobBridge don duine aonair chun cuid de na cuspóirí a leanas, nó iad go léir, a bhaint amach:

 • An deis chun spéis i ngairm ar leith a thástáil
 • An timpeallacht oibre chun foghlaim conas teoiric a chur i bhfeidhm i gcásanna oibre praiticiúla
 • Scileanna nua a fhorbairt/feabhas a chur ar scileanna reatha ar féidir iad a chur i bhfeidhm go díreach ar ghairmeacha
 • Feabhas a chur ar ionchais ghairme i limistéar oibre a roghnaítear
 • An deis chun saintréithe pearsanta a fhorbairt a chuireann le caidrimh éifeachtacha idirphearsanta oibre
 • Dea-nósanna oibre ginearálta a fhoghlaim, ar nós bainistíocht ama agus scileanna cumarsáide
 • Ráiteas aitheanta a sholáthar don Intéirneach ón Eagraíocht Óstála maidir le scileanna a foghlaimíodh nó a cleachtadh, meon oibre agus bua, mar aon leis na teistiméireachtaí ábhartha

Intéirneacht a Chríochnú

Féadtar deireadh luath a chur le hIntéirneacht má thugann an tIntéirneach nó an Eagraíocht Óstála fógra scríofa seachtaine. Sa chás seo, ní mór don Eagraíocht Óstála lógáil isteach agus an dáta críochnaithe a iontráil agus ní mór gurb í an Aoine a bhíonn i gceist leis seo. Ní mór don Intéirneach an RCS a chur ar an eolas láithreach bonn.

Ní mór don Eagraíocht Óstála lógáil isteach agus JobBridge a chur ar an eolas láithreach gur fios gur críochnaíodh nó go gcríochnófar an socrúchán. Tugtar cuntas ar na bearta atá le leanúint in Aguisín 1.

Teistiméireacht a Thabhairt

In go leor cásanna, iarrfaidh an tIntéirneach ar litir theistiméireachta. Féadfaidh ábhair na litreach seo bheith mar phríomhthoisc chinnidh d'eagraíochtaí eile nuair a bhíonn fostú á dhéanamh. Féadfaidh sé bheith deacair teistiméireacht éifeachtach a scríobh agus tá go leor ceapanna tuisle ann nach mór a sheachaint. Tá fáil ar threoir theimpléad teistiméireachta in Aguisín 2 d'fhoirm an Chomhaontaithe Chaighdeánaigh (féach www.welfare.ie). Is é an cuspóir atá leis seo chun lámh chúnta a thabhairt leis an teistiméireacht a scríobh, roinnt limistéar a thabhairt chun solais nach mór a chur san áireamh, agus chun cuntas a thabhairt ar limistéir eile nár mhór a sheachaint.

I roinnt cásanna, b'fhéidir nach mian le hEagraíocht Óstála teistiméireacht faoi charachtar a thabhairt. D'fhéadfadh seo bheith mar gheall ar bheartas cuideachta. I gcásanna eile, d'fhéadfadh nach mbeadh moltóir toilteanach teistiméireacht a thabhairt mar gheall nach raibh toradh dearfach ag an taithí oibre.

I ngach cás, ní mór don Eagraíocht Óstála teistiméireacht íosta a thabhairt, ina luaitear sonraí fíriciúla faoin intéirneacht.

Monatóireacht

Tá an ceart ar cosaint ag an Roinn chun tabhairt faoi chuairteanna monatóireachta i gcaitheamh Intéirneacht JobBridge. Cinntíonn monatóireacht gur síníodh an Comhaontú Caighdeánach agus go bhfuil an Eagraíocht Óstála agus an tIntéirneach ag cloí le téarmaí agus coinníollacha JobBridge, téarmaí an Chomhaontaithe Chaighdeánaigh san áireamh.

Tá an Roinn Coimirce Sóisialaí tiomanta d'fheabhas leanúnach a chur ar a seachadadh iomlán seirbhíse. Tugann an Roinn Coimirce Sóisialaí faoi mhonatóireacht agus athbhreithniú leanúnach ar gach scéim.

Comhlíonadh Míosúil

Is é cuspóir an chomhlíonta mhíosúil a chinntiú go bhfuil Intéirneachtaí ag dul chun cinn i gcomhréir le rialacha na scéime. Má theiptear an comhlíonadh míosúil a dhéanamh, d'fhéadfaí tionchar a imirt ar íocaíocht liúntas Intéirneachta an Intéirnigh agus ar theidlíocht leanúnach na hEagraíochta Óstála do scéim JobBridge.

Ní mór don Eagraíocht Óstála logáil isteach gach mí chun comhlíonadh míosúil ar líne a dhéanamh i gcás gach Intéirnigh. Déantar an comhlíonadh lena fhíordheimhniú:

 • Go bhfuil an intéirneacht á soláthar faoi mar a gcuireann an Eagraíocht Óstála síos air, i gcomhréir leis an gComhaontú Caighdeánach.
 • Go leanann freastal an Intéirnigh i gcomhréir leis an gComhaontú Caighdeánach.

Leagtar amach na céimeanna ar conas comhlíonadh míosúil a chomhlánú in Aguisín 1.

Intéirneacht reatha a Shíneadh

Féadfaidh Eagraíochtaí Óstála iarratas a dhéanamh chun a nIntéirneacht reatha a shíneadh ó 6 mhí go dtí 9 mí trí ríomhphost a sheoladh chuig jobbridge@welfare.ie, trí na sonraí oiriúnacha a sholáthar agus a dheimhniú go gcomhaontaíonn an dá pháirtí leis an síneadh seo. Ní mór seo a chríochnú roimh spriochdháta beartaithe na hIntéirneachta.

Féadfaidh daoine 3 Intéirneacht JobBridge a fháil, ar a mhéid; ach ní féidir leis an méid ama carnach a chaitear ar an scéim 18 mí (78 seachtain) a shárú, áfach. Is é fad uasta intéirneacht aonair 9 mí (39 seachtain).

Teistiméireachtaí

Ba cheart d'Eagraíocht Óstála breithniú a dhéanamh ar theistiméireachtaí a sheoladh ar an eispéireas a bhí acu i leith JobBridge chuig Aonad Beartais JobBridge. Féadtar iarraidh ar na húdaráis cead a thabhairt chun na teistiméireachtaí seo a úsáid ar mhaithe le hábhar nó imeachtaí poiblíochta, nó chun páirt a ghlacadh sna himeachtaí siúd iad féin. Féadtar iad seo a sheoladh chuig jobbridge@welfare.ie

Sáruithe ar Théarmaí agus Coinníollacha na Scéime

Má mheasann an Roinn gur sháraigh Eagraíocht Óstála Téarmaí agus Coinníollacha na scéime, féadtar an Eagraíocht Óstála a dhícháiliú ó bheith rannpháirteach amach anseo in JobBridge agus sa Chlár Socrúchán Oibre, nó d'fhéadfaí monatóireacht ní ba dhéine a dhéanamh ar an Eagraíocht Óstála ar feadh tréimhse éiginnte.

Eisiaimh

Daoine atá Eisiata

Ní féidir leis an Eagraíocht Óstála deis Intéirneachta a sholáthar faoin Scéim do dhuine aonair a bhfuil caidreamh reatha fostaíochta nó a raibh caidreamh fostaíochta roimhe seo acu leis an eagraíocht. Ní féidir le hEagraíocht Óstála Intéirneacht a chur ar tairiscint sa limistéar céanna gníomhaíochta ina ndearna siad fostaí iomarcach.

Earnálacha Eisiata

Ní cheadaítear socrúcháin faoi láthair atá sa limistéar printíseachta/ceirde (e.g. leictreach, pluiméireacht) do JobBridge, an Scéim Intéirneachta Náisiúnta.

Ba cheart Intéirneachtaí a bhaineann le cúram, e.g. cúram leanaí, cúram do dhaoine breacaosta etc. a phróiseáil ar an ngnáthbhealach. Ní féidir le hEagraíochtaí Óstála, áfach, ar mian leo Intéirneachtaí a bhaineann cúram a sholáthar Intéirnigh a úsáid chun an gá atá le fostaithe i gcásanna ina gceanglaíonn an dlí ar an Eagraíocht Óstála (i gcás cúram leanaí) nó gealltanais chonartha, chun cóimheas áirithe foirne i leith cliant a sholáthar. Faoi mar a luaitear thuas, ní féidir Intéirnigh a chur san áireamh chun an cóimheas seo a bhaint amach.

Eagraíochtaí Eisiata

Ní féidir le heagraíochtaí nach gcomhlíonann na critéir incháilitheachta, e.g. Trádálaithe Aonair nach bhfuil fostaí amháin lánaimseartha acu, ar a laghad, atá fostaithe ar feadh 30 uair nó níos mó sa tseachtain (i.e. ar phárolla agus faoi réir ÍMAT agus ÁSPC), páirt a ghlacadh in JobBridge.

Tríú Páirtithe

Ní cheadaítear d'Eagraíochtaí Óstála a ordú go ndéanann iarratasóirí ar spéis leo iarratas ar ghníomhaireachtaí earcaíochta nó aon tríú páirtithe eile thar a gceann.

Ní cheadaítear do ghníomhaireachtaí earcaíochta poist intéirneachta a fhógairt thar ceann aon eagraíochta eile.

Má dheimhnítear gur sháraigh aon eagraíocht cibé ceann de na rialacháin thuas, measfar láithreach nach bhfuil siad incháilithe chun páirt a ghlacadh sa Scéim seo.

Rannpháirtithe a Íoc

Ní cheadaítear d'Eagraíochtaí Óstála Intéirnigh a íoc. I rith na hInéirneachta, íocfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí liúntas Intéirneachta le hIntéirnigh. Is ionann an liúntas seo agus íocaíocht reatha RCS an Intéirnigh móide €50 sa bhreis sa tseachtain. Ní mór don Intéirneach a nOifig Leasa Shóisialaigh áitiúil a chur ar an eolas ar gach athrú a thagann ar chúinsí mar gheall go bhféadfadh seo tionchar a imirt ar a n-íocaíocht leasa shóisialaigh.

Íocfar an breisiú seo ar feadh fhad na hIntéirneachta, ach íocfar é i riaráistí agus meastar go bhfaighidh rannpháirtithe an liúntas breisithe seo thart ar 2 nó 3 seachtaine i ndiaidh go gcuirtear tús leis an Scéim.

Déanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí gach íocaíocht den Liúntas Intéirneachta trí Ríomhaistriú Airgid isteach go cuntas bainc an Intéirnigh.

Breis Téarmaí agus Coinníollacha agus Eisiamh

Freagrachtaí na hEagraíochta Óstála:
 • Taithí fhiúntach oibre a sholáthar – déanfar cur síos air seo sa Chomhaontú Caighdeánach nuair a roghnófar Intéirneach.
 • Chun na seiceálacha riachtanacha comhlíonta a dhéanamh
 • Meantóir a shannadh don Intéirneach ar feadh fhad na hintéirneachta, chun an méid a leanas a sholáthar:

  • tacaíocht leanúnach
  • bheith mar phointe teagmhála don Intéirneach i gcaitheamh na hintéirneachta
  • ionduchtúchán a sholáthar
  • a chinntiú go bhfuil an deis ann chun scileanna a fhoghlaim/a chur i bhfeidhm san ionad oibre, a ndéantar cur síos air thíos ar fáil don intéirneach
  • agus féadfaidh siad meantóireacht fhoirmiúil a sholáthar chomh maith

 • In eagraíochtaí ina bhfuil córas foirmiúil meantóireachta i gceist, ba cheart Intéirnigh a chur san áireamh sa phróiseas seo
 • Ag deireadh na hintéirneachta, ní mór don Eagraíocht Óstála Foirm Theistiméireachta a chomhlánú don Intéirneach chun cabhrú leo lena ngníomhaíochtaí cuardaigh phoist amach anseo.
 • Má chríochnaíonn intéirneacht, ní mór don Eagraíocht Óstála logáil isteach agus an socrúchán a dhúnadh ar a bpróifíl ar líne.
Ceanglais dhlíthiúla

Ní mór don eagraíocht óstála bheith go hiomlán comhlíontach leis na riachtanais reatha sláinte agus sábháilteachta agus gach riachtanas dlíthiúil eile.

Cumhdóidh árachas Dliteanais Phoiblí/Fostóra agus Mótarárachas na hEagraíochta Óstála, más infheidhme, aon Intéirneachtaí atá ar an gclár. Ní mór don Intéirneacht a bheith i gcomhréir leis an gCód Cleachtais um Ghnéaschiapadh agus Ciapadh san Ionad Oibre
(http://www.equality.ie/Files/Code%20of%20Practice%20on%20Sexual%20Harassment%20and%20Harassment.pdf)

Luaitear in alt 16 (3) den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2011 go measfar nach fostaithe na hEagraíochta Óstála iad rannpháirtithe a ghlacann páirt ar an Scéim Intéirneachta Náisiúnta, chun críocha aon achtaithe nó rialach dlí (seachas na hAchtanna Cánach agus an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005).

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus Ceanglais Earnála

Tá an Eagraíocht Óstála freagrach as a chinntiú go gcuirtear an próiseas oiriúnach i bhfeidhm do shocrúcháin a dteastaíonn Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána nó Riachtanais Earnála eile uathu. Ní mór d'intéirnigh comhaontú chun iarratais ar Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus Riachtanais Earnála eile a chomhlíonadh, nuair is cuí, i gcomhréir le beartas na hEagraíochta Óstála.

Sainéadaí agus saintrealamh

Tá an Eagraíocht Óstála freagrach as na héadaí agus an trealamh cuí, má theastaíonn siad, i gcaitheamh a nIntéirneachta a sholáthar don Intéirneach.

Saoire agus Tréimhsí Scíthe

Tá na teidlíochtaí Saoire a leanas ag Intéirnigh:

Saoire Bhliantúil

Tá Intéirnigh i dteideal gach ceann de na Saoirí Poiblí agus 1.75 lá saoire bliantúla a fháil gach mí a chaitheann siad san Intéirneacht. Ní mór gach saoire bhliantúil a ghlacadh i rith thréimhse an tsocrúcháin intéirneachta, agus ní cúiteofar intéirnigh ó thaobh airgeadais de as aon saoire ar theip orthu a ghlacadh fad a bhíonn páirt á glacadh acu ar Scéim JobBridge.

Saoire Bhreoiteachta

Is é 2 sheachtain (10 lá oibre) an tsaoire bhreoiteachta uasta charnach a cheadaítear i gcaitheamh Intéirneachta. Sa chás gur sháraigh Intéirneach an teorainn seo, cuirfidh an Eagraíocht Óstála deireadh leis an intéirneacht láithreach. Tá an fhreagracht ar an Eagraíocht Óstála chun an tsaoire bhreoiteachta go léir a chur i gcuntas.

Saoire Eile

Beidh Intéirnigh i dteideal am saor a fháil chun freastal ar agallaimh phoist nó chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí cuardaigh phoist tríd an Roinn Coimirce Sóisialaí/Seirbhísí Fostaíochta.

Saoire Máithreachais

Tá Intéirnigh i dteideal a socrúchán JobBridge a chur ar fionraí go luath mar gheall ar shaoire mháithreachais.

Tréimhsí Sosa

Tá an tIntéirneach i dteideal tréimhse laethúil scíthe 11 uair an chloig i ndiaidh a chéile in aghaidh gach tréimhse 24 uair an chloig.

Tá an tIntéirneach i dteideal ar a laghad sos scíthe amháin i rith am oibre gach lá. Níor cheart go mbeadh ar an Intéirneach breis ama a oibriú chun an t-am a caitheadh ar shosanna scíthe a chúiteamh. Tá an tIntéirneach i dteideal sos 15 nóiméad, ar a laghad, a fháil tar éis oibriú ar feadh tréimhse 4 huaire go leith. Má oibríonn an tIntéirneach breis agus 6 huaire in aon tréimhse amháin, tá siad i dteideal sos 30 nóiméad, ar a laghad, a fháil, féadtar a áireamh leis seo an chéad sos 15 nóiméad. Ní shásaíonn sosanna ag deireadh an lae oibre na ceanglais seo.

Tá an tIntéirneach i dteideal tréimhse sheachtainiúil scíthe 24 uair an chloig i ndiaidh a chéile.

I gcásanna ina bhféadfadh intéirnigh a bheith fostaithe in obair thráthnóna, ní mór nach dtugann siad faoi obair throm nó bhaolach ar feadh breis agus 8 n-uaire an chloig in aon tréimhse 24 uair an chloig.

Saoire Máithreachais a Chur i gCuntas

Chun socrúchán JobBridge a chur ar fionraí go luath mar gheall ar shaoire mháithreachais, ní mór don Eagraíocht Óstála agus an tIntéirneach na bearta a leanas a leanúint:

 • Ní mór don Eagraíocht Óstála logáil isteach ar a gcuntas JobBridge, cliceáil ar an socrúchán ina liosta Intéirneachtaí agus cliceáil ar "Bainistigh Intéirneach" agus ansin cliceáil ar an gcuntas don Intéirneach.
 • Faoin teideal "Críochnaigh Intéirneach", tá íocón féilire. Ní mór don Eagraíocht Óstála cliceáil air seo agus an dáta cruinn críochnaithe a iontráil, agus is gá gurb Aoine a bhíonn i gceist leis an dáta seo.
 • A chinntiú go bhfuil téarma an tsocrúcháin roghnaithe le Críochnú go Luath agus ansin "Saoire Mháithreachais" a roghnú ón roghchlár anuas mar an gcúis.

Críochnóidh seo an tIntéirneach ar chóras JobBridge agus cuirfear an Roinn Coimirce Sóisialaí ar an eolas. Ní mór don Intéirneach an Roinn Coimirce Sóisialaí a chur ar an eolas a luaithe a chuirtear an socrúchán ar fionraí.

Go bhfillfidh an duine ar an socrúchán i ndiaidh saoire mháithreachais, ní mór na bearta a leanas a leanúint:

 • Ní mór don Eagraíocht Óstála logáil isteach ar a gcuntas JobBridge, cliceáil ar an socrúchán ina liosta Intéirneachtaí agus cliceáil ar "Bainistigh Intéirneach". Aimseoidh siad an cuntas don Intéirneach. Beidh ciorcal glas le comhartha 'móide' infheicthe in aice ainm an Intéirnigh.
 • Ní mór don Eagraíocht Óstála cliceáil ar an gciorcal glas seo agus feicfidh tú bosca aníos ina bhfuil sonraí an Intéirnigh. Ní mór don Eagraíocht Óstála a dheimhniú go bhfuil na sonraí seo i gceart agus cliceáil ar 'seol'. Nuair a bhíonn seo curtha i gcrích, feicfidh tú bosca aníos eile ina mínítear gur chríochnaigh an tIntéirneach líon seachtainí ar an gClár Intéirneachta agus gur leasaíodh a ndáta críochnaithe chun seo a léiriú.
 • Ní mór don Eagraíocht Óstála anois an Fhoirm Incháilitheachta (UP51C) a íoslódáil agus a n-incháilteacht reatha a thabhairt don Intéirneach ar an mbealach céanna a shonraítear thuas.

Ní fhéadfaidh an Eagraíocht Óstála teagmháil a dhéanamh leis an Intéirneach go dtí go gcríochnaíonn siad an deimhniú seo agus an dáta cruinn atosaithe a shocrú don Intéirneacht.

Fadhbanna san Ionad Oibre leis an Eagraíocht Óstála nó leis an Intéirneach

Ba cheart saincheisteanna ionad oibre a réiteach idir an Eagraíocht Óstála agus an tIntéirneach.

Mura bhfuil ag éirí leis an Intéirneacht faoi mar rabhthas ag súil leis, ba cheart don Intéirneach agus an duine a bhfuil maoirsiú/meantóireacht á déanamh acu ar an Intéirneacht na saincheisteanna a phlé. Mura réitítear an tsaincheist, féadfaidh cibé duine teagmháil a dhéanamh le jobbridge@welfare.ie agus an méid a leanas a sholáthar: ainm, sonraí teagmhála, ainm na hEagraíochta Óstála, teideal na hintéirneachta agus cuntas achomair ar an tsaincheist.

Cúrsaí oideachais agus oiliúna fad a bhíonn páirt á glacadh in Intéirneacht

Féadfaidh intéirnigh in JobBridge tabhairt faoi oideachas agus oiliúint a sholáthraíonn:

 • an Eagraíocht Óstála, nó
 • Cúrsaí páirtaimseartha oideachais agus oiliúna, gan aird ar a bhfad agus a n-íocann an Stát astu a fhad agus nach n-imríonn sé drochthionchar ar an Intéirneacht

Níl intéirnigh in JobBridge i dteideal rochtain a fháil ar an méid a leanas:

 • Oideachas lánaimseartha nó cúrsaí oiliúna as a n-íocann an Stát,
 • Tionscnaimh eile na Roinne Coimirce Sóisialaí, ar nós Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas agus Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Socrúchán JobBridge agus socrúchán clár socrúchán oibre (CSO) a fhógairt ag an am céanna

Féadfaidh Eagraíochtaí Óstála socrúchán JobBridge agus Clár Socrúchán Oibre a fhógairt ag an tráth céanna, a fhad nach bhfuil siad sa limistéar céanna gníomhaíochta, i.e. má tá post innealtóireachta JobBridge á fhógairt ag Eagraíocht Óstála, ní féidir leo post innealtóireachta CSO a fhógairt ach d'fhéadfaidís post CSO fáilteora a fhógairt a luaithe a chomhlíonann siad na critéir incháilitheachta. Ní féidir leis an gcomhlíon Intéirneach agus rannpháirtithe i gClár Socrúchán Oibre an líon iomlán fostaithe a shárú.

Intéirneacht ón mbaile

Ní féidir le hIntéirnigh tabhairt faoina nIntéirneacht JobBridge ón mbaile.

Glacadh le hIntéirneach eile

Más mian le hEagraíocht Óstála Intéirneacht eile a fhógairt sa limistéar céanna gníomhaíochta, beidh ré aithrí ar feadh 6 mhí i gceist. Tarscaoilfear an ré aithrí sa chás go bhfaigheann Intéirneach post leis an Eagraíocht Óstála nó le heagraíocht eile ag deireadh a nIntéirneachta, áfach.

Féadfaidh an Eagraíocht Óstála glacadh le duine i limistéar eile gníomhaíochta, a fhad agus nach sáraíonn sé an cuóta de shocrúcháin in aon tráth amháin.

Socrúchán CSO a úsáid chun an ré aithrí a chumhdach le haghaidh shocrúchán JobBridge

Má chríochnaíonn Intéirneacht agus má bhíonn an ré aithrí i gceist, ní féidir le hEagraíocht Óstála socrúchán CSO a fhógairt sa limistéar céanna gníomhaíochta, i.e. má tá post innealtóireachta JobBridge ag Eagraíocht Óstála atá díreach críochnaithe agus má tá ré aithrí 6 mhí ann, ní féidir leis an Eagraíocht Óstála post CSO innealtóireachta a fhógairt, ach d'fhéadfaidís post CSO d'fháilteoir a fhógairt a luaithe a chomhlíonann siad na critéir incháilitheachta.

Dreasachtaí airgeadais chun Intéirneach a fhostú

Jobs Plus - Féadfaidh Eagraíochtaí Óstála fáil a bheith acu ar Scéim JobsPlus. Féach láithreán gréasáin na Roinne Coimirce Sóisialaí, le do thoil, chun teacht ar fhaisnéis ar an dreasacht agus conas iarratas a dhéanamh: www.jobsplus.ie


JobBridge agus an Cliant

An Próiseas Intéirneachta

Intéirneacht a Aimsiú

A luaithe a bhíonn Intéirneacht beo ar láithreán gréasáin Jobs Ireland, bíonn sí ar fáil ar innill WATIS san Ionad Intreo áitiúil. Féadfaidh Eagraíochtaí Óstála a nIntéirneachtaí féin a fhógairt chomh maith.

Féadfaidh an tIntéirneach logáil isteach ar aon cheann de na tairseacha seo chun féachaint ar fháil. Déanfaidh iarratasóirí ar spéis leo iarratas go díreach ar an eagraíocht de réir an mhodha a shonraítear san fhógra. Mar mhalairt air sin, más mian le hIntéirnigh Intéirneacht a fháil laistigh d'eagraíocht ar leith, féadfaidh siad cuairt a thabhairt ar an eagraíocht agus iad a chur ar an eolas faoi JobBridge, agus iad a atreorú chuig an láithreán gréasáin www.jobsireland.ie go ndéanfaidh siad iarratas bheith mar Eagraíocht Óstála.

An Próiseas Roghnaithe

Déanfaidh gach Eagraíocht Óstála cinneadh ar conas a roghnaíonn siad Intéirneach féideartha don socrúchán. Mar shampla, d'fhéadfaidís iarraidh go seolfar CV ar aghaidh chun cuireadh a thabhairt don Intéirneach féideartha cuairt a thabhairt orthu chun dul faoi agallamh.

Nuair a dhéanann an tIntéirneach teagmháil leis an Eagraíocht Óstála faoin socrúchán, inseofar dóibh níos mó faoina bpróiseas roghnaithe.

Incháilitheacht a Dheimhniú

Má roghnaítear thú, agus má tá Liúntas Cuardaitheora Post/Sochar Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora á fháil ag an Intéirneach faoi láthair nó má tá siad ag síniú le haghaidh Creidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialta, tabharfaidh an Eagraíocht Óstála foirm UP51C (Foirm Incháilitheachta) lena tabhairt chuig a n-oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil (Intreo) lena comhlánú agus lena stampáil.

A luaithe a dheimhníonn an Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil incháilitheacht agus a sheoltar an fhoirm chomhlánaithe ar ais chuig an seoladh a leanas lena próiseáil (i gcás cliaint incháilithe amháin):

Ionad Náisiúnta Teagmhála JobBridge
Eastát Tionsclaíochta GFT Éireann
Bóthar na Carraige
Éadan Doire
Co. Uíbh Fhailí

Má roghnaítear Intéirneach agus má tá Liúntas Míchumais á fháil acu faoi láthair, ní mór na bearta a leanas a leanúint:

 • Íoslódáil an fhoirm DIR PMT 1, iarrtar ort an nasc thíos a úsáid: www.welfare.ie/GA/Forms/Documents/eft_ga.pdf.
 • Cinntigh go gcomhlánaíonn tú gach cuid d'fhoirm DIR PMT1 mar gheall nach bpróiseálfar foirmeacha neamhiomlána.
 • Tabharfaidh an Eagraíocht Óstála foirm incháilitheachta (UP51C) don Intéirneach.
 • Cuir an fhoirm chomhlánaithe DIR PMT 1 agus an fhoirm incháilitheachta (UP51C) sa phost chuig an seoladh a leanas:
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Contae an Longfoirt

A luaithe a dheimhnítear incháilitheacht, seolann an tSeirbhís Leasa Shósialaigh an fhoirm chomhlánaithe ar ais chuig Ionad Náisiúnta Teagmhála JobBridge (do dhaoine incháilitheacha amháin).

I gcás daoine atá neamh-incháilithe, seolfaidh an oifig Leasa Shóisialaigh/Seirbhísí Leasa Shóisialaigh an fhoirm/na foirmeacha ar ais chucu agus ní mór don duine an Eagraíocht Óstála a chur ar an eolas go bhfuil siad neamh-incháilithe chun páirt a ghlacadh in JobBridge.

Critéir Incháilitheachta

Go mbeifear incháilithe páirt a ghlacadh in JobBridge – an Scéim Intéirneachta Náisiúnta, ní mór go bhfuil an méid a leanas á fháil ag duine aonair:

 • Ní mór go bhfuil éileamh beo á fháil faoi láthair (Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais nó bheith ag Síniú do Chreidmheasanna)
 • Ní mór go raibh Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/ Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais á fháil, nó go raibh siad ag síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialta ar feadh 3 mhí (78 lá) ar an iomlán nó ní b'fhaide le 6 mhí anuas.

Cuirtear tréimhsí a caitheadh ar Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS), cúrsaí FÁS/SOLAS agus cúrsaí Oiliúna Fháilte Éireann, For-Rochtain, FIT, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, TÚS, Gateway, an Scéim Shóisialta Tuaithe, an Scéim um Fhilleadh ar Obair, Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Cúrsaí Momentum, Tionscnamh Poist nó Cúnamh Poist san áireamh i dtreo critéar incháilitheachta JobBridge a chomhlíonadh, a fhad agus:

 • Chríochnaigh an duine an clár seo go hiomlán
 • Tá éileamh beo ag an duine seo
 • Tá Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais á fháil ag an duine nó bhí sé/sí ag síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh sular chuir sé/sí tús le JobBridge.

Féadfaidh duine incháilithe páirt a ghlacadh ar Intéirneacht JobBridge ó aois 18 mbliana a fhad le haois 65 bliain, agus ní mór go gcríochnóidh a n-intéirneacht an Aoine roimh bhreithlá 66 bliain an duine. Braitheann tosú ar an Intéirneacht go ndeimhníonn an RCS incháilitheacht an duine aonair.

Intéirnigh a Íoc

Coimeádfaidh daoine a bhfuil éileamh incháilithe acu (féach an liosta thuas) a bhfuil sin acu ar feadh 3 mhí (78 lá) nó níos mó le 6 mhí anuas a liúntas reatha leasa shóisialaigh (ag tráth thosú na Scéim) móide breisiú €50 sa bhreis sa tseachtain, a íocfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí d'fhad na hIntéirneachta.

Íocfar an breisiú seo i riaráistí agus meastar go bhfaighidh rannpháirtithe an liúntas breisithe seo thart ar 2 nó 3 seachtaine i ndiaidh go gcuirtear tús leis an gclár. Déanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí gach íocaíocht den Liúntas Intéirneachta trí Ríomhaistriú Leictreonach isteach go cuntas bainc an Intéirnigh.

Níl aon ranníocaíocht bhreisithe fostóra ann. Ní chuirtear aon chosc ar Eagraíocht Óstála, áfach, chun aisíocaíocht a thabhairt don Intéirneach as costais a tabhaíodh mar chuid den intéirneacht.

Fostaíocht Ócáideach

Fad atá páirt á glacadh ag Intéirnigh in Intéirneacht, féadfaidh siad tús a chur le fostaíocht ócáideach agus ní dhéanfaidh seo aon difear dá dteidlíochtaí, a fhad agus nach leis an Eagraíocht Óstála atá an fhostaíocht seo agus nach gcuireann sí isteach ar na huaireanta riachtanacha a theastaíonn don Intéirneacht.

Ní mór d'Intéirnigh an RCS a chur ar an eolas má thagann athrú ar chúinsí mar gheall go bhféadfadh seo tionchar a imirt ar a n-íocaíocht Leasa Shóisialaigh.

Fad

Féadfaidh rannpháirtí socrúchán a fháil ar dheis taithí oibre Intéirneachta a sholáthraítear faoin Scéim Intéirneachta Náisiúnta (SIN) ar feadh tréimhse 6 mhí (26 seachtain) nó ar feadh tréimhse 9 mí (39 seachtain). Is iad an Eagraíocht Óstála a fhógróidh socrúchán 6 mhí nó 9 mí. Nuair a dhéantar comhaontú ar an bhfad idir an Eagraíocht Óstála agus an tIntéirneach, léireofar seo sa Chomhaontú Caighdeánach.

Féadfaidh daoine 3 Intéirneacht JobBridge a fháil, ar a mhéid; ach ní féidir leis an méid ama carnach a chaitear ar an scéim 18 mí (78 seachtain) a shárú, áfach. Ní cheadófar d'Intéirneach breis agus intéirneacht amháin a dhéanamh leis an Eagraíocht Óstála chéanna. Is é fad uasta Intéirneacht aonair 9 mí (39 seachtain).

Uaireanta Freastail

Beidh idir 30 agus 40 uair sa tseachtain i gceist le seachtain chaighdeánach oibre intéirneachta. Ar an ábhar sin, beidh ar Intéirneach páirt a ghlacadh ar an Scéim ar feadh 30 uair an chloig ar a laghad agus 40 uair an chloig ar a mhéid sa tseachtain.

Intéirneacht a chríochnú go luath

Mura bhfuil ag éirí le hIntéirneacht, is gá do cheachtar páirtí fógra seachtain amháin a thabhairt i scríbhinn. Ní mór don Eagraíocht Óstála logáil ar a gcuntas JobBridge agus an críochnú luath a iontráil (an Dáta Cruinn Críochnaithe) láithreach. Ní mór gurb Aoine a bhíonn i gceist leis an dáta.

Intéirneacht a Chríochnú

Má chríochnaíonn socrúchán go luath ar chúis ar bith, e.g. baineann Intéirneach fostaíocht amach, ba cheart dóibh fógra scríofa seachtaine a thabhairt don Eagraíocht Óstála, agus ba cheart dóibh an Oifig Intreo áitiúil a chur ar an eolas. Má theipeann orthu amhlaidh a dhéanamh, d'fhéadfaí tionchar a imirt ar a dteidlíocht leasa shóisialaigh.

Nuair a bheidh an socrúchán críochnaithe, ní mór don Eagraíocht Óstála teistiméireacht a sholáthar don Intéirneach ina sonrófar na torthaí forbartha/foghlama gairmiúla agus an taithí a bhain siad amach i rith an tsocrúcháin.

Má ghlacann Intéirneach le fostaíocht lánaimseartha, is gá an intéirneacht a chríochnú, agus ní féidir leis an Intéirneach an Intéirneacht a atosú leis an Eagraíocht Óstála chéanna.

Comhaontú Caighdeánach

Nuair a roghnaíonn Eagraíocht Óstála Intéirneach féideartha, comhlánaíonn siad Comhaontú Caighdeánach chun sonraí faoi na scileanna agus an taithí a bheidh an deis ag an Intéirneach a fhoghlaim agus/nó a chur i bhfeidhm i rith na hIntéirneachta. Tabharfaidh an Eagraíocht Óstála cóip don Intéirneach den Chomhaontú Caighdeánach a shíneoidh an dá pháirtí, coimeádfaidh siad an bhunchóip i gcomhad.

I rith cuairteanna monatóireachta, ní mór go mbeidh an Comhaontú Caighdeánach ar fáil ar an suíomh, agus a bheith comhlánaithe go cúramach. Caitear le neamhchomhlíonadh sa cheist seo mar shárú théarmaí agus choinníollacha na scéime.

Meantóireacht Intéirneach

Ainmneoidh an Eagraíocht Óstála duine, chomh maith, chun tacú leis an Intéirneach agus/nó chun meantóireacht a dhéanamh air/uirthi i rith an tsocrúcháin. Beidh an fhreagracht ar an duine seo lena chinntiú go bhfaigheann an tIntéirneach ionduchtúchán ceart, a chinntiú go bhfuil an taithí oibre, faoi mar a ndearnadh cur síos uirthi sa chomhaontú caighdeánach, ag dul chun cinn agus go bhfuil seiceálacha míosúla a gcríochnú (lena chinntiú go leanann an RCS leis an liúntas Intéirneachta a íoc). Má tá clár foirmiúil meantóireachta ag eagraíocht, ba cheart dóibh an tIntéirneach a chur san áireamh sa chlár seo.

Torthaí Foghlama

Féadfaidh Intéirnigh a bhfuil páirt á glacadh acu in JobBridge tabhairt faoi oideachas agus oiliúint a sholáthraíonn Eagraíocht Óstála nó faoi chúrsaí páirtaimseartha oideachais agus oiliúna, gan aird ar a bhfad agus a n-íocann an Stát astu a fhad agus nach n-imríonn sé drochthionchar ar an Intéirneacht

Eisiamh ó scéimeanna eile

Níl Intéirnigh in JobBridge i dteideal rochtain a fháil ar an méid a leanas:

 • Oideachas lánaimseartha nó cúrsaí oiliúna as a n-íocann an Stát,
 • Tionscnaimh eile na Roinne Coimirce Sóisialaí, ar nós Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas agus Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Eisiaimh

 • Ní féidir le Daoine Fásta Cáilithe páirt a ghlacadh in JobBridge agus ní féidir leo malartú céile a úsáid go mbeidís incháilithe. Is é an t-aon bhealach is féidir leo cáiliú ná éileamh Cuardaitheora Poist a fháil ina n-ainm féin; ach is gá do na 78 lá caighdeánach éag sula mbeidh siad incháilithe don Scéim.
 • Meastar go bhfuil daoine, a bhfuil íocaíocht neamh-incháilithe á fáil acu, fiú má tá SCP leathráta á fháil acu chomh maith, neamh-incháilithe chun páirt a ghlacadh in JobBridge.
 • Ní cheadaítear aistrithe ó CSO go dtí an SIN.
 • Intéirneachtaí inar gá don Intéirneach uaireanta neamhshóisialta a oibriú (sealobair/obair istoíche).
 • Ní féidir le daoine tabhairt faoi Intéirneacht JobBridge ón mbaile.
 • Trádálaithe aonair laistigh den bhrí: Daoine atá sa ghnólacht leo féin.
 • Trádálaithe Aonair:

  • Bíonn ÚINÉIREACHT 100% acu ar a nGnólacht
  • Bíonn siad I DTEIDEAL 100% dá Bhrabúis
  • Bíonn siad FAOI DHLITEANAS as 100% dá Fhiachais
  • Cláraíonn Trádálaithe Aonair do GACH CÁIN agus a nUimhir PSP féin á húsáid.

 • Cuideachtaí a rinne iomarcaíocht laistigh den limistéar ina bhfuil Intéirneacht á fógairt.

Comhlíonadh

Ní mór don Eagraíocht Óstála logáil isteach gach mí agus an dá cheist a leanas a fhreagairt, leis an méid a leanas a léiriú:

 • Tá dul chun cinn á dhéanamh ag an Taithí Oibre Forbartha i gcomhréir leis an gComhaontú Caighdeánach.
 • D'fhreastail an tIntéirneach don líon riachtanach uaireanta don tSeachtain Intéirneachta i gcomhréir leis an gComhaontú Caighdeánach agus le Téarmaí agus Coinníollacha na Scéime.

Nóta: Eisíonn Aonad JobBridge meabhrúchán chun an comhlíonadh míosúil a chríochnú gach mí.

Ní mór an tuairisc seo a dhéanamh gach mí lena chinntiú go n-íoctar an liúntas Intéirneachta, agus le rannpháirtíocht bhreise na hEagraíochta Óstála a chinntiú ar an scéim.

Monatóireacht

Is é cuspóir na monatóireachta a chinntiú gur síníodh an Comhaontú Caighdeánach agus go bhfuil an Eagraíocht Óstála agus an tIntéirneach ag cloí leis. Meicníocht atá i gCuairteanna Monatóireachta chun teagmháil a dhéanamh le fostóirí áitiúla agus iad a choimeád ar an eolas ar na tacaíochtaí etc. atá le cur ar fáil ag an Roinn.

Tá an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) tiomanta d'fheabhas leanúnach a chur ar a seachadadh iomlán seirbhíse.

Aithníonn an RCS go mbaineann príomhghnéithe d'fheabhsú leanúnach le monatóireacht agus athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar gach scéim.

Tá an ceart ar cosaint ag an RCS chun tabhairt faoi chuairteanna monatóireachta i gcaitheamh Scéim Intéirneachta Náisiúnta JobBridge.

Gearáin, Imscrúdaithe agus Smachtbhannaí

Féadtar gearáin a sheoladh ar aghaidh chuig an Roinn tú féin, trí ghlao gutháin, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig qcs@welfare.ie, i scríbhinn nó ar líne www.welfare.ie.

Sa chéad ásc, ba cheart don Eagraíocht Óstála agus d'Intéirnigh iarracht a dhéanamh chun na saincheisteanna a réiteach eatarthu féin.

Murar féidir an gearán a réiteach, ní mór déileáil leis an ngearánaí ar aon dul le beartas gearán na Roinne.

Teistiméireachtaí

Ba cheart d'Eagraíocht Óstála breithniú a dhéanamh ar theistiméireachtaí a sheoladh ar an eispéireas a bhí acu i leith JobBridge chuig Aonad Beartais JobBridge. Féadtar iarraidh ar na húdaráis cead a thabhairt chun na teistiméireachtaí seo a úsáid ar mhaithe le hábhar nó imeachtaí poiblíochta, nó chun páirt a ghlacadh sna himeachtaí siúd iad féin.

Teidlíochtaí Eile

 • D'fhéadfadh rannpháirtithe JobBridge bheith i dteideal go ndéanfar breithniú orthu don Deontas Tacaíochta Fostaíochta Teicniúla (DTFT). Chun teacht ar bhreis faisnéise air seo, iarrtar ort seo a phlé le d'Oifigeach Cáis
 • Tá rannpháirtithe JobBridge i dteideal go ndéanfar breithniú orthu don tarscaoileadh táillí. Chun teacht ar bhreis faisnéise air seo, iarrtar ort seo a phlé le d'Oifigeach Cáis
 • Féadfaidh rannpháirtithe JobBridge fáil a bheith acu ar an scéim Cúram Leanaí i nDiaidh na Scoile.
 • Ní féidir le teidlíochtaí duine rith amach i rith intéirneachta. Is éard a dhéantar orthu, go héifeachtach, ná iad a reo i gcaitheamh na tréimhse a chaitear ag glacadh páirte in JobBridge.
 • Tá rannpháirtithe JobBridge i dteideal go ndéanfar breithniú orthu don Liúntas um Fhilleadh ar Obair a luaithe a chríochnaítear a nIntéirneacht.
 • Leanfaidh duine a raibh creidmheasanna á bhfáil acu ar a n-éileamh LCP/SCP roimh JobBridge lena gcreidmheasanna a fháil d'fhad a nIntéirneachta.

Tuarascáil Indecon

Sheol an Taoiseach, Enda Kenny, agus an tAire Coimirce Sóisialaí, Joan Burton, tuarascáil deiridh ar JobBridge de chuid Chomhairleoir Eacnamaíoch Indecon, an 1 Bealtaine 2013 ag oifigí LinkedIn i mBaile Átha Cliath. Cuimsítear sa tuarascáil ní hamháin athbhreithniú ar an scéim go dtí seo, ach moltaí ar conas a d'fheabhsófaí nó a shíneofaí JobBridge, chomh maith.

Taispeánann an measúnú go leanann 61% d'Intéirnigh ar aghaidh chuig fostaíocht íoctha i ndiaidh dóibh a nIntéirneacht a chríochnú.

Tá an ráta um dhul chun cinn 61% de chuid JobBridge i measc na rátaí is fearr san Eoraip, áit arb ionann na rátaí um dhul chun cinn le haghaidh scéimeanna macasamhlacha Intéirneachta agus ach 34%.

Ábhar an-spreagúil iad na rátaí um dhul chun cinn i dtaca le daoine a bhíodh dífhostaithe go fadtéarmach roimhe seo Tugann an tuarascáil ráta um dhul chun cinn 38% le fios i measc daoine a bhí dífhostaithe ar feadh breis agus dhá bhliain. Tá an ráta ginearálta um dhul chun cinn i measc daoine atá ar an mBeochlár ar feadh breis agus dhá bhliain faoi bhun 10%.

Cé go dtugann an tuarascáil fiúntas féideartha fadtéarmach eacnamaíoch agus sóisialta JobBridge chun solais – trí chabhrú le daoine filleadh ar obair agus an méid daoine atá sa Bheochlár a laghdú – tugann sí le fios, chomh maith, láithreacht fhéideartha roinnt marbhualaigh sa scéim. Tugann an tuarascáil le tuiscint, chomh maith gur gá breis rannpháirtíochta in JobBridge a spreagadh i measc neamh-iarchéimithe, agus go soláthraítear meicníochtaí feabhsaithe tacaíochta do rannpháirtithe chun neamhchríochnú a nIntéirneachtaí a laghdú, agus chun cabhrú leo siúd atá míshásta lena socrúcháin.

Dheimhnigh an tuarascáil mheasúnaithe an méid a leanas, chomh maith:

 • Mholfadh 96% d'Eagraíochtaí Óstála JobBridge d'fhostóir eile
 • Luaigh 89% d'Intéirnigh gur thug JobBridge scileanna nua dóibh
 • Thug Intéirnigh faoi deara, chomh maith, gur bhain siad sochar ón méid a leanas:

  • méadú ar a fhéinmhuinín
  • an deis chun taithí oibre ar ardchaighdeán a fháil
  • an deis chun líonra teagmhálaithe a bhunú

Aguisín 1

Clárú mar Eagraíocht Óstála

 • Téigh go www.jobsireland.ie agus lean na céimeanna chun intéirneacht a fhógairt
 • Ní ghlacfar ach le foirmeacha iarratais ar líne
 • Lógálfaidh eagraíochtaí atá cláraithe cheana féin isteach lena gclárúchán reatha cuideachta Jobs Ireland (ainm úsáideora agus pasfhocal).
 • Mura bhfuil d'eagraíocht cláraithe cheana féin, glacfar trí roinnt céimeanna thú go ndéanfar cuideachta chláraithe de do chuideachta.

Ainm úsáideora agus pasfhocal (chun logáil isteach ar an mBanc Post) a aisghabháil

 • Téigh go www.jobsireland.ie agus lean na céimeanna chun intéirneacht a fhógairt, ansin roghnaigh an rogha 'An ndearna tú dearmad ar d'ainm úsáideora agus do phasfhocal?'
  Nó mar rogha air sin
 • Cuir glao ar 1890 8000 24 chun cúnamh a fháil

Socrúchá(i)n Intéirneachta a fhógairt

Chun fógra a chruthú
 • Téigh go www.jobsireland.ie
 • Logáil isteach le d'ainm úsáideora agus do phasfhocal sa chúinne uachtarach ar dheis
 • Cliceáil ar 'Intéirneachtaí'
 • Cliceáil ar 'Cuir Intéirneacht leis'
 • Comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne don socrúchán/do na socrúcháin Intéirneachta
 • Sonraigh conas is mian leat go ndéanfaidh cuardaitheoirí poist iarratas
 • Chun foirm ghearr iarratais a úsáid, tá teimpléad ar fáil ar féidir leis an Intéirneach a íoslódáil, a chomhlánú agus a sheoladh ar aghaidh chuig an Eagraíocht Óstála. Má roghnaítear an rogha seo, luafar san fhógra gur cheart d'iarratasóirí dul chuig www.jobsireland.ie chun an t-iarratas gearr a íoslódáil, a chomhlánú agus a sheoladh chuig an Eagraíocht Óstála.
 • A luaithe a phróiseálann an tIonad Náisiúnta Teagmhála (INT) an Intéirneacht, gheobhaidh an Eagraíocht Óstála fógra go bhfuil an socrúchán á fhógairt ar láithreáin ghréasain JobBridge agus Jobs Ireland.
 • Chomh maith leis sin, taispeánfar deiseanna socrúcháin ar bhothanna agus i Seirbhísí Fostaíochta áitiúla/oifigí Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla ar fud na tíre.
 • Féadfaidh Eagraíocht Óstála an socrúchán a fhógairt, chomh maith, ar a láithreán gréasáin féin, ach ní féidir leo é a fhógairt ar aon láithreáin ghréasáin tríú páirtí.

Intéirneach a Roghnú

 • Déanfaidh iarrthóirí iarratas go díreach ar an Eagraíocht Óstala agus na sonraí a sholáthraítear ar an bhfógra á n-úsáid.
 • Má roghnaigh an Eagraíocht Óstála leis an bhfoirm ghearr iarratais a úsáid ar féidir le daoine a íoslódáil ó www.jobsireland.ie, seolfaidh Intéirnigh an t-iarratas gearr sin go díreach chuig an Eagraíocht Óstála.
 • Déanfaidh iarratasóirí ar spéis leo iarratas go díreach ar an Eagraíocht Óstála.
 • Roghnóidh an Eagraíocht Óstála iarrthóir(í) de réir a ngnáthnósanna imeachta roghnaithe.
 • Nuair atá Intéirneach féideartha roghnaithe, caithfidh an Eagraíocht Óstála lógáil isteach chuig a gcuntas agus sraith beart a chomhlíonadh:

  • Téigh go www.jobsireland.ie
  • Logáil isteach le d'ainm úsáideora agus do phasfhocal sa chúinne uachtarach ar dheis
  • Cliceáil ar 'Intéirneachtaí'
  • Aimsigh an Intéirneacht ón liosta a thaispeántar agus cliceáil ar Bainistigh Intéirneach
  • Iontráil ainm úsáideora agus pasfhocal
  • Íoslódáil agus comhlánaigh Comhaontú Caighdeánach

   • Ní mór don eagraíocht agus don chuardaitheoir poist an Comhaontú Caighdeánach a shíniú
   • Ní mór an bhunchóip den chomhaontú caighdeánach a choimeád i gcomhad agus cóip a thabhairt don Intéirneach féideartha.

 • Cliceáil ar Cuir Intéirneach leis agus iontráil na sonraí a leanas:

  • Uimhir PSP, Ainm Iomlán, Dáta Breithe agus Ríomhphost agus/nó Uimhir Ghuthán Póca
  • Dáta tosaigh a bheartaítear
   Beidh an tIntéirneach féideartha le sonrú sa liosta rannpháirtithe anois

 • Íoslódáil Foirm Incháilitheachta (UP51C) agus tabhair an fhoirm sin don Intéirneach féideartha lena tabhairt chuig a n-oifig áitiúil RCS.

  • Ní mór do dhaoine a bhfuil Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Chuardaitheora Poist (Aistriú)/Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora/Liúntas Míchumais á fháil acu nó atá ag síniú do Chreidmheasanna Ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh an fhoirm a thabhairt chuig a n-oifig Leasa Shóisialaigh do ndeimhneofar a n-incháilitheacht don scéim.
  • Caithfidh daoine a bhfuil Liúntas Míchumais á fháil acu an fhoirm incháilitheachta (UP51C) agus foirm chomhlánaithe DIR PMT 1 (www.welfare.ie/ga/Forms/Documents/eft_ga.pdf) a chur sa phost chuig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, an Roinn Coimirce Sóisialaí, Bóthar Bhéal Átha na Lao, an Longfort, Contae an Longfoirt go ndeimhneofar a n-incháilitheacht.Braitheann tosú ar an Intéirneacht go ndeimhníonn an Roinn Coimirce Sóisialaí incháilitheacht an duine aonair.
  • A luaithe a dheimhnítear incháilitheacht, seolfaidh an oifig Leasa Shóisialaigh/Seirbhísí Leasa Shóisialaigh an fhoirm chomhlánaithe chuig JobBridge lena próiseáil (i gcás cliaint incháilithe amháin).
  • Nuair a deimhníodh incháilitheacht an chuardaitheora poist, gheobhaidh an eagraíocht ríomhphost ina gcuirtear ar an eolas iad gur féidir leis an duine tús a chur leis an Intéirneacht ar an gcéad Luan eile a bheidh ar fáil.

 • Ní fhéadtar an dáta cruinn tosaithe a shocrú don Intéirneacht leis an Intéirneach ach tar éis go bhfuil an ríomhphost deimhnithe seo faighte ag d'eagraíocht.

Nóta Tábhachtach: Caithfidh daoine a bhfuil Liúntas Míchumais á fháil acu an fhoirm incháilitheachta (UP51C) agus foirm chomhlánaithe DIR PMT1 (www.welfare.ie/ga/Forms/Documents/eft_ga.pdf) a chur sa phost chuig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, an Roinn Coimirce Sóisialaí, Bóthar Bhéal Átha na Lao, an Longfort, Contae an Longfoirt go ndeimhneofar a n-incháilitheacht don Scéim.*

 • A luaithe a dheimhníonn an Oifig Leasa Shóisialaigh incháilitheacht, (do dhaoine incháilitheacha amháin), seoltar an fhoirm chomhlánaithe ar ais chuig JobBridge ag an Ionad Náisiúnta Teagmhála. Ní mór don RCS incháilitheacht an duine don Scéim a dheimhniú sula gcuireann siad tús leis an intéirneacht
 • Seolfaidh a nOifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh an fhoirm/na foirmeacha ar ais chuig na daoine nach bhfuil incháilithe.
 • Nuair a fhaigheann an tIonad Náisiúnta Teagmhála an Fhoirm Incháilitheachta (UP51C) ar ais ón oifig Leasa Shóisialaigh a dheimhníonn incháilitheacht an Duine Aonair, tabharfar fógra i ríomhphost don Eagraíocht Óstála gur féidir leis an Intéirneacht tosú. (Ní féidir le haon Intéirneach tosú gan an fógra seo). Féadfaidh an tIntéirneach tosú ar an gcéad Luan ina dhiaidh sin nó ar an Luan éigin ina dhiaidh sin ar feadh tréimhse 4 seachtaine. Mura dtosaíonn an tIntéirneach laistigh de 4 seachtaine, beidh orthu tabhairt faoin bpróiseas incháilitheachta arís.
 • A luaithe a thosaíonn an tIntéirneach, ní mór don Eagraíocht Óstála logáil isteach láithreach chuig a gcuntas agus an Dáta Cruinn Tosaigh a ionchur (ionas gur féidir leis an RCS íocaíochtaí a phróiseáil don Intéirneach).

Intéirneach a Thosú

Nuair a thosaíonn an tIntéirneach, ní mór don Eagraíocht Óstála an dáta cruinn tosaigh a iontráil. Cuirfidh seo an Roinn Coimirce Sóisialaí ar an eolas chun an liúntas Intéirneachta €50 sa bhreis sa tseachtain a phróiseáil don Intéirneach.

Ní íocfar an liúntas Intéirneachta leis an Intéirneach mura leantar na céimeanna thíos.

 • Téigh go www.jobsireland.ie
 • Logáil isteach le d'ainm úsáideora agus do phasfhocal sa chúinne uachtarach ar dheis
 • Cliceáil ar 'Intéirneachtaí'
 • Aimsigh an Intéirneacht ón liosta a thaispeántar agus cliceáil ar 'Bainistigh Intéirneach'
 • Iontráil ainm úsáideora agus pasfhocal
 • Cliceáil ar an íocón féilire faoin teideal 'Thosaigh an tIntéirneach'
 • Iontráil dáta Tosaigh (caithfidh an Luan seo caite nó an Luan roimhe sin a bheith i gceist)
 • Iontrálfaidh an Córas an dáta críochnaithe

Intéirneacht a Chríochnú

 • Téigh go www.jobsireland.ie
 • Logáil isteach, i gcúinne uachtarach ar dheis an scáileáin
 • Iontráil Ainm Úsáideora agus Pasfhocal
 • Cliceáil ar 'Intéirneachtaí'
 • Aimsigh an socrúchán ón liosta, Cliceáil ar 'Bainistigh Intéirneach'
 • Iontráil Pasfhocal
 • Cliceáil ar an íocón féilire faoi 'Críochnaigh an tIntéirneach'
 • Iontráil an dáta críochnaithe
 • Roghnaigh 'Téarma an tSocrúcháin'
 • Roghnaigh an Chúis
 • Sábháil

Céimeanna chun comhlíonadh míosúil a chomhlánú:

 • Téigh go www.jobsireland.ie
 • Logáil isteach le d'ainm úsáideora agus do phasfhocal i gcúinne uachtarach ar dheis an scáileáin
 • Cliceáil ar 'Intéirneachtaí'
 • Aimsigh an Intéirneacht ón liosta a thaispeántar agus cliceáil ar Bainistigh Intéirneach
 • Iontráil ainm úsáideora agus pasfhocal
 • Cliceáil ar an gclib 'Comhlíonadh'
 • Roghnaigh an tIntéirneach má tá comhlíonadh le déanamh
 • Freagair na ceisteanna
 • Má thugann tú freagra 'Níl' ar an dara ceist, tabhair le fios, le do thoil, an tseachtain/na seachtainí lena mbaineann seo.
Last modified:03/06/2015