Fógraí JobBridge – CICG


Print page

Clár Iarchéime de Chleachtas Gairmiúil (CICG) JobBridge

Tá Clár píolótach Iarchéime de Chleachtas Gairmiúil (CICG) á thabhairt isteach ag an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS), i bpáirtíocht leis an Údarás um Ard-Oideachas (ÚAO), mar chuid de JobBridge, an Scéim Intéirneachta Náisiúnta.

Laistigh de chreatlach intéirneacht JobBridge, tabharfaidh intéirnigh faoi fhoghlaim obairbhunaithe, le heagraíochtaí faofa óstála sna hearnálacha ábhartha tionscail, agus ar chríochnú dóibh, bronnfar Teastas Iarchéime Leibhéal 9 orthu i gCleachtas Gairmiúil.

Clár Foghlama

Soláthróidh an CICG an deis d'iarchéimithe scileanna bailíochtaithe trasdisciplíneacha i dtimpeallacht obairbhunaithe a fhoghlaim le fostóirí féideartha. Geall le haon intéirneacht JobBridge eile, soláthróidh an CICG nasc córasach idir oideachas agus fostaíocht trí scileanna ábhartha nua ionad oibre a fhoghlaim trí thaithí ghairmiúil struchtúrtha san obair. Tá sé beartaithe go gcabhróidh an meascán seo d'oideachas agus scileanna le hiarchéimithe taithí a fháil i bhfíor-ionad oibre i róil atá ag éirí níos speisialaithe i gcónaí laistigh den bhonn tionsclaíoch den chéad scoth anseo in Éirinn.

Beidh trí mhodúil sa CICG píolótach, a mbainfidh 10 gcreidmheas Córas Eorpach Aistrithe agus Carntha Creidiúna (ECTS) le gach ceann díobh: Forbairt Phearsanta agus Infhostaitheacht; Comhthéacs Eagraíochtúil agus Speisialtóireacht Chleachtais; atá dírithe ar a chinntiú go bhfoghlaimíonn an rannpháirtí eolas, scileanna agus inniúlachtaí a dhéanann a bhfoghlaim san obair a fhairsingiú agus a dhoimhniú. Tá an cúrsa Iarchéime saor in aisce do chuardaitheoirí poist mar gheall go bhfuil sé á chistiú ag an eagraíocht óstála.

Conas mar a oibríonn sé

Fógróidh an eagraíocht óstála deiseanna intéirneacht CICG ar láithreán gréasáin JobBridge. Déanfaidh iarratasóirí ar spéis leo iarratas go díreach ar an eagraíocht óstála trí láithreán gréasáin JobBridge. Beidh eagraíochtaí óstála freagrach as iarrthóir a roghnú agus cuirfidh siad iarratasóirí ar an eolas ar na torthaí. Beidh ar eagraíochtaí óstála incháilitheacht JobBridge rannpháirtithe a dheimhniú leis an Roinn agus an ghnáthmheicníocht JobBridge (Foirm UP51C) á húsáid. Úsáidfear bonneagar JobBridge chun dul chun cinn rannpháirtí a chur i gcuntas agus chun monatóireacht a dhéanamh air.

Bíonn na critéir chaighdeánacha incháilitheachta JobBridge le haghaidh rannpháirtíocht cuardaitheora poist sna hintéirneachtaí CICG i gceist, e.g., ní mór go bhfuil Liúntas Cuardaitheora Poist, Sochar Cuardaitheora Poist, Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora, Liúntas Míchumais á fháil ag intéirnigh fhéideartha nó is gá dóibh a bheith ag síniú do chreidmheasanna ar feadh 3 mhí (78 lá), ar a laghad, le 6 mhí anuas agus is gá dóibh éileamh beo a bheith acu. Gheobhaidh intéirnigh breisiú €50 sa tseachtain sa mhullach ar a n-íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh, más ann dóibh. Anuas air sin, ní mór go bhfuil cáilíocht ábhartha Leibhéal 8 bainte amach ag cuardaitheoirí poist le bheith i dteideal clárú sa Teastas Iarchéime i gCleachtas Gairmiúil (CICG).

Cuardach a dhéanamh ar Dheiseanna

Féadfaidh tú cuardach a dhéanamh ar dheiseanna píolótacha intéirneachta CICG JobBridge ag: http://intern.jobbridge.ie/ using 'PGPP' as a keyword.

Last modified:03/06/2015
 

 Fógraí

 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img