Beartas na hÉireann um Chuimsiú Sóisialta


Print page

Bhí tógáil sochaí uilechuimsitheach agus laghdú na bochtaineachta mar phríomhthosaíochtaí ag Rialtas na hÉireann ó ghlac Éire leis an gcéad Straitéis Náisiúnta Frithbhochtaine in 1997. Leagtar amach sa straitéis frithbhochtaine is déanaí, An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016 straitéis chomhtháite le haghaidh chuimsiú sóisialta bunaithe ar chur chuige bunaithe ar an saolré. Comhlánaítear é trí ghnéithe um chuimsiú sóisialta den Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013: Éire a Bhunathrú chun Feabhais – Cáilíocht Saoil Níos Fearr do Gach Duine.

Tá cuimsiú sóisialta go daingean ar an gclár oibre maidir le beartas poiblí. Neartaítear é sin tuilleadh trí chreat comhtháite a bhfuil sé mar aidhm leis a chinntiú go mbeidh forbairt shóisialta agus eacnamaíoch ar aon dul lena chéile. Déanfar é sin trí spriocanna na bpríomh-phróiseas um chuimsiú sóisialta a shruthlíniú agus a chur i bhfeidhm. Cruthófar leis sin struchtúir níos comhsheasmhaí agus níos comhtháite agus éascófar tuairisciú agus monatóireacht fheabhsaithe.

Tá tiomantais an Rialtais maidir le sochaí uilechuimsitheach go hiomlán a thógáil leagtha amach sna straitéisí seo a leanas:

Cad é an NAPchuimsiú?

Léiríonn an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007 – 2016 (NAPchuimsiú) clár gníomhaíochta fadréimseach agus cuimsitheach d’fhonn dul i ngleic le heisiamh sóisialta. Leagtar amach ann cur chuige comhleanúnach agus cuimsitheach le haghaidh na chéad deich mbliana eile ar aon dul leis an scála ama in I dTreo 2016. Tá dlúthnasc aige leis an bPlean Forbartha Náisiúnta nua.

Dírítear go láidir in NAPchuimsiú ar ghníomhaíochtaí agus ar spriocanna, atá sainithe agus intomhaiste go soiléir, rudaí atá riachtanach má táthar chun a chuspóirí a bhaint amach agus monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn a dhéantar chun iad a bhaint amach. Trí an gcur chuige bunaithe ar an saolré a ghlacadh, tacaíonn an NAPchuimsiú freisin le cur chuige níos dlúithe agus ildisciplíní a fhorbairt maidir le cúrsaí cinnteoireachta, agus ionchuir chomhordaithe ó raon leathan gníomhairí.

Cad é an cur chuige saolré?

Úsáideann an NAPchuimsiú cur chuige saolré, mar atá leagtha amach ag an gComhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta (NESC) ina tuarascáil, An Stát Leasa Shóisialaigh Forbraíochta (The Developmental Welfare State). Ghlac an comhaontú comhpháirtíochta náisiúnta I dtreo 2016 leis an gcur chuige seo mar bhealach chun tabhairt faoi na fadhbanna atá ag daoine ag céimeanna difriúla dá saol agus tá sé le feiceáil freisin sna gnéithe um chuimsiú sóisialta den Phlean Forbartha Náisiúnta nua.

Cuireann an cur chuige saolré an duine aonair i gcroílár fhorbairt agus sheachadadh beartais agus tairgtear creat le haghaidh cur chuige sruthlíneach, crosghearrtha agus feiceálach a chur i bhfeidhm d’fhonn dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus eisiamh sóisialta. Is iad na céimeanna saolré ná:

  • leanaí;
  • daoine in aois oibre;
  • daoine breacaosta; agus
  • daoine faoi mhíchumas.

Chomh maith, tá caibidil ar phobail ina bhfuil spriocanna agus gníomhartha a ghearrann trasna céimeanna éagsúla den tsaolré san áireamh in NAPchuimsiú.

Cad é an sprioc foriomlán in NAPchuimsiú?

Is é an sprioc foriomlán laghdaithe bochtaineachta sa NAPchuimsiú ná líon na daoine atá ag fulaingt ón mbochtaineacht chomhsheasmhach a laghdú idir 2% agus 4% faoi 2012, leis an aidhm deireadh a chur le bochtaineacht chomhsheasmhach ar fad faoi 2016, faoin sainmhíniú athbhreithnithe. Le haghaidh tuilleadh eolais ar bhearta bochtaineachta agus na spriocanna cliceáil anseo

Cad iad na tosaíochtaí sa NAPchuimsiú?

Aithníonn an NAPchuimsiú 12 sprioc straitéiseacha ardleibhéil i bpríomhréimsí áirithe ar fud na saolré chun acmhainní a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh shóisialta thromchúiseacha atá ann le fada chun an cuspóir foriomlán maidir le bochtaineacht chomhsheasmhach a laghdú a bhaint amach.

Díríonn na spriocanna ardleibhéil ar:

  • a chinntiú go mbaineann leanaí a gcumas amach i ndáiríre;
  • tacú le daoine in aois oibre agus daoine faoi mhíchumas, trí bhearta gníomhachtaithe agus soláthar seirbhísí chun fostaíocht agus rannpháirtíocht a mhéadú;
  • na cineálacha tacaíochtaí a chur ar fáil a chuidíonn le daoine breacaosta ardchaighdeán maireachtála agus saol compordach a bheith acu;
  • pobail inmharthana agus inbhuanaithe a thógáil, feabhas a chur ar shaol na ndaoine atá ina gcónaí i gceantair faoi mhíbhuntáiste agus caipiteal sóisialta a fhorbairt.

Conas a chuirfear an NAPchuimsiú i bhfeidhm?

Tá cur i bhfeidhm éifeachtach riachtanach. Is é an tosaíocht is mó sa NAPchuimsiú ná aon ‘bhearna maidir le cur i bhfeidhm’ a sheachaint. Leagann an NAPchuimsiú amach struchtúir agus socruithe institiúide feabhsaithe a chuirfear i bhfeidhm chun tacú le cur chun feidhme, monatóireacht agus forbairt leanúnach chlár um chuimsiú sóisialta an Rialtais, ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil.

Mar chuid de phróiseas monatóireachta agus tuairiscithe níos sruthlínithe agus níos éifeachtaí, ullmhóidh an Rannán um Chuimsiú Sóisialta Tuarascáil um Chuimsiú Sóisialta gach bliain ina gcuirfear measúnú mionsonraithe ar fáil maidir leis an dul chun cinn i dtreo na spriocanna atá leagtha síos; ina n-aithneofar saincheisteanna nua a thiocfaidh chun cinn nó saincheisteanna a d’fhéadfadh leas a bhaint as cur chuige níos comhordaithe; agus ina dtabharfar tuairisc ar thuairimí páirtithe leasmhara as fóraim éagsúla. Clúdófar sa tuarascáil freisin na gnéithe um chuimsiú sóisialta in I dTreo 2016 agus sa Phlean Forbartha Náisiúnta.

Last modified:18/12/2012
 

 Application Forms

 
 

 Downloads