Cl�r N�isi�nta na h�iereann le haghaidh na bliana Eorpa� um Chomhrac na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Sh�isialta (2010)


Print page

Buneolas

1.  An comhth�acs n�isi�nta maidir le comhrac na bochtaineachta agus an eisiaimh sh�isialta

1.1 Na d�shl�in agus an strait�is n�isi�nta in aghaidh na bochtaineachta

1.1.1 Na d�shl�in at� romhainn

Cialla�onn an g�arch�im airgeadais agus gheilleagrach in �irinn maille leis an gcomhth�acs idirn�isi�nta neamhfhabhrach a ghabhann l�i go meastar go gcrapfaidh geilleagar na h�ireann de 8% den ollt�irgeacht n�isi�nta (OTN) sa bhliain 2009 agus de 2.8% den OTN sa bhliain 2010. T� m�ad� g�ar tagtha ar an r�ta d�fhosta�ochta d� bharr agus meastar go sroichfidh s� 12 faoin gc�ad faoi dheireadh na bliana 2009, suas � mhe�n de 4.5 faoin gc�ad le blianta beaga anuas.  

T� airgeadas an phobail i gcruach�s chomh maith, de bharr laghd� millteanach ar ioncam mar thoradh ar chrapadh an gheilleagair.  D� bharr sin ar fad, rinneadh m�aduithe suntasacha ar ch�in, ciorruithe g�ara ar chaiteachas agus chonacthas m�ad� m�r ar riachtanas iasachta� na hearn�la poibl�.  Beidh g� le bearta eile mar iad sna blianta beaga romhainn.  Cuireann na forbairt� seo ar fad srian leis an m�id dul chun cinn ar f�idir a dh�anamh chun bochtaineacht agus an eisiamh s�isialta a laghd� sa ghearrth�arma agus sa mh�ant�arma.   

An d�shl�n is m� ar fad at� romhainn n� stad a chur leis an m�ad� ar an r�ta d�fhosta�ochta, go h�irithe ar an r�ta d�fhosta�ochta fadt�arma�, agus � a laghd� de r�ir a ch�ile ina dhiaidh sin.  Nuair a laghd�far l�on na ndaoine at� d�fhostaithe, laghd�far l�on na ndaoine at� beo bocht agus beidh tuilleadh acmhainn� ar f�il le haghaidh taca�ochta� ioncaim agus seirbh�s� d�ibh si�d nach bhfuil in ann obair a dh�anamh.  Le cois na mbeart eacnama�ochta agus fosta�ochta, cinnteofar cosaint sh�isialta tr� bhearta "gn�omhacha" a cheapadh a chabhr�idh chun rannph�irteachas daoine in aois oibre san ionad oibre a �asc� agus a thac�, chomh maith le taca�ocht ioncaim oiri�nach a shol�thar maille le teacht ar sheirbh�s� eile.   

Is i dteaghlaigh ar ioncam �seal a fh�sann cionmhaireacht mh�r de leana� bochta suas mar ar daoine d�fhostaithe n� daoine i bpoist ar ph� �seal iad a dtuismitheoir�.  Is m�r mar a chabhr�idh bearta chun rannph�irteachas i bpoist ar ardchaighde�n a mh�ad� chun bochtaineacht a laghd� i measc leana�.  T� forbairt bhreise � d�anamh chomh maith ar thaca�ochta� a dh�reofar go sonrach ar leana� faoi mh�bhunt�iste, go h�irithe taca�ochta� oideachais.  

I measc na bpr�omhdh�shl�n eile t� cosaint sh�isialta do shean�ir�, go h�irithe iad si�d a ch�na�onn ina n-aonar, imeascadh imirceach, mionlach eitneach agus Taistealaithe, m�bhunt�isteach uirbeach agus tuaithe, easpa d�dine agus f�ichi�nas.

1.1.2 An Strait�is N�isi�nta in aghaidh na Bochtaineachta

Sa tr�imhse � 1997 i leith t� cur chuige strait�iseach ceaptha ag �irinn chun laghd� a dh�anamh ar an mbochtaineacht agus ar an eisiamh s�isialta.   San �ireamh anseo bh� rannph�irteachas ioml�n i Modh Oscailte Comhordaithe an AE (OMC) um chuimsi� s�isialta.   Is iad na pr�omhstrait�is� at� i bhfeidhm faoi l�thair n� an Plean N�isi�nta Gn�omha�ochta um Chuimsi� S�isialta, 2007-2016, agus Tuarsc�il N�isi�nta na h�ireann ar Strait�is� um Chosaint Sh�isialta & um Chuimsi� S�isialta 2008-2010 (NSSPI).

Beidh g�, m�s ea, na toimhd� ar a bhfuil na strait�is� seo bunaithe, a chur in oiri�int chun an cor chun donais sa gheilleagar agus sa r�ta d�fhosta�ochta a chur san �ireamh.  Beidh na spriocanna um chuimsi� s�isialta mar chuid de na strait�is� i gc�na�, ach dealra�onn s� nach mbainfear amach iad chomh gasta is a samhla�odh i dt�s b�ire.  

1.2 An strucht�r riarach�in le haghaidh Bliain AE

T� an Comhlacht N�isi�nta Forfheidhmithe comhdh�anta den Oifig um Chuimsi� S�isialta faoin Roinn Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh agus an Ghn�omhaireacht um Chomhrac na Bochtaine faoi choimirce na Roinne sin, i dteannta a ch�ile.  D�anfar aon chomhlacht amh�in den d� chomhlacht �n 1 I�il 2009 mar Rann�n nua de chuid na Roinne Gn�tha� S�isialacha agus Teaghaigh, ach leanfaidh siad ar aghaidh san fhoirm sin mar an Comhlacht N�isi�nta Forfheidhmithe.  Cuireann Comhlacht N�isi�nta Comhairleach ar a bhfuil ionadaithe ag na bpr�omhph�irtithe leasmhara ar fad comhairle ar an gCNF maidir le gach gn� de chl�r na bliana agus maidir lena chur i ngn�omh.

2. An Cl�r N�isi�nta agus an Strait�is Chumars�ide 

2.1 Gn�omha�ochta� Bliana Eorpa� 2010

Ba iad na d�shl�in at� romhainn agus an strait�is� a nd�antar tagairt d�ibh i roinn 1 a threoraigh roghn� phr�omhth�ama� an Chl�ir N�isi�nta.  Cuirtear san �ireamh chomh maith i strucht�ir an chl�ir an cur chuige saolr� � leana�, daoine in aois oibre, sean�ir�, daoine faoi mh�chumas, pobail � ar a buna�odhan creat le haghaidh pr�omhghn�ithe de na strait�is� seo.  Meastar go nd�anfar sol�thar i roinnt imeachta� le haghaidh malart� taith�, saineolais agus dea-chleachtais le t�ortha agus le dl�ns� eile.  

Seo a leanas strucht�r ginear�lta an chl�ir:  

 • pr�omhth�ama� leathana: tionscadail lena n-�ireofar cumasc de sheimine�ir r�igi�nacha agus de chomhdh�lacha n�isi�nta, agus comhdh�il idirn�isi�nta amh�in;
 • t�ama� sonracha: a phl�ifear i Seimine�ir/i gCruinnithe Comhch�ime aon uaire;
 • gn�omha�ochta� pobalbhunaithe: re�cht�lfar iad seo go pr�omha le linn �Seachtain� um Chuimsi� S�isialta� a cheafar go speisialta i gcaitheamh mh�onna na Bealtaine agus Dheireadh F�mhair.   
 • Imeachta� neamhchistithe:  tabharfar cuireadh do ph�irtithe leasmhara �ags�la imeachta� a eagr� i gcaitheamh na bliana bunaithe ar th�ama� a bhaineann le bochtaineacht.

B�fh�idir go gcaithfear roinnt athruithe a dh�anamh ar an gcl�r n� ar imeachta� aonair nuair a bheidh na mionsonra� � socr�, ach d�anfar iarracht a laghad athruithe a dh�anamh agus is f�idir.  Seo a leanas na pr�omhimeachta� at� � mbeart�.

2.1.1 T�ama� Leathana

L�ireoidh na t�ama� leathana seo a leanas na tosa�ochta� um chuimsi� s�isialta at� leagtha s�os sa tuarasc�il le haghaidh an Aontais Eorpaigh mar gheall ar Strait�is� N�isi�nta um Chosaint Sh�isialta agus um Chuimsi� S�isialta (Deireadh F�mhair 2008) agus na crit�ir a a dtugtar srac-chuntas orthu thuas:

Bochtaineacht i measc leana�

Ceann de na pr�omhspriocanna n� a chinnti� go bhf�sann gach leanbh i dteaghlach mar a bhfuil teacht ar acmhainn�, taca�ochta� agus seirbh�s� leordh�thanacha chun an leanbh sin a choth� agus chun c�ram a dh�anamh do fhorbairt agus coth� an linbh agus d� rannph�irteachas ioml�n agus cothrom sa tsocha�.

Taca�ochta� ar Leith le haghaidh Leana�

D�reoidh an chuid seo den tionscadal ar bheartais agus ar chl�ir a dh�rionn go sonrach ar leana�.  Orthu seo beidh oideachas r�amhscoile agus luathscoile, go h�irithe i gceantair faoi mh�bhunt�iste, naisc idir an scoil, an baile agus an pobal, agus teacht ar ghn�omha�ochta� s�gartha, caitheamh aimsire agus cult�rtha.

R�iteach idir saol na hoibre agus saol an teaghlaigh

Is f�idir le rannph�irteachas i bhfosta�ocht tionchar an-mh�r a bheith aige ar chumas tuismitheoir� tuisti� agus taca�ocht ar ardchaighde�n a shol�thar d� leana�.  D�reoidh an chuid seo den tionscadal ar na taca�ochta� at� de dh�th ar thuismitheoir� chun r�iteach a fh�il idir saol na hoibre agus saol an teaghlaigh, lena n-�ir�tear c�ram leana� inacmhainne.

Teacht ar dheiseanna oibre agus foghlama ar ardchaighde�n

De dheasca na g�arch�ime reatha eacnama�ochta is � an pr�omhdh�shl�n at� romhainn n� an bhochtaineacht agus an t-eisiamh s�isialta a laghd�.   Bh� l�on d�r�ireach daoine i gcatag�ir� �irithe i measc daoine in aois oibre eisiata, fi� roimh an ng�arch�im, de dheasca a gc�ins� �n margadh saothair n� bh� cionroinnt mh�r acu i measc na "daoine bochta a bhfuil post acu".  Ina measc si�d bh� tuismitheoir� aonair, tuismitheoir� a raibh c�ram m�r orthu, daoine faoi mh�chumas agus daoine a ch�na�onn i gceantair uirbeacha agus tuaithe at� faoi mh�bhunt�iste.  

Scr�d�idh an tionscadal seo an tsl� is fearr le deireadh a chur le baic ar rannph�irteachas san fhosta�ocht, lena n-�ir�tear baic a d�fh�adfadh a bheith mar chuid den ch�ras cosanta s�isialta.  D�reofar lena chois sin ar conas taca�ochta� "gn�omhacha� n�os �ifeachta� a shol�thar, go h�irithe d�ibh si�d is m� at� scoite amach �n l�on saothair n� a d'fh�adfadh teach chun bheith d�fhostaithe go fadt�armach.

Teacht ar sheirbh�s�

Is m�r mar a chabhra�onn teacht ar sheirbh�s� ar ardchaighde�n chun bochtaineacht agus eisiamh s�isialta a chosc, a laghd� agus deireadh a chur leo ar deireadh.  Is eol d�inn � thaith� go bhfaightear toradh n�os fearr m� chaitear cionroinnt n�os airde acmhainn� ar sheirbh�s� riachtanacha le haghaidh gr�pa� leochaileacha, n� m� bh�onn daoine ag brath an iomarca ar thaca�ocht ioncaim.  Seirbh�s� oideachais, oili�na, taca�ochta� fosta�ochta, seirbh�s� sl�inte, c�raim, tith�ochta agus iompair is m� a bheidh i gceist.  D�reofar ar theacht ar sheirbh�s� i bhfianaise tionscadal eile � bochtaineacht i measc leana�, r�iteach idir saol na hoibre agus saol an teaghlaigh, teacht ar dheiseanna oibre agus foghlama ar ardchaighde�n (f�ach thuas) agus i dtaca le daoine faoi mh�chumas, le himircigh agus le ceantair uirbeacha agus tuaithe faoi mh�bhunt�iste (f�ach th�os).  Is ar sheirbh�s� le haghaidh sean�ir�, go h�irithe iad si�d a ch�na�onn ina n-aonar, is m� a dh�reoidh an tionscadal seo.  

Daoine faoi Mh�chumas

D�reoidh an tionscadal seo ar dh� rud faoi leith:

 • teacht ar fhosta�ocht a fheabhs� tr� bhaic a bhaint agus dreasachta� cu� a chruth�, a bheidh ar aon dul leis an tionscadal ginear�lta ar an t�ama seo
 • teacht ar sheirbh�s� a fheabhs�
 • ag f�achaint don raon m�chumas fisiceach agus meabhrach agus do raon na n-aoisghr�pa�.

Comhdh�il Idirn�isi�nta � Baile �tha Cliath

T�ama � F�or-dhul chun cinn a dh�anamh i ndiaidh 2010� � arna eagr� ag L�onra Frithbhochtaineachta na hEorpa; rannph�irtithe: p�irtithe leasmhara Eorpacha agus n�isi�nta.  

2.1.2 T�ama� Sonracha

Eagr�far sraith imeachta� forl�ontacha faoin gceannteideal seo a bhainfidh le gr�pa� agus r�ims� sonracha imeallaithe, agus maidir le t�ama� teicni�la a bhainfidh le pr�isis chun monat�ireacht agus meas�n� a dh�anamh ar dhul chun cinn maidir le laghd� na bochtaineachta agus an eisiaimh sh�isialta.  Is i bhfoirm Seimine�r/Cruinnithe Comhch�ime is m� a dh�anfar seo.  L�ireoidh siad seo an diminsean "pobail" den chur chuige saolr� agus san �ireamh beidh tionscadail maidir le:

 • M�bhunt�iste uirbeach
 • M�bhunt�iste tuaithe
 • Imirce agus mionlaigh eitneacha
 • Taistealaithe
 • Easpa d�dine

San �ireamh in imeachta� bunaithe ar th�ama� teicni�la a bhaineann le monat�ireacht a dh�anamh ar dhul chun cinn i leith spriocanna a bhaint amach, i leith tortha� a mheas�n� agus i leith taighde beidh:

 • Meas�n� ar thionchar na bochtaineachta
 • Tomhas na bochtaineachta
 • Conas t�scair� a chur i bhfeidhm agus infhaighteacht sonra�
 • Taighde
2.1.3 Seachtain� um Chuimsi� S�isialta

Is ar bhearta ag an leibh�al �iti�il is m� a dh�reofar sna seachtain� seo.   Sa tseachtain um chuimsi� s�isialta i m� na Bealtaine d�reofar ar n�d�r agus ar thr�ithe na bochtaineachta agus an eisiaimh sh�isialta i gceantar �iti�il amh�in, ar na gr�pa� is leochail� sa cheantar sin, agus ar na bearta at� � gcur i bhfeidhm chun cuimsi� s�isialta a chur chun cinn.

Sa dara seachtain um chuimsi� s�isialta i m� Dheireadh F�mhair is ar shaor�nacht ghn�omhach agus an tsl� le leas a bhaint as chun cuimsi� s�isialta n�os fearr a chur chun cinn is ea a dh�reofar.   San �ireamh anseo beidh f�cas ar an tsl� le tortha� n�os fearr a bhaint amach tr� chomhth�th� n�os fearr a dh�anamh ar bheartais agus a gcur i ngn�omh, laistigh den ch�ras rialtais �iti�il, idir leibh�il n�isi�nta agus leibh�il �iti�la, leis an bpobal agus leis na hearn�lacha pobail agus saor�lach, agus le p�irtithe leasmhara eile.

D�anfar socruithe chomh maith chun imeachta� �irithe ar n�s comhdh�lacha agus seimine�ir a sceideal�, lena n-�ir�tear comhdh�lacha agus seimine�ir ar cheisteanna teicni�la, sna seachtain� sin.  Beidh imeachta� oiri�nacha sp�irt agus cult�rtha ar cl�r na seachtaine chomh maith.  

2.1.4 Imeachta� neamhchistithe  

Misneofar eagra�ochta� �bhartha chun imeachta� a eagr� a l�ireoidh a dtaca�ocht don chuimsi� s�isialta agus an m�id at� � dh�anamh acu chun � sin a bhaint amach.   Orthu sin t� eagra�ochta� fost�ir�, ceardchumainn, daoine f�infhostaithe, eagra�ochta� sp�irt agus cult�rtha agus pobail chreidimh.   Liost�lfar na himeachta� seo ar na gcl�r n�isi�nta, beidh cead acu an l�g� don bhliain a �s�id agus cuirfear taca�ocht chu� ar f�il d�ibh.

2.1.5

Ail�ni� gn�omha�ochta� plean�ilte le cusp�ir� agus prionsabail a aithn�odh le haghaidh na Bliana Eorpa� 2010.

Aitheantas ceart

Cuid dh�lis de gach ceann de na himeachta� plean�ilte a bheidh san aitheantas a thabharfar do bhunchearta na mbocht�n, mar is cu�.  Tap�far an deis, go h�irithe, chun feasacht a chur chun cinn maidir leis na cearta s�isialta a nd�antar for�il d�ibh in ionstraim� idirn�isi�nta ina bhfuil �ire p�irteach.   Orthu seo t�:

An tAontas Eorpach:  rialach�in um shl�nd�il sh�isialta le haghaidh oibrithe imirceacha; treoracha maidir le comhionannas na bhfear agus na mban;

Comhairle na hEorpa: An Chairt Sh�isialta Leasaithe agus, go h�irithe, Airteagal 30, an ceart ar chosaint in aghaidh na bochtaineacha agus an eisiaimh sh�isialta; An C�d Eorpach um Shl�nd�il Sh�isialta;

Na N�isi�in Aontaithe:  An Coinbhinsi�n ar Chearta an Linbh; C�nant Idirn�isi�nta um Chearta Eacnama�ochta, S�isialta agus Cult�rtha, agus Coinbhinsi�in ILO lena mbaineann.   .

Tabharfar faoi chearta a aithint i bhfianaise ceart� a dh�anamh ar steir�it�opa� na mbocht�n agus a th�bhachta� is ata s� taca�ocht a shol�thar do bhocht�in chun cuidi� leo bheith n�os f�inmhuin�n�.  Bainfear leas as cl�dach sna me�in, imeachta� eolais agus cl�ir chult�rtha chun an sprioc seo a bhaint amach.

Freagracht agus rannph�irteachas i bp�irt

Pr�omhchusp�ir amach is amach den chl�r � thaobh plean�la, eagraithe agus cur i ngn�omh de n� freagracht agus rannph�irteachas i bp�irt agus dul i gcomhairle i measc p�irtithe leasmhara a chur chun cinn.   Pr�omhghn� de gach comhdh�il, seimine�r agus cruinni� comhch�ime is ea dea-chleachtas a roinnt ar leibh�il �iti�la, r�igi�nacha agus n�isi�nta agus idir riarth�ir� rialtais agus p�irtithe leasmhara eile.   Cuirfear b�im ar leith ar chabhr� le daoine sna tionscadail bunaithe ar chuimsi� gn�omhach chun filleadh ar an obair agus r�iteach a dh�anamh idir saol na hoibre agus saol an teaghlaigh.   Tabharfar cuireadh do lucht gn�, do cheardchumainn agus do ph�irtithe leasmhara  imeachta� neamhchistithe a �st�il ar na t�arma� seo.

Comhth�th�

Pr�omhchusp�ir at� leis an gcl�r n�isi�nta agus le gach imeacht ar leith, lena n-�ir�tear an d� chruinni� a bheidh ag F�raim um Chuimsi� S�isialta, rannph�irteachas �ifeachtach a chur chun cinn i measc na ngn�omhair� lena mbaineann, go h�irithe iad si�d n�r ghlac p�irt ioml�n sna pr�isis chomhairli�ch�in, b'fh�idir, go dt� seo.  � tharla go bhfuilimid ag sracadh le deacrachta� m�ra eacnama�ochta, tap�far an deis i ngach imeacht chun cur le sofheictheacht na mbeart at� � nglacadh ag leibh�il n�isi�nta agus ag leibh�al an AE chun cuimsi� s�isialta a chur chun cinn.

Tiomantas agus Gn�omha�ocht Nithi�il

Chun an cusp�ir seo a bhaint amach cuirfear b�im ar na cearta s�isialta a aithn�onn �ire tr�na daingni� agus tr�na g�illi�lacht d�ionstraim� �ags�la idirn�isi�nta a dtagra�tear d�ibh thuas agus lena n-�ir�tear gealltanas maidir le Spriocanna Forbartha M�laoise na N�isi�n Aontaithe agus don d�� deich mbliana de chuid na N�isi�n Aontaithe le haghaidh D�oth� na Bochtaineachta (2008-2017).  Marc�lfar iad seo ar L� na N�isi�n Aontaithe um Bochtaineacht ar an 17 Deireadh F�mhair agus tr� dhiminsin um chuimsi� s�isialta a chom�radh ar laethanta eile cu� cuimhneach�in lena n-�ir�tear

20 Feabhra       L� Domhanda Ceartais Sh�isialta na NA

08 M�rta           L� Idirn�isi�nta na mBan

17 M�rta           L� Fh�ile P�draig � L� Saoire N�isi�nta in �irinn

15 Bealtaine     L� Idirn�isi�nta na dTeaghlach

2.2 An strait�is chumars�ide lena n-�ir�tear an �c�id oscailte, an l�ithre�n Gr�as�in agus an feachtas n�isi�nta

D�anfar for�il i ngach gn� den chl�r ioml�n chun gur f�idir an sc�al a scaipeadh go h�ifeachtach mar gheall ar th�ama� na bliana, na himeachta� agus na tortha�.   San �ireamh anseo beidh b�im ar leith ar chusp�ir� an AE agus prionsabail threoracha na Bliana a fh�gairt.  I measc na dtionscnamh agus na ngn�omha�ochta� cumars�ide beidh:

 • Seoladh:  sceideala�odh � seo do dheireadh mh� Ean�ir/th�s mh� Feabhra tar �is sheoladh na Bliana ag leibh�al an AE sa Bhruis�il agus cuirfear in oiri�int � go sonrach chun poibl�ocht leathan a ghineadh maidir le cusp�ir agus t�ama� na bliana agus maidir leis an gcl�r imeachta�;
 • beidh roinn tiomnaithe ar l�ithre�n Gr�as�in an Roinn Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh, a sheolfar go foirmi�il ag an �c�id le haghaidh na me�n, ann d�aonturas chun eolas mionsonraithe a shol�thar i dtaobh imeachta�, gn�omha�ochta� agus tortha� na Bliana agus beidh naisc idir � agus l�ithre�in Ghr�as�in eile a bhaineann le h�bhar ag leibh�il �iti�la, n�isi�nta agus an AE; tabharfar an Gr�as�n cothrom le d�ta go rialta i gcaitheamh na bliana;
 • beidh ar gach tionscadal a chur san �ireamh ina phlean tionscadail na socruithe at� � nd�anamh chun p�irtithe leasmhara agus na me�in a chur ar an eolas maidir le sonra� an �bhair at� idir chaibidil, maidir leis an �c�id f�in agus an toradh; cuirfidh an CNF c�namh cumars�ide ar f�il mar chuid d� r�l comhordaithe chun tac� le tionscadail �ags�la sa Bhliain; san �ireamh anseo beidh l�g� na Bliana a chur ar f�il i dteangacha �ags�la chun gur f�idir le gach earn�il at� ag cur imeachta� chun cinn a bhaineann le cusp�ir� na Bliana �s�id fhorleathan a bhaint as.  

Le cois a r�l mar chomhordaitheoir tionscn�idh an CNF roinnt gn�omhartha cumars�ide lena bhfeadfa� iad seo a leanas a �ireamh:

 • Eagr�far sraith gn�omha�ochta� scoilbhunaithe agus pobalbhunaithe chun feasacht a choth� i measc daoine �ga maidir le r�altachta� na bochtaineachta agus na c�iseanna at� l�i agus conas cuimsi� s�isialta a chur chun cinn.   San �ireamh anseo beidh scoileanna, agus institi�id� ar n�s leabharlann, agus, m�s cu�, eagra�ochta� pobalbhunaithe, agus comhlachta� sp�irt agus cult�rtha;
 • Eagr�far Duais N�isi�nta Iriseoireachta um Bochtaineacht agus Chuimsi� S�isialta � thaith� ar bhochtaineacht sa l� at� inniu ann a bheidh mar th�ama;

2.3 Pr�omhshruth� inscne

Beidh ar gach tionscadal agus imeacht a chinnti� �n t�s go l�ireofar diminsin na bochtaineachta agus an eisiaimh sh�isialta mar a bhraitheann mn� agus fir iad i ngach gn� de phlean�il agus d�fheidhmi� na bpleananna agus leagfar � sin s�os sna crit�ir d�fhaomhadh na dtionscadal.  D�anfar gach iarracht cothroma�ocht chu� a shroicheadh idir inscn� sna comhlachta� a eagr�idh agus a bheidh ag riaradh na dtionscadal agus na n-imeachta�.

2.4 Insroichteacht na nGn�omha�ochta�

Beifear ag s�il go gcuirfidh lucht eagraithe san �ireamh a mh�id is f�idir � thaobh bhuis�id de agus de r�ir phrionsabail na comhr�ireachta, riachtanais daoine faoi mh�chumas.  Bainfidh s� seo le hinsroichteacht foirgneamh, go h�irithe, agus laistigh d�fhoirgnimh ar sheomra� cruinnithe, �iseanna itheach�in agus �iseanna sl�int�ochta.   Iarrfaidh an CNF comhairle maidir le hinsroichteacht � na h�dar�is chu� ar a bhfuil c�ram maidir le seirbh�s� le haghaidh daoine faoi mh�chumas.

Beidh s�il go n-�asc�idh lucht eagraithe, chomh fada agus is f�idir, rannph�irteachas na mbocht�n in imeachta� na Bliana, i gcomhairle le heagra�ochta� a bhfuil saineolas acu sa r�imse seo.  

Roghna�odh cathracha/bailte le haghaidh imeachta� chun go mbeadh an teacht ba mh� ag daoine orthu ar fud na t�re.  San �ireamh beidh Baile �tha Cliath (An tOirthear), Port L�irge (An tIardheisceart), Corcaigh (An Deisceart), Tulach Mh�r (L�r na T�re/An tIarthar), Sligeach (An tIarthuaisceart) agus D�n Dealgan (An tOirthuaisceart).

3. Dul i gComhairle leis an tSocha� Shibhialta agus le P�irtithe Leasmhara 

3.1 Chuathas i gcomhairle le p�irtithe leasmhara

Chuathas i gcomhairle le bocht�in agus le heagra�ochta� pobalbhunaithe a oibr�onn leo, le heagra�ochta� neamhrialtasacha, ionadaithe na gceardchumann, comhlachta� reacht�la, ranna rialtais, cisteoir� neamhsple�cha, An Coimisi�n Eorpach agus an pobal i gcoitinne tr� bh�thin na modhanna a gcuirtear s�os orthu in 3.2 th�os.

3.2 An pr�iseas comhairli�ch�in

3.2.1

Bh� pr�iseas comhairli�ch�in an CNF comhdh�anta de na m�reanna seo a leanas:

 • Bun� Coiste N�isi�nta Comhairligh comhdh�anta d�ionadaithe � ranna rialtais, eagra�ochta� neamhrialtasacha, ceardchumainn, cumainn fost�ir� agus feirmeoireachta, cisteoir� neamhsple�ch, An Coimisi�n Eorpach agus comhlachta� reacht�la.  Mairfidh an Coiste as seo go dt� an bhliain 2011. Bh� dh� chruinni� aige go dt� seo chun comhairle a shol�thar maidir leis an gcl�r n�isi�nta.   Sol�thr�idh s� comhairle maidir le gach gn� den chl�r agus go h�irithe ar mhionsonra� na dtionscadal �ags�il agus maidir le ballra�ocht na gcoist� tionscadail.  
 • Cisti� an L�onra Eorpaigh Frithbhochtaineachta (�ire) chun tr� cheardlann a sti�radh, thar ceann an CNF, i gCorcaigh, i mBaile �tha Cliath agus i nGaillimh i dtaobh na Bhliana AE.  Ba � pr�omhchusp�ir na gceardlann rannph�irteachas daoine bochta agus daoine at� eisiata go s�isialta agus a n-eagra�ochta� a �asc� agus imeachta� � gceapadh le haghaidh Bhliain an AE.  D�fhreastail ceithre sc�r is deich rannph�irt� ar na tr� chruinni�.   Bh� tionchar d�reach ag an mbochtaineacht agus ag an eisiamh s�isialta ar fhormh�r na ndaoine sin.   Rinneadh cur i l�thair agus thuairiscigh L�onra Frithbhochtaineachta na hEorpa don CNF i dtaobh na gceardlann.
 • D��st�il an CNF comhairli� spriocaimsithe in ocht gcinn de cheardlanna le gr�pa� pobail agus saor�lach laistigh den chreat saolr� a oibr�onn le leana�, daoine in aois oibre, sean�ir�, c�ram�ir�, imircigh, Taistealaithe, daoine faoi mh�chumas agus pobail. Rachfar i gcomhairle go d�thaobhach ar�s maidir le t�ama� ar leith.
 • Chuaigh an CNF i gcomhairle leis an mBord Bainist�ochta Comhairleach agus le Coiste Beartais na Roinne Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh, Gr�pa Idir-Rannach na nOifigeach Sinsearach, faoi cheannas Roinn an Taoisigh, Bord na Gn�omhaireachta um Chomhrac na Bochtaine, An L�onra Rialtais �iti�il in aghaidh na Bochtaineachta. Leanfar den chomhairli� seo agus mar bhreis air tion�lfar cruinnithe d�thaobhacha le ranna rialtais agus le gn�omhaireachta� ag leibh�il n�isi�nta agus �iti�la araon i dtaobh t�ama� ar leith.  
3.2.2. Toradh agus Obair Leantach

T� tuairim� na bp�irtithe leasmhara � gcur san �ireamh go hioml�n agus an cl�r n�isi�nta seo � dhr�acht� agus beidh siad bainteach, mar is cu�, le plean�il agus le heagr� na n-imeachta� ar leith agus phr�omhrannph�irtithe a bheas iontu i gcuid mh�r de na himeachta�.  Beidh ionada�ocht acu ar an bhF�ram um Chuimsi� S�isialta le haghaidh imeachta� seolta agus deiridh na Bliana.   Meastar go mbeidh m�rthionchar ag tuarasc�lacha agus ag tortha� na Bliana ar fhorbairt strait�is� amach anseo chun an bhochtaineacht agus an t-eisiamh s�isialta a chomhrac agus ar a gcur i ngn�omh, agus, go h�irithe, ar na strait�is� um chosaint sh�isialta agus um eisiamh s�isialta a chuirfear san �ireamh i dTuarasc�il an AE le haghaidh na mblianta 2011 go 2014. Meastar chomh maith go gcuirfear an pr�iseas comhairli�ch�in seo san �ireamh go hioml�n nuair a bheidh forbairt bhreise � d�anamh ar na strucht�ir le haghaidh comhairli� le agus rannph�irteachas p�irtithe leasmhara, lena n-�ir�tear na bocht�in, sna strait�is� um chuimsi� s�isialta agus ina gcur i ngn�omh.    

4. Socruithe feidhmithe

Cuirfear na tionscadail t�amaithe i bhfeidhm ar bhealach comhth�ite arna gcomhord� ag an gCNF.   Cuirfear coist� tionscadail i dtoll a ch�ile a bheidh comhdh�anta de ph�irtithe leasmhara rialtasacha agus neamhrialtasacha chun togra� a ullmh� sa tr�imhse � Mheitheamh go Deireadh F�mhair 2009. Cl�d�idh na togra� �bhar agus strucht�r, amchl�r, caiteachas, socruithe le haghaidh tuarasc�lacha maidir le tortha�, ionaid, su�omhanna, pr�omhshruth� inscne agus inrochtaineacht.  Agus cl�ir � gcur i dtoll a ch�ile le haghaidh comhdh�lacha agus t�ama� seimine�ir cuirfear b�im ar

 • an rud at� �ifeachtach � dea-chleachtas,
 • r�ims� n�r mh�r a fheabhs� (laig� n� easnaimh) i mbeartas agus i seachadadh seirbh�s�, agus ar
 • an sc�p le haghidh comhth�th� agus r�ims� tosa�ochta gn�omha�ochta sna blianta romhainn.  

Beidh g� le strait�is chumars�ide maidir le gach gn� �bhartha de na himeachta�.

Eagr�far na seachtain� um chuimsi� s�isialta ag leibh�al na n-�dar�s �iti�il, go h�irithe, le taca�ocht an CNF, le comhar na bp�irtithe leasmhara eile, go h�irithe leis an earn�il phobail agus an earn�il shaor�lach.

Tabharfar cuireadh d'eagra�ochta� cu� imeachta� neamhchistithe a eagr�.   Le bheith c�ilithe chun p�irt a ghlacadh sa Chl�r N�isi�nta, n� m�r go n-eagr�fa� na tionscnaimh le linn 2010, go mbainfid�s le ceann amh�in n� n�os m� le cusp�ir� na Bliana Eorpa� agus go mbeid�s ar aon dul le cusp�ir� na Strait�ise N�isi�nta um Chuimsi� S�isialta.   

4.1 Gairm ar thogra�, crit�ir d�mhachtain�, n�sanna imeachta roghn�ch�in, srl.

Fost�far tr�� p�irtithe, mar is cu�, chun comhdh�lacha a eagr�, agus chun na seirbh�s� seo a leanas a shol�thar: l�nad�ireacht, cumars�id, lena n-�ir�tear idirchaidreamh leis na me�in, dearadh su�omhanna Gr�as�in, foilseach�in agus scaipeadh na bhfoilseach�n sin.  Eiseofar gairm ar thogra� i ngach c�s mar �.  Cinnteoidh an CNF go mbeidh n�sanna imeachta cothroma agus tr�dhearach sol�thair agus bronnta deontas i bhfeidhm.  Cinnteoidh s� chomh maith go mbeidh na n�sanna imeachta seo neamhleatromach, nach mbeidh aon choimhlint leasa i gceist iontu, agus go h�irithe i gc�s airgid de chuid an AE a bheidh � chaitheamh, go mbeidh siad go hioml�n de r�ir fhor�lacha Rialaithe Airgeadais na gComhphobal Eorpach.  

5. Modhanna Monat�ireachta agus Meas�nachta

T� roinnt pr�isis i bhfeidhm cheana f�in n� cuirfear i bhfeidhm iad chun monat�ireacht agus meas�n� a dh�anamh ar an gCl�r N�isi�nta mar seo a leanas:

�  An Comhlachta N�isi�nta Forfheidhmithe:  I measc t�arma� tagartha an chomhlachta seo, le cois comhord� cl�r imeachta� ag leibh�al n�isi�nta don bhliain, beidh monat�ireacht agus meas�n� a nd�anamh ar oibri� an chl�ir de r�ir mar a th�ann an bhliain ar aghaidh

�  An Coiste N�isi�nta Comhairleach:  Buna�odh an Coiste seo, at� comhdh�anta de raon leathan p�irtithe leasmhara agus na p�irithe s�isialta san �ireamh, chun comhairle a shol�thar maidir le cl�r Bhliain an AE agus chun eagra�ochta� a thac� agus a �asc� chun bheith p�irteach sa Chl�r.  T� i gceist chomh maith go sol�thr�idh s� comhairle maidir le cur i ngn�omh an Chl�ir, go soil�ireoidh s� tortha� gn�omha�ochta� faoin gCl�r N�isi�nta agus go gcuirfidh s� comhairle ar f�il maidir leis na pr�isis mheast�ireachta ab oiri�na� chun meas�n� a dh�anamh ar c� mar a sroicheadh spriocanna agus c�n �s�id a d�fh�adfa� a bhaint astu amach anseo.  

�  Meas�n� neamhsple�ch:  T� i gceist meas�n� neamhspl�ach a dh�anamh sa bhliain 2011 ar chur i ngn�omh an chl�ir n�isi�nta i gcompar�id leis na tortha� a bhfuil s�il leo.  

Last modified:11/02/2010
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img