Pinsean Easláinte


Print page

Cuirfear an Pinsean Easláine ar fáil do Dhaoine Féinfhostaithe, chomh maith, ón 1 Nollaig ar aghaidh

Réamhrá

Is íocaíocht sheachtainiúil í Pinsean Easláinte do dhaoine nach bhfuil i riocht oibre mar gheall ar bhreoiteacht fhadtéarmach nó mhíchumas agus atá clúdaithe ag árachas sóisialta (ÁSPC). Nuair beidh tú 66 bliana d'aois aistrífear é go Pinsean Stáit (Rannaíocach) ag an ráta iomlán.

Tá Pinsean Easláinte inchánach. Tá tú i dteideal Pas Saorthaistil a bheith agat má tá Pinsean Easláinte á fháil agat. D’fheadfá a bheith i dteideal an Pacáiste Sochair Teaghlaigh a bheith agat freisin.

Rialacha

Ranníocaíochtaí árachais shóisialta

Caithfear na nithe seo a leanas a bheith agat ar a laghad chun Pinsean Easláinte a fháil:

  • 260 (5 bliana) ranníocaíocht íoctha (stampa) ó thosaigh tú ag íoc árachais shóisialta
  • 48 ranníocaíocht íoctha (stampa) nó creidmheas tugtha ina n-aghaidh sa bhliain cánach iomlán is déanaí roimh dháta an éilimh

Ní áirítear ach aicmí ÁSPC A, E agus H. An bhliain cánach is déanaí is ea an bhliain roimh an éilimh. Mar shampla, má dhéantar éileamh ar Phinsean Easláinte in 2017, an bhliain cánach iomlán is déanaí ná 2016.

Critéir leighis

Íocaíocht is ea an Pinsean Easláine do dhaoine árachaithe atá buan-éagumasach chun oibre de dheasca breoiteachta nó de dheasca éagumais.

Le cáiliú caithfidh tú a bheith:

  • Neamhábalta do chúrsaí fostaíochta ar feadh 12 mhí ar a laghad agus gur dócha go mbeidh tú neamhábalta do chúrsaí fostaíochta ar feadh 12 mhí eile ar a laghad (is dócha go mbeidh Sochar Breoiteachta nó Liúntas Míchumais á fháil agat ar feadh an ama)

  • Neamhábalta do chúrsaí fostaíochta go buan (i gcásanna áirithe de bhreoiteacht nó míchumas atá fíor-thromchúiseach, féadfaidh tú aistriú go díreach ó íocaíocht leasa shóisialaigh eile nó ón bpost atá agat chuig Pinsean Easláinte).

Déanfaidh oifigeach breithiúnachta na Roinne Coimirce Sóisialaí scrúdú ar d’éileamh agus deimhneoidh sé/sí do theidlíocht bunaithe ar na coinníollacha cáilitheacha a dtugtar cuntas orthu thuas.

Pinsean Easláinte agus obair

Ón 13 Feabhra 2012, cuirtear an Sochar Cumais Pháirtigh in ionad na socruithe díolúine a bhí ann roimhe seo, sa chás go bhféadfadh daoine ag a raibh Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte á fháil cead a fháil chun oibrithe go páirtaimseartha (ar a dtugtar díolúine) ar mhaithe le cuspóirí athshlánaithe nó teiripeacha agus a n-íocaíocht iomlán leasa shóisialaigh a choimeád. Ní gá go mbeidh an obair a dhéanann duine fad a bhíonn an Sochar Cumais Pháirtigh á fháil acu ar mhaithe le cuspóirí athshlánaithe nó teiripeacha.

Is ar bhonn deonach atá an rannpháirtíocht ar scéim an tSochair Cumais Pháirtigh.

Oiliúint

Má fhaigheann tú Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte agus más mian leat cúrsa oiliúna a dhéanamh, ní chuireann tú ar Shochar Cumais Pháirtigh. Cuir iarratas isteach chuig an Rannóg Sochar Breoiteachta nó chuig an Rannóg Pinsean Easláinte, amhail is cuí.

Más mian leat páirt i scéim Fostaíochta Pobail a ghlacadh, déanann tú iarratas ar an ngnáthbhealach.

Rataí

Rataí ó 16 Márta 2017

Ráta pearsanta Ráta seachtainiúil, €
Aois faoi 66 198.50
Duine Fásta Cáilithe 141.70
Leanbh Cáilithe 29.80 (ráta iomlán)

14.90 (leath-ráta)

Féadfaidh tú méadú a fháil ar d’íocaíocht do dhuine fásta cleithiúnach agus do leanaí cleithiúnacha ar bith atá agat. Ní féidir leat Méadú i leith Leanbh Cáilithe (IQC) a éileamh a thuilleadh le do Phinsean Easláinte má tá ioncam de bhreis ar €400 á thuilleamh ag do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir sa tseachtain. Íoctar IQC leathráta leat má thuilleann do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir idir €310 agus €400 sa tseachtain. Ní bhíonn seo i gceist ach amháin le héilimh nua i ndiaidh an 5 Iúil 2012.

Impleachtaí cánacha

Foinse ioncaim inchánaithe atá anseo agus ba cheart a chur in iúl don oifig chánach chomh luath agus a thosaíonn tú ag fáil na n-íocaíochtaí. Is féidir teagmháil a dhéanamh le ÍMAT ar teileafón anseo. Tá na sonraí teagmhála de d’oifig cánach dúiche ar fáil anseo.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan foirm iarratais don Phinsean Easláinte (pdf) a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh. Is féidir leat foirm a fháil ón Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil.

Má bhí Sochar Breoiteachta á fháil agat ar feadh tréimhse 468 lá, déanfar measúnú leighis ort lena dheimhniú an bhfuil tú i dteideal Sochar Breoiteachta a fháil ar bhonn leanúnach agus lena dheimhniú an mbeifeá i dteideal Pinsean Easláinte a fháil. Má mheastar, mar thoradh ar an measúnú seo, go bhféadfá bheith i dteideal Pinsean Easláinte a fháil, seolfar foirm iarratais (INV2) chugat. Nuair a fhaigheann siad an fhoirm chomhlánaithe, scrúdóidh oifigeach breithiúnachta an t-éileamh agus deimhneoidh siad incháilitheacht do Phinsean Easláinte.

Ní chuireann seo cosc ort ó iarratas a dhéanamh ar Phinsean Easláinte ar an ngnáthbhealach trí fhoirm iarratais (INV1) a úsáid.

Is féidir leat cúnamh a fháil chun an fhoirm a chomhlánú san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil nó san Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil.

Má mheasann tú nár cheart gur diúltaíodh Pinsean Easláinte duit, nó mura bhfuil tú sásta le cinneadh a rinne Oifigeach Cinnidh Leasa Shóisialaigh faoi do theidlíochtaí tá sé de rogha agat achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh seo.


 

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

 

Rannóg Pinsean Easláinte

Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Foirgnimh an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Laoi
An Longfort
Éire

Teil: (043) 334 0000
Lóghlao: 1890 92 77 70


Last modified:20/11/2017
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img