Intreo - Ceisteanna Coitianta


Print page
 1. Céard é Intreo?
 2. Cé na seirbhísí agus na tacaíochtaí a chuireann Intreo ar fáil?
 3. Cén cháipéisíocht a chaithfidh mé a thabhairt liom nuair a thabharfaidh mé cuairt ar m'Ionad Áitiúil Intreo den chéad uair?
 4. Cé na háiteanna a bhfuil fáil ar sheirbhís Intreo?
 5. Céard a bheidh i ndán dom nuair a dhéanfaidh mé iarratas ar thacaíochtaí do chuardaitheoirí poist ag ceann de na hionaid Intreo den chéad uair?
 6. Céard a tharlóidh ansin?
 7. Cé na seirbhísí a chuirfidh Intreo ar fáil dom chun cabhrú liom post a fháil?
 8. Cé na tacaíochtaí agus na seirbhísí fostaíochta atá ar fáil le cabhrú liom?
 9. Cé na seirbhísí eile atá ar fáil ó m'Ionad Áitiúil Intreo?
 10. An mbeidh an fhoireann san Ionad Intreo in ann ceisteanna a fhreagairt faoi thacaíochtaí ioncaim eile, ar nós pinsean?
 11. Cé na dualgais atá ormsa mar chuardaitheoir poist a fhaigheann íocaíocht cuardaitheora poist?
 12. Tá mé ag fáil tacaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí cheana féin, cé na seirbhísí a mbeidh fáil agam orthu?
 13. An mbeidh mé fós in ann bualadh isteach chuig an oifig chéanna i ndáil le tacaíochtaí ioncaim?
 14. Cé na seirbhísí do chuardaitheoirí poist atá ar fáil ar líne?
 15. Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?

1. Céard é Intreo?

Seirbhís nua de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí is ea Intreo a chuirfidh seirbhísí fostaíochta agus tacaíocht ioncaim ar fáil duit. Soláthróidh Intreo seirbhís phearsantaithe duit bunaithe ar na riachtanais ar leith atá agat, lena n-áirítear; comhairle ar chúrsaí oideachais, deiseanna oiliúna agus forbartha pearsanta, cúnamh le cuardach le haghaidh poist, chomh maith le heolas faoi na tacaíochtaí ioncaim a chuirimid ar fáil.

 

2.Cé na seirbhísí agus na tacaíochtaí a chuireann Intreo ar fáil?

 • Seirbhísí fostaíochta agus tacaíochtaí ioncaim ar fáil san aon áit amháin.
 • Cabhair agus comhairle shaineolach ar dheiseanna fostaíochta, oiliúna agus forbartha pearsanta.
 • Díriú ortsa agus ar na riachtanais ar leith atá agat le cabhrú leat post a bhaint amach.
 • Áiseanna féinseirbhíse is féidir leat a úsáid chun teacht ar eolas agus ar threoir faoi dheiseanna fostaíochta agus oiliúna.
 • Teacht ar eolas ar fholúntais i bpoist trí www.jobsireland.ie.
 • Eolas faoi réimse iomlán na dtacaíochtaí ioncaim a chuireann an Roinn Coimirce Sóisialaí ar fáil, mar shampla, íocaíochtaí cuardaitheora poist, íocaíochtaí fillte ar an obair agus ar an oideachas, íocaíochtaí teaghlach aontuismitheora, pinsin agus a thuilleadh nach iad. Ina theannta sin, leanfaidh an fhoireann i d'Ionad Áitiúil Intreo de phlé a dhéanamh le haon cheist atá agat i ndáil le híocaíochtaí cuardaitheora poist nó teaghlach aontuismitheora.

 

3. Cén cháipéisíocht a chaithfidh mé a thabhairt liom nuair a thabharfaidh mé cuairt ar m'Ionad Áitiúil Intreo den chéad uair?

Nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an Ionad Áitiúil Intreo den chéad uair, is cóir duit d'uimhir PSP agus cruthúnas ar do sheoladh a thabhairt leat, amhail bille fóntais i d'ainm féin.

 

4. Cé na háiteanna a bhfuil fáil ar sheirbhís Intreo?

Tá seirbhís Intreo á tabhairt isteach i ngach ceann dár gcuid oifigí ar fud na tíre ar bhonn céimnithe.

Beidh fáil ar sheirbhís Intreo sna hoifigí uile faoi dheireadh na bliana 2014.

Féach ar liosta na n-ionad ina bhfuil fáil ar sheirbhís Intreo cheana féin

 

5. Céard a bheidh i ndán dom nuair a dhéanfaidh mé iarratas ar thacaíochtaí do chuardaitheoirí poist ag ceann de na hionaid Intreo den chéad uair?

Is cóir duit bualadh isteach chuig an bpríomhdheasc fáiltithe chun coinne a dhéanamh. Tabharfaidh duine dár bhfoireann an fhoirm iarratais duit, déanfaidh sé coinne duit agus inseoidh sé duit faoi na cáipéisí a chaithfidh tú a thabhairt leat chuig an gcoinne.

Is féidir leat d'iarratas cuardaitheora poist a chur isteach ar líne i gcás ionaid áirithe.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar www.welfare.ie.

 

6. Céard a tharlóidh ansin?

Is cóir duit an fhoirm iarratais arna comhlánú agat, mar aon leis na cáipéisí eile, a thabhairt leat chuig an gcoinne.

Caithfimid súil ar d'iarratas agus déanfaimid é a phróiseáil ag an gcoinne. Tabharfar sonraí duit chomh maith faoi sheisiún eolais a gcaithfidh tú freastal air. Déanfaimid cur síos ar réimse iomlán na seirbhísí tacaíochta a chuireann Intreo ar fáil ag an seisiún seo.

Déanfaimid coinne eile duit ansin le bualadh le duine dár gCásoifigigh. Ag an gcruinniú seo, pléifidh an Cásoifigeach na roghanna atá agat agus aontóidh sibh Plean Pearsanta Forchéimnithe a chabhróidh leat agus tú sa tóir ar dheiseanna fostaíochta. Beidh an plean seo dírithe ar na riachtanais ar leith atá agatsa.

Tabharfaimid comhairle agus tacaíocht duit ar bhonn leanúnach i ndáil leis na cuspóirí a leagtar amach i do Phlean Pearsanta Forchéimnithe a bhaint amach.

 

7. Cé na seirbhísí a chuirfidh Intreo ar fáil dom chun cabhrú liom post a fháil?

Soláthróidh Intreo na tacaíochtaí ábhartha duit le cabhrú leat agus tú sa tóir ar phost. Beidh na tacaíochtaí seo bunaithe ar na riachtanais ar leith atá agat agus beidh siad curtha in oiriúint do do dhálaí pearsanta. Beidh i gceist leo comhairle agus eolas ar thacaíochtaí ioncaim, deiseanna oiliúna agus forbartha, tacaíocht fostaíochta agus seirbhísí gairmthreorach ó Chásoifigeach.

Mar chuid de do Phlean Pearsanta Forchéimnithe, leanfaimid de thacaíocht agus de threoir a chur ar fáil duit d'fhonn cabhrú leat do chuspóirí a bhaint amach.

 

8. Cé na tacaíochtaí agus na seirbhísí fostaíochta atá ar fáil le cabhrú liom?

Tá na Seirbhísí Fostaíochta ar fáil do gach náisiúnach de chuid Limistéar Eacnamaíochta na hEorpa. Is cóir do dhaoine nach náisiúnaigh de chuid Limistéar Eacnamaíochta na hEorpa iad teagmháil a dhéanamh lena n-oifig áitiúil le fáil amach cibé acu atá nó nach bhfuil siad cáilithe. Caithfidh tú uimhir PSP a bheith agat chun clárú le haghaidh na Seirbhísí Fostaíochta.

Tabharfaidh an fhoireann eolas agus comhairle duit ar dheiseanna fostaíochta, ar chúrsaí oiliúna, ar thacaíochtaí airgid agus ar roghanna eile a chabhróidh leat post a fháil.

Is féidir linn lámh chúnta a thabhairt duit leis na nithe seo a leanas mar chuid dár seirbhís treorach:

 • Do CV a fheabhsú agus iarratas a dhéanamh ar phoist.
 • Sainaithint a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfá do chuid scileanna agus taithí a úsáid i réimse post.
 • Gníomhaíochtaí cuardaigh poist.
 • Do chuid scileanna a mheaitseáil le deiseanna fostaíochta agus taithí oibre atá ar fáil ar an tseirbhís 'Jobs Ireland'.
 • Eolas ar chláir socrúcháin oibre, lena n-áirítear JobBridge, an Scéim Intéirneachta Náisiúnta.
 • Eolas agus comhairle ar chúrsaí agus ar roghanna oiliúna.
 • Eolas ar dheiseanna fostaíochta atá ar fáil ar fud na hEorpa trí EURES – Líonra Seirbhísí Fostaíochta na hEorpa.

 

9. Cé na seirbhísí eile atá ar fáil ó m’Ionad Áitiúil Intreo?

Beidh tú in ann úsáid a bhaint as na bothanna féinseirbhíse agus na pointí eolais san Ionad Intreo le teacht ar eolas faoi fholúntais i bpoist, faoi chúrsaí oiliúna agus faoi liúntais.

Tá pacáiste ar fáil do chuardaitheoirí poist chomh maith, ina dtugtar eolas ar:

 • úsáid a bhaint as an áis cuardaigh poist ar Jobs Ireland
 • cén chaoi:
  • foirm iarratais a chomhlánú,
  • CV agus litir chumhdaigh a ullmhú,
  • ullmhú d’agallamh le haghaidh poist

Tá ann sa phacáiste freisin liosta de shuíomhanna gréasáin fóinteacha.

Is féidir leat leas a bhaint as ár seirbhís thiomnaithe ghutháin chomh maith le teagmháil a dhéanamh le fostóirí i dtaobh folúntas a fhógraítear tríd an tseirbhís ‘Jobs Ireland’.

Féadfaidh an fhoireann san Oifig Áitiúil Intreo freagraí a thabhairt ar cheisteanna ar bith atá agat faoi réimse iomlán na seirbhísí agus na dtacaíochtaí atá ar fáil.

Tá eolas mionsonraithe faoi na tacaíochtaí, faoi na seirbhísí agus faoi na cláir a chuirimid ar fáil le fáil ar líne freisin ag www.welfare.ie agus sna bileoga eolais atá le fáil in oifigí dár gcuid.

 

10. An mbeidh an fhoireann san Ionad Intreo in ann ceisteanna a fhreagairt faoi thacaíochtaí ioncaim eile, ar nós pinsean?

Beidh, is féidir leis an bhfoireann san Ionad Intreo eolas a thabhairt duit faoi réimse iomlán na dtacaíochtaí a chuireann an Roinn Coimirce Sóisialaí ar fáil. Tá eolas le fáil ar www.welfare.ie freisin.

 

11. Cé na dualgais atá ormsa mar chuardaitheoir poist a fhaigheann íocaíocht cuardaitheora poist?

Nuair a chuireann tú iarratas isteach ar íocaíocht chuardaitheora poist, tá tú ag dearbhú go bhfuil tú:

 • ar fáil don obair
 • ar chumas oibre agus
 • ag lorg fostaíochta go fírinneach ach
 • nach féidir leat teacht ar obair

Tá tú ag tabhairt d’fhocail go mbainfidh tú leas as seirbhísí fostaíochta, comhairle agus oiliúna de chuid Intreo. Mura seasann tú le d’fhocal, déanfar d’íocaíocht chuardaitheora poist a laghdú nó a chealú.

 

12. Tá mé ag fáil tacaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí cheana féin, cé na seirbhísí a mbeidh fáil agam orthu?

Leanfaimid de réimse iomlán na seirbhísí agus na dtacaíochtaí atá tú ag fáil cheana féin a chur ar fáil duit.

 

13. An mbeidh mé fós in ann bualadh isteach chuig an oifig chéanna i ndáil le tacaíochtaí ioncaim?

Beidh, déanfar plé le d’íocaíocht leasa shóisialaigh, mar aon le haon cheist atá agat ina leith, san oifig chéanna.

 

14. Cé na seirbhísí do chuardaitheoirí poist atá ar fáil ar líne?

I gcás oifigí áirithe, is féidir leat d’iarratas ar íocaíocht chuardaitheora poist a chur isteach ar líne. Is féidir leat deireadh a chur le d’éileamh nó ráiteas a iarraidh ar an Sochar nó ar an Liúntas Cuardaitheora Poist a íocadh leat. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar íocaíocht chuardaitheora poist nó síniú le haghaidh d’íocaíochta ar líne chomh maith. Is féidir le custaiméirí de chuid Oifigí Áitiúla Áirithe Leasa Shóisialaigh iarratas saoire a chur isteach ar líne freisin. Tá an t-eolas ar fad faoi na hoifigí a chuireann a leithéid de sheirbhísí ar fáil le fáil ar www.welfare.ie.

 

15. Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?

Tá tuilleadh eolais faoi Intreo agus faoi na seirbhísí a sholáthraíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí le fáil:

 • ar www.intreo.ie
 • ar www.welfare.ie,
 • ó d’Oifig áitiúil Intreo nó Leasa Shóisialaigh,
 • ó d’Ionad Áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh (www.citizensinformation.ie) agus
 • inár bPacáiste do Chuardaitheoirí Poist.
Last modified:29/05/2013
 

 Íoslódáilí

 
 

 Foirmeacha Iarratais