Méadú i leith Leanbh Cáilithe


Print page

Réamhrá

Is éard atá i d’íocaíocht leasa shóisialaigh méid seachtainiúil duit féin, ar a dtugtar an ráta pearsanta. D’fhéadfá méid breise a fháil do do leanbh ar a dtugtar Méadú i leith Leanbh Cáilithe (MLC) (Má tá cleithiúnaí aosaigh agat, d’fhéadfá Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe a fháil.)

Mínítear sa cháipéis seo cathain a fhaigheann tú méadú ar d'íocaíocht sheachtainiúil leasa shóisialaigh i leith cleithiúnaí linbh.

Ní fhaigheann tú MLC le híocaíochtaí áirithe agus faoi chúinsí áirithe féadfaidh tú MLC leathráta a fháil – féach ‘MLC neamh-iníoctha’ agus ‘MLC ráta iomláin agus leathráta’ thíos.

Rialacha

Chun Méadú i leith Leanbh Cáilithe (MLC) a fháil, ní do do leanbh:

  • Bheith ina c(h)ónaí sa Stát
  • Gan bheith faoi choimeád dlíthiúil
  • An coinníoll aoise don íocaíocht sin a shásamh
  • Cónaí leat

Ní fhaigheann tú MLC má tá íocaíocht leasa shóisialaigh nó Liúntas Leasa Fhorlíontaigh á fháil ag do leanbh as a stuaim féin (seachas Sochar Míchumais). Áfach má tá MLC á fháil agat le linn thréimhse shaoire an tsamhraidh idir na blianta acadúla agus má bhíonn do leanbh i dteideal íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil as a stuaim féin, leanfaidh tú leis an MLC a fháil agus laghdófar íocaíocht do linbh faoi mhéid an MLC.

Ní gá go mbíonn do leanbh spléach i dtaobh cúrsaí airgeadais ort. Féadfaidh do leanbh oibriú agus airgead a thuilleamh agus ní dhéanann seo difear don mhéad a íoctar leat. Féadfaidh Méadú do Leanbh Cáilithe (MLC) a bheith iníoctha chomh maith do leanbh altrama

Leanaí faoi 18 mbliana d'aois

Is gnách gur leanbh a shine agus 18 mbliana d’aois a chónaíonn leat é cleithiúnaí linbh.

Leanaí os cionn 18 mbliana d'aois

Má tá do leanbh 18 mbliana d'aois nó níos sine, is féidir leat leanúint ag fáil an Ardaithe do Chleithiúnaí Linbh ar feadh trí mhí tar éis dó/di oideachas dara leibhéal a fhágáil nó an Ardteistiméireacht a chríochnú (ar an gcoinníoll nach bhfaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh ina seilbh dhílis féin). Nóta: má thosaíonn do leanbh ag obair a luaithe a chríochnaigh sé/sí scoil, féadfaidh tú leanúint ag fáil ACL.

Má tá tú ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh fhadthéarmaigh agus do pháiste in oideachas lánaimseartha, íocfar Ardú do Chleithiúnaí Linbh suas go dtí 22 bliain d'aois nó suas go dtí deireadh na bliana acadúla ina sroicheann sé/sí 22.

Má tá tú ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh ghearrthéarmaigh ar feadh 156 lá ar a laghad gus do pháiste in oideachas lánaimseartha, íocfar Ardú Cleithiúnaí Linbh suas go dtí 22 bliain d'aois nó suas go dtí deireadh na bliana acadúla ina sroicheann sé/sí 22. Is féidir am atá caite ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh eile a chur le chéile chun an 156 lá a bhaint amach, ach ní féidir leis an spás idir aon dhá íocaíocht a bheith níos mó ná 26 seachtaine. Cibé ar bith, ní féidir leis an spás idir na híocaíochtaí Liúntas Cuardaitheora Poist a bheith níos faide ná 52 seachtain.

Ní chuimsíonn oideachas lánaimseartha oiliúint atá soláthraithe ag SOLAS áit atá liúntas íoctha nó ina bhfuil an tréimhse thaithí oibre níos mó ná an tréimhse oiliúna nó treorach nó áit a chuimsíonn oiliúint páirt de chlár fostaíochta nó taithí oibre. Eisceacht amháin is ea Youthreach.

MLC neamh-iníoctha

Ní fhaigheann tú Méadú i leith Leanbh Cáilithe leis na híocaíochtaí a leanas:

  • Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh
  • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)
  • Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)

Ní fhaigheann tú MLC má tá Sochar Breoiteachta, Sochar Díobhála, Sochar Sláinte agus Sábháilteachta, Sochar Cuardaitheora Poist nó Sochar Míchumais (Forlíonadh Éagumais), Pinsean Easláinte, Sochar Cúramóra nó an Pinsean Stáit (Aistriú) agus leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) á fháil agat agus más breis agus €400 ollioncam do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomháitritheora.

MLC ráta iomláin agus leathráta

I gcás thromlach na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh, faigheann tú Méadú ráta iomláin i leith Leanbh Cáilithe (MLC) má fhaigheann tú Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe do do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir nó más tuismitheoir aonair thú.

Faigheann tú MLC leathráta má tá ioncam de bhreis ar €310 sa tseachtain ag do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir. (Ní bhaineann seo le Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP), Liúntas Réamhscoir (LR), Liúntas Míchumais (LM) agus le Cúnamh Feirme (CF) – féach thíos).

Ní íoctar ach méadú amháin le haghaidh gach linbh. Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agatsa agus ag do chéile, páirtnéir sibhialta nó ag do chomháititheoir, íocfar MLC leathráta libh beirt le haghaidh gach linbh.

Má fhaigheann tú Méadú i leith Duine Fásta le Liúntas Leasa Fhorlíontaigh (LLF), gheobhaidh tú MLC ráta iomláin. Níl MLC leathráta iníochta leis LLF.

Íoctar MLC ráta iomláin le Liúntas Cúramóra más tuismitheoir aonair thú. Íoctar MLC leathráta le Liúntas Cúramóra má tá tú i do chónaí le do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir. Ní fhaigheann tú MLC má tá Liúntas Cúramóra leathráta á fháil agat.

Is difriúil do na rialacha ioncaim le haghaidh Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP), Liúntas Réamhscoir (LR), Liúntas Míchumais (LM) agus Cúnamh Feirme (CF). Do na híocaíochtaí seo, déantar d’ioncam iomlán teaghlaigh a mheasúnú i dtástáil mhaoine. Asbhaintear do mhaoin inmheasúnaithe ansin ón íocaíocht uasta do do chuid cúinsí leis an tsuim chruinn den LCP, LM, CF nó LR a dheimhniú a bhfuil tú ina teideal a fháil.

Mar shampla
Tá Jane pósta le Seán agus tá triúr leanaí acu. Má dhéanann sí iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist, is í an íocaíocht uasta dá cuid cúinsí €410.50. Is éard atá sa mhéid seo:

Ráta pearsanta an LCP: €193

Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe (MDFC): €128.10

3 Mhéadú i leith Leanbh Cáilithe (MLC): €29.80 x 3

Iomlán: €410.50

Déanann Seán roinnt obair ócáideach ag na deirí seachtaine agus is ionann maoin inmheasúnaithe an teaghlaigh agus €54.

Cáilítear Jane le haghaidh íocaíocht Liúntas Cuardaitheora Poist €356.50.

Rátaí

In 2017, is ionann an Méadú i leith Leanbh Cáilithe (MLC):

MLC ráta iomláin €29.80
MLC leathráta €14.90

Conas iarratas a dhéanamh

Chun Ardú do Chleithiúnaí Linbh a fháil, caithfidh tú sonraí a thabhairt faoi do chleithiúnaí linbh ar d'fhoirm éilimh nuair atá tú ag déanamh éilimh ar íocaíocht leasa shóisialaigh. Mura ndearna tú éileamh dod' chleithiúnaí linbh ag an am go ndearna tú d'éileamh, déan teagmháil leis an rannóg den Roinn Coimirce Sóisialaí a íocann d'íocaíocht leasa shóisialaigh.

Cuireann an Roinn Coimirce Sóisialaí uimhir teileafóin Lóghlao ar fáil; is costas ghlaoch áitiúil a ghearrfar ort ar an nglaoch.

Lóghlao: 1890 500 000

Last modified:18/04/2018
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads