Scéim Chúnaimh Dhaonnachta


Print page

Réamhrá

Má bhí tú thíos le tuile, b’fhéidir go mbeidh tú ábalta cabhair airgeadais a fháil ó Scéim um Chabhair Dhaonnúil na Roinne Coimirce Sóisialaí. Soláthraíonn an scéim ar a ndéantar tástáil mhaoine cabhair airgeadais éigeandála do theaghlaigh nach bhfuil in ann íoc as na costais ar riachtanais bhuntábhachtacha go díreach i ndiaidh tuile. Tá de chuspóir ag an scéim tacaíocht airgeadais a sholáthar do dhaoine a bhí thíos le díobháil a rinneadh dá dteach. Tá an scéim in ainm is cruatan a fhuascailt, seachas cúiteamh iomlán a sholáthar do dhíobháil.

Tá scéim éigeandála ar leith chun cabhrú le gnóthaí beaga riaradh ag Crois Dhearg na hÉireann.

Má bhíonn tú thíos le tuile in aon cheann de na ceantair a leanas, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an Roinn trí ghlao ar na huimhreacha thíos:

An Ceantar atá thíos le tuile

Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí

(090) 6449650

Contae an Chláir, Contae Luimnigh

(061) 436010, (061) 436027

Contae Chorcaí, Contae Chiarraí

(021) 4805475

Contae na Gaillimhe

(091) 536773

Contae Mhaigh Eo

(094) 9063707

Contae Shligigh, Contae Liatroma, Contae Dhun na nGall

(071) 9113765

Contae an Chabháin, Contae Lú, Contae Mhuineacháin

(042) 9392686

Contae Uíbh Fhailí, Laoise, Chill Chainnigh, Thiobráid Thuaidh agus Theas

(057) 9318543

​Contae Phort Láirge

​(051) 356000

​Contae Loch Garman

​(053) 9165400

Contae Cheatharlach

​086 8371159

Rialacha

Má d’imir tuile tionchar ort agus má chomhlíonann tú tástáil mhaoine, d’fhéadfá a bheith incháilithe.

Cad atá cumhdaithe ag an scéim?

1. Íocaíochtaí tacaíochta ioncaim éigeandála.

2. Díobháil a rinneadh do do theach agus an t-inneachar buntábhachtach atá ann, ar nós an mhéid a leanas:

 • Cairpéid
 • Urlárach
 • Troscán
 • Fearais tí agus cóir leapa.

3. Féadtar breithniú a dhéanamh ar dhíobháil struchtúrach chomh maith.

Cad nach bhfuil cumhdaithe ag an scéim?

 • Caillteanais tráchtála agus ghnó
 • Caillteanais atá cumhdaithe ag polasaí árachais
 • Díobháil a rinneadh do chóiríocht phríobháideach ar cíos nó do chóiríocht údaráis áitiúil nó cailleadh na cóiríochta sin

Tástáil ioncaim

Deimhníonn an tástáil ioncaim cumas do theaghlaigh chun íoc as na costais atá ar bhail inchónaithe a chur ar do theach. Déanfar breithniú ar an ioncam uile teaghlaigh.

Daoine singil: Má tá ollioncam teaghlaigh €30,000 nó níos lú agat, gheobhaidh tú 100% den tsuim atá incheadaithe. I dtaobh gach €1,000 iomlán d’ioncam teaghlaigh os cionn €30,000 atá agat, beidh ort ranníocaíocht 1% a dhéanamh leis an tsuim atá incheadaithe.

Mar shampla, más duine singil thú agus má tá ollioncam teaghlaigh €35,000 agat, gheobhaidh tú 95% den tsuim atá incheadaithe (€5,000 os cionn na teorann ioncaim €30,000 = 5% den ranníocaíocht phearsanta i dtreo an chaillteanais).

Lánúineacha: Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine eile agus má tá ioncam teaghlaigh €50,000 nó níos lú agat, gheobhaidh tú 100% den tsuim atá incheadaithe. I dtaobh gach €1,000 iomlán d’ioncam teaghlaigh os cionn €50,000 atá agat, beidh ort ranníocaíocht 1% a dhéanamh leis an tsuim atá incheadaithe.

Leanaí: Méadaítear na teorainneacha ioncaim €10,000 i dtaobh gach linbh cháilithe.

Teaghlach aontuismitheora: Baineann na teorainneacha a chuirtear i bhfeidhm i measc lánúineacha le teaghlaigh aontuismitheora chomh maith – €50,000 móide €10,000 i dtaobh gach linbh chleithiúnaigh.

Daoine neamhchleithiúnacha fásta muinteartha: I dtaobh gach duine mhuinteartha neamhchleithiúnaigh den teaghlach, suimítear 20% dá n-ollioncam le hioncam an teaghlaigh.

Mar shampla, gheobhaidh lánúin ag a bhfuil ollioncam €45,000 lena bhfuil duine fásta neamhchleithiúnach sa teach ag a bhfuil ioncam €20,000 100% den tsuim atá incheadaithe mar gheall gur lú ioncam an teaghlaigh ná €50,000 (€45,000 + €4,000 [€20,000 x 20%] = €49,000).

Daoine a roghnaigh gan an teach a chur faoi árachas: Mura raibh aon árachas agat agus mura bhfuil bunúis réasúnta agat gan árachas a bheith agat, beifear ag súil leis go ranníocfaidh tú an chéad €2,000 i dtreo na suime atá incheadaithe agus is ionann a bheidh do ranníocaíocht phearsanta agus 2% i dtaobh gach €1,000 iomlán os cionn an leibhéil ioncaim i gcás do theaghlaigh.

Cé mhéid is féidir a íoc le hiarratastóirí aonair?

Braithfidh leibhéil íocaíochta ar dhéine choibhneasta na díobhála a rabhthas thíos léi agus ar do chumas chun íoc as na costais seo.

Sa chás go bhfuil obair struchtúrach i gceist, féadfaidh an Roinn comhairle a fháil ó choigeartóir caillteanais.

Nuair atá measúnú á dhéanamh ar chásanna i dtaobh cabhair dhaonnúil, cuirfear Íocaíochtaí ar Riachtanais Eisceachtúla agus Íocaíochtaí ar Riachtanais Phráinneacha san áireamh a íocadh amach.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar Chabhair Dhaonnúil, ba cheart duit an fhoirm iarratais ar Chabhair Dhaonnúil a chomhlánú(pdf). Tá an fhoirm seo ar fáil, chomh maith, ó d’oifig áitiúil.

Sa chás go bhfuil fáil orthu, ní mór duit an méid a leanas a chur ar fáil le d’iarratas:

 • Fianaise i leith ioncaim teaghlaigh (duillíní pá etc),
 • Meastacháin do dheisiúcháin nó d’ionadú,
 • Cóip de do pholasaí
 • Sonraisc/fáltais íoctha
 • Aon fhaisnéis eile a d’fhéadfadh tacú le d’éileamh

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Chun iarratas a dhéanamh ar Chabhair Dhaonnúil, déan teagmháil le hionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí (ar ar tugadh an tOifigeach Leasa Pobail roimhe seo) ag d’oifig áitiúil.

Last modified:27/07/2017
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img