C�n fhad ar ceadmhach fanacht sa Sc�im DPP?


Print page

Rann�ga na mBileog

I dtosach, is ceadmhach fanacht sa Sc�im DPP ar feadh bliain amh�in. D'fh�adfa� � seo a sh�neadh ar feadh tr�imhse n�os faide. Agus t� p�irteach sa sc�im, ba cheart duit lean�int d'obair l�naimseartha a lorg.

Last modified:09/03/2012