Postroinnt - SW105


Print page

 

De ghnáth, ní fhéadfaidh tú ranníocaíocht a fháil ach i dtaca le seachtain ranníocaíochta ina gcuirfear thú ar an uainchlár chun oibre agus a mbeidh tuilleamh dlite duit ina leith.

Mar sin féin, féadfaidh tú ranníocaíocht a fháil freisin má aontaíonn tú le d'fhostóir saoire le pá a ghlacadh, mar shampla saoire mháithreachais, saoire bhreoiteachta, saoire uchtaíoch, saoire force majeure, saoire phósta nó saoire mhéala.

De ghnáth, ní fhéadfaidh tú ranníocaíocht a fháil ach i dtaca le seachtain ranníocaíochta ina gcuirfear thú ar an uainchlár chun oibre agus a mbeidh tuilleamh dlite duit ina leith.

Mar sin féin, féadfaidh tú ranníocaíocht a fháil freisin má aontaíonn tú le d'fhostóir saoire le pá a ghlacadh, mar shampla saoire mháithreachais, saoire atharthachta, saoire bhreoiteachta, saoire uchtaíoch, saoire force majeure, saoire phósta nó saoire mhéala.

Má ghlacann tú saoire gan phá do thuismitheoirí go díreach tar éis do shaoire le pá, gheobhaidh tú creidmheas ÁSPC do gach seachtain a ghlacann tú, suas le huasmhéid 18 seachtaine.

Féadfaidh tuismitheoirí a ghlacann saoire do thuismitheoirí creidmheas ÁSPC a fháil do gach seachtain a ghlacann siad. Cuirfidh sé seo a dtaifead árachais shóisialaigh bord ar bhord leis an eolas is déanaí. Ba chóir do d'fhostóir scríobh chuig an Rannóg um Nuashonrú na dTaifead (seoladh thíos) chun fad ama agus dátaí cruinne do shaoire do thuismitheoirí a dheimhniú.

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar chreidmheasanna ÁSPC i leith na saoire do thuismitheoirí, déan teagmháil, le do thoil, le:

Seirbhísí Intofachta na gCliant
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh,
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí,
Bóthar Mhic Artair,
Bun Cranncha,
Contae Dhún na nGall.
ÉIRE

Guthán: (01) 471 5898
Íosghlao: 1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar: +353 1 471 5898 le do thoil.

Tabhair do d'aire
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

D’fheadfá a bheith i dteideal creidmheasanna um ‘chúramaí baile’ a fháil freisin. Féach SW1 chun a thuilleadh sonraí a fháil.

Last modified:24/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí