N�l an leathanach seo ar f�il as Gaeilge f�s


Print page

Chun áireamh a dhéanamh ar an ráta ÁSPC ón bhfostaí (EE) agus ón bhfostóir (ER), roinntear an t-ollphá ar líon na seachtainí ranníocaíochta atá clúdaithe ag patrún oibre an fhostaí.

De bhun an tsampla ar leathanach 13, tuilleann A agus B €570 sa tseachtain.

Roinntear tuilleamh A ina dhá leath mar síníonn a bpatrún oibre thar dhá sheachtain ranníocaíochta. €570 roinnte ar 2 = €285

Baineann ÁSPC ag Fo-aicme AO le holltuilleamh suas go dtí €352 sa tseachtain agus €352 san áireamh.

Is é seo a leanas an méid PRSI atá dlite sa chás seo:
Fostaí: €285 ag Fo-aicme AO = Dada
Fostóir: 8.5% de €285 = €24.22

Ní íocann an fostaí ÁSPC.

Tá patrún oibre B i gcomhthráth leis an tseachtain ranníocaíochta, agus mar sin níl an tuilleamh roinnte ar a dó.

Baineann ÁSPC ag Fo-aicme A1 le holltuilleamh níos mó ná €500 sa tseachtain.

Is é seo a leanas an méid PRSI atá dlite sa sampla seo:
Fostaí:160;PRSI = 4% €22.80
Fostóir: 10.75% of €570 = €61.27

Baineann na rátaí ÁSPC agus na tairseacha ioncaim a úsáidtear sna samplaí seo leis an mbliain 2014 agus is féidir go n-athróidh siad de réir na bliana/mblianta cuí.

 

Tabhair faoi deara:

D’fhéadfadh gach fostaí laistigh d’Aicme A den ÁSPC cibé acu a bheadh nó nach mbeadh ÁSPC á íoc acu) cáiliú fós do shochair árachais shóisialaigh Aicme A.

  • Ní íocann Fostaí A aon ÁSPC toisc go bhfuil an tuilleamh faoi bhun €352 i ngach seachtain ranníocaíochta, ach beidh 52 ranníocaíocht ar a t(h)aifead árachais shóisialaigh i ndeireadh na bliana.
  • Íocann Fostaí B ráta níos airde d’ÁSPC Fo-aicme A, ach beidh 26 ranníocaíocht ar a t(h)aifead árachais shóisialaigh i ndeireadh na bliana.
  • Tá A agus B araon clúdaithe i gcomhair na sochar céanna go fóill.

Féadfaidh sé tionchar a imirt ar do theidlíochtaí pinsin má tá níos lú ná 52 ranníocaíocht ÁSPC agat gach bliain.Chun a thuilleadh eolais a fháil ina thaobh seo, logáil isteach ar http://www.welfare.ie/en/Pages/State- Pension-Contributory.aspx.

Sa chás go bhfuil duine ag tabhairt aire do pháiste atá 12 bliain d’aois nó níos óige ná sin le linn na seachtainí nuair nach bhfuil siad ag obair, nó ag tabhairt aire do dhuine eile a bhfui cúram agus aire lánaimseartha de dhíth air/uirthi, tá deis ann ó thaobh creidmheasanna um chúramaí baile a bhronnadh, rud a dhaingneoidh an teidlíocht ar phinsean.

Féadfar an teidlíocht ar Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) a laghdú beagán de réir na mblianta sa timthriall postroinnte ina bhfaigheann an céile bás. Féadfar, áfach, pinsean baintrí, baintrí fir nó páirtnéara shibhialta mharthanaigh a fháil freisin ar bhonn thaifead ranníocaíochtaí an chéile.

Ar deireadh, ó thaobh na teidlíochta ar Phinsean Easláine, cé go bhféadfaí tionchar a imirt ar an teidlíocht i mbliain áirithe, d’fhabhródh bronnadh na ranníocaíochtaí curtha chun sochair maidir le Sochar Breoiteachta teidlíocht ar Phinsean Easláine amach anseo.

Last modified:21/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí