Conas a chomhlánaítear foirm iarratais an tSochair Cúramóra?


Print page

 

     
 

Sula líonfaidh tú an fhoirm iarratais, tóg beagáinín ama chun an mhír seo a léamh, le do thoil.
 
Agus sinn ag plé le hiarratas ar an Sochar Cúramóra, is féidir go mbeidh orainn measúnú a dhéanamh ar an riocht ina bhfuil suas le triúr (an cúramóir, céile/páirtnéir sibhialta/ comhchónaitheoir an chúramóra agus an duine dá dtugtar aire).

Beidh orainn a oibriú amach an gcáileoidh tú don Sochar Cúramóra de bhun do Thaifid Árachais Shóisialaigh.

Chomh maith leis sin, caithfimid scrúdú a dhéanamh ar riocht sláinte an duine dá dtugtar aire chun gur féidir linn cinneadh a dhéanamh an bhfuil gá aige/aici le cúram agus aire lánaimseartha.

Thairis sin, caithfear gur deimhin linn go gcuireann tú, an cúramóir, cúram agus aire lánaimseartha ar fáil agus go bhfuil ar do chumas é a dhéanamh.

Ciallaíonn sé seo go gcaithfear a lán eolais mhionsonraithe a lorg uait ar an bhfoirm iarratais.

Roimh duit cromadh ar an bhfoirm iarratais a líonadh agus a chur chugainn, ba chóir duit na treoracha i dtosach na foirme a léamh go haireach agus iad a leanúint. Ba chóir duit an seicliosta i gcuid 9 den fhoirm a léamh go haireach chun a chinntiú go bhfuil na ceisteanna go léir freagartha agat agus go bhfuil na teastais agus na cáipéisí go léir is gá agat.

Iarratas i leith an dara duine dá dtugtar aire

Má fhaigheann tú an Sochar Cúramóra cheana agus má tá iarratas á dhéanamh agat anois ar liúntas níos mó toisc go dtugann tú aire don dara duine, ní gá duit teastais a chur chugainn arís. Más mar sin é, líon an fhoirm iarratais ina hiomláine agus scríobh go soiléir ar bharr na foirme iarratais, “Iarratas i leith an dara duine - níl teastais faoi iamh”.

Tá an fhoirm iarratais roinnte sna codanna seo a leanas.

Baineann Cuid 1 le do shonraí pearsanta. Sínigh an dearbhú nuair a bheidh an fhoirm líonta, le do thoil.

Má thagann athrú ar do dhálaí tar éis an Sochar Cúramóra a bheith bronnta ort, caithfidh tú é seo a chur in iúl dúinn sa Roinn láithreach.

Baineann Cuid 2 leis na sonraí de d’obair agus de d’éileamh.

Tugann Cuid 3 liosta den dá rogha íocaíochta is féidir a dhéanamh maidir leis an Sochar Cúramóra.

Baineann Cuid 4 leis na sonraí de d’obair agus ní mór do d’fhostóir is déanaí nó d’fhostóir reatha an chuid seo a líonadh agus stampa a chur uirthi.

Baineann Cuid 5 leis na sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe.

Baineann Cuid 6 leis na sonraí de do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir.

Baineann Cuid 7 leis na sonraí d’obair agus d’éileamh do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora, agus a (h)acmhainn san áireamh. Ní mór duit an chuid seo a líonadh freisin más mian leat méadú a éileamh do leanbh cáilithe.

Cumhdaíonn Cuid 8 na sonraí den duine nó de na daoine dá dtugann tú aire.

Is ionann Cuid 9 agus an seicliosta is ceart duit a léamh roimh duit d’iarratas a chur isteach.

Nóta
Má thugann tú aire do bhreis agus beirt, cuir in iúl dúinn é, le do thoil, mar is féidir go bhfaighidh tú Deontas Cúraim Fhaoisimh ina leith. Ba chóir duit foirm CARB 2 a líonadh agus í a chur chuig an seoladh ar lch. 10. Is féidir leat foirm CARB 2 a fháil ar www.welfare.ie nó ó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Baineann Cuid 10 leis na teastais dochtúra don duine nó do na daoine dá dtugtar aire. Má thugann tú aire do dhuine atá faoi bhun 16 bliana d’aois agus má fhaigheann tú Liúntas Cúraim Bhaile, ní gá duit tuairisc dhochtúra a chur chugainn ag an bpointe seo.

Cuimhnigh ar gach teastas agus gach cáipéis a bhaineann le hábhar a chur faoi 12 iamh le d’iarratas.

 

 

 
Last modified:29/10/2014