Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Sula líonfaidh tú an fhoirm iarratais, tóg beagáinín ama chun an mhír seo a léamh, le do thoil.

Agus sinn ag plé le hiarratas ar Liúntas Cúramóra, is féidir go mbeidh orainn measúnú a dhéanamh ar an riocht ina bhfuil suas le triúr (an cúramóir, céile/páirtnéir sibhialta/ 16 comhchónaitheoir an chúramóra agus an duine dá dtugtar aire).

Caithfimid d’ioncam agus ioncam do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora a ríomh chun an acmhainn a mheasúnú.

Chomh maith leis sin, caithfimid scrúdú a dhéanamh ar riocht sláinte an duine dá dtugtar aire chun gur féidir linn cinneadh a dhéanamh an bhfuil gá aige/aici le cúram agus aire lánaimseartha.

Thairis sin, caithfear gur deimhin linn go gcuireann tú, an cúramóir, cúram agus aire lánaimseartha ar fáil agus go bhfuil ar do chumas é a dhéanamh.

Dá bhrí sin tá a lán eolais mhionsonraithe á lorg uait san fhoirm iarratais.

Roimh duit cromadh ar an bhfoirm iarratais a líonadh agus a chur chugainn, ba chóir duit na treoracha i dtosach na foirme a léamh go haireach agus iad a leanúint. Ba chóir duit an seicliosta i gcuid 9 den bhfhoirm a léamh go haireach chun a chinntiú go bhfuil na ceisteanna go léir freagartha agat agus go bhfuil na teastais agus na cáipéisí go léir is gá agat.

Iarratas i leith an dara duine dá dtugtar aire

Má fhaigheann tú an Liúntas Cúramóra cheana agus má tá iarratas á dhéanamh agat anois ar liúntas níos mó toisc go dtugann tú aire don dara duine, ní gá duit do theastais a chur chugainn arís. Más mar sin é, líon an fhoirm iarratais (CR 1) ina hiomláine agus scríobh go soiléir ar bharr na foirme iarratais: “Iarratas i leith an dara duine - níl teastais faoi iamh”.

Ní mór na cáipéisí tacaíochta eile go léir a chur isteach i dteannta d’iarratais, mar shampla ráitis ó institiúid airgeadais, duillíní pá srl.

Tá an fhoirm iarratais roinnte sna codanna seo a leanas.

Cuid 1: Baineann an chuid seo le do shonraí pearsanta.

Cuid 2: Baineann an chuid seo leis na sonraí de d’obair agus de d’éileamh, agus d’acmhainn san áireamh. Ní mór duit an acmhainn uile ó gach foinse a lua, cibé acu maoin, caipiteal nó ioncam, mar shampla ioncam as cíos ó mhaoin nó ó dhuine atá ina lóistéir i do theach. Mura ndéanfá amhlaidh, d’fhéadfaí liúntas a thabhairt duit a bheadh ní ba mhó ná mar a bheifeá i dteideal a fháil. D’fhéadfadh ceangal a bheith ort de réir dlí aon ró-íocaíocht a thabharfaí duit dá thoradh a aisíoc. Sínigh an dearbhú, le do thoil, nuair a bheidh an fhoirm líonta agat.

Má thagann athrú ar do chuid acmhainne tar éis an Liúntas Cúramóra a bheith bronnta ort, caithfidh tú é seo a chur in iúl dúinn sa Roinn láithreach.

Cuid 3:Baineann an chuid seo leis an gCoinníoll Gnáthchónaithe.

Cuid 4: Tugann an chuid seo liosta den dá rogha íocaíochta is féidir a dhéanamh maidir leis an Liúntas Cúramóra.

Cuid 5: Baineann an chuid seo leis na sonraí de do leanbh nó do leanaí cáilithe.

Cuid 6: Baineann an chuid seo leis na sonraí de do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir.

Cuid 7: Baineann an chuid seo leis na sonraí d’obair agus d’éileamh do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora, agus a (h)acmhainn san áireamh.

Cuid 8: Cumhdaíonn an chuid seo na sonraí den duine nó de na daoine dá dtugann tú aire.

Cuid 9: Seo an seicliosta ba chóir duit a léamh roimh duit d’iarratas a chur isteach.

Cuid 10: Baineann an chuid seo leis na teastais dochtúra don duine nó do na daoine dá dtugtar aire. Má thugann tú aire do dhuine atá faoi bhun 16 bliana d’aois agus má fhaigheann tú Liúntas Cúraim Bhaile, ní gá duit tuairisc dhochtúra a chur chugainn ag an bpointe seo.

Cuimhnigh ar gach teastas agus gach cáipéis a bhaineann le hábhar a chur faoi iamh le d’iarratas.

Nóta

Má thugann tú aire do bhreis agus duine, líon foirm CR2 i leith an duine sin, le do thoil. Má thugann tú aire do bhreis agus beirt, cuir in iúl dúinn é, le do thoil, mar is féidir go bhfaighidh tú Deontas Cúraim Fhaoisimh ina leith. Ba chóir duit foirm CR2 a líonadh agus í a chur chuig an seoladh ar leathanach 15. Is féidir leat foirm CR2 a fháil ar www.welfare.ie nó ó d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil.

Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí