Sochair Theaghlaigh


Print page

Réamhrá

Is an Pacáiste Sochar Teaghlaigh pacáiste de liúntais a chabhróidh leat leis na costais a bhaineann le reáchtáil do theaghlach.Tá an pacáiste ar fáil do dhaoine atá os cionn 70 bliain d’aois agus i gcúinsí áirithe do dhaoine atá faoi bhun 70 bliain d’aois. Ní mór duit a bheith ina gcónaí sa Stát agus caithfidh tú clárú le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí nuair iarrann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ort é a dhéanamh. Ní féidir ach le duine amháin i dteaghlach cáiliú le haghaidh an phacáiste uair ar bith. Má ghlacann tú do chóiríocht ar cíos, ní mór do thiarna talún dearbhú scríofa a sholáthar go tionóntaí thú (lena n-áirítear MPRN nó GPRN an seoladh ina bhfuil tú i do chónaí) agus go n-íocann tú do chuid billí fuinnimh.

Is ann do láithreáin ghréasáin tráchtála éagsúla a ligeann duit praghsanna fuinnimh a chur i gcomparáid. Creidiúnóidh an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRF) láithreáin ghréasáin a dhéanann comparáid idir costais má chomhlíonann siad caighdeáin áirithe. Is féidir leat seiceáil a dhéanamh ar láithreáin Ghréasáin creidiúnaithe ar energycustomers.ie.

Tá faisnéis foilsithe ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí maidir le cad ba cheart duit a dhéanamh má tá deacracht airgeadais agat le do bhillí fuinnimh.

Liúntais

Is ann do 2 liúntas sa Phacáiste Sochair Teaghlaigh:

Liúntas 1

 • An Liúntas Leictreachais nó
 • Liúntas Gáis Nádúrtha nó
 • Liúntas Leictreachais Airgid Thirim nó
 • Liúntas Gáis Airgid Thirim

Liúntas 2

 • An Ceadúnas Teilifíse Saor in Aisce

Liúntais

Liúntas 1: Liúntas Leictreachais/Gáis

Más rud é go bhfuil soláthar leictreachais agus soláthar gáis nádúrtha, ní mór duit an Liúntas Leictreachais nó an Liúntas Gáis Nádúrtha a roghnú.

Liúntas Leictreachais

Creidmheas airgid thirim a íoctar leat gach mí is ea an Liúntas Leictreachais. Déanfar an t-athrú sin a chur i bhfeidhm maidir le do bhille go huathoibríoch más custaiméir Bord Gáis Energy agus Electric Ireland thú.

Custaiméirí Electric Ireland

Tar éis d’iarratas ar Liúntas Leictreachais a fhormheas, tugann an Roinn fógra do Electric Ireland, a chuirfidh an liúntas, lena n-áirítear aon chreidmheas siardhátaithe, i bhfeidhm maidir le do chéad bhille eile nó le bille ina dhiaidh sin. Íoctar an liúntas go díreach le Electric Ireland. Ní mór duit íoc as aon leictreachas a úsáideann tú os cionn an liúntais ar an ngnáthbhealach.

Soláthraithe eile leictreachais

Mura bhfuil Electric Ireland ar an soláthraí leictreachais atá agat, íocfar do Liúntas Leictreachais go díreach leat lena úsáid i leith do bhille leictreachais. Sa chás seo, is féidir an liúntas a íoc isteach i do chuntas bainc nó ag an oifig phoist atá áitiúil duit.

Más rud é go bhfuil Liúntas Leictreachais á fháil agat cheana agus go n-athraíonn tú do sholáthraí leictreachais, ní gá duit iarratas a dhéanamh arís. Leanfar le do Liúntas Leictreachais a íoc - mar chreidmheas le do bhille le Electric Ireland nó mar íocaíocht airgid thirim le soláthraithe eile.

Liúntas Leictreachais Airgid Thirim

Féadfaidh tú cáiliú le haghaidh Liúntas Leictreachais Airgid Thirim €35 má tá tú i do chónaí i gcóiríocht fhéinchuimsitheach (árasán nó leithleann), agus más rud é:

 • Go bhfuil do mhéadar sliotáin leictreachais féin agat

 • Gurb ann do roinnt de mhéadair leictreachais ar leith atá ag oibriú ó mhéadar amháin ó sholáthraí leictreachais agus is tiarna talún é an tomhaltóir cláraithe leictreachais

 • Nach ann d’aon mhéadair ar leith, ach is tiarna talún é an tomhaltóir cláraithe leictreachais ag do sheoladh.

Ní mór do thiarna talún fógra i scríbhinn a sholáthar go bhfuil tú ina thionónta agus go bfhuil tú tú ag íoc do bhillí fuinnimh féin. Má athraíonn tú soláthraí fuinnimh, ní mór duit cruthúnas a sholáthar ar do sholáthraí fuinnimh nua (bille fóntais i d'ainm) ón dáta athraithe.

Íoctar an Liúntas Leictreachais Airgid Thirim ar an gcéad Mháirt de gach mí le cuntas in institiúid airgeadais, mar shampla, banc nó, más rud é go bhfuil cárta seirbhísí leasa shóisialaigh agat, íocfar é tríd an oifig phoist atá áitiúil duit. (Tabhair faoi deara go mbeidh 56 lá agat le d’íocaíocht a bhailiú más rud é go bhfuiltear ag íoc leat trí oifig phoist ag úsáid cárta seirbhísí leasa shóisialaigh.)

Liúntas Gáis Nádúrtha

Ag brath ar do sholáthraí, is féidir an Liúntas Gáis Nádúrtha €35.00 ((€1.15 gach lá) a íoc mar chreidmheas airgid thirim ar do bhille gáis nó ar an gcéad Mháirt de gach mí le cuntas in institiúid airgeadais nó in oifig phoist.

Ní chlúdaíonn an Liúntas an costas ar sholáthar gáis nádúrtha chuig do theach a shuiteáil.

Más rud é go n-íoctar an Liúntas mar chreidmheas ar do bhille gáis, tabharfaidh an Roinn fógra do do sholáthraí gáis, a chuirfidh an liúntas i bhfeidhm, lena n-áirítear aon chreidmheas siardhátaithe, maidir leis an dara bille gáis a gheobhaidh tú tar éis an dáta sin.

Má athraíonn tú soláthraí fuinnimh

tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara má athraíonn tú soláthraí fuinnimh, ní mór duit cruthúnas a sholáthar ar do sholáthraí fuinnimh nua (bille fóntais i d'ainm) ón dáta athraithe.

Liúntas Gáis Airgid Thirim

Mura bhfuil do theach nasctha chuig soláthar leictreachais nó soláthar gáis nádúrtha ach comhlíonann tú coinníollacha na scéime, is féidir leat an Liúntas Gáis Airgid Thirim €35 (€1.15 gach lá) a fháil.

Is féidir leat Liúntas Gáis Airgid Thirim a éileamh freisin má úsáideann tú gás nach soláthraítear tríd an eangach náisiúnta. Mar shampla, i roinnt limistéar, féadann taisceadán gáis gás a chur ar fáil do roinnt tithe a bhfuil a méadar aonair féin acu. Íoctar an Liúntas Gáis Airgid Thirim ar an gcéad Mháirt de gach mí le cuntas in institiúid airgeadais nó in oifig phoist.

Aonaid gháis nó leictreachais a thabhairt ar aghaidh

Is féidir do liúntas míosúil de €35 (€1.15 gach lá) a thabhairt ar aghaidh gan srianadh agus is féidir é a tharraingt anuas am ar bith, lena n-áirítear más mian leat athrú chuig soláthraí eile fuinnimh.

Liúntas 2: Ceadúnas Teilifíse Saor in Aisce

A luaithe is a cháilíonn tú le haghaidh an Phacáiste Sochair Teaghlaigh, éiríonn tú incháilithe le haghaidh Ceadúnas Teilifíse Saor in Aisce ón gcéad dáta athnuachana eile de do cheadúnas teilifíse.

Nuair a cháilíonn tú le haghaidh an Phacáiste Sochair Teaghlaigh, eisíonn an Roinn ceadúnas teilifíse duit, agus tugann sí fógra do An Post faoi do theidlíocht i leith ceadúnas saor in aisce fad is atá tú i dteideal an Phacáiste Sochair Teaghlaigh.

Rialacha

D'fhéadfadh sé go mbeadh tú i dteideal na scéime seo á tú 70 nó ós a chionn nó má tá tú ag fáil Liúntas Cúramóra (ní mór duit cúram lánaimseartha a sholáthar agus maireachtáil leis an gceann atá tú ag tabhairt aire duit.

Ní mór do gach duine a fhaigheann an Pacáiste Sochar Teaghlaigh na coinníollacha ginearálta a chomhlíonadh (féach ‘Coinníollacha cháilithe eile‘ thíos).

Is féidir leat cáiliú freisin don phacáiste sochair teaghlaigh má chomhlíonann tú ceann de na coinníollacha seo a leanas agus má chónaíonn tú i d'aonarle daoine faoi leith cáilithe (feach ‘Daoine cáilithe’ thíos):

1. Tá tú idir 66 agus 70 agus ag fáil aon cheann acu seo a leanas:

2. Tá tú faoi 66 agus ceann de na híocaíochtaí seo a leanas dhá fháil agat:

 • Pinsean Easláinte
 • Pinsean na nDall
 • Forlíonadh Éagumais nó Cúiteamh do Fhir Oibre le Sochar Míthreorach (ar feadh 12 mí ar a laghad)
 • Liúntas Míchumais
 • Pinsean/sochar slandála sóisialta den chinéal céanna ó thír eile atá clúdaithe ag Rialacha an AE nó ó thír eile a bhfuil Comhaontú Slandála Sóisialta Déthaobhach ag Éire léi

3. Tá tú ag tabhairt aire do dhuine atá Liúntas Freastail Leanúnaigh á fáil aige

4. Tá tú idir 66 agus 70, má chomhlíonann tú riachtanais scrúdú maoine

I measc an ndaoine cáilithe tá:

 • Aosach cáilithe (is aosach cáilithe do chéile/pairtnéir sibhialta/comhchónaitheoir má tá Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe á fháil agat le d’íocaíocht féin, nó dá mba rud é go mbeadh méadú mar sin á fháil agat, ach nach bhfuil, toisc go bhfuil a íocaíocht féin á fáil ag an duine eile)
 • Páist(í) cleithiúnach(a) faoi 18 nó faoi 22 ach ag freastal ar oideachas lán-aimseartha (ní mór teastas a chur ar fáil ón scoil/coláiste dóibh siúd atá 18 nó ós a chionn)
 • Duine a bhfuil míchumas air/uirthi agus a theastaíonn cúram buan uaidh/uaithi ar feadh 12 mí ar a laghad (d'fhéadfadh sé go mbeadh teastas leighis ag teastáil)
 • Duine/daoine a bheadh i dteideal an liúntais é/í féin (mar shampla, duine a bhfuil Pinsean Stáit dhá íoc leis/léi)
 • Duine a chuireann cúram buan ar fáil duitse nó do dhuine i do líon tí má tá tusa nó an duine eile sin sa líon tí faoi mhíchumas mór agus go dteastaíonn cúram buan uait ar feadh ar a laghad 12 mí (d'fhéadfadh sé go mbeadh teastas leighis ag teastáil). Ní féidir glacadh le daoine atá fostaithe ar feadh níos mó ná 15 uair sa tseachtain nó le daoine atá ag fáil Sochar/Liúntas Cuardaitheora Poist mar dhaoine a chuireann cúram buan ar fáil do dhuine eile.

Coinníollacha cháilithe eile

 • Ní mór buanchónaí a bheith ort (ar feadh na bliana ar fad) ag an seoladh lena dteastaíonn uait na liúntais a bheith i bhfeidhm. Ní íoctar na liúntais má tá cónaí ort i dteach altranais áit nach bhfuil lóistín glanscartha agat duit féin.
 • Ní féidir le duine ar bith eile i do líon tí a bheith ag fáil na liúntas
 • Ní mór gur tusa an custaiméir cláraithe leis an soláthar leictreachais/gáis nádúrtha má tá éileamh dhá dhéanamh agat ar Liúntas Leictreachais/Gáis Nádúrtha agus an té atá cláraithe leis an soláthraí seirbhíse teileafóin más Liúntas Teileafóin atá dhá éileamh agat
 • Caithfidh tú clárú le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí nuair iarrtar ort é a dhéanamh

Tinneas agus fanacht oispidéal

Measfar go bhfuil tú ina gcónaí ag do sheoladh buan agus tú ag cóir leighis san oispidéal, ar choinníoll go bhfuil d'ospidéal fanacht níos lú ná 13 seachtaine i ndiaidh a chéile. b'fhéidir go gcaithfidh tú cruthúnas ar do chuid fanacht san ospidéal a sholáthar.

Baintreacha (fir nó mná) nó páirtnéirí sibhialta marthanacha atá idir 60 agus 65

Más baintreach (fir nó mná) nó páirtnéir sibhialta marthanach thú atá idir 60 agus 65 agus má bhí do chéile nó páirtnéir sibhialta marbh ag fáil Liúntas Teileafóin agus/nó Liúntas Leictreachais/Gáis Nádúrtha/Buidéal Gáis a Athlíonadh agus/nó Ceadúnas Teilifíse Saor in Aisce ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí roimh a b(h)ás, agus má bhí buanchónaí oraibh lena chéile, d'fhéadfadh sé go mbeadh tusa i dteideal na liúntas faoin Pacáiste Sochar Teaglaigh. Má bhí tú níos lú ná 60 bliain d’aois nuair fuair do chéile nó do pháirtnéir sibhialta bás, baineann an lamháltas leat nuair a bhainfeá 60 bliain amach.

Ní mór ceann acu seo a leanas a bheith dhá íoc leat:

 • Pinsean Stáit (Idirthréimhse)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
 • Íocaíocht Teaglaigh Aontuismitheora (Baintrí Fir/Mná)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde
 • Pinsean/Sochar Slandála Sóisialta den chinéal céanna ó thír eile atá clúdaithe ag Rialacha an AE nó ó thír eile a bhfuil Comhaontú Slandála Sóisialta Déthaobhach ag Éire léi
 • Gnáthphinsean Baintrí Gharda ón Roinn Dlí agus Cirt, agus Comhionannais.

D'fhéadfadh sé go mbeadh ort cáipéisí a chur ar fáil mar fhianaise go raibh do chéile nó pháirtnéir sibhialta atá básaithe ag fáil Liúntas Teileafóin agus/nó Liúntas Leictreachais/Gáis Nádúrtha/ar Bhuidéal Gáis a Athlíonadh agus/nó Ceadúnas Teilifíse saor in Aisce.

Deontas do dhaoine atá ag athrú ó Phinsean Éasláinte, ó Liúntas Míchumais nó ó Phinsean na nDall

Má tá Pinsean Éasláinte , Liúntas Míchumais nó Pinsean na nDall dhá íoc leat agus Liúntas Teileafóin agus/nó Liúntas Gáis Nádúrtha/ar Bhuidéal Gáis a Athlíonadh agus/nó Ceadúnas Teilifíse Saor in Aisce, is féidir an Liúntas a choinneáil má athraíonn tú go dtí íocaíocht eile ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (gan Sochar/Liúntas Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteachta agus Liúntas Réamh-Scoir, Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora agus Sochar Cúramóra a bheith san áireamh).

An scrúdú maoine

Má tá tú idir 66 agus 70 agus mura bhfuil tú ag fáil íocaíocht cáilithe ní mór duit tástáil mhaoine a shásamh.

Is éard atá i gceist lena leithéid de thástáil mhaoine ná do theorainn acmhainne seachtainiúil a mheas. Tá an teorainn seo bunaithe ar ráta uasta reatha an Phinsin Stáit (Ranníocach) mar aon le méaduithe de bharr aoise, cónaí i d'aonair, agus celeithiúnaithe fásta nó leanaí cleithiúnacha.

Is é ráta uasta an Phinsin Stáit (Ranníocach) mar aon le €100 do theorainn ioncaim sheachtainiúil.

Cuirtear do theorainn ioncaim sheachtainiúil i gcomparáid le do mhaoin seachtainiúil faoi mar a mheastar é nuair a dhéantar an tástáil mhaoine.

Sásaíonn tú an tástáil mhaoine má tá do mhaoin sheachainiúil cothrom le do theorainn ioncaim sheachtainiúil nó faoina bhun agus bíonn tú incháilithe don Phacáiste Sochair Teaghlaigh.

Seolfar ceistneoir tástála maoine faoi leith chugat sa phost má tá tú ag cur isteach ar Phacáiste Sochair Teaghlaigh ar bhunús tástála maoine.

Athruithe ar do chúinsí

Ní mór duit fógra a thabhairt don roinn má:

 • Athraíonn tú d'áit chónaithe
 • Athraíonn tú soláthraí fuinnimh
 • Tá tú faoi 70 agus athraíonn do chomhdhéanamh tí
 • Théann tú isteach i gcúram cónaitheach

Rátaí

Rátaí í 2018
Allowance
Liúntas Leictreachais €35.00 gach mí (€1.15 gach lá)
Liúntas Leictreachais (Grúpchuntas) €35.00 gach mí (€1.15 gach lá)
Liúntas Gáis Nádúrtha €35.00 gach mí (€1.15 gach lá)
Liúntas le Buidéal Gáis a Athlíonadh €35.00 gach mí (€1.15 gach lá)
Ceadúnas Teilifíse Saor in Aisce Nuair a bhíonn tú i dteideal na Pacáiste Sochar Teaghlaigh bíonn tú in ann Ceadúnas Teilifíse Saor in Aisce a fháil ó dháta athnuachana do cheadúnas teilifíse.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Íoslódáil agus comhlánaigh Form HB1 (pdf). Tá tuilleadh eolais faoi Phacáiste Sochair Teaghlaigh ar fáil.

Ba chóir duit d’fhoirm iarratais a sheoladh ar ais chuig Rannóg an Phacáiste Sochair Teaghlaigh:

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Éire

Uaireanta Oscailte:Ní thairgeann an oifig seo seirbhís do chuairteoirí pearsanta. Caithfidh gach ceist a bheith cur isteach tríd an fhoirm fiosraithe ar líne a úsáid, tríd an teileafón nó i scríbhinn.
Teil: (071) 915 7100 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 71 915 7100)
Lóghlao: 1890 500 000 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/

Is féidir leat ríomhphost don Rannóg an Phacáiste Sochair Teaghlaigh a sheoladh tríd an fhoirm fhiosraithe daingnithe a úsáid. Más mian leat labhairt duine-le-duine faoi do theidlíochtaí, is féidir leat cuairt a thabhairt ar d'ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil, oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó ionad Intreo.


Last modified:17/04/2018
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img