Sochar Sláinte agus Sábháilteachta


Print page

Réamhrá

Íoctar an Sochar Sláinte agus Sábháilteachta go seachtainiúil do mhná fostaithe atá ag iompar clainne nó ag tabhairt na cíche do leanbh agus a bhfuil saoire shábháilteachta agus sláinte tugtha dóibh ag a bhfostóir siúd.

Tá soláthar Saoire Shláinte agus Sábháilteachta ó obair in Éirinn curtha ar fáil faoi Alt 18 den Acht um Chosaint Máithreachais 1994. Tugtar saoire shláinte agus sábháilteachta óna cuid oibre do bhean mura féidir lena fostóir contúirt ar bith dá sláinte a dhíothú agus í ag iompair clainne nó ag tabhairt na cíche do leanbh, nó mura bhféadtar obair shábháilte a sholáthar di.

Chun bheith i dteideal Sochar Sláinte agus Sábháilteachta a fháil, caithfear roinnt critéir ar leith agus coinníollacha ranníocaíochta árachas shóisialaigh (ÁSPC) a shásamh. Íocfaidh d’fhostóir leat ghnáthphá den an chéad 21 lá (3 sheachtain) den saoire shláinte agus sábháilteachta agus íocfaidh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí an fuílleach.

Má mheasann tú gur diúltaíodh go héagórach do d’iarratas ar shochar, is féidir leat achomharc a dhéanamh i leith an chinnidh seo.

Le linn do thréimhse Shaoire Sláinte agus Sábháilteachta measfar go bhfuil tú fós fostaithe. Breathnaítear ar am atá caite ar shaoire sláinte agus sábháilteachta mar thréimhse fostaíochta don fhostaí, agus is féidir an t-am seo a úsáid chun teidlíocht saoire bhliantúil a charnadh. Níl an fostaí i dteideal saoire maidir le saoirí poiblí ar bith a tharlaíonn nuair atá sí ar saoire sláinte agus sábháilteachta.

Gearradh cánach ar Shochar Sláinte agus Sábháilteachta

Beidh Sochar Sláinte agus Sábháilteachta inchánaithe le haghaidh gach éilitheoir. Gearrtar cáin ar Shochar Sláinte agus Sábháilteachta ar an mbealach céanna le Sochar Máithreachais. Ní bheidh Muirear Sóisialta Uilíoch ní ÁSPC a bheith iníoctha. Is féidir léigh conas a ghearrtar cáin ar Shochar Máithreachais sa cháipéis, Gearradh cánach ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh. Is féidir tuilleadh eolais faoi ghearradh cánach ar Shochar Máithreachais ó Revenue a fháil.

Rialacha

Chun Sochar Sláinte agus Sábháilteachta a fháil:

 • Ní foláir nó gur bean atá fostaithe tú atá ag iompar clainne agus go mbaineann contúirt áirithe le do chuid oibre nó go bhfuil tú ag déanamh obair oíche, ( gur idir 11ir agus 6rn a dhéanann tú trí uair a chloig/25% de do chuid oibre, ar a laghad)
 • Ní foláir nó gur saolaíodh leanbh duit sna 14 seachtain roimhe sin agus go bhfuil tú ag déanamh obair oíche
 • Ní foláir duit bheith ag tabhairt na cíche do leanbh ar feadh suas ar feadh suas le 26 seachtain tar éis a bhreithe agus go mbaineann contúirt áirithe le do chuid oibre. Tá cur síos iomlán ar fáil ón Údarás Sláinte agus Sábháilteachta ar na rioscaí seo (pdf).

Caithfidh tú na coinníollacha ÁSPC seo leanas a shásamh:

 1. Gur íoc tú árachas sóisialach (ÁSPC) ar feadh 13 seachtain ar a laghad sna 12 mhí roimh an dáta ina rabhthas ag súil leis an mbreith, nó
 2. Gur íoc tú 104 seachtain ón am ar chéadthosaigh tú ag obair agus go bhfuil 39 seachtain ÁSPC íoctha nó creidiúnaithe sa bhliain chánach ábhartha (beidh íosmhéíd 13 ranníocaíochtaí sa bhliain chánach ábhartha íoctha uait)
 3. Gur íoc tú 26 seachtain ÁSPC sa bhliain chánach chuí agus 26 seachtain ÁSPC sa bhliain chánach roimh an bhliain chánach ábhartha.

Ciallaíonn bliain chánach ábhartha an bhliain chánach iomlán leathdheireanach roimh an bhliain ar a n-éilítear Sochar Sláinte agus Sábháilteachta. I gcás éileamh don bhliain 2017 is í 2015 an bhliain chánach ábhartha.

Cé chomh fada a íoctar Sochar Sláinte agus Sábháilteachta?

Leantar le híocaíocht an tSochair Sláinte agus Sábháilteachta go dtí:

 • An lá a mbíonn tú i dteideal Sochar Máithreachais a fháil, má tá tú ag iompar clainne;
 • 16 seachtain tar éis dáta bhreithe an linbh, más duine fostaithe ar saolaíodh páiste duit le déanaí tú agus má tá tú ag déanamh obair oíche;
 • 26 seachtain ón dáta ar saolaíodh an leanbh duit, má tá tú ag tabhairt na cíche.

Stoptar an Sochar Sláinte agus Sábháilteachta má chuirtear deireadh le do shaoire shláinte agus sábháilteachta ar cheann de na cúiseanna seo:

 • Ní bhaineann aon chontúirt le d’ionad oibre a thuilleadh,
 • Chuir d’fhostóir deireadh leis an gcontúirt nó tugadh obair dhifriúil duit, nó
 • Tá tú ag obair ar chonradh ar théarma seasta agus tagann sé chun críche.

Rátaí

Céimnítear na rátaí i gcomhair an tSochair Sláinte agus Sábháilteachta de réir do mheántuillimh seachtainíúil sa
bhliain chánach a bhaineann le hábhar.

Rátaí seachtainiúil maidir le éileamh nua ó 26 Márta 2018

Tuilleamh seachtainiúil Ráta Pearsanta Duine Fásta Cáilithe
Níos lú ná €150 €88.90 €85.10
€150-219.99 €127.80 €85.10
€220-299.99 €155.10 €85.10
€300 nó níos mó €198.00 €131.40

Íocaíocht Sochair Sláinte agus Sábháilteachta

Is féidir Sochar Sláinte agus Sábháilteachta a íoc isteach díreach i do chuntas bainc nó, is féidir an íocaíocht a dhéanamh le seic. Geobhaidh tú ráta pearsanta agus is féidir go bhfaighidh tú íocaíocht do dhuine fásta cáilithe agus do leanbh cáilithe. dhéanann do mheánioncaim seachtainiúil difear don ráta íocaíochta do leanbh cáilithe.

Conas iarratas a dhéanamh

Comhlánaigh an fhoirm HSB1 agus seol ar ais í chuig Rannnóg an tSochair Shláinte agus Sábháilteachta (seoladh thíos).

Caithfidh tú cuid 1,2 agus 4-8 a chomhlánú.

Ba chóir do d’fhostóir cuid 3 a chomhlánú.

Ba chóir do do dhochtúir teaghlaigh cuid 9 a chomhlánú.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg an tSochair Shláinte agus Sábháilteachta

Bóthar Mhic Artúir
Ard Rámhann
Bun Crannacha
Dún na nGall
Éire

Teil: (01) 471 5898 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 1 471 5898)
Lóghlao: 1890 690 690 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

Last modified:26/03/2018
 

 Related Topics

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img