Treoir ar Scéim Shóisialta na Tuaithe


Print page

Treoir ar Scéim Shóisialta na Tuaithe

Freagraí ar do chuid Ceisteanna

 1. Céard í Scéim Shóisialta na Tuaithe ann?
 2. Céard iad na sochair a bhaineann le SST do phobail tuaithe?
 3. An féidir liom tionscadal a chur isteach faoi SST?
 4. Céard a bheidh le déanamh ag na rannpháirtithe i SST?
 5. An féidir liomsa a bheith rannpháirteach i SST?
 6. Má táim ar Scéim Fhostaíocht Phobail (FP) faoi láthair, an féidir liom aistriú direach chuig an SST?
 7. Cé mhéad a íocfar liom?
 8. An mbeidh mé ag íoc ÍMAT agus ÁSPC?
 9. An post buan a bheidh i gceist?
 10. Cé mhéad áit a bheidh ar fáil ar SST i mo réigiúnsa?
 11. An féidir liom obair eile a dhéanamh seachas feirmeoireacht/iascaireacht?
 12. An féidir liom mo chárta leighis agus sochair thánaisteacha eile a choimeád?
 13. Sa chás go bhfuil mo chéile ag obair, an bhféadaim páirt a ghlacadh i SST?
 14. An féidir le mo chéile a bheith rannpháirteach ar SST i mó áit?
 15. Má tá mo chéile ag tuilleamh ó fhostaiocht, an féidir liom éileamh a dhéanamh ar mhéadú do phaiste (phaistí) cleithiúnach(a)?
 16. Céard ba chóir dom a dhéanamh má bhím i dteideal Pinsean Baintrí(Fir) (ranníocach nó neamh- ranníocach), Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó an Sochar Míchumais le linn dom a bheith ag glacadh páirte ar an scéim?
 17. Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar an scéim, nó cé leis a dhéanfaidh mé teagmháil le haghaidh breis eolais?

C.1 Céard í Scéim Shóisialta na Tuaithe ann?

Ba é an tAire Ó Cuív, a thionscain Scéim Shóisialta na Tuaithe (SST), agus fógraíodh í sa Cháinaisnéis um Nollaig na bliana 2003. Sheol an tAire Ó Cuív an SST ar an 17ú Bealtaine 2004. Is iad aidhmeanna na scéime ná tacaíocht ioncaim a sholáthar d’fheirmeoirí agus d’iascairí a bhíonn ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh go fadtéarmach agus chun seirbhísí áirithe a rachaidh chun sochair na bpobal tuaithe a chur ar fáil. Tabharfaidh an SST deis do na feirmeoirí agus na hiascairí úd ar ioncam íseal nach mbíonn in ann a mbeatha a shaothrú ón bhfeirmeoireacht ná ón iascaireacht; tabharfaidh sí deis dóibh ioncam forlíontach a thuilleamh.

Cé go mbeidh An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta freagrach as feidhmiú na SST, beidh an scéim á bainistiú, thar ceann na Roinne, ag an leibhéal áitiúil ag Cuideachta Forbartha Áitiúla agus i gcás na Gaeltachta, beidh sí á bainistiú ag Cuideachta Forbartha Áitiúla i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta (na Comhlachtaí Feidhmithe). 

 

C.2. Céard iad na sochair a bhaineann le SST do phobail tuaithe?

 • Cuirfidh an SST tuilleadh acmhainní ar fáil chun na saoráidí agus na háiseanna áitiúla a choimeád agus a fheabhsú sna pobail tuaithe.
 • Rachaidh scileanna agus buanna na bhfeirmeoirí agus na n-iascairí áitiúla chun sochair na bpobal.
 • Beidh deiseanna ag rannpháirtithe cur lena gcuid scileanna, nó scileanna nua a fhorbairt, agus obair fhiúntach a dhéanamh sa phobal.

 

C.3. An féidir liom tionscadal a chur isteach faoi SST?

Tabharfaidh gach comhlacht forfheidhmithe cuireadh d’iarratais, roimh an 1 Aibreán gach bliain ó thionscnóirí féideartha tionscadail do thionscadail oibre a bhíonn oiriúnach do chuspóirí na SST agus a réitíonn leis na catagóirí a dtugtar achoimre orthu i C.4. Is féidir breis eolais ar conas tionscadail a chur isteach, mar aon le foirm iarratais, a fháil ó do Chomhlacht Feidhmithe áitiúil.

C.4. Céard a bheidh le déanamh ag na rannpháirtithe i SST?

Beidh an obair ar fad a dhéanfar le linn na scéime tairbheach don phobal áitiúil. Áireofar i measc na gcineálacha tionscadal a chuirfear i gcrích faoi SST:

 • Cothabháil agus feabhsú ar bhealaí bealach-rianaithe, ar shiúlóidí ar aontaíodh orthu agus ar bhóithre portaigh,
 • Obair chaomhnaithe fuinnimh do dhaoine scothaosta agus do dhaoine nach mbíonn an oiread sin airgid acu,
 • Tionscadail fheabhsaithe do shráidbhailte agus don tuath,
 • Cúram sóisialta agus cúram do dhaoine scothaosta, cúram pobail do ghrúpaí réamhscolaíochta agus do ghrúpaí iar-scoile araon,
 • Obair chothabhála na timpeallachta - cothabháil agus airíochas na saoráidí pobail agus spóirt,
 • Tionscadail a bhaineann le hionaid oidhreachta agus cultúir nach mbíonn ag feidhmiú ar mhaithe le brabús a shaothrú,
 • Riarachán pobail/duaglais chléireachais,
 • Aon tionscadal pobail chuí eile a aithneofar le linn na Scéime.

Oibreoidh tú 19.5 uair in aghaidh na seachtaine agus beidh na huaireanta seo bunaithe ar sceideal a bheidh feiliúnach d’fheirmeoir nó d’iascaire.

Déanfar do theidlíocht um Shaoire Bhliantúil a ríomh de réir théarmaí an tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997.

C.5 An féidir liomsa a bheith rannpháirteach i SST?

Chun gur féidir leat a bheith rannpháirteach i SST ní mór duit a bheith ag fáil Cúnamh Feirme/Éisc

Na critéir a leagtar amach thíos maidir le Feirmeoir nó Iascaire a shásamh, agus a bheith ag fáil ceann de na liúntais seo a leanas ón Roinn Coimirce Sóisialaí:

Critéir maidir le Feirmeoir Féinfhostaithe

Le gur féidir a mheas go bhfuil tú incháilithe d'áit i Scéim Shóisialta na Tuaithe a athnuachan, caithfidh tú cóip de cheann amháin díobh seo a leanas a chur ar fáil don Chomhlacht Feidhmithe mar chruthúnas go bhfuil tú i mbun feirmeoireachta go gníomhach: 

(a) D'iarratas ar Scéim Aoníocaíochta an AE don bhliain i láthair, a áiríonn uimhir tréada bailí mar aon le cóip den admháil a ghabhann leis (cruthú postais oifigiúil)

(b) Cuir cóip don leathanach “Athbhreithniú & Cuir ar Ais” agus cóip don leathanach “Dearbhúcháin” i gcóir an bhliain scéime 2010 istigh le d’iarratas Scéim na hAoníocaíochta Aontas Eorpach ar-líne,

(c) Dearbhú ón Oifig Thréidliachta Cheantair (D.V.O.) ag deimhniú sonraí an stoic ag an tástáil dheireanach.

Critéir maidir le hIascaire Féinfhostaithe

Glactar leis go bhfuil iascairí a chomhlíonann ceann ar bith de na catagóirí a leanas incháilithe chun páirt a ghlacadh sa SST:

 • Iascaire féinfhostaithe ar bhád iascaireachta, atá iontráilte i gClár na mBád Iascaireachta.
 • Iascaire féinfhostaithe ar eisíodh a bhád le Ceadúnas Iascaireachta Pota. Thug an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha é seo isteach do bháid bheaga iascaireachta cosúil le curacha, a rinne iascaireacht go traidisiúnta do Ghliomaigh agus a bhí gan cheadúnas go coitianta.
 • Iascaire féinfhostaithe a eisíodh le Ceadúnas Iascaireachta Tráchtála Bradáin ó cheann de na seacht mBord Réigiúnacha Iascaireachta.
 • Iascaire féinfhostaithe a eisíodh le Ceadúnas Iascaireachta Tráchtála Eascainne ó cheann de na seacht mBord Réigiúnacha Iascaireachta.
 • Iascaire féinfhostaithe a eisíodh le ceadúnas dreidireachta ó cheann de na seacht mBord Réigiúnacha Iascaireachta.
 • Sealbhóirí de cheadúnas Dobharshaothraithe eisithe ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.
 • Sealbhóirí ar cheadúnais d'iascaireacht sliogéisc eisithe ag Comharchumann cláraithe
Íocaíochtaí incháilithe de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí:
 • Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
 • Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, má bhí tú ar an Scéim Fostaíochta Pobail (FP) roimhe sin nó ar SST AGUS gur le 12 mí anuas a tháinig deireadh le do thréimhse ar an scéim sin
 • Íocaíocht Teaghlaigh Tuismitheora Amháin
 • Pinsean Baintrí nó Baintreach Fir – (Ranníocaíoch nó Neamhranníocaíoch)
 • Liúntas Míchumais
 • Aosach atá faoi bhun 66 bliain d’aois atá ina chleithiúnaí de chuid duine atá ag fáil Pinsean Stáit Neamhranníocach

Tabhair chun d’aire: Níl Sochar Breoiteachta mar íocaíocht incháilithe don SST ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Teideal leanaí/dearthár nó deirféar le hUinéir Tréaduimhreach:

Sa chás gur leanbh/deartháir nó deirfiúr le hÚinéir Tréaduimhreach atá ionat agus go bhfuil ar do chumas deimhniú go bhfuil tú i do chónaí agus/nó ag obair ar an bhfeirm AGUS i dteideal cheann de na híocaíochtaí cáilithe Leasa Shóisialaigh, mar a leagtar amach thuas, tá tú incháilithe chun páirt a ghlacadh ar SST mar gheall ar Thréaduimhir do thuismitheora, do dhearthár nó do dheirféar.

Más amhlaidh an cás maidir leatsa, ba cheart sin a thabhairt le fios ar an bhFoirm iarratais agus é a phlé do Chomhlacht Feidmithe áitiúil.

Tugtar faoi deara nach bhfuil ach áit amháin ann ar SST in aghaidh gach Tréaduimhreach.

C.6. Má táim ar Scéim Fhostaíocht Phobail (FP) faoi láthair, an féidir liom aistriú direach chuig an SST?

Níl daoine atá ar FP faoi láthair a chomhlíonann critéir bhunúsacha don SST i dteideal aistriú díreach chuig an SST a thuilleadh. Le bheith incháilithe chun páirt a ghlacadh ar SST caithfidh tú na critéir a chomhlíonadh agus a bheith ag fáil ceann de na híocaíochtaí cáilithe ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar a dhéantar cur síos orthu i gCeist 5.

C.7. Cé mhéad a íocfar liom?

Is de réir na híocaíochta Leasa Shóisialaigh trína gcáilítear don Scéim, chomh maith le cúrsaí teaghlaigh, bunaithe ar an ráta íocaíochta faoi SST, .i. bíonn rátaí éagsúla le híoc sa chás go bhfuil céile cleithiúnaigh agus/nó leanaí cleithiúnaigh agat.

Sonraíonn an tábla thíos an t-uasluach do d’íocaíocht iomlán sheachtainiúil.

Más rud é go bhfuil tú incháilithe don SST trína bheith:

 • Ag fail Cúnamh Feirme/Éisc, Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta a cáilíodh lena aghaidh, ní bheifear mar chliant de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí le linn na tréimhse ar an Scéim. Beidh luach airgid na híocaíochta cáilithe Leasa Shóisialaigh móide íocaíocht bhreise ó SST san íocaíocht sheachtainiúil ar SST, de réir an tábla thíos.
 • Ag fail Íocaíocht Teaghlaigh Tuismitheora Amháin, Pinsean Tuismitheora Amháin, Pinsean Baintrí nó Bhaintreach Fir (cibé acu Ranníocaíoch nó Neamhranníocaíoch) nó Liúntas Míchumais a cáilíodh lena aghaidh, leanfar ag fáil na híocaíochta Leasa Shóisialaigh ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Gheofar dhá íocaíocht in aghaidh na seachtaine – an íocaíocht Leasa Shóisialaigh agus íocaíocht ó SST – agus luach iomlán na n-íocaíochtaí á shocrú de réir na gcúinsí agus á ríomh de réir an tábla thíos.
 • Chleithiúnach Aosach ag duine atá ag fáil Pinsean Stáit Neamhranníocaíoch duit a cáilíodh lena aghaidh, leanfaidh do chéile ag fail luach iomlán na híocaíochta Leasa Shóisialaigh ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Déanfar luach na híocaíochta leat ar SST a ríomh de réir an tábla thóis. Íocfar tú ar bhonn seachtainiúil. Déanfar d’íocaíocht a thaisceadh díreach i do chuntas bainc ar an Aoine gach seachtain agus eiseofar duilleog pá sheachtainiúil duit freisin.
a cáilíodh lena aghaidh, ní bheifear mar chliant de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí le linn na tréimhse ar an Scéim. Beidh luach airgid na híocaíochta cáilithe Leasa Shóisialaigh móide íocaíocht bhreise ó SST san íocaíocht sheachtainiúil ar SST, de réir an tábla thíos.

Má bhíonn aon athrú ar do chúinsí pearsanta, a d’fhéadfadh éifeacht a imirt ar an íocaíocht leat agus/nó ar rannpháirtíocht leanúnach agat ar SST, ní foláir duit do Chomhlachtaí Forfheidhmithe a chur ar an eolas faoi láithreach, agus cuirfidh said tuilleadh comhairle ort.  

 

Tá na rátaí seo ceart le héifeacht ón 4ú Eanair 2010

 Catagóir Rannpháirtí 

Íocaíocht Iomlán Sheachtainiúil

 Rannpháirtí gan Cleithiúnaí Aosach 

 €216.00

 Rannpháirtí le Cleithiúnaí Aosach 

 €346.10

 Gach Páiste Cleithiúnach (Ráta Iomlán)

 €29.80

 Gach Páiste Cleithiúnach (Leath-Ráta)

 €14.90

 

 

An mbeidh mé ag íoc ÍMAT agus ÁSPC?

Beidh ioncam SST inmheasta faoi ÍMAT. Braithfidh an tsuim chánach iníoctha ar chúinsí agus ar liúntais an duine aonair. Beidh ar gach rannpháirtí Deimhniú Liúntais Saor ó Cháin reatha a chur isteach. Is é an toradh a bheidh le haon mhoill ag cur isteach an deimhniú seo, agus tú tosaithe ar SST, ná gearradh na cánach éigeandála ar bhonn sealadach go dtí cibé tráth agus a sholáthrófar an deimhniú sin. Íocfaidh tú ranníocaíochtaí fostaithe don ÁSPC de réir an liúntais reatha ÁSPC saor ó cháin. Beidh an aicme ÁSPC lena ndéanfaidh tú ranníocaíochtaí spleách ar d’íocaíocht iomlán sheachtainiúil.

An post buan a bheidh i gceist?

Níl rannpháirtíocht bhuan i gceist le SST. Déantar athbhreithniú bliantúil ar oibriú SST ar an 1 Aibreán. Roimh an dáta sin, déanann na Comhlachtaí Feidhmithe poiblíocht mar gheall ar SST, ag lorg iarratasóirí do SST maidir le rannpháirtithe a earcú, chomh maith le cur faoi bhráid ó eagraíochtaí áitiúla atá ag cur tograí agus pleananna oibre chun cinn faoin Scéim. Sa chás go n-éiríonn le d’iarratas, tairgeofar áit ar SST duit ar feadh tréimhse tosaigh go dtí an 31 Márta ina dhiaidh sin (dáta athnuachana bliantúil na gconarthaí). Tar éis do chonartha tosaigh beidh ort foirm athnuachana a líonadh agus má tá tú fós incháilithe agus ag comhlíonadh critéir bhunúsacha na scéime agus má tá a ndóthain spásanna fós ar fáil, cuirfear san áireamh thú chun páirt a ghlacadh do théarma eile nó le bheith ar aon liosta feithimh a d’fhéadfadh a bheith ag oibriú, de réir. Sa chás go mbíonn an ró-éileamh ann ó iarratasóirí incháilithe, déanfar na hiarratais ar fad a mheas agus déanfar hiarratais ar fad a mheas agus déanfar dáileadh ar na háiteanna ar fad atá ar fail de réir chritéir shonracha cáilithe. Más gá, cuirfear liosta feithimh le chéile maidir le háiteanna do na hiarratasóirí eile.

C. 10. Cé mhéad áit a bheidh ar fáil ar SST i mo réigiúnsa?

Faoi láthair, tá 2,600 áit ar fáil ar fud na tíre. Tá líon na n-áiteanna atá ar fáil faoi réir ag athbhreithniú leanúnach. Ba choir duit dul i dteagmháil le do Chomhlacht Feidhmithe áitiúil a bheidh in ann tuilleadh comhairle a chur ort.

C. 11. An féidir liom obair eile a dhéanamh seachas feirmeoireacht/iascaireacht?

Beidh cead agat, i do rannpháirtí ar SST duit, tabhairt faoi fhostaíocht taobh amuigh den phríomhtheacht isteach agat ó obair feirmeoireachta nó iascaireachta. Ba chóir ina dhiaidh sin go bhfanfadh an teacht isteach atá agat taobh istigh den teorainn ioncaim, a bhaineann leis an íocaíocht Leasa Shóisialaigh atá agat agus is bun le do chuid rannpháirtíochta. Sa chás go sáraítear, de bharr an teacht isteach sin, an teorainn ioncaim ba bhun leat a bheith i dteideal na híocaíochta cáilithe Leasa Shóisialaigh sa chéad áit, d’fhéadfadh go gcuirfí isteach ar rannpháirtíocht leanúnach i SST.

C.12. An féidir liom mo chárta leighis agus sochair thánaisteacha eile a choimeád?

Cé go nglactar le Scéim Sóisialta na Tuaithe mar chineál íocaíochta cáilithe chun críche teideal ar shochair thánaisteacha áirithe ar nós cárta leighis, liúntas breosla, éadaí don scoilbhliain nua agus liúntas coisbhirt a mheas, is faoi na húdaráis íocaíochta cuí amháin sa Roinn Coimirce Sóisialaí agus i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, teideal Rannpháirtithe SST ar shochair dá leithéid a mheas..

Dá bhrí sin, i do rannpháirtí ar SST duit, beidh dlite ort i gcónaí na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis na sochair thánaisteacha, de réir mar atá leagtha síos ag an údarás íocaíochta a bhaineann le hábhar, a shásamh, sula mbeifear i dteideal íocaíochtaí dá leithéid.

Más dóigh leat go gcuirfeadh rannpháirtíocht ar SST isteach ar aon teideal reatha ar shochair thánaisteacha atá iníoctha leat féin nó le do chéile faoi láthair, ba chóir duit é sin a shoiléiriú le d’Oifig Leasa Shóisialaigh/Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, mar is cuí.

 

Sa chás go bhfuil mo chéile ag obair, an bhféadaim páirt a ghlacadh i SST?

Má mheastar go bhfuil tú ina theideal faoi na critéir a leagtar amach i gCeist 5, ní chuirfidh obair do chéile isteach ar do pháirt i SST. Má tá tuilleamh comhlán seachtainiúil do chéile níos lú ná €310.00, d’fhéadfá bheith i dteideal Liúntas Cleithiúnaigh a fháil mar a leagtar amach sa tábla ar leathnach cuig maidir leis na liúntais sin. Sa chás gur airde tuilleamh do chéile ná €310.00 ní bheidh tú i dteideal an Liúntais Chleithiúnaigh.

C.14. An féidir le mo chéile a bheith rannpháirteach ar SST i mó áit?

Má mheastar tú a bheith incháilithe de réir na gcritéar a leagtar amach i gCeist 5, agus mura mian leat féin a bheith rannpháirteach i SST, tig le do chéile cleithiúnach d’áit a thógáil. D’fhéadfadh do chéile, de rogha air sin, do Thréaduimhir a úsáid d’fhonn cáiliú don scéim, sa chás go bhfuil do chéile ag fáil ceann de na híocaíochtaí cáilithe Leasa Shóisialaigh ach an Tréaduimhir faoi d’ainmse. Sa chás go dtagann tú leis na critéir bhunúsacha cáilithe maidir le feirmeoir nó iascaire féinfhostaithe, agus go bhfuil tú ag fáil Pinsean Seanaoise Neamh-ranníocaíoch lena n-áirítear Ardú maidir le Liúntas Aosaigh Cáilithe, tá do chéile i dteideal páirt a ghlacadh ar SST ach a bheith faoi 66 bliain d’aois. Má bhaineann aon chás acu sin leatsa, ba cheart duit sin a thabhairt le fios ar an bhfoirm iarratais agus é a phlé le do Chomhlacht Feidmithe áitiúil.

 

C.15. Má tá mo chéile ag tuilleamh ó fhostaiocht, an féidir liom éileamh a dhéanamh ar mhéadú do phaiste (phaistí) cleithiúnach(a)?

Íoctar Méadú Páiste Chleithiúnaigh ag ráta iomlán de €29.80 in aghaidh na seachtaine maidir le gach páiste atá incháilithe nuair nach bhfuil tuilleamh comhlán seachtainiúil do chéile níos mó ná €310.00. Má tá tuilleamh comhlán seachtainiúil do chéile/pháirtí idir €310.01 agus €400.00, tá tú i dteideal Méadú Páiste Chleithiúnaigh ag leath-ráta de €14.90 in aghaidh na seachtaine a fháil do gach páiste incháilithe. Más rud é go bhfuil tuilleamh comhlán do chéile/pháirtí níos mó ná €400 áfach, níl tú i dteideal Méadú Páiste Chleithiúnaigh.

C.16. Céard ba chóir dom a dhéanamh má bhím i dteideal Pinsean Baintrí(Fir) (ranníocach nó neamh- ranníocach), Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó an Sochar Míchumais le linn dom a bheith ag glacadh páirte ar an scéim?

Ba chóir duit éileamh a dhéanamh ar an íocaíocht leasa shóisialaigh agus do Mhaoirseoir/Comhlacht Forfheidhmithe a chur ar an eolas faoin athrú staide láithreach. Beidh tú i dteideal dhá íocaíocht a fháil in aghaidh na seachtaine ansin – d’íocaíocht leasa shóisialaigh agus íocaíocht bhreise ón SST. Beidh luach iomlán an dá íocaíocht seo le chéile, áfach, mar a chéile leis an uasmhéid iníoctha dá mba rud é go raibh tú fós ag fáil íocaíocht amháin ón SST.

Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar an scéim, nó cé leis a dhéanfaidh mé teagmháil le haghaidh breis eolais?

Ós go háitiúil a dhéantar an riarachán ar an scéim seo, ba chóir duit i ngach cás dul i dteagmháil le d’Oifig Comhlacht Feidhmithe le haghaidh bhreis eolais, nó le haghaidh fhoirm iarratais.

Féach na sonraí teagrnhá i gcomhair gach Comhlachtaí Feidhmithe, atá ceangailte.

 
Last modified:13/12/2012
 

 Downloads

 
 

 Application Forms