Íocaíocht an Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)


Print page

Eolas

Is féidir íocaíocht chaomhnóra a dhéanamh le duine a thugann cúram do dhílleachta. Ní gá duit a bheith ceaptha go dlíthiúil mar chaomhnóir. Tabharfar an íocaíocht chaomhnóra duit má chónaíonn an dílleachta leat agus más tusa atá freagrach as breathnú ina d(h)iaidh. Ní foláir nó go rachaidh an íocaíocht chun tairbhe an dílleachta.

Is leis an dílleachta féin a dhéanfar an íocaíocht más rud é go bhfuil sé nó sí ag freastal ar chúrsa lánaimseartha oideachais, go bhfuil sé nó sí idir 18 agus 22 bliana d'aois, agus nach bhfuil cónaí air nó uirthi leis an gcaomhnóir nó faoina c(h)úram.

Féadfaidh an íocaíocht seo a bheith ranníocach agus bunaithe ar na híocaíochtaí ÁSPC a rinne an tuismitheoir, nó féadfaidh siad a bheidh neamh-ranníocach agus ag braith ar thástáil acmhainne.

Ní féidir leat ach ceann amháin díobh seo a leanas a éileamh:

  • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) ar a dtugtaí Liúntas Dílleachta (Ranníocach) roimhe seo
  • Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach) ar a dtugtaí Liúntas Dílleachta (Neamh-Ranníocach) roimhe seo
  • Sochar Dílleachta faoi Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde

Ní féidir leat íocaíocht chaomhnóra agus liúntas cúraim altrama a fháil.

Rialacha

Glactar leis go bhfuil leanbh ina dhílleachta:

  • Má tá sé nó sí faoi bhun 18 (nó faoi 22 má tá sé nó sí i mbun oideachas lánaimseartha)
  • Tá an bheirt thuismitheoirí marbh, nó
  • Tá tuismitheoir amháin marbh nó ní fios cá bhfuil sé/sí nó tá an leanbh tréigthe aige/aici nó teipthe orthu soláthar a dhéanamh don leanbh, agus
  • Ní fios cé hé/hí an tuismitheoir eile nó tá an leanbh tréigthe aige/aici nó teipthe orthu soláthar a dhéanamh don leanbh.

Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)
Tá an dílleachta i dteideal Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) a fháil má d'oibrigh ceachtar dá t(h)uismitheoir uair ar bith agus má tá ranníocaíochtaí ÁSPC déanta aige nó aici ar feadh 26 seachtaine. Is féidir é seo a íoc le dílleachta atá ina c(h)ónaí sa stát nó thar lear agus níl aon tástáil acmhainne i gceist. Is leis an gcaomhnóir a dhéantar an íocaíocht go dtí go mbíonn 18 bliana slán ag an leanbh nó go dtí a 22ú breithlá má tá sé nó sí ar chúrsa oideachais lán aimseartha.

Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)
Is íocaíocht neamh-ranníocach é seo do leanaí nach bhfuil i dteideal íocaíocht ranníocach a fháil. Is í acmhainn an linbh a thástáltar don íocaíocht seo. Is leis an gcaomhnóir a dhéantar an íocaíocht go dtí go mbíonn 18 bliana slán ag an leanbh nó go dtí a 22ú breithlá má tá sé nó sí ar chúrsa oideachais lán aimseartha.

Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach) agus gnáth-chónaí
Ó 1 Bealtaine 2004 i leith ní mór go mbeidh "gnáth-chónaí" ort in Éirinn d'fhonn cáiliú d'Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach) Faigh amach tuilleadh faoi ghnáth-chónaí.

Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach) agus Rialacha an AE
Ó 5 Bealtaine 2005 sásóidh saoránaigh de chuid an AE atá fostaithe nó féinfhostaithe in Éirinn critéir an ghnáth-chónaithe chun cáiliú don Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach).

Pinsean Dílleachta faoi Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde
Is féidir pinsean dílleachtaí beagán níos airde a íoc faoi Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde más rud é:

  • Go bhfuair an tuismitheoir, an leasthuismitheoir nó an duine atá ag cothú an linbh nó na leanaí bás de thoradh gortaithe ag obair
  • Nó de thoradh galair cheirde
  • Go raibh sé nó sí ag fáil Pinsin Mhíchumais ar measadh é a bheith de 50% nó níos mó ag am a b(h)áis.

Níl aon tástáil acmhainne i gceist maidir leis an sochar seo, agus níl aon riachtanas ann maidir le híocaíochtaí ÁSPC chomh fada is a rinneadh íocaíocht seachtaine amháin ÁSPC.

Rataí

Is é €161 (2014) in aghaidh na seachtaine an Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach). Is é €161 (2012) in aghaidh na seachtaine an Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach) freisin ach ní mór tástáil acmhainne a dhéanamh le féachaint an bhfaighidh tú an méid iomlán.

Í 2014 i leith is é €164.80 an pinsean dílleachta atá iníoctha faoin Scéim um Shochar Gortuithe Ceirde.

Conas iarratas a dhéanamh

Íoslódáil agus comhlánaigh an fhoirm iarratais GP1(pdf). Féadfaidh tú foirm iarratais a fháil freisin i ngach oifig poist.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

 

Oifig Sheirbhísí Pinsin

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Éire

Lóghlao:1890 500 000

Is féidir leat ríomhphost don Rannóg íocaíocht chaomhnóra a sheoladh tríd an fhoirm fhiosraithe a úsáid. Más mian leat labhairt duine-le-duine faoi do theidlíochtaí, is féidir leat cuairt a thabhairt ar d'ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil, oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó ionad Intreo.

 

Last modified:13/08/2014
 

 Related Topics

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img