Ag Pósadh


Print page

Conradh dlíthiúil sollúnta is ea an pósadh; mar sin tá sé riachtanach gach réamhchúram riachtanach don phósadh a chur i gcrích ionas gur pósadh bailí de réir dlí a bheidh ann. Rinneadh dlí d’fhorálacha an Achta um Chlárú Sibhialta, 2004, a bhaineann le pósadh an 5ú lá de Shamhain 2007 agus leasaíodh iad dá éis ag an Acht um Chlárú Sibhialta (Leasú) 2012 a tháinig i bhfeidhm an 23 Eanáir 2013. Tharla mórathruithe ar na nósanna imeachta chun póstaí a shollúnú agus a chlárú i bPoblacht na hÉireann mar gheall ar an reachtaíocht sin. Léirítear san eolas ar an leathanach Gréasáin seo riachtanais na reachtaíochta nua agus ba cheart é a léamh go cúramach.

Chun coinne a dhéanamh chun Fógra a thabhairt go bhfuiltear Ag Beartú Pósadh ("Fógra trí mhí") do Chláraitheoir, ba cheart duit dul i dteagmháil le d'Oifig um Chlárú Sibhialta áitiúil nó le ceannáras Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Cliceáil ar www.civilregistrationservice.ie chun sonraí na nOifigí um Chlárú Sibhialta áitiúla a fháil.

(contaetha áirithe, tá níos mó ná Oifig um Chlárú Sibhialta amháin acu; beidh FSS in ann tú a chur ar an eolas)

Tá córas ar líne ann inar féidir le lánúin coinne a dhéanamh le Cláraitheoir chun fógra 3 mhí a thabhairt go bhfuil siad ag beartú pósadh.  Cliceáil ar www.crsappointments.ie.

NÓTA: Ceapadh an leathanach Gréasáin seo chun eolas ginearálta a sholáthar ar an tslí ina ndéantar pósadh bailí a shollúnú agus a chlárú (sna taifid shibhialta) in Éirinn. Ní mhaítear gur léirmhíniú dlíthiúil é an leathanach seo ar an reachtaíocht ábhartha agus níor cheart an bhrí sin a bhaint as. Ní luann sé ach oiread le réamhchúraimí reiligiúnacha a theastaíonn do phóstaí i séipéal ná d'aon chineál phósta reiligiúnaigh eile. Ba cheart réamhchúraimí reiligiúnacha a shocrú le ceiliúraí cuí an phósta. Ní phléann sé ach oiread le réamhchúraimí saolta a theastaíonn do phóstaí saolta. Ba cheart réamhchúraimí saolta a shocrú le ceiliúraí cuí an phósta.


ROINN 1: Réamhchúraimí do Phósadh Bailí, lena n-áirítear an Próiseas Fógartha Pósta

BAINEANN SÉ SEO LE GACH PÓSADH

Chun pósadh bailí a dhéanamh sa Stát seo ní mór do na páirtithe sa phósadh:

 • a bheith ábalta a chéile a phósadh;
 • toiliú go neamhspleách don phósadh; agus,
 • cloí leis an bpróiseas fógartha pósta faoi mar a cheanglaíonn dlíthe an Stáit seo (mionsonraithe thíos).

Conradh sibhialta is ea pósadh i bhfoirm searmanas sibhialta. Aithnítear pósadh i bhfoirm searmanas reiligiúnach áirithe a bheith ina chonradh sibhialta faoin dlí sibhialta, leis. Daoine ar mian leo pósadh i searmanas reiligiúnach, ba cheart dóibh comhairle a iarraidh ar údaráis an tsainaicme chreidimh nó an fhorais shaolta i dtrácht faoin tslí le dul ar aghaidh, agus coinne a dhéanamh leis an gCláraitheoir áitiúil. Daoine ar mian leo pósadh i searmanas saolta, ba cheart dóibh comhairle a iarraidh ar údarás an fhorais shaolta i dtrácht faoin tslí le dul ar aghaidh agus coinne a dhéanamh leis an gCláraitheoir áitiúil, leis. Daoine ar mian leo pósadh i searmanas sibhialta, ba cheart dóibh coinne a dhéanamh le Cláraitheoir Póstaí Sibhialta. Contaetha áirithe, tá níos mó ná cláraitheoir amháin acu; beidh na sonraí teagmhála ar fáil ón FSS.

Gheofar liosta Oifigí um Chlárú Sibhialta de chuid FSS ar www.civilregistrationservice.ie

1.1 An Aois Íosta chun Pósadh:

Ón 1 Lúnasa, 1996, i leith (faoin Acht um an Dlí Teaghlaigh, 1995), is é ocht mbliana déag d’aois an aois íosta ag a bhféadfaidh duine a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, conradh pósta bailí a dhéanamh faoi dhlí na hÉireann, is cuma an in Éirinn nó lasmuigh di a shollúnaítear an pósadh. Tá feidhm ag an bhforáil seo, leis, maidir le cásanna ina bhfuil páirtí amháin sa phósadh os cionn 18 mbliana d'aois cibé an ndéantar an pósadh in Éirinn nó lasmuigh di agus an páirtí eile faoi 18 mbliana d'aois agus maidir le gach duine nach bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát ach atá ag pósadh sa Stát. Ní mór do gach duine a dhéanann iarratas chun pósadh sa Stát fianaise ar aois agus ar chéannacht a sholáthar do Chláraitheoir. Mura dtugtar an fhianaise sin ar aird diúltófar dul ar aghaidh leis an bpósadh. Ní mór do dhaoine atá faoi bhun 18 mbliana daois cead a fháil ón gCúirt Teaghlaigh Chuarda nó ón Ard-Chúirt chun pósadh.

Mura mbíonn cead faighte ón gCúirt Teaghlaigh Chuarda nó ón Ard-Chúirt agus má tá ceachtar de na páirtithe sa phósadh faoi bhun ocht mbliana déag d’aois, ní ceadmhach don Chláraitheoir ná don duine a bheadh ag sollúnú an phósta dul ar aghaidh leis an searmanas pósta. Aon pháirtí i bpósadh den sórt sin, nó aon Chláraitheoir nó duine a dhéanfaidh pósadh a shollúnú, a chiontófar as na forálacha maidir leis an aois íosta chun pósadh a shárú go feasach, dlífear fíneáil suas le €635 a chur air nó uirthi.

Níl aon cheanglas ann toiliú tuismitheora a fháil chun pósadh.

1.2 An Próiseas Fógartha Pósta

Tar éis an 5 Samhain 2007 lánúin ar bith a bheartaíonn pósadh ba cheart dóibh tús a chur leis an bpróiseas trí theagmháil a dhéanamh lena nOifig Clárúcháin áitiúil chun coinne a dhéanamh leis an gCláraitheoir chun fógra pósta a thabhairt di/dó. Ní féidir glacadh le fógraí ach sa chás go ndéantar coinne leis an gCláraitheoir. Ní gá ach fógra trí mhí a thabhairt, de réir dlí, ach moltar do lánúineacha dul i dteagmháil leis an gCláraitheoir níos mó ná trí mhí roimh an dáta ar a bhfuil an pósadh beartaithe le cinntiú gur féidir leo coinne tráthúil a dhéanamh.  Cuirfidh an Cláraitheoir sonraí an fhógra isteach i ríomhchóras fógraí ar bhonn an eolas a thugann an lánúin. Fad is a bhíonn an lánúin in oifig an Chláraitheora, ní mór dóibh €200 de tháille fógartha a íoc agus fianaise ar a n-ainmneacha, a seoltaí, a n-aois, a stádas sibhialta agus a náisiúntacht a sholáthar don Chláraitheoir.

I gcoitinne, iarrfar ar gach lánúin na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird:-

 • Pas mar ID
 • Deimhniú Breithe (ní mór stampa apastaille a bheith air murar eisigh an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta sa dlínse seo é.)
 • Más duine colscartha ceachtar den dá pháirtí, foraithne chríochnaitheach bhunaidh i gcás gach colscartha roimh ré
 • Má tá díscaoileadh páirtnéireacht shibhialta ag ceachtar den dá pháirtí – an díscaoileadh críochnaitheach bunaidh i gcás gach páirtnéireachta sibhialta roimh ré
 • Más páirtnéir sibhialta marthanach - an deimhniú bás i gcás gach páirtnéireachta sibhialta roimh ré, agus deimhniú/deimhnithe um chlárú páirtnéireacht shibhialta, agus
 • Más páirtí é nó í i bpáirtnéireacht shibhialta nó i bpósadh a chuir Cúirt Éireannach ar neamhní - an fhoraithne chríochnaitheach neamhnithe agus litir ón gcúirt lena mbaineann ag deimhniú nach ndearnadh aon achomharc.
 • Uimhir PSP (má tá ceann ag páirtí amháin nó ag an dá pháirtí).
 • €200 de tháille mar atá luaite thuas

Féadfar doiciméadú breise a éileamh i gcásanna áirithe, ar nós cásanna inar deonaíodh colscaradh nó neamhniú sibhialta pósta lasmuigh den Stát agus inar gá a chinntiú go n-aithnítear é faoi dhlí na hÉireann.  Déarfaidh an Cláraitheoir céard is gá i ngach cás.

TABHAIR AR AIRD NACH LIOSTA UILEGHABHÁLACH É SEO. BA CHEART DO GACH LÁNÚIN SEICEÁIL GO DÍREACH LEIS AN gCLÁRAITHEOIR, ROIMH AN CHOINNE, LE BHEITH CINNTE GO BHFUIL GACH DOICIMÉAD RIACHTANACH ACU.

Le cois na sonraí pearsanta, iarrfar ar an lánúin sonraí i dtaobh an phósta bheartaithe a sholáthar, sonraí mar seo a leanas:

 •  dáta an phósta bheartaithe,
 • cibé an dteastaíonn searmanas sibhialta, reiligiúnach nó saolta uathu
 •  ainmneacha agus dátaí breithe na bhfinnéithe, agus
 •  sonraí an tsollúnóra agus an ionaid bheartaithe.

Beidh orthu beirt dearbhú a shíniú nach bhfuil aon chol ar an bpósadh ina ndéarfar nach eol dóibh aon chol dlíthiúil a bheith ar an bpósadh beartaithe. Gheofar in Aguisín 1 ag deireadh an leathanaigh Ghréasáin seo liosta col.

Eiseoidh an Cláraitheoir do gach páirtí sa phósadh beartaithe agus don sollúnóir beartaithe admháil ina ndeimhneofar an dáta a fuarthas an fógra.

Admhálacha ar mhaithe le taifid amháin is ea na hadmhálacha seo agus ní ceadúnas nó deimhniú iad ina gceadaíonn an Cláraitheoir i dtrácht pósadh beartaithe. Ní mór gach réamhriachtanas pósta eile a éilítear faoin dlí a chomhlíonadh, faoi mar a shonraítear sa leathanach Gréasáin seo.

Duine a shollúnaíonn pósadh nó ar páirtí é nó í i bpósadh nuair is eol dó/di nár tugadh fógra trí mhí go rabhthas ag beartú pósadh, beidh an duine sin ciontach i gcion agus dlífear fíneáil nach mó ná €2,000 nó téarma príosúnachta nach faide ná 6 mhí nó an dá cheann air nó uirthi, ar a chiontú nó a ciontú go hachomair.

1.3 Fógraí Poist

I líon cásanna an-teoranta (i.e. i gcás ina bhfuil duine den lánúin nó an bheirt acu ina gcónaí lasmuigh den Stát nó ina bhfuil duine acu nó an bheirt acu an-tinn) agus ar chomhaontú a bheith déanta roimh ré leis an gCláraitheoir, is féidir le lánúin fógra faoi phósadh a chur leis an bpost chuig an gCláraitheoir. Sna cásanna sin, áfach, ní mór don lánúin fós láithriú go pearsanta in Oifig an Chláraitheora 5 lá ar a laghad roimh an bpósadh chun a ndearbhuithe a chomhlánú i dtaobh gan aon chol a bheith ar an bpósadh agus chun an doiciméadú agus na sonraí is gá a thabhairt ar aird mar atá leagtha amach thuas, agus chun go n-eiseofaí  a bhFoirm Cláraithe Pósta dóibh. NÓTA: Is féidir socruithe speisialta a dhéanamh do lánúineacha nach bhfuil duine den lánúin nó an bheirt acu in ann láithriú in Oifig an Chláraitheora mar gheall ar thinneas; beidh an t-eolas sin ag an gCláraitheoir.

Níor cheart fógraí poist go mbeartaítear pósadh a chur ar ais chuig Oifig an Ard-Chláraitheora; ba cheart iad a chur ar ais chuig an gCláraitheoir a d’údaraigh an fógra a thabhairt leis an bpost. I gcás mar sin, má bhí ceachtar páirtí pósta cheana, ní mór dóibh an foraithne chríochnaitheach colscartha bunaidh nó deimhniú báis an iar-chéile a sholáthar in éineacht leis an bhfógra. Ar an gcéad dul síos, ba cheart do lánúineacha teagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir i gceann de na hOifigí Clárúcháin chun a gcás a phlé.

Féadfar fógra um pósadh a thabhairt do chláraitheoir ar bith: ní gá é a thabhairt don chláraitheoir sa cheantar ina sollúnófar an pósadh, nó ina bhfuil cónaí ar an lánúin. D'fhéadfadh sé a bheith níos áisiúla do lánúin dul chuig cláraitheoir atá gar dá n-áit oibre nó gnó. Contaetha áirithe, tá níos mó ná cláraitheoir amháin acu; beidh na sonraí teagmhála ar fáil ón FSS. Beag beann ar an oifig a roghnaíonn tú, NÍ MÓR DUIT coinne a dhéanamh leis an gcláraitheoir chun fógra trí mhí go bhfuil tú ag beartú pósadh a thabhairt dó nó di.

1.4 An Fhoirm um Chlárú Pósta (FCP)

Nuair a bhíonn an Cláraitheoir sásta gur soláthraíodh na sonraí go léir is gá agus go bhfuil an lánúin saor le pósadh, eiseoidh sé nó sí dóibh Foirm um Chlárú Pósta (FCP) a bheidh bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthair siad. Is doiciméad ríthábhachtach é sin mar is é atá ann dáiríre an t-údarú sibhialta chun dul ar aghaidh leis an bpósadh. Lánúin ar bith a dteastaíonn uathu pósadh in Éirinn (bíodh sé ina phósadh reiligiúnach, sibhialta nó saolta), ní mór dóibh Foirm Chláraithe Pósta a fháil ar dtús; ní féidir pósadh ar bith a chlárú go sibhialta gan an fhoirm sin a bheith eisithe. Ba cheart an Fhoirm um Chlárú Pósta a thabhairt don sollúnóir reiligiúnach nó saolta roimh an searmanas sollúnaithe.

Moltar go láidir do lánúineacha gach doiciméad agus eolas a theastaíonn ón gCláraitheoir a thabhairt leo go dtí an cruinniú fógartha, ionas gur féidir an próiseas ar fad a thabhairt chun críche in aon chruinniú amháin agus an FCP a eisiúint dóibh láithreach.

Conas do Chláraitheoir Póstaí áitiúil a aimsiú

Cliceáil ar www.civilregistrationservice.ie chun liosta Oifigí um Chlárú Sibhialta FSS a fháil.

NÓTA: Mura sollúnaítear an pósadh ar an lá a shonraítear san FCP, ní mór é a shollúnú tráth nach déanaí ná 6 mhí ón dáta sin. Mura ndéantar, éagfaidh an FCP agus beidh ar an lánúin an próiseas fógartha iomlán a athdhéanamh agus an táille chuí a íoc.

1.5 Díolúintí i gcás póstaí áirithe ó na riachtanais aoise agus fógartha:

Má tá ceachtar de na páirtithe sa phósadh faoi bhun ocht mbliana déag d’aois, nó má tá deacracht ann maidir le fógra trí mhí a thabhairt, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chuig na Cúirteanna ar ordú díolúine agus cinnfidh an Chúirt ansin ar chóir an pósadh a cheadú nó nár chóir. Déantar iarratais dá sórt chuig oifig na Cúirte Teaghlaigh Chuarda nó na hArd-Chúirte sa cheantar ina bhfuil cónaí ar dhuine amháin de na páirtithe ar a laghad, agus ba cheart a iarraidh ar an oifig sin conas is ceart dul ar aghaidh leis an iarratas. Nós imeachta neamhfhoirmiúil é seo agus is féidir iarratas a dhéanamh go pearsanta gan dul i muinín dlíodóra. Ní ghearrtar táille (Cúirte) as iarratais dá sórt. Gheofar sonraí teagmhála na gCúirteanna Cuarda ar: www.courts.ie.

Iarrfaidh an Chúirt ar iarratasóirí ar dhíolúine a thaispeáint go bhfuil údar maith lena n-iarratais trí chúiseanna maithe a thaispeáint agus trína chruthú gur chun leasa na bpáirtithe sa phósadh beartaithe an t-iarratas a bheith ceadaithe.

Mura mbíonn cead faighte ón gCúirt Teaghlaigh Chuarda nó ón Ard-Chúirt agus má tá ceachtar de na páirtithe sa phósadh faoi bhun ocht mbliana déag d'aois, ní ceadmhach don Chláraitheoir ná don té a bheadh ag sollúnú an phósta dul ar aghaidh leis an searmanas pósta.

Aon pháirtí i bpósadh den sórt sin, nó aon Chláraitheoir nó duine a dhéanfaidh pósadh a shollúnú, a chiontófar sa chion arb éard é na forálacha maidir leis an aois íosta chun pósadh a shárú go feasach, dlífear fíneáil suas le €635 a chur air nó uirthi.

Níl aon cheanglas ann toiliú tuismitheora a fháil chun pósadh nó chun iarratas a dhéanamh chuig na Cúirteanna.

I gcásanna ina mbeidh díolúine ón bhfógra 3 mhí a thabhairt tugtha, ní mór don lánúin fós láithriú in oifig an Chláraitheora go pearsanta le coinne 5 lá ar a laghad roimh an bpósadh chun a ndearbhuithe a chomhlánú á rá nach bhfuil aon chol ar an bpósadh agus chun an doiciméadú agus na sonraí is gá mar atá leagtha amach thuas a shóláthar, agus chun go n-eiseofar a bhFoirm Chláraithe Pósta dóibh. Chomh maith leis sin, i gcás ina ndeonaítear díolúine ón gceanglas aoise amháin ní mór don lánúin ar ndóigh na ceanglais i dtaobh fógra a thabhairt atá leagtha amach i Roinn 1.2 a chomhlíonadh ina n-iomláine.

Seo a leanas na táillí a ghearrtar as deimhniú pósta:

 • €20 ar dheimhniú caighdeánach iomlán
 • €1 ar chóip ar mhaithe le leas sóisialacha (litir de dhíth ón Roinn Coimirce Sóisialaí)
 • €4 ar chóip neamhdheimhnithe d’iontráil sa Chlár
 • €10 ar dheimhniú a fhíordheimhniú (ar fáil ó Oifig an Ard-Chláraitheora)

ROINN 2:- An Próiseas Sollúnaithe agus Clárúcháin:- Riachtanais le haghaidh Pósadh bailí in Éirinn

Seo a leanas achoimre ar na nósanna imeachta chun pósadh sa Stát seo. Baineann sé le saoránaigh Éireannacha agus le daoine nach saoránaigh Éireannacha iad araon. I ngach cás ní mór na réamhriachtanais a liostaítear i roinn 1 thuas a chomhlíonadh agus FCP a bheith eisithe ag cláraitheoir agus tugtha ag an lánúin don té a bheidh ag sollúnú an phósta.

2.1 PÓSADH I BHFOIRM SEARMANAS SIBHIALTA:

Féadfar pósadh a shollúnú i searmanas sibhialta in Oifig Chláraitheoir Póstaí Sibhialta nó i láthair atá aontaithe idir an lánúin agus an Cláraitheoir agus ceadaithe roimh ré ag an gCláraitheoir. Más mian leat searmanas sibhialta a bheith agat ag ionad seachas Clárlann, ní mór duit dul i dteagmháil leis an Oifig Clárúcháin sa cheantar ina bhfuil an t-ionad suite agus iarratas a dhéánamh ar cheadú chun do phósadh sibhialta a shollúnú san ionad sin. D'fhéadfadh sé go mbeadh ar an gCláraitheoir cigireacht a dhéanamh ar an ionad roimh ré.  Ionas gur féidir cigireacht a dhéanamh ar an ionad in am trátha moltar duit na socruithe seo a dhéanamh a luaithe is féidir roimh do choinne fógartha leis an gCláraitheoir. Seo thíos na treoirlínte mar gheall ar ionaid do phóstaí sibhialta:

 1. Ag féachaint dá n-úsáid phríomha, dá suíomh, dá dtógáil agus dá mbail, ní mór don seomra searmanais agus don ionad ina bhfuil sé suite a bheith, i dtuairim an Chláraitheora, cuí agus maorga a dhóthain chun pósadh a shollúnú ann. D'fhéadfaí úsáid phríomha ionaid an t-ionad a dhéanamh neamhoiriúnach, más úsáid é a dhéanfadh beag is fiú den searmanas, nó a d'fhéadfadh droch-chlú a tharraingt air.
 2. Ní mór dóthain slí a bheith sa seomra searmanais chun áit suí a sholáthar don líon a bheidh i láthair.
 3. Foráiltear in Alt 51(2)(c) den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004, nach ceadmhach do shollúnóir cláraithe pósadh a shollúnú ach amháin más áit é an áit ina sollúnaítear an pósadh atá ar oscailt don phobal. Ní bhreithneofar lena gceadú ach áiteanna atá ar oscailt go neamhshrianta agus saor in aisce don phobal, Faoi réir na ngnáthshrianta slándála agus sláinte agus sábháilteachta.
 4. Ní mór don ionad ina bhfuil an seomra searmanais suite gach riachtanas maidir le cead pleanála agus deimhniú sábháilteacht dóiteáin a chomhlíonadh, faoi mar ab amhlaidh i gcás ionad ar bith atá ar oscailt don phobal, agus géilleadh do gach rialachán cuí sláinte agus sábháilteacht.
 5. Ní mór cumhdach árachais dliteanas poiblí dóthanach a bheith ag an seomra searmanais agus an ionad ina bhfuil sé suite.
 6. Ní mór an seomra searmanais a bheith inrochtana do chách, go háirithe daoine faoi mhíchumas.
 7. Ní ceadmhach baint a bheith ag an ionad, anois nó le deireanas, le haon reiligiún, deasghnáth reiligiúnach ná aos creidimh a d’fhágfadh nár chuí é a úsáid chun póstaí sibhialta a shollúnú.
 8. Ní mór ionad a úsáidfear chun pósadh a shollúnú a bheith ina struchtúr daingnithe agus é inaitheanta go soiléir ó thuairisc agus ó shuíomh mar chuid ar leith den ionad.
 9. Ciallaíonn an riachtanas go gcaithfear pósadh a shollúnú i struchtúr daingnithe atá ar oscailt don phobal nach féidir pósadh a shollúnú amuigh faoin spéir, i bpuball, i marquee nó i struchtúr sealadach, nó i dteach príobháideach.

Beidh táillí breise le híoc as póstaí sibhialta a shollúnú in ionaid nach clárlanna iad. Cuirfidh an Cláraitheoir in iúl duit cé na táillí a bheidh le híoc in ionaid nach oifigí clárúcháin iad.

Ní mór FCP a bheith faighte ó chláraitheoir ag lánúin a roghnaíonn searmanas sibhialta; ní gá gurb é an cláraitheoir céanna a shollúnóidh an pósadh. Ón 5 Samhain 2007, níl aon riachtanas cónaithe maidir le pósadh sibhialta. Ní mór an searmanas a shollúnú i láthair beirt fhinné atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn.

Ag deireadh an tsearmanais, ní mór don chláraitheoir, don lánúin agus do na finnéithe ar fad an FCP a shíniú. Déanfaidh an Cláraitheoir an pósadh a chlárú go sibhialta ansin ar bhonn an eolais atá san FCP a luaithe is féidir tar éis an tsearmanais.

2.2 PÓSADH I BHFOIRM SEARMANAS REILIGIÚNACH NÓ SEARMANAS SAOLTA

Déantar pósadh reiligiúnach agus pósadh saolta a shollúnú de réir creideamh, deasghnátha agus searmanais an phobail chreidimh nó an phobail shaolta cuí agus ní ceadmhach do shollúnóir cláraithe pósadh a shollúnu de réir creideamh, deasghnátha agus searmanais pobal creidimh nó pobal saolta ach amháin más ball aitheanta é nó í den phobal sin.

Ach ní mór géilleadh do gach riachtanas sibhialta atá leagtha amach i gCuid 1 i dtús báire agus ní mór Foirm um Chlárú Pósta a bheith eisithe ag an gCláraitheoir don lánúin agus é a bheith taispeáinte acu don té a bheidh ag sollúnú an phósta. Ní mór an sollúnóir a bheith ina shollúnóir cláraithe, ainmnithe ag a ghrúpa nó ag a grúpa sainchreidimh nó saolta, agus is é cúram an lánúin a chinntiú go bhfuil an té a bheidh ag clárú an phósta ar Chlár na Sollúnóirí.

Cliceáil anseo chun Clár na Sollúnóirí a sheiceáil

Ní ceadmhach sollúnóir a chlárú go sealadach chun pósadh reiligiúnach nó saolta a shollúnú ach amháin más mian leis nó léi pósadh ar leith a shollúnú nó póstaí a shollúnú go ceann tréimhse ar leith, agus é sin amháin.

Gnó d'údaráis an phobail reiligiúnaigh nó an phobail thuata a sollúnófar an pósadh faoina choimirce an t-ionad a roghnú don phósadh reiligiúnach nó don phósadh saolta.

Caithfear gach pósta, idir shibhialta, reiligiúnach agus shaolta, a shollúnú in ionad atá ar oscailt don phobal.

Ní mór an searmanas a shollúnú i láthair beirt fhinné atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn. Ní mór don dá pháirtí dhá dhearbhú a dhéanamh: a) nach eol do cheachtar acu aon chol ar an bpósadh; agus b) go nglacann siad lena chéile mar fhearchéile agus banchéile.

Ag deireadh an tsearmanais, ní mór don chláraitheoir, don lánúin agus do na finnéithe ar fad an FCP a shíniú. Ba chearrt an FCP comhlánaithe a thabhairt do Chláraitheoir (ní gá gurb é an cláraitheoir a d'eisigh é) laistigh de mhí amháin den searmanas, ionas gur féidir an pósadh a chlárú go sibhialta. Tabhair ar aird nach mbeidh tú in ann deimhniú pósta shibhialta a fháil go dtí go mbeidh an FCP tugtha ar ais do chláraitheoir agus an pósadh cláraithe go sibhialta.

2.3 ÚSÁID ATEANGAIRÍ

Ní mór seirbhísí ateangaire a úsáid i gcás nach bhfuil dóthain eolais ag aon duine de na páirtithe i bpósadh nó ag aon duine de na finnéithe nó ag an sollúnóir ar theanga an tsearmanais chun an searmanas a thuiscint. Ar an lánúin a bheidh an cúram an tseirbhís sin a shocrú.

ROINN 3: AtHPHÓSADH DAOINE A BHÍ PÓSTA CHEANA AGUS PÓSADH LASMUIGH D'ÉIRINN

3.1 - Athphósadh daoine a bhí pósta cheana:

Má bhí ceachtar páirtí pósta cheana (.i. má tá sé/sí colscartha nó ina baintreach/bhaintreach), is gá don pháirtí sin Foraithne Colscartha (Iomlán) nó Deimhniú Báis, mar is cuí.

Má bhí ceachtar páirtí i bpósadh beartaithe pósta cheana, nó i bpáirtnéireacht shibhialta, ba cheart é sin a chur in iúl do Chláraitheoir na bPóstaí an tráth a thugann na páirtithe sa phósadh beartaithe an fógra pósta.

3.1.1 I gcás colscaradh a dheonaigh Cúirt i Stát eile beidh feidhm ag an nós imeachta seo a leanas.
- Má tá an Fhoraithne Colscartha i dteanga iasachta, ba cheart aistriúchán Béarla den Cholscaradh a sholáthar, deimhnithe go cuí ag foras oifigiúil ábhartha nó gníomhaireacht aistriúcháin aitheanta. I gcás colscartha eachtrannach, féachtar an féidir aitheantas a thabhairt don cholscaradh faoi dhlí na hÉireann.

- I gcás ina gcloíonn an colscaradh le rialacháin an EU, is leor a dheimhniú gur fógraíodh an nós imeachta don dá pháirtí sa cholscaradh agus go raibh an deis acu fianaise a thabhairt don chúirt a bhronn an colscaradh.

- I gcás nach bhfuil feidhm le rialacháin AE, ní mór eolas áirithe maidir le háit bhreithe, tír chónaithe agus fíricí ábhartha eile ar cheistneoir a sholáthraíonn an Cláraitheoir. Cuirtear an t-eolas ar aghaidh ansin go dtí Oifig an Ard-Chláraitheora, a gcaithfear a chead a fháil sular féidir leis an searmanas dul ar aghaidh.

Má bhronntar díscaoileadh páirtnéireacht shibhialta lasmuigh d'Éirinn, aithnítear é faoi dhlí na hÉireann má bhíonn ordú déanta ag an Aire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí lena n-aithnítear an aicme chuí caidreamh dleathach sa dlínse inar deonaíodh an díscaoileadh.

Dlíthe casta is ea na rialacha a rialaíonn aithint colscarthaí eachtrannacha faoi dhlí na hÉireann agus moltar ceisteanna sonracha maidir leo a sheoladh chuig Aonad Póstaí Oifig an Ard-Chláraitheora ag 090-6632945/6/7/8/9 nó 6632970 nó ar ár suíomh Gréasáin www.groireland.ie.

3.1.2 I gcás colscaradh a dheonaíonn cúirt Éireannach

Ba cheart foraithne na Cúirte maidir leis an gcolscaradh a chur i láthair an Chláraitheora Póstaí lena mbaineann nuair a bhíonn an dá pháirtí ag tabhairt fógra go bhfuil siad ag beartú pósadh.

Ba cheart a thabhairt ar aird go bhfuil idirdhealú ann idir neamhniú, idirscaradh agus colscaradh, a shainítear thíos:

 • Mura raibh pósadh bailí ann ar an gcéad dul síos d'fhéadfaí foraithne neamhnithe a lorg ó na Cúirteanna Éireannacha - ciallaíonn foraithne shibhialta neamhnithe nach raibh aon fheidhm dhleathach ag an gcéad phósadh agus go bhfuil na páirtithe saor faoin dlí sibhialta chun pósadh.
 • Má tá pósadh bailí i bhfeidhm agus má scarann an lánúin ó chéile (ar shlí bhreithiúnach nó le comhaontú) ní cheadaítear do na páirtithe i dtrácht athphósadh;
 • Má fhaigheann na páirtithe i bpósadh bailí colscaradh (agus más cúirt Éireannach a dheonaíonn an colscaradh nó má aithnítear é sa Stát seo) féadfaidh na páirtithe i dtrácht athphósadh faoin dlí sibhialta.

Gnó do na Cúirteanna cuí is ea na nósanna imeachta faoina lorgaítear foraithne neamhnithe, idirscartha agus colscartha, agus níl aon fheidhm ag Cláraitheoirí Póstaí maidir leis na nósanna imeachta sin. Ní mór teagmháil dhíreach a dhéanamh leis na hoifigí Cúirte cuí.

Ba cheart a thabhairt ar aird nach bhfuil aon éifeacht sa dlí sibhialta ag neamhniú a dheonaíonn an Eaglais Chaitliceach Rómhánach agus ní bhíonn daoine nach bhfuil ach neamhniú eaglaise amháin faighte acu saor chun athphósadh faoin dlí sibhialta.

3.2 Pósadh lasmuigh d'Éirinn:

Is gnách póstaí a shollúnaítear lasmuigh den Stát a chlárú sa tír ina sollúnaítear iad agus NÍ chláraítear iad in Éirinn. Daoine a phósann thar lear, ba cheart dóibh a chinntiú go gcomhlíontar gach riachtanas dlí sa tír i dtréacht, agus ba cheart dóibh ceist a chur mar gheall ar an nós imeacht chun deimhniú pósta a fháil sa tír sin. D'fhéadfaí comhairle a fháil ón ambasáid chuí agus /nó ó na húdaráis reiligiúnacha.

Go háirithe, féadfaidh Ambasáid na hIodáile, (63 Bóthar Northumberland, BÁC 4, teil: +353 (0) 1 660 17 44) eolas úsáideach a sholáthar ar phósadh sa Róimh. Má tá an deimhniú pósta i dteanga eachtrannach, ba cheart é a bheith inghlactha ar mhaithe le cuspóirí oifigiúla an Stáit seo má bhíonn aistriúchán oifigiúil, nó aistriúchán ó ghníomhaireacht aistriúcháin oifigiúil in éineacht leis. Má tá gnáthchónaí sa Stát ar pháirtí amháin nó ar an dá pháirtí i bpósadh a sollúnaíodh thar lear, ní mór an bheirt acu a bheith os cionn 18 mbliana d'aois le go mbeidh an pósadh bailí faoi dhlí na hÉireann.

D'fhéadfadh go mbeadh gá Deimhnithe um Shaoirse Pósta ('Litreacha Sibhialta Saoirse', 'Certificates de Coutume' nó 'Deimhnithe Nulla Osta" a thugtar orthu, leis) ina ndeirtear gur duine neamhphósta an t-ainmní, chun pósadh i dtíortha eachtrannacha áirithe. agus ní eisíonn Oifig an Ard-Chláraitheora iad. Saoránaigh Éireannacha a chónaíonn in Éirinn agus ar mian leo Deimhniú den sórt sin a fháil, ba cheart dóibh iarratas a dhéanamh chuig an Rannóg Consalach den Roinn Gnóthaí Eachtracha, 72/76 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2. Teil.: +353 (0) 1 4082568 Ba cheart do shaoránaigh Éireannacha a chónaíonn thar lear dul i dteagmháil leis an Ambasáid Éireannach is gaire dóibh.

Níl aon fheidhm ag Ard-Oifig an Chláraitheora i dtaca le comhairle a thabhairt i dtaobh póstaí a shollúnófar lasmuigh den Stát, nó clárú na bpóstaí sin. Níl aon áis ann chun póstaí dá sórt a chlárú sa Stát, agus ghlacfaí leis an deimhniú pósta sibhialta de ghnáth mar chruthúnas dleathach den phósadh. I gcás ina bhfuil amhras tromchúiseach faoi cibé an aithneofar pósadh faoi dhlí na hÉireann, d'fhéadfaí comhairle dhlíthiúil a lorg agus iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Chuarda Teaghlaigh ar rialú faoin Alt 29 den Acht um Dhlí Teaghlaigh, 1995, maidir le cibé an bhfuil an pósta inaitheanta faoi dhlí na hÉireann.


ROINN 4: Seicliosta agus seoltaí úsáideacha

4.1 Seicliosta do lánúineacha atá ag déanamh iarratais ar phósadh

 • Déan coinne le Cláraitheoir chun fógra a thabhairt go bhfuiltear ag beartú pósadh (ní mór fógra a thabhairt 3 mhí roimh an searmanas; moltar do lánúineacha coinne a dhéanamh a luaithe is féidir)

Seo na doiciméid a theastaíonn nuair a bhíonn fógra á thabhairt:

 • Pas mar ID grianghraif (mura bhfuil ceann agat, ba cheart é sin a rá leis an gCláraitheoir agus an choinne á dhéanamh);
 • Foraithne chríochnaitheach bunaidh i gcás gach colscartha roimh ré más duine colscartha é ceachtar den dá pháirtí;
 • Deimhniú báis an chéile nach maireann agus deimhniú pósadh sibhialta i gcás an chéad phósta más baintreach é ceachtar den dá pháirtí;
 • Foraithne críochnaitheach bunaidh i gcás gach páirtnéireacht shibhialta a cláraíodh roimh ré;
 • Deimhniú báis an pháirtnéara sibhialta agus an deimhniú páirtnéireachta sibhialta más páirtnéir sibhialta marthanach aon duine den dá pháirtí.

(D’fhéadfadh doiciméid bhreise a bheith ag teastáil i gcásanna áirithe, mar shampla i gcás inar deonaíodh colscaradh lasmuigh den Stát agus go gcaithfear a chinneadh cibé an aithnítear é faoi dhlí na hÉireann. Beidh an t-eolas cuí ag an gCláraitheoir i ngach cás.)

Sonraí breise a bheidh ag teastáil:

 • dáta an phósta bheartaithe,
 • cibé an dteastaíonn searmanas sibhialta, reiligiúnach nó saolta uathu
 •  ainmneacha agus dátaí breithe na beirte finnéithe, agus
 •  sonraí an tsollúnóra agus an ionaid bheartaithe
 • UPSP (más tá ceann agat – baineann sin le háitritheoirí Éireannacha amháin de ghnáth)

Doiciméid a bhíonn ag teastáil nuair a bhíonn an Próiseas Fógartha Críochnaithe

 • Deimhnithe nach bhfuil aon chol ann (tugann an Cláraitheoir na deimhnithe sin don lánúin nuair a thugann siad an fógra dó, agus ba cheart na deimhnithe a shíniú i láthair an Chláraitheora);
 • An Fhoirm um Chlárú Pósta (FCP) , a thugann an Cláraitheoir don lánúin nuair a bhíonn an próiseas fógartha críochnaithe. Doiciméad ríthábhachtach is ea é agus ní féidir an pósadh a chlárú go sibhialta gan é a bheith ar fáil.

4.2 Do Phósadh a Chlárú

 • Cinntigh go síníonn an dá pháirtí, an bheirt fhinné agus an sollúnóir an FCP díreach tar éis an tsearmanais;
 • Tabhair do FCP do Chláraitheoir (ón liosta thíos) laistigh de mhí den searmanas, ionas gur féidir í a chlárú go sibhialta.

Cliceáil ar  www.civilregistrationservices.ie chun sonraí na nOifigí um Chlárú Sibhialta FSS a fháil

4.3 Colanna ar Phósadh

 • Beidh páirtí amháin nó an dá pháirtí i bpósadh beartaithe faoi bhun 18 mbliana d’aois, ar dháta an phósta (ach amháin má fhaightear díolúine ón bhforáil seo ón gCúirt Chuarda Teaghlaigh nó ón Ard-Chúirt
 • Tá páirtí amháin nó an dá pháirtí i bpósadh beartaithe ina pháirtí/páirtí/bpáirtithe cheana féin i bpósadh nó i bpáirtnéireacht shibhialta atá ar marthain.
 • Tá páirtí amháin nó an dá pháirt éagumasaithe, de dheasca míchumas intleachtúil nó breoiteacht mheabhrach, ar nádúr agus éifeacht chonradh an phósta a thuiscint (teastaíonn tuarascáil míochaine chun na fíricí i gcásanna mar sin a shuí.)
 • Tá duine de na páirtithe nó tá an bheirt acu éagumasach de dheasca míchumais meabhrach nó meabhairghalair ar chun a thuiscint céard is conradh pósta ann agus an éifeacht atá le conradh pósta.
 • Is den ghnéas céanna na páirtithe.
 • Bheadh an pháirtnéireacht shibhialta ar neamhní de bhun céimeanna toirmiscthe gaoil agus cleamhnais.
 • Céimeanna Toirmiscthe Gaoil agus Cleamhnais
 • Ní fhéadfaidh fear na daoine seo a leanas a phósadh:
  A sheanmháthair
  Banchéile a sheanathar
  Seanmháthair a bhanchéile
  Deirfiúr a athar
  Deirfiúr a mháthar
  Banchéile dheartháir a athar
  Banchéile dheartháir a mháthar
  Deirfiúr athair a bhanchéile
  Deirfiúr mháthair a bhanchéile
  A mháthair
  A leasmháthair
  Máthair a bhanchéile
  A iníon
  Iníon a bhanchéile
  Banchéile a mhic
  A dheirfiúr
  Iníon a mhic
  Iníon a iníne
  Banchéile mhac a mhic
  Banchéile mhac a iníne
  Banchéile mhac a bhanchéile
  Iníon iníon a bhanchéile
  Iníon a dheartháir
  Iníon a dheirféar
  Banchéile mhac a dhearthár
  Banchéile mhac a dheirféar
  Iníon dheartháir a bhanchéile
  Iníon a bhanchéile

   

 • Ní fhéadfaidh bean na daoine seo a leanas a phósadh:
  A seanathair
  Fearchéile a seanmháthar
  Seanathair a fearchéile
  Deartháir a hathar
  Deartháir a máthar
  Fearchéile dheirfiúr a hathar
  Fearchéile dheirfiúr a máthar
  Deartháir athair a fearchéile
  Deartháir mháthair a fearchéile
  A hathair
  A leasathair
  Athair a fearchéile
  A mac
  Mac a fearchéile
  Fearchéile a hiníne
  A deartháir
  Mac a mic
  Mac a hiníne
  Fearchéile iníon a mic
  Fearchéile iníon a hiníne
  Mac mhac a fearchéile
  Mac iníon a fearchéile
  Mic a dearthár
  Mac a deirféar
  Fearchéile iníon a dearthár
  Fearchéile iníon a deirféar
  Mac dheartháir a fearchéile
  Mac dheirfiúr a fearchéile.

4.4 SEOLTAÍ & UIMHREACHA TEILEAFÓIN ÚSÁIDEACHA:

Ard-Chláraitheoir na bPóstaí, Oifig an Ard-Chláraitheora, Oifigí an Rialtais, Bóthar an Chlochair, Ros Comáin. Glao áitiúil 1890 252076 nó 0906-632900;

An Roinn Gnóthaí Eachtracha, An Rannóg Consalach, 80 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2. Teil. +353 (0)1 4082568 (Litir Shibhialta Saoire chun pósadh thar lear);

UK Divorce and Adoption, Family Proceedings Department Registry of the Family Division, First Avenue House, 42 - 49 High Holborn, London WC1V 6NP Tel: +44 (0)20 7947 6000

General Register Office (N.I), Oxford House, 49-55 Chichester Street Belfast BT1 4HL, Tel. +44 (0) 2890 252 000;

The Embassy of Italy, 63 Northumberland Road, Dublin 4; Tel: +353 (0) 1 660 17 44;

The Embassy of the United Kingdom, 31 Merrion Rd, Dublin 4; Tel. +353 (0) 1 2053700

Births, Marriages and Death certificates (England and Wales) General Register Office (GRO), PO Box 2, Southport. Merseyside, PR8 2JD Tel: 0300 123 1837, www.gro.gov.uk/

Gheofar seoltaí ambasáidí eile san eolaire teileafóin faoi Diplomatic & Consular Missions, Embassies

Cláraitheoirí Póstaí

Cliceáil ar www.civilregistrationservice.iechun sonraí na Oifigí um Chlárú Sibhialta a fháil


ROINN 5: Eolas do Shollúnóirí Reiligiúnacha agus Saolta:

Forálacha Pósta an Achta um Chlárú Sibhialta, 2004, arna leasú ag an Acht um Chlár Sibhialta (2012)

Nótaí do Shollúnóirí Reiligiúnacha agus Saolta

Rinneadh dlí de na forálacha de chuid an Achta um Chlárú Sibhialta, 2004, a bhaineann le pósadh, an 5ú lá de Shamhain 2007. Tharla mórathruithe ar na nósanna imeachta chun póstaí a shollúnú agus a chlárú i bPoblacht na hÉireann mar gheall ar an reachtaíocht sin. Duine ar bith a bheidh ag sollúnú pósadh tar éis an dáta thuas, iarrtar orthu a bhfuil ar an leathanach Gréasáin seo a léamh go cúramach agus a chinntiú go dtéann lánúineacha a iarrann orthu a bpósadh a shollúnú i dteagmháil lena gCláraitheoir Póstaí áitiúil chun na riachtanais nua a chomhlíonadh.

Seo a leanas na príomhathruithe i dtaca le póstaí reiligiúnacha agus sibhialta:-

 • an ceanglas go rachadh gach lánúin chuig oifig Cláraitheora chun a bhfógra a thabhairt, a gcéannacht agus a saoirse chun pósadh a shuí agus deimhnithe nach bhfuil aon chol ar an bpósadh a shíniú;
 • an ceanglas go n-eiseodh Cláraitheoir Foirm um Chlárú Pósta (FCP) do gach lánúin le gur féidir leis an bpósadh dul ar aghaidh;
 • an Clár nua Sollúnóirí; caithfidh duine ar bith a shollúnaíonn pósadh sa stát an 5 Samhain 2007 nó dá éis a bheith ar an gClár sin, a choimeádtar in Oifig an Ard-Chláraitheora;

Foráiltear san Acht um Chlárú Sibhialta (Leasú) 2012 a tháinig i bhfeidhm an 23 Eanáir 2013 le haghaidh Sollúnóirí Saolta chun póstaí a shollúnú.

Cuid 1

Fógraí Pósta agus an Fhoirm um Chlárú Pósta (FCP)

5.1 Fógra Pearsanta

Ní mór do gach lánúin teacht i láthair Cláraitheora chun a bhfógra trí mhí a thabhairt (ach amháin i líon beag cásanna teoranta atá leagtha amach thíos).  Féadfaidh siad é sin a dhéanamh in aon oifig Cláraitheora sa tír, ní gá dóibh é a dhéanamh sa cheantar ina bhfuil siad ag beartú pósadh. Chun córas éifeachtach ordúil a chinntiú, ní mór córas coinní a bheith i bhfeidhm i ngach Oifig Clárúcháin maidir le fógraí a thabhairt. San eolas ar fad a chuirfear ar fáil do lánúineacha atá ag beartú pósadh leagfar béim ar a thábhachtaí atá sé, ar an gcéad dul síos, coinne a dhéanamh le Cláraitheoir chun fógra trí mhí go bhfuil siad ag beartú pósadh a thabhairt.

Meastar, i bhformhór na gcásanna, nach mbeidh gá le níos mó ná cuairt amháin ag lánúin ar an oifig, ach na doiciméid riachtanacha a bheith acu ar an gcéad chuairt. Seo a leanas na doiciméid nár mhór do lánúin a bhreith leo go dtí an choinne:

 • ID grianghraif (pas nó ceadúnas tiomána, de rogha)
 • Más duine colscartha aon duine acu nó an bheirt, foraithne chríochnaitheach bhunaidh i gcás gach colscartha roimh ré
 • Más baintreach aon duine acu, deimhniú báis i gcás an chéile roimhe seo
 • Ainm agus seoladh an té is mian leo an pósadh a shollúnú
 • Ainmneacha agus dátaí breithe na beirte finnéithe
 • A n-uimhreacha PSP (má tá ceann ag páirtí amháin nó ag an dá pháirtí).

Má thagann lánúin chugat ag beartú pósadh, ní mór duit a iarraidh orthu coinne a dhéanamh le hOifig Clárúcháin de chuid FSS. Seo liosta Oifigí Clárúcháin FSS www.hse.ie

Féadfar doiciméadú breise a éileamh i gcásanna áirithe, ar nós cásanna inar deonaíodh colscaradh nó neamhniú sibhialta pósta lasmuigh den Stát agus inar gá a chinntiú go n-aithnítear é faoi dhlí na hÉireann. Déarfaidh an Cláraitheoir céard is gá i ngach cás.

Nuair a thugann siad cuairt ar oifig an Chláraitheora, ní mór don lánúin sonraí ionannais, aoise, stádas pósta, agus náisiúntachta a sholáthar mar aon le sonraí an phósta bheartaithe ar nós dáta an phósta, cibé an dteastóidh searmanas sibhialta, reiligiúnach nó saolta uathu, ainmneacha agus dátaí breithe na bhfinnéithe, agus sonraí an tsollúnóra agus an ionaid bheartaithe. Beidh orthu beirt dearbhú a shíniú nach bhfuil aon chol ar an bpósadh ina ndéarfar nach eol dóibh aon chol dlíthiúil a bheith ar an bpósadh beartaithe. Tá sé tábhachtach a mholadh do lánúineacha gach doiciméad a thabhairt leo chuig Oifig an Chláraitheora ionas nach mbeidh orthu an dara cuairt a thabhairt. Is gá don sollúnóir beartaithe a bheith ar chlár na sollúnóirí an tráth a thugtar an fógra pósta.

5.2 Fógra leis an bPost

I líon cásanna an-teoranta (i.e. i gcás ina bhfuil duine den lánúin nó an bheirt acu ina gcónaí lasmuigh den Stát nó ina bhfuil duine acu nó an bheirt acu an-tinn) agus ar chomhaontú a bheith déanta roimh ré leis an gCláraitheoir, is féidir le lánúin fógra faoi phósadh a chur leis an bpost chuig an gCláraitheoir. Sna cásanna sin, áfach, ní mór don lánúin fós láithriú go pearsanta in Oifig an Chláraitheora 5 lá ar a laghad roimh an bpósadh (nó líon níos lú laethanta faoi mar a chinneadh an Cláraitheoir) chun a ndearbhuithe a chomhlánú i dtaobh gan aon chol a bheith ar an bpósadh agus chun an doiciméadú agus na sonraí is gá a thabhairt ar aird mar atá leagtha amach thuas, agus chun go n-eiseofaí a bhFoirm um Chlárú Pósta dóibh. Is féidir socruithe speisialta a dhéanamh do lánúineacha nach bhfuil duine den lánúin nó an bheirt acu in ann láithriú in Oifig an Chláraitheora mar gheall ar thinneas.

Níor cheart fógraí poist go mbeartaítear pósadh a chur ar ais chuig Oifig an Ard-Chláraitheora; ba cheart iad a chur ar ais chuig an gCláraitheoir a d’údaraigh an fógra a thabhairt leis an bpost. Ar an gcéad ásc, ba cheart do lánúineacha teagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir i gceann de na hOifigí Clárúcháin chun a gcás a phlé.

Eolas tábhachtach do lánúineacha: Fiú má bhíonn fógra tugtha go bhfuiltear ag beartú pósadh, agus é admhaithe ag an gCláraitheoir, ní féidir dul ar aghaidh le pósadh gan Foirm um Chlárú Pósta a bheith eisithe don lánúin agus scrúdaithe ag an sollúnóir. Is é an Fhoirm um Dhearbhú Pósta an t-údarú sibhialta chun dul ar aghaidh le pósadh. Pósadh ar bith a shollúnaítear gan Foirm um Chlárú Pósta, beidh sé ar neamhní sa dlí sibhialta agus gan éifeacht dlí leis..

5.3 An Aois Íosta chun Pósadh:

Ón 1 Lúnasa 1996 (faoin Acht Teaghlaigh, 1995), is é ocht mbliana d'aois an aois íosta ag ar féidir le duine a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, pósadh go bailí faoi dhlí na hÉireann. Ní mór do gach duine a dhéanann iarratas chun pósadh sa Stát fianaise ar aois agus ar aitheantas a sholáthar do Chláraitheoir. Diúltófar dul ar aghaidh leis an bpósadh mura soláthraítear a leithéid d'fhianaise. Daoine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois, caithfidh siad cead chun pósadh a fháil ón gCúirt Teaghlaigh Chuarda nó ón Ard-Chúirt.

Mura bhfuarthas cead ón gCúirt Chuarda Teaghlaigh ná ón Ard-Chúirt agus má tá páirtí amháin nó an páirtí eile sa phósadh faoi bhun ocht mbliana déag d'aois, ní ceadmhach don Chláraitheoir nó don té atá ag sollúnú an phósta dul ar aghaidh leis an searmanas pósta. Páirtí ar bith i bpósadh dá shórt, nó aon Chláraitheoir nó duine eile a shollúnaíonn póstaí, a chiontaítear i sárú eolach a dhéanamh ar na forálacha aois íosta maidir leis an bpósadh, dlífear fíneáil suas go €635 orthu.

Ní gá toiliú tuismitheora a fháil chun pósadh.

5.4 Díolúintí

Coimeádtar faoin reachtaíocht nua an córas cúirte atá i bhfeidhm cheana féin chun díolúine a fháil ón bhfógra trí mhí agus ón riachtanas maidir le haois íosta.

Is é an Chúirt Teaghlaigh Chuarda sa chuaird ina bhfuil cónaí ar an duine i dtrácht nó ina n-oibríonn sí nó sé a ba cheart iarratas a dhéanamh ar dhíolúine ón teorainn aoise. Maidir le díolúine ón bhfógra trí mhí, ba cheart iarratas a dhéanamh sa chuaird ina bhfuil cónaí ar an duine i dtrácht nó ina n-oibríonn sí nó ina bhfuil an pósadh le sollúnú.

I gcásanna ina mbeidh díolúine ón bhfógra 3 mhí a thabhairt tugtha, ní mór don lánúin fós láithriú in oifig an Chláraitheora go pearsanta le coinne 5 lá ar a laghad (nó líon níos lú laethanta faoi mar a chinneadh an Cláraitheoir) roimh an bpósadh chun a ndearbhuithe a chomhlánú á rá nach bhfuil aon chol leis an bpósadh agus chun an doiciméadú agus na sonraí is gá mar atá leagtha amach thuas a shláthar, agus chun go n-eiseofar a bhFoirm um Chlárú Pósta dóibh. Lena chois sin, i gcás go dtugtar díolúine ón riachtanas aoise amháin, ní mór don lánúin ar ndóigh na ceanglais i dtaobh fógra a thabhairt atá leagtha amach i Roinn 1.2 a chomhlíonadh ina n-iomláine.

5.5 Foirmeacha um Chlárú Pósta

Nuair a bhíonn an Cláraitheoir sásta gur soláthraíodh na sonraí go léir is gá agus go bhfuil an lánúin saor le pósadh, eiseoidh sé nó sí dóibh Foirm um Chlárú Pósta (FCP) a bheidh bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthair siad. Is doiciméad ríthábhachtach é sin mar is é atá ann dáiríre an t-údarú sibhialta chun dul ar aghaidh leis an bpósadh. Gabhann sé áit na ndoiciméad éagsúil clárúcháin (Foirm A, Sceideal G, Ceadúnas Speisialta srl.) a úsáideadh faoi na sean-Achtanna Pósta, agus nach mbeidh feidhm maidir leo níos mó faoin reachtaíocht nua.

Lánúin ar bith a dteastaíonn uathu pósadh in Éirinn, ní mór dóibh Foirm um Chlárú Pósta a fháil ar dtús; ní féidir pósadh ar bith a chlárú go sibhialta gan an fhoirm sin a bheith eisithe. Ba cheart an Fhoirm Chláraithe Pósta a thabhairt don sollúnóir reiligiúnach nó saolta roimh an searmanas agus meabhróidh an Cláraitheoir é sin don lánúin.

5.6 Socruithe eatramhacha

Seo a leanas na socruithe eatramhacha:

 • I gcás pósadh ar bith a sollúnaíodh roimh an 5 Samhain 2007, ba leor seanfhoirm chlárúcháin a comhlánaíodh tar éis an tsearmanais (m.sh. Foirm A, Ceadúnas Speisialta, Sceideal G) chun an pósadh a chlárú.
 • I gcás inar tugadh fógra roimh an 5 Samhain 2007 maidir le pósadh Caitliceach Rómhánach, agus go ndéantar an pósadh a shollúnú an lá sin nó dá éis, féadfaidh an lánúin an Fhoirm A atá ann anois a chomhlánú tar éis an tsearmanais agus a úsáid chun an pósadh a chlárú go sibhialta;

Cuid 2

Sollúnú agus Clárú

5.7 Clár na Sollúnóirí

Foráiltear in Alt 53 den Acht leasaithe do bhunú clár sollúnóirí. Ar áireamh sa chlár sin beidh cláraitheoirí sibhialta a ainmníonn FSS agus atá fostaithe aige, sollúnóirí reiligiúnacha a ainmníonn na pobail reiligiúnacha dá n-ionadaíonn siad agus sollúnóirí saolta a ainmníonn na forais saolta dá n-ionadaíonn siad. Tar éis an 5 Samhain 2007 ní ceadmhach ach dóibh siúd atá ar Chlár na Sollúnóirí pósadh a shollúnú. Is é Oifig an Ard-Chláraitheora a choimeádann Clár na Sollúnóirí agus ní ceadmhach d'aon duine ach d'fhoireann an Ard-Chláraitheora clárú a chur leis, a scrios nó a leasú. Foráiltear faoi Alt 57 den Acht d'údarú sealadach chun pósadh a shollúnú. Is féidir iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chláraitheoir ar údarú sealadach do chomhalta den fhoras atá ainmithe san iarratas (atá 18 mbliana nó os a chionn) chun pósadh amháin nó níos mó, faoi mar atá sonraithe san údarú, a shollúnú. D'éascódh an fhoráil sin cléireach a thiocfadh go hÉirinn chun pósadh gaoil a shollúnú, cléireach atá ag ionadú do chléireach eile ar bhonn gearrthéarmach, agus cásanna den sórt sin.

Duine ar bith a shollúnaíonn pósadh tar éis an 5 Samhain 2007, caithfidh sé nó sí a chinntiú go bhfuil sé/sí ar Chlár na Sollúnóirí. Ní mór do gach sollúinóir a bheith os cionn 18 mbliana d'aois agus ainmnithe ag an bpobal reiligiúnach nó ag an bpobal saolta a mbeidh sé nó sí ag sollúnú póstaí ar a shon. Na húdaráis i ngach pobal reiligiúnach nó pobal saolta a chaithfidh sollúnóirí a ainmniú, agus ní ceadmhach do shollúnóirí iad féin a ainmniú. Caithfidh an tArd-Chláraitheoir gach ainmniúchán a cheadú. Eiseofar litreacha ina ndeimhneofar clárú do gach sollúnóir cláraithe. Má tá aon cheist agat mar gheall ar do stádas clárúcháin ba cheart é a sheoladh chuig Aonad Pósta Oifig an Ard-Chláraitheora, Oifigí Rialtais, Bóthar an Chlochair, Ros Comáin, fón 090-6632945/7/9 nó 6632970, suíomh Gréasáin www.groireland.ie.

5.8 An Fhoirm um Chlárú Pósta a sheiceáil

Eisítear Foirm um Chlárú Pósta (FCP) do gach lánúin a luaithe a bhíonn na réamhriachtanais comhlíonta acu leis an gCláraitheoir. Tá sé de dhualgas ar an lánúin faoin Acht an fhoirm seo a thabhairt don sollúnóir roimh an searmanas (ba cheart don lánúin agus don sollúnóir socruithe a dhéanamh faoin tslí agus faoin uair a dhéanfar sin). Ní mór don sollúnóir an FCP a sheiceáil le bheith cinnte go bhfuil an fhoirm cruinn ar feadh a eolais nó a heolais –bhainfeadh sin go háirithe leis na sonraí maidir leis an sollúnóir agus an ionad ina sollúnófaí an pósadh. (Ar ndóigh beidh sonraí ar an FCP maidir leis an lánúin nach mbeidh cur amach ag an sollúnóir orthu.)

Foráiltear in Alt 48(3) den Acht nach ndéanfar pósadh a shollúnú ach amháin má thugann duine de na páirtithe sa phósadh an Fhoirm Chláraithe Pósta don té atá ag sollúnú an phósta, lena scrúdú, roimh an phósadh. Foráiltear in Alt 69(10)(c) den Acht gur cion é do dhuine ar sollúnóír cláraithe é nó í, pósadh a shollúnú gan Foirm Chláraitheo Pósta a bheith tugtha dó nó di lena scrúdú roimh an sollúnú.

5.9 Réamhriachtanais don Sollúnú

Ní ceadmhach do shollúnóir pósadh a shollúnú ach amháin sa chás

 • go bhfuil an dá pháirtí sa phósadh i láthair;
 • go bhfuil beirt a deir go bhfuil siad 18 mbliana d'aois nó os a chionn i láthair mar fhinnéithe (má tá amhras mar gheall ar aois na bhfinnéithe, d'fhéadfaí fianaise ar aois a lorg);
 • go bhfuil an t-ionad ina bhfuil an sollúnú le déanamh ar oscailt don phobal agus
 • go bhfuil an sollúnóir sásta go dtuigeann na páirtithe sa phósadh nádúr an tsearmanais phósta agus na dearbhuithe atá ag teastáil (Féach 2.4 thíos).

Déantar pósadh a shollúnú de réir searmanas reiligiúnach nó searmanas saolta de réir creideamh, deasghnátha agus searmanais an phobail chreidimh nó an phobail shaolta cuí agus ní ceadmhach do shollúnóir cláraithe pósadh a shollúnú de réir creideamh, deasghnátha agus searmanais pobal creidimh nó pobal saolta ach amháin más ball aitheanta é nó í den phobal sin.

5.10 Dearbhuithe a Bheidh le Déanamh ag na Páirtithe

Ceanglaíonn Alt 51 (4) den Acht dhá dhearbhú sibhialta a bheith sa searmanas pósta:

 • dearbhú ó gach páirtí nach eol di nó dó aon chol ar an bpósadh agus
 • dearbhú ó gach páirtí go nglacann siad lena chéile mar fhearchéile agus banchéile.

Ní mór an dá dhearbhú sin a dhéanamh i láthair a chéile, i láthair an tsollúnóra chláraithe agus i láthair na bhfinnéithe. Ní mór an dara dearbhú (ag glacadh lena chéile mar fhearchéile agus banchéile) a bheith ina chuid den searmanas pósta agus go deimhin glactar leis go bhfuil an lánúin pósta ar a chéile ón uair a dhéantar an dearbhú sin. Maidir leis an dearbhú nach bhfuil aon chol ar an bpósadh, tá sé tábhachtach a chur san áireamh nach mbaineann an dearbhú sin ach amháin le colanna sibhialta. Ceadaítear faoin Acht seo an dearbhú sin a dhéanamh suas le dhá lá roimh an dearbhú ina nglactar lena chéile mar fhearchéile agus banchéile. Mar sin, féadtar an dearbhú nach bhfuil aon chol ar an bpósadh a dhéanamh ag am eile, ag an gcleachtadh pósta nó díreach roimh thús an tsearmanais, fad is a dhéantar é i láthair an tsollúnóra agus na bhfinnéithe agus nach ndéantar é níos mó ná dhá lá roimh an searmanas féin. Gheofar in Aguisín 3 sonraí an téacs mholta don dearbhú sin.

Liostaítear in Alt 2(2) den Acht agus in Aguisín 2 den leathanach Gréasáin seo na colanna sibhialta ar phósadh.

5.11 Ateangairí

Ceanglaítear faoin Alt 51 (6) den Acht seirbhísí ateangaire a úsáid i gcás ina bhfuil páirtí sa phósadh nó finné nó sollúnóir pósta 'nach bhfuil dóthain eolais aige/aici ar theanga an tsearmanais chun an tsearmanais agus teanga an tsearmanais a thuiscint'. Ní mór don ateangaire socrú a dhéanamh chun focail an tsearmanais a aistriú go teanga a thuigeann an duine i dtrácht. Níor cheart don ateangaire a bheith ina pháirtí, ina páirtí nó ina fhinné ar an bpósadh.

Ní mór d'ateangaire ag searmanas pósta dhá ráiteas a shíniú i láthair an tsollúnóra:

1) roimh an searmanas, le rá go dtuigeann sé/sí an teanga a bhfuil sé/sí fostaithe ina ateangaire maidir léi ag an searmanas, agus go bhfuil sé/sí in ann comhrá a dhéanamh sa teanga sin, agus

2) díreach tar éis an tsearmanais, gur ghníomhaigh sé/sí go fírinneach mar ateangaire ag an searmanas. NÍ MÓR an dara ráiteas a bheith scríofa sa teanga a d'úsáid an sollúnóir ag an searmanas, agus é sínithe ag an ateangaire i láthair an tsollúnóra.

NÓTA: Más gá ateangaire, ar an lánúin a bheidh an cúram an tseirbhís sin a shocrú.

5.12 Atheisiúint/Leasú Foirm um Chlárú Pósta

Féadfar Foirm um Chlárú Pósta a ath-eisiúint roimh an phósadh i gcás gur cailleadh nó gur damáistíodh an fhoirm bhunaidh, nó más gá sonra éigin uirthi a athrú, m.sh. athrú ar an ionad nó ar an sollúnóir beartaithe. Ba cheart an Fhoirm um Chlárú Pósta bunaidh, má tá sí ar fáil, a chur ar ais chuig an gCláraitheoir.

Lena chois sin, faoi Alt 50(5) den Acht féadfar FCPanna a ath-eisiúint tar éis an tsearmanais phósta, i gcás 'go gcailltear, go scriostar nó go damáistítear' an fhoirm bhunaidh B'ionann é sin agus an rud a dtugtaí 'pósadh athdhéanta' faoin gcóras clárúcháin pósta a bhí ann cheana. I gcásanna mar sin, ba cheart go síneodh an oiread daoine agus is féidir a shínigh an FCP bhunaidh (sollúnóir, lánúin, finnéithe) an FCP nua agus an cás a chur ar aghaidh chuig Oifig an Ard-Chláraitheora dá údarú faoi cibé an féidir dul ar aghaidh leis an gclárú.

Má thagann tú chun bheith ar an eolas roimh phósadh beartaithe gur gá athrú a dhéánamh ar FCP, ba cheart duit a rá leis an lánúin dul i dteagmháil leis an gCláraitheoir chun socrú a dhéanamh chun an FCP a ath-eisiúint a luaithe is féidir roimh an searmanas.

5.13 Leasuithe ar an FCP ag an nóiméad deireanach

Cé go n-iarrfar ar lánúineacha a chinntiú go ndéanfar aon athrú riachtanach ar FCP a fhógairt don Chláraitheoir roimh an searmanas ionas gur féidir an fhoirm a leasú agus a ath-eisiúint, beidh cásanna ann (breoiteacht an tsollúnóra, m.sh.) ina gcaithfear athrú a dhéanamh ar an FCP ag an searmanas. I gcás mar sin, ba cheart don sollúnóir an leasú/na leasuithe riachtanacha a dhéanamh go soiléir ar an FCP agus ba cheart don sollúnóir, don dá pháirtí agus don bheirt fhinnéithe a dtúslitreacha a chur leis. Tá roinn ag deireadh an FCP, ina mínítear nádúr na n-athruithe agus an chúis leo, agus ní mór an roinn seo a chomhlánú agus a shíniú, leis.

5.14 Ionaid le haghaidh Póstaí Reiligiúnacha agus Póstaí Saolta

Ceanglaíonn Alt 52(1) nach ceadmhach pósadh a bheith sollúnaithe ach amháin in áit agus ag am a roghnaíonn na páirtithe sa phósadh le comhaontú an tsollúnóra cláraithe lena mbaineann. Ní gá an t-ionad le haghadh pósadh reiligiúnach nó pósadh saolta a bheith cláraithe leis na húdaráis shibhialta nó ceadaithe acu, agus tháinig deireadh an 5 Samhain 2007 leis an seanchóras d'fhoirgnimh a chlárú mar fhoirgnimh ar ceadmhach pósadh a shollúnú iontu. I ndáiríre, is faoin lánúin agus an sollúnóir atá sé láthair a chinneadh don phósadh agus tá sé de rogha ag gach pobal creidimh agus pobal saolta a riachtanais féin a choimeád agus a chur i bhfeidhm maidir leis an ionad nó na hionaid inar ceadmhach pósadh a shollúnú de réir a gcreidimh, a ndeasghnátha agus a searmanais siúd.

Lena chois sin, ceanglaíonn Alt 52(2) (c) den Acht gach ionad le haghaidh pósadh a bheith 'ar oscailt don phobal'. Is gnách do shéipéil agus d'fhoirgnimh reiligiúnacha eile an riachtanas seo a chomhlíonadh. Ach ní chomhlíonfadh tithe príobháideacha an riachtanas sin, mar shampla.

Féadfar eisceacht ar an riail seo a dhéanamh i gcás ina bhfuil duine amháin den lánúin nó an bheirt an-bhreoite agus ina bhfuil deimhniú dochtúra ann a deir nach féidir leis/léi/leo freastal ar áit atá ar oscailt don phobal, de dheasca na breoiteachta.Foráiltear le haghaidh cásanna den sórt sin i gCuid 5 den Acht Sláinte 2005. I gcásanna mar sin, féadfaidh an Príomh-Chláraitheoir (nó an tArd-Chláraitheoir) ceadú a thabhairt chun an pósadh a shollúnú in ionad nach bhfuil 'ar oscailt don phobal', i dteach príobháideach nó in ospais, mar shampla. Má thagann lánúin chugat i gcás mar sin, ba cheart duit comhairle a lorg ó oifig an Phríomh-Chláraitheora nó ó Aonad Póstaí Oifig an Ard-Chláraitheora.

5.15 Clárú Sibhialta an Phósta

Díreach tar éis an tsearmanais, ní mór don lánúin, an bheirt fhinnéithe agus an sollúnóir cláraithe an FCP a shíniú. Ba cheart an FCP comhlánaithe a thabhairt do Chláraitheoir (ní gá gurb é an cláraitheoir a d'eisigh é) laistigh de mhí amháin den searmanas, ionas gur féidir an pósadh a chlárú go sibhialta. Cúram don lánúin is ea é, agus ní don sollúnóir, a chinntiú go dtugtar an FCP ar ais don Chláraitheoir.

Cuid 3

Ceisteanna Eile

5.16 Agóidí

Faoi Alt 58 den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004' féadfaidh duine uair ar bith roimh shollúnú pósta agóid a dhéanamh i scríbhinn le haon Chláraitheoir agus déarfar san agóid an chúis leis an agóid'. I bhfoirm caveat a dhéantaí é sin faoin sean-reachtaíocht. Má thagann tú chun bheith ar an eolas go bhfuil agóid in aghaidh pósadh beartaithe, nó má thagtar chun cainte leat faoi agóid in aghaidh pósadh beartaithe, ba cheart duit a iarraidh ar an agóidí dul i dteagmháil le hOifig Clárúcháin. Má thaisctear agóid le hoifig seachas an oifig inar cruthaíodh an fógra, tarchuirfear é as sin go dtí an Príomh-Chláraitheoir sa cheantar inar tugadh an fógra, agus caithfidh sé/sí é a tharchur chuig Cláraitheoir sa cheantar ina ndéileálfar leis (Alt 58(2)).

Is féidir leis an gCláraitheoir agóidí lena mbaineann mion-earráidí líomhnaithe i FCP a réiteach go háitiúil, ach ní mór agóidí a líomhnaíonn col ar an bpósadh líomhnaithe a tharchur chuig an Ard-Chláraitheoir dá chinneadh.

I gcás ina dtagann agóid chun cinn i dtaca le pósadh ar bith a léiríonn go bhféadfadh col a bheith ann, cuirfidh an Cláraitheoir an sollúnóir beartaithe ar an eolas go bhfuil agóid á imscrúdú agus ordófar dó gan an pósadh a shollúnú go dtí go mbeidh an t-imscrúdú críochnaithe. Iarrfar an lánúin ansin an FCP a thabhairt ar ais, i gcás inar eisíodh ceann cheana féin. Nuair a bhíonn an t-imscrúdú críochnaithe, cuirfear scéala chuig an sollúnóir faoi cibé an féidir leis an bpósadh dul ar aghaidh nó nach féidir. Má chinneann an tArd-Chláraitheoir, de bhun a imscrúduithe, go bhfuil col ar an bpósadh beartaithe, ceanglaíonn an tAcht ar an gCláraitheoir 'gach beart réasúnta a dhéanamh le cinntiú nach dtéann an sollúnú ar aghaidh'. Más amhlaidh, d'ainneoin sin, go sollúnaítear an pósadh i dtrácht, ní féidir é a chlárú go sibhialta.

5.17 Athruithe ar Chlár na Sollúnóirí

Ceanglaíonn Alt 53(5) den Acht ar gach pobal ar cláraíodh sollúnóir ar a iarratas, é a chur in iúl don Ard-Chláraitheoir má bhásaíonn an sollúnóir cláraithe, má scoireann sé/sí nó má éiríonn sé/sí as, nó má dhéantar aon athrú ar an eolas a cuireadh ar fáil tráth an iarratais bhunaidh. Déanfaidh Oifig an Ard-Chláraitheora pé athruithe is gá ar Chlár na Sollúnóirí.

5.18 Diúltuithe agus Cealuithe i gcás Clárú Sollúnóirí

Faoi Alt 53(4) den Acht, leasaithe, diúltóidh an tArd-Chláraitheoir sollúnóir a chlárú más amhlaidh

 1. nach pobal creidimh nó pobal saolta é an pobal ainmniúcháin;
 2. nach n-áirítear níos mó ar fhoirm an tsearmanais phósta atá in úsáid ag an bpobal i dtrácht an dá dhearbhú a cheanglaítear in Alt 51(4) den Acht leasaithe (féach paragraf 2.4 den leathanach Gréasáin seo).
 3. nár cheadaigh an tArd-Chláraitheoir an fhoirm den searmanas pósta atá in úsáid ag an bpobal i dtrácht; nó
 4. nach duine oiriúnach chun pósadh a shollúnú an té atá ainmnithe ina shollúnóir nó ina sollúnóir.

Faoi Alt 53(55) den Acht, leasaithe, féadfaidh an tArd-Chláraitheoir clárú sollúnóra a chealú más amhlaidh

 1. gur iarr an duine nó an pobal ainmniúcháin air é a chealú;
  • aa) nach pobal creidimh nó pobal saolta é níos mó an pobal i dtrácht (nach é an Fheidhmeannacht é).
 2. nach n-áirítear níos mó ar fhoirm an tsearmanais phósta atá in úsáid ag an bpobal i dtrácht an dá dhearbhú a cheanglaítear in Alt 51(4) den Acht leasaithe (féach paragraf 2.4 den leathanach Gréasáin seo); nó
 3. maidir leis an duine
  1. gur ciontaíodh é/í i gcion faoin Acht um Chlárú Sibhialta fad a bhí sé/sí ina shollúnóir nó ina sollúnóir cláraithe;
  2. go ndeachaigh sé i mbun gnó mar shollúnóir póstaí, ar mhaithe le brabús nó gnóthachtáil;
  3. nach duine oiriúnach é nó í chun póstaí a shollúnú; nó
  4. nár chóir é/í a bheith cláraithe a thuilleadh, ar cibé cúis.

Má áirítear an chúis leis an gcealú sna catagóirí atá luaite in (c) thuas, ní mór don Ard-Chláraitheoir 21 lá ar a laghad d'fhógra don sollúnóir agus dá phobal nó dá pobal ainmniúcháin go bhfuil ar intinn aige an clárú a chealú, agus ag sonrú na forais leis an gcealú beartaithe.

I gcás ina ndiúltaíonn an tArd-Chláraitheoir duine atá ainmnithe ina shollúnóir nó ina sollúnóir a chlárú nó go gcealaíonn sé clárú a bhí ann cheana, ní mór dó an diúltú a chur in iúl don duine agus don phobal ainmniúcháin agus na cúiseanna leis an diúltú a thabhairt, agus féadfaidh an duine nó an pobal ainmniúcháin, nó an duine agus an pobal ainmniúcháin achomharc a dhéanamh chuig an Aire Coimirce Sóisialaí laistigh de 28 lá ón uair a fhaightear an fógra maidir le diúltú.

Níor cheart do dhuine a gcuirtear cealú faoi (c) thuas in iúl dó nó di pósadh a shollúnú ach amháin má fhógraítear a mhalairt dó nó di.

NÓTA: Is den riachtanas é a gcuid rialacha inmheánacha féin a bheith ag pobail chreidimh agus ag pobail shaolta maidir le cealú a lorg ar chlárú.

5.19 Achomhairc

Faoin Alt 56 den Acht, leasaithe, i gcás go n-achomharcann duine nó pobal ainmniúcháin diúltú sollúnóir a chlárú nó cealú ar chlárú sollúnóra chuig an Aire, gheobhaidh an tAire agus breithneoidh sé/sí aon aighneacht a dhéanann na páirtithe san achomharc, agus féadfaidh sé/sí a chinneadh cibé an aighneachtaí béil nó aighneachtaí scríofa a bheidh iontu. Tar éis aighneachtaí den sórt sin a bhreithniú, cuirfidh an tAire a chinneadh nó a cinneadh in iúl don duine agus don phobal i dtrácht, agus tabharfaidh sé cibé treoracha don Ard-Chláraitheoir agus a mheasann sé atá cuí.

I gcás ina ndíbheann an tAire achomharc faoin Alt seo ar na forais nach pobal reiligiúnach nó pobal saolta é an pobal ainmniúcháin níos mó, agus ar an gcúis sin amháín, féadfaidh an pobal sin an díbhe sin a achomharc chuig an gCúirt Chuarda. Má dhíbheann an tAire achomharc ar aon fhorais eile, féadfaidh páirtí san achomharc an díbhe a achomharc ar phointe dlí chuig an gCúirt Chuarda. Ní mór gurb é breitheamh den chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an té atá ag déanamh an achomhairc, nó ina bhfuil gnó, gairm nó slí bheatha ar bun aige/aici a fheidhmíonn dlínse na Cúirte Cuarda ar an achomharc. I gcás inarb é an pobal ainmniúcháin nó an pobal agus an duine in éineacht a dhéanann an t-achomharc, ní mór gurb é breitheamh den chuaird ina bhfuil a phríomháit ghnó nó príomhoifig ag an bpobal sin a fheidhmíonn an dlínse.


AGUISÍN 1:

Eolas do Shollúnóirí Reiligiúnacha agus do Shollúnóirí Saolta.

Foirm um Chlárú Pósta Faighte __________________________Seiceáilte ______________

 

Dearbhú maidir le hEaspa Colanna Déanta   ______________________________________*

 

Dearbhú maidir le Glacadh mar Fhearchéile agus mar Bhanchéile Déanta________________

 

FCP sínithe ag an Sollúnóir   _______ ag an Lánúin _________ ag na Finnéithe__________

 

Más gá Ateangaire, Dhá Ráiteas Ateangaire Sínithe_________________________________

 

FCP tugtha ar ais don lánúin le cur ar aghaidh chuig Cláraitheoir _______________________

* Seo a leanas focail an dearbhaithe bhriathartha nach bhfuil aon chol ar an bpósadh:-

Dearbhaím leis seo gur léigh me liosta na gcolanna ar phósadh sibhialta agus go dtuigim é agus dearbhaím go sollúnta go gcreidim nach bhfuil aon chol dlíthiúil ar an bpósadh sibhialta atá beartaithe agam le__________________________


AGUISÍN 2

An Cumas Pósadh

Ní bhíonn pósadh a shollúnaítear idir bheirt i gcás ina bhfuil duine amháin faoi 18 mbliana d'aois bailí ach amháin má dheonaíonn an Chúirt Teaghlaigh Chuarda cuí nó an Ard-Chúirt díolúine ón bhforáil sin.

Monagamas

Aontas idir fear amháin agus bean amháin is ea pósadh. Má bhíonn ceachtar páirtí pósta go bailí le tríú páirtí nuair a shollúnaítear an pósadh, pósadh ar neamhní is ea é.

Meabhairghalar/Míchumas Intleachtúil

Tá páirtí amháin nó an dá pháirt éagumasaithe, de dheasca míchumas intleachtúil nó breoiteacht mheabhrach, ar nádúr agus éifeacht chonradh an phósta a thuiscint (teastaíonn tuarascáil míochaine chun na fíricí i gcásanna mar sin a shuí.)

Gnéas

Ní mór páirtí amháin i bpósadh a bheith fireann agus an páirtí eile baineann.

Céimeanna Toirmiscthe Gaoil agus Cleamhnais

 

Ní fhéadfaidh fear na daoine seo a leanas a phósadh:
 1. A sheanmháthair
 2. Banchéile a sheanathar
 3. Seanmháthair a bhanchéile
 4. Deirfiúr a athar
 5. Deirfiúr a mháthar
 6. Banchéile dheartháir a athar
 7. Banchéile dheartháir a athar
 8. Deirfiúr athair a bhanchéile
 9. Deirfiúr athair a bhanchéile
 10. A mháthair
 11. A leasmháthair
 12. Máthair a bhanchéile
 13. A iníon
 14. Iníon a bhanchéile
 1. Banchéile a mhic
 2. A dheirfiúr
 3. Iníon a mhic
 4. Iníon a iníne
 5. Banchéile mhac a mhic
 6. Banchéile mhac a iníne
 7. Iníon mhac a bhanchéile
 8. Iníon iníon a bhanchéile
 9. Iníon a dhearthár
 10. Iníon a dheirféar
 11. Banchéile mhac a dhearthár
 12. Banchéile mhac a dheirféar
 13. Iníon dheartháir a bhanchéile
 14. Iníon dheirfiúr a bhanchéile

 

Ní fhéadfaidh bean na daoine seo a leanas a phósadh:
 1. A seanathair
 2. Fearchéile a seanmháthar
 3. Seanathair a fhearchéile
 4. Deartháir a hathar
 5. Deartháir a máthar
 6. Fearchéile dheirfiúr a hathar
 7. Fearchéile dheirfiúr a máthar
 8. Deartháir athair a fhearchéile
 9. Deartháir mháthair a fhearchéile
 10. A hathair
 11. A leasathair
 12. Athair a fearchéile
 13. A mac
 14. Deartháir a fearchéile
 1. Fearchéile a hiníne
 2. A deartháir
 3. Mac a mic
 4. Mac a hiníne
 5. Fearchéile iníon a mic
 6. Fearchéile iníon a hiníne
 7. Mac mhac a fearchéile
 8. Mac iníon a fearchéile
 9. Mac a dearthár
 10. Mac a deirféar
 11. Fearchéile iníon a dearthár
 12. Fearchéile iníon a deirféar
 13. Mac dheartháir a fearchéile
 14. Mac dheirfiúr a fearchéile

AGUISÍN 3:

Dearbhú faoi Alt 51(4)(a) den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004

Dearbhaím leis seo gur léigh me liosta na gcolanna ar phósadh sibhialta agus go dtuigim é agus dearbhaím go sollúnta go gcreidim nach bhfuil aon chol dlíthiúil ar an bpósadh sibhialta atá beartaithe agam le

________________________________________  (Cuir isteach ainm an Pháirtí Eile)


AGUISÍN 4:

Teagmhálacha

Nóta Ginearálta: Má tá eolas breise uait cuir glao ar Oifig Clárúcháin áitiúil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ar Oifig an Ard-Chláraitheora nó ar an bPríomh-Oifig Clárúcháin, Foirgnimh an Rialtais, Bóthar an Chlochair, Ros Comáin. Teil: Glao áitiúil 1890 252076 nó +353 (0) 9066 -32900

Gheofar liosta d'Oifigí Clárúcháin FSS ag: www.hse.ie

Ar ais go barr

Last modified:21/10/2013