Cinneadh a fháil ar do stádas Fostaíochta


Print page

Cad ba chóir dom a dhéanamh má deirtear liom go bhfuil mé féinfhostaithe ach nach dóigh liom féin go bhfuil mé amhlaidh?

I bhformhór cásanna beidh sé soiléir cibé an bhfuil duine aonair fostaithe nó féinfhostaithe. I gcásanna áirithe, áfach, seans nach mbeidh sé soiléir i gcónaí. Má bhraitheann tú go bhfuil gá imscrúdú breise a dhéanamh ar do stádas fostaíochta, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Rannóg Scóipe na Roinne ar féidir leo cinneadh a dhéanamh maidir le stádas fostaíochta an duine aonair, i gcás ina bhfuil sé seo i gceist.

Déan teagmháil linn::

An Rannóg Scóipe
Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Teach Gandon
Sráid Amiens
Baile Átha Cliath 1
Éire
D01 A361
Teil:                        (+353) 1 673 2585
Rphost: :                   scope@welfare.ie

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an obair a bhíonn ar siúl ag an Rannóg Scóipe, téigh chuig: www.welfare.ie/Scope

Cad a dhéanann an Rannóg Scóipe?

Déileálann Rannóg Scóipe na Roinne le fostóirí, fostaithe agus na daoine féinfhostaithe, ar mian leo iarratas a dhéanamh chun a stádas oibre a imscrúdú lena chinntiú go bhfuil an Aicme ÁSPC ceart i bhfeidhm. Tá an t-údarás dlí ag an Rannóg Scóipe cinneadh a dhéanamh ar do stádas fostaíochta faoin Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 2005 (arna leasú).

Cad a tharlaíonn le linn imscrúdú ag an Rannóg Scóipe?

Cuirfidh Rannóg Scóipe na Roinne tús le himscrúdú agus cuirfidh sé do chás faoi bhráid Cigire Leasa Shóisialaigh (SWI) a chuirfidh agallamh ort féin agus ar d'fhostóir ar leithligh maidir le cineál d’fhostaíochta / d’fhéinfhostaíochta. Ina dhiaidh sin, cuirfidh an SWI tuairisc mionsonraithe faoi bhráid na Rannóige Scóipe chun cinneadh foirmiúil a dhéanamh.

Cén páirt a bheidh agamsa san imscrúdú?

Iarrfar ort eolas a sholáthar chun tacú le do chás. D'fhéadfadh sé seo conarthaí i scríbhinn, duillíní pá agus liostaí dualgais agus treoracha a áireamh. Cabhróidh aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú do Rannóg Scóipe na Roinne chun cinneadh a dhéanamh.

Iarrfar ar d'fhostóir freisin doiciméid thacaíochta a sholáthar, mar shampla conarthaí i scríbhinn, leabhair cuntais agus pá, agus tuairisceáin bhliantúla chun cuidiú leis an imscrúdú.

Cad a tharlaíonn nuair a dhéanann an Rannóg Scóipe a cinneadh?

Má dhearbhaíonn an cinneadh go bhfuil tú fostaithe nó féinfhostaithe mar is ceart, agus go bhfuil an aicme cheart ÁSPC íoctha ar do shon, níl aon ghníomhaíocht eile ag teastáil ón Roinn.

Má dhearbhaíonn an cinneadh go bhfuil tú féinfhostaithe go bréagach, agus go bhfuil an aicme mhícheart ÁSPC íoctha ar do shon, déanfaidh an Roinn do thaifead ranníocaíochta ÁSPC a leasú. Déanfar an leasú seo fiú má scoir an chuideachta a d'fhostaigh tú ó thrádáil ó shin.

An féidir achomharc a dhéanamh ar chinneadh ón Rannóg Scóipe?

Is féidir le ceachtar páirtí achomharc a dhéanamh ar aon chinneadh a dhéanann an Rannóg Scóipe. Ní mór achomhairc a sheoladh i scríbhinn chuig an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh laistigh de 21 lá ó dháta an chinnidh.

Feidhmíonn an Oifig Achomharc go neamhspleách ar an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus tá Príomhoifigeach Achomhairc i gceannas uirthi. Tá a hOifigigh Achomhairc féin aici atá neamhspleách ina ról cinnteoireachta.

An Príomh-Oifigeach Achomhairc
An Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh
Teach D’Olier
Sráid D’Olier
Baile Átha Cliath 2
Teil: (01) 6732800

Naisc Ghaolmhara:

Chun tuilleadh eolais, níos mionsonraithe, a fháil maidir le ÁSPC, téigh chuig:  www.welfare.ie/PRSI

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le ranníocaíochtaí agus aicmí ÁSPC, téigh chuig: www.welfare.ie/PRSIclasses

Tá tuilleadh eolais maidir le do chearta agus teidlíochtaí fostaíochta ar fáil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre. Téigh chuig:  www.workplacerelations.ie

Tá tuilleadh eolais maidir le ÁSPC féinmheasúnaithe do dhaoine féinfhostaithe ar fáil ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim. Téigh chuig:

 www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/guide-to-self-assessment/do-you-need-to-pay-prsi.aspx

Last modified:04/05/2018
 

 Downloads