Riarach�n Ginear�lta, Airgeadas agus Eolas Teagmh�la Beartais


Print page

Riarach�n Ginear�lta

Airgeadas agus Beartais


Oifig an Aire

�ras Mhic Dhiarmada, Sr�id St�rais, Baile �tha Cliath 1.

Guth�n: 01 7043000

� lasmuigh d��irinn + 353 1 7043000

Ar Ais ag an mBarr

Oifig an Ard-R�na�

�ras Mhic Dhiarmada, Sr�id St�rais, Baile �tha Cliath 1.

Guth�n: 01 7043000

� lasmuigh d��irinn + 353 1 7043000

Ar Ais ag an mBarr

Oifig an Ard-Sti�rth�ir

Teach Goldsmith, Sr�id an Phiarsaigh, Baile �tha Cliath 2

Guth�n: 01 7043000

� lasmuigh d��irinn + 353 1 7043000

Ar Ais ag an mBarr

Riarach�n Ginear�lta

Bainisti� �iseanna

B�thar Naomh Alphonsus, D�n Dealgan, Co. L�

Guth�n: 042 9392600

� lasmuigh d��irinn + 353 42 9392600

Ar Ais ag an mBarr

Bainisti� �iseanna

�ras Mhic Dhiarmada, Sr�id St�rais, Baile �tha Cliath 1

Guth�n: 01 7043000

� lasmuigh d��irinn + 353 1 7043000

Ar Ais ag an mBarr

Pearsanra

�ras Mhic Dhiarmada, Sr�id St�rais, Baile �tha Cliath 1

Guth�n: 01 7043000

� lasmuigh d��irinn + 353 1 7043000

Ar Ais ag an mBarr

Preasoifig

�ras Mhic Dhiarmada, Sr�id St�rais, Baile �tha Cliath 1

Guth�n: 01 7043860

� lasmuigh d��irinn + 353 1 7043000

Ar Ais ag an mBarr

L�r-Rann�g Smachta

L�iste na Sionainne, Cora Droma R�isc, Co. Liatroma

Guth�n: 1890 927 999

If you are calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 71 9672648

Ar Ais ag an mBarr

Airgeadas agus Beartais

Buis�ad agus Airgeadas

�ras Mhic Dhiarmada, Sr�id St�rais, Baile �tha Cliath 1

Guth�n: 01 704300

� lasmuigh d��irinn + 353 1 7043000

Ar Ais ag an mBarr

AE Idirn�isi�nta

�ras Mhic Dhiarmada, Sr�id St�rais, Baile �tha Cliath 1

Guth�n: 01 7043000

� lasmuigh d��irinn + 353 1 7043000

Ar Ais ag an mBarr

An Rann�n um Chuimsi� S�isialta

Teach Gandon, Sr�id Amiens, Baile �tha Cliath 1

Guth�n: 01 7043968

� lasmuigh d��irinn + 353 1 7043968

Cuir r�omhphost chuig an Rann�g um Chuimis� S�isialta

Ar Ais ag an mBarr


Plean�il

�ras Mhic Dhiarmada, Sr�id St�rais, Baile �tha Cliath 1

Guth�n: 01 7043000

� lasmuigh d��irinn + 353 1 7043000

Ar Ais ag an mBarr

Last modified:26/06/2012