Tairseach


Print page
 1. Eolas
 2. Cineál na dtionscadal
 3. Leithdháileadh áiteanna
 4. Rannpháirtithe
 5. Próiseas Roghnúcháin
 6. Obair Eile
 7. Coinníollacha Oibre
 8. Cáin agus ÁSPC
 9. Comhairlí Contae agus Cathrach
 10. Conas iarratas a chur isteach

Eolas

Tairseach – Scéim Ghníomhachtaithe Oibre na nÚdarás Áitiúil.

Fógraíodh 'Tairseach' i mBuiséad 2013 agus is scéim socrúcháin oibre de chuid na gComhairlí Contae agus Cathrach í seo atá ceaptha le deiseanna oibre gearrthéarmacha a chur ar fáil do dhaoine dífhostaithe. Tá an scéim beartaithe le cabhrú le forbairt phearsanta agus shóisialta na rannpháirtithe, trí dheiseanna oibre gearrthéarmacha a chur ar fáil, agus é mar chuspóir an bhearna idir dífhostaíocht agus páirt a ghlacadh sa lucht saothair arís a dhúnadh.

Tá na deiseanna oibre beartaithe le bheith chun leas an cheantair áitiúil, agus bíonn siad aitheanta agus curtha ar fáil ag comhairlí contae agus cathrach (rudaí ar a dtugtar údaráis áitiúla i dteannta a chéile - ÚÁnna) i gceantair uirbeacha agus tuaithe araon. Tá Tairseach á bainistiú ag na Comhairlí Contae agus Cathrach éagsúla.

Bíonn daoine dífhostaithe atá cáilithe le páirt a ghlacadh sa scéim roghnaithe go randamach agus déanann an Roinn Coimirce Sóisialaí teagmháil leo – féach 'An próiseas roghnúcháin' thíos.

Cineál na dtionscadal

Cé go mbíonn siad dírithe go príomha ar obair allamuigh, breithneofar gach réimse de ghníomhaíochtaí Comhairlí Contae agus Cathrach. Ní ceadmhach obair a dhéanamh ach ar thionscadail cuspóra ar leith nó obair a bhíodh ar siúl ag na Comhairlí Contae agus Cathrach ach atá stoptha anois mar gheall ar easpa airgid, agus ar thionscadail nua. Ní féidir socrúcháin a thairiscint le haghaidh na bpost atá á gcomhlíonadh cheana faoin gclár reatha Conairí Chun Oibre, nó atá á gcuimsiú ag tionscnaimh eile amhail 'Tús', an SST nó FP.

Ar na cineálacha tionscadal a ndéanfar obair orthu faoi 'Tairseach', tá na cinn seo a leanas (gan a bheith faoina dteorainn):

 • Scéimeanna Feabhsaithe Sráidbhailte
 • Tírdhreachú
 • Ambasadóirí Turasóireachta
 • Rialú Ainmhithe
 • Leabharlanna
 • Tionscadail nua - Feabhsú Láithreáin Athfhorbraíochta

Leithdháileadh áiteanna

Leithdháiltear na háiteanna sa scéim ar Chomhairlí Contae agus Cathrach i bhfianaise líon na socrúchán oiriúnach atá ar fáil i ngach aon Chomhairle Contae agus Cathrach.

Rannpháirtithe

Más mian le duine páirt a ghlacadh in 'Tairseach', caithfidh go raibh sé/sí:

 • dífhostaithe go leanúnach ar feadh 24 mí ar a laghad agus "ag síniú ar an dól" go lánaimseartha; agus
 • ag fáil íocaíochta do chuardaitheoir poist (Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist) ón Roinn Coimirce Sóisialaí ar feadh 24 mí ar a laghad; agus
 • Bheith ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist faoi láthair.

Próiseas an roghnúcháin

Aithneofar daoine dífhostaithe atá cáilithe le haghaidh na scéime, déanfaidh a n-oifig áitiúil leasa shóisialaigh teagmháil leo agus tairgfear deis dóibh páirt a ghlacadh sa scéim.

Má tá siad sásta páirt a ghlacadh i dtionscnamh 'Tairseach', atreorófar iad chuig a gcomhairlí contae agus cathrach, áiteanna a n-earcófar iad le haghaidh socrúchán oiriúnach nuair a bheidh sé ar fáil.

Ós rud é nach bhfuil ach líon teoranta áiteanna sa scéim, ní dhéanfar teagmháil le gach duine dífhostaithe atá cáilithe.

Obair eile

Tá cead ag rannpháirtithe 'Tairseach' dul ag obair go páirtaimseartha i bpost eile, fad is nach gcuireann sé isteach ar obair agus amanna a socrúcháin oibre faoi 'Tairseach'. Má thairgtear obair lánaimseartha mhalartach do rannpháirtithe, tá cead acu deireadh a chur lena gconradh socrúchán oibre.

Coinníollacha oibre

Beidh rannpháirtithe ag obair ar feadh 1912 uair in aghaidh na seachtaine ar an meán agus maireann an socrúchán ar feadh 22 mí. Faigheann siad an tsaoire reachtúil bhliantúil agus an teidlíocht laethanta saoire poiblí chéanna is a fhaigheann fostaithe eile.

Nuair a bheidh an socrúchán críochnaithe, ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh lena n-oifig áitiúil leasa shóisialaigh chun a dteidlíochtaí a athdhearbhú. Níl cead acu páirt a ghlacadh in 'Tairseach' arís ar feadh 3 bliana.

Is é an íocaíocht íosta sheachtainiúil do rannpháirtithe (bunaithe ar 19.5 uair a bheith déanta) ná €208. Más é an Liúntas Cuardaitheora Poist a fhaigheann tú ar deireadh (cleithiúnaithe san áireamh) ná €188 sa tseachtain nó níos lú, gheobhaidh tú an ráta íosta seachtainiúil de chuid 'Tairseach' ansin, is é sin €208 (€188 móide €20). Más é an Liúntas Cuardaitheora Poist a fhaigheann tú ar deireadh go seachtainiúil (cleithiúnaithe san áireamh) ná €188.01 nó níos mó, gheobhaidh tú an ráta coibhéiseach móide €20 ansin.

Baineann na rialacha céanna a bhaineann le Liúntas Cuardaitheora Poist le híocaíocht 'Tairseach' chomh maith. Má tá athrú ar do chúinsí, ba chóir duit do chomhairle contae nó cathrach agus d'oifig áitiúil leasa shóisialaigh a chur ar an eolas chomh luath agus is féidir chun ró-íocaíochtaí féideartha ar bith a sheachaint. Sampla amháin d'athrú ar do chúinsí ná post a bheith faighte ag do chleithiúnaí. Dhéanfaí measúnú ar a (h)ioncam mar acmhainn agus seans go laghdófaí an íocaíocht a gheofá ó 'Tairseach'. Ní ceadmhach é a laghdú faoi bhun an ráta íosta €208.

Coinneoidh rannpháirtithe sochair thánaisteacha agus cárta leighis fad is go bhfuil siad cáilithe go fóill.

Cáin agus ÁSPC

Is féidir cáin a ghearradh ar an íocaíocht ó 'Tairseach', ach bíonn an méid iníoctha ag brath ar chás an duine ar leith.

Íocfar ranníocaíochtaí ÁSPC in Aicme A ar son na rannpháirtithe go léir. Íocfaidh na daoine siúd a thuilleann níos mó ná €352 in aghaidh na seachtaine ranníocaíocht ÁSPC 4% ar a dtuilleamh go léir.

Tá rannpháirtithe 'Tairseach' díolmhaithe ón Muirear Sóisialta Uilíoch.

Comhairlí Contae agus Cathrach

Bíonn na socrúcháin oibre aitheanta agus curtha ar fáil ag na Comhairlí Contae agus Cathrach. Caithfidh Comhairlí Contae agus Cathrach deiseanna oibre dea-cháilíochta a chur ar fáil atá chun leas an phobail.

Conas iarratas a chur isteach

Níl aon phróiseas iarratais ann do dhaoine dífhostaithe atá cáilithe le haghaidh na scéime seo. Roghnófar rannpháirtithe féideartha go randamach, agus déanfaidh a n-oifig áitiúil leasa shóisialaigh teagmháil leo.

Ba chóir do Chomhairlí Contae agus Cathrach a bhfuil suim acu deiseanna socrúcháin oibre a chur ar fáil faoi 'Tairseach', ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh leis an Roinn seo ag gateway@welfare.ie.

Is féidir leat eolas níos mionsonraithe a fháil faoi 'Tairseach' i liosta na gceisteanna coitianta ar shuíomh gréasáin na Roinne Coimirce Sóisialaí.

Last modified:29/10/2013
 

 Aimsigh post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img