Eolas do scoileanna at� bainteach le Sc�im Tionscadal �iti�il na mB�il� Scoile


Print page

Eolas

Sol�thra�onn Li�ntas Leasa Forl�ontach li�ntas bun�sach seachtaini�il mar cheart ag daoine inch�ilithe at� ar bheag�n ioncaim n� gan ioncam. D'fh�adfadh daoine le hioncaim �sle c�ili� chomh maith d'�oca�ocht sheachtaini�il forl�ontach faoin Sc�im Leasa Li�ntas Forl�ontach chun riachtanais speisialta �irithe a shroicheadh, mar shampla, cuidi� le h�oca�ochta� c�osa/�is ar mhorg�iste. Ina theannta sin, is f�idir �oca�ochta� a dh�anamh do riachtanais pr�inneacha agus eisceacht�la.


Rialacha

Mura bhfuil aon ioncam agat, b'fh�idir go mbeife� i dteideal do Li�ntas Leasa Forl�ontach bun�sach. M� t� d'ioncam seachtaini�il taobh th�os den r�ta Li�ntais Leasa Forl�ontach do mh�id an teaghlaigh at� agat, d�fh�adfadh �oca�ocht a bheith d�anta a thugann d'ioncam suas go dt� an r�ta oiri�nach Li�ntais Leasa Forl�ontach. M� t� �ileamh d�anta agat ar shochar leasa sh�isialaigh n� phinsean ach nach bhfuil s� �octha f�s agus nach bhfuil aon ioncam eile agat, d'fh�adf� c�ili� do Li�ntas Leasa Forl�ontach nuair at� t� ag fanacht ar �oca�ocht.

Coinn�ollacha

C�ileoidh t� go hiond�il do Li�ntas Leasa Forl�ontach m� sh�sa�onn t� na coinn�ollacha a leanas:

 • T� t� i do ch�na� sa St�t
 • S�sa�onn t� an t�st�il acmhainne
 • T� t� tar �is iarratas a dh�anamh ar shochar/li�ntas ar bith eile go bhf�adf� a bheith i dteideal d�ibh
 • S�sa�onn t� an coinn�oll gn�th-ch�naithe, ach amh�in i gc�s den �oca�ochta do Riachtanais Eisceacht�la. S�s�idh oibrithe AE/LEE an coinn�oll gn�thch�naithe. Cuirtear an coinnioll gn�thch�naithe ar dhaoine �n AE/LEE a aistr�onn go h�irinn ar th�ir fosta�ochta sa ghn�thbhealach nuair at� siad ag cuardach oibre.
 • T� t� cl�raithe chun oibre le F�S m� t� t� in aois oibre.

N� ch�ileoidh t� go hiond�il do Li�ntas Leasa Forl�ontach m� t� t�

 • In obair l�naimseartha, is � sin, ag obair n�os m� n� 30 uair a' chloig in aghaidh na seachtaine
 • In oideachas l�naimseartha
 • Bainteach i nd�osp�id tr�d�la. D'fh�adf� Li�ntas Leasa Forl�ontach a �ileamh do do chleithi�naithe, �fach.

T�st�il acmhainne

Siad na m�reanna a leanas na pr�omhruda� a th�gtar san �ireamh don t�st�il acmhainne:

Ioml�n an ioncaim airgead tirim, a chuims�onn formh�r �oca�ochta� leasa sh�isialaigh agus Feidhmeannachta na Seirbh�se Sl�inte, lasmuigh de Shochar Leana�, Li�ntas um Ch�ram Baile agus Li�ntas Leasa do Dhaille. Cuims�onn s� seo an c�iteamh airgid ar fad lasmuigh de ch�iteamh at� bronnta ag c�irt ar dhaoine a tholg Heipit�teas C tr� �s�id an Ghlobail�n Imdh�onachta Daonna Frith-D n� tr� th�irg� fola n� fhuilaistrithe in �irinn, Bins� C�itimh Heipit�teas C agus VEID, An Bord um Sh�samh i leith Foras C�naithe, n� m�chumas a c�is�odh toisc �s�id an druga Tail�dim�d.

� Mheitheamh 2007, n� ghlactar san �ireamh �oca�ocht Caomhn�ra (Rann�ocach), �oca�ocht Caomhn�ra (Neamh-Rann�ocach) agus Deontas um Ch�ram Faoisimh sa t�st�il acmainne le haghaidh Li�ntas Leasa Forl�ontach.

Fosta�ocht athshl�n�ch�in: D�antar neamhaird ar suas le �120 �n bhfosta�ocht athshl�n�ch�in.

Luach aon sochair n� pribhl�ide: M� t� t� 24 bliana d�aois n� faoina bhun agus m� t� t� i do ch�na� le tuismitheoir n� le leastuismitheoir in �ras an teaghlaigh, cuirfear cuid d�ioncam do thuismitheoir� san �ireamh nuair at� meas�n� � dh�anamh � thaobh Li�ntais Leasa Forl�ontaigh. Is �ard a thugann an Roinn Coimirce S�isiala� air seo n� meas�n� an �tsochair agus na pribhl�ide� a fhaigheann t� de thoradh bheith i do ch�na� le do thuismitheoir�. T� tuilleadh eolais sa doicim�id maidir le conas a dh�antar sochar agus pribhl�id a mheas�n� i dt�st�il mhaoine.

Luach infheist�ochta�, taisce n� maoine: Meastar iad seo (ach n� luach do bhaile f�in) de r�ir na foirmle seo a leanas:

Caipiteal Acmhainn sheachtaini�il mheas�naithe
An ch�ad �5,000 N� ghlactar san �ireamh
An ch�ad �10,000 eile �1 sa �1,000
An ch�ad �25,000 eile �2 sa �1,000
Iarmh�id �4 sa �1,000

I gc�s l�n�in ph�sta, p�irtn�ir� sibhialta n� comhch�naitheoir�, suim�tear ioncam na beirte san �ireamh nuair d�antar an teastas mhaoine.

Ais�oca�ocht an Li�ntais Leasa Forl�ontach

I gc�ins� �irithe, b'fh�idir go mbeadh ort aon ch�namh a fuair t� faoin Sc�im Li�ntais Leasa Forl�ontach a ais�oc. Mar shampla:

M� �octar Li�ntas Leasa Forl�ontach leat nuair at� t� ag fanacht le sochar leasa sh�isialaigh, c�namh n� pinsean, d�anfar an m�id a �ocadh a asbhaint � riar�ist� d'�oca�ocht leasa sh�isialaigh.

M� dh�antar �oca�ocht Riachtanach Phr�inneach leat, b'fh�idir go mbeadh ort � ar fad n� cuid �irithe a �ocadh leat a ais�oc m� t� t� ag obair n� chomh luath agus a dh�antar �ileamh �rachais a shocr�.


R�ta�

T� an Li�ntas Leasa Forl�ontach d�anta suas as r�ta pearsanta don iarrth�ir agus m�ideanna breise do dhuine f�sta cleithi�nach agus/n� do ph�ist� cleithi�nacha. Is p�iste cleithi�nach duine faoi 18 bliana d'aois a ch�na�onn leat agus at� ag brath ort i gcomhair taca�ocht airgeadais. Is � an teorainn aoise do ph�iste cleithi�nach at� ag f�il oideachas l�naimseartha n� 22 bliain d'aois. M� t� an li�ntas leasa forl�ontach pr�omh� i bhfeidhm le 27 seachtaine n� n�os m� leanfaidh an �oca�ocht ar aghaidh go dt� deireadh na bliana acad�la i ndiaidh an breithl� sin.

R�ta� L�untas Leasa Forl�ontach � 2012:

Uasr�ta L�untais Leasa Forl�ontaigh do dhuine 25 bliana d'aois n� n�os sine

R�ta pearsanta M�ad� do Dhuine F�sta C�ilithe Ard� Cleithi�na� Linbh
Uasr�ta �186 �124.80 �29.80

Uasr�ta L�untais Leasa Forl�ontaigh do dhuine faoi 25 bliana d'aois

Aois R�ta pearsanta M�ad� do Dhuine F�sta C�ilithe
18-19 �100 �100
20-21 �100 �100
22-24 �144 �124.80

Mar sin f�in, n� bheidh an r�ta pearsanta laghdaithe agus r�ta d�aosach c�ilithe an Li�ntais Leasa Forl�ontaigh maidir le h�ilitheoir� faoi bhun 20 bliana d�aois infheidhmithe sna c�sanna a leanas:

 • �ilitheoir� a bhfuil leana� cleithi�nacha acu
 • Daoine at� 18 agus 19 mbliana d�aois agus ag f�il Li�ntas Leasa Forl�ontach � 29 Aibre�n 2009
 • Daoine at� 20 mbliana d�aois ar a laghad agus ag f�il Li�ntas Leasa Forl�ontach � 29 Nollag 2009
 • Measfar leana� �irithe faoi ch�ram FSS ar feadh na 12 mbliana sula mb�onn siad 18 bliana d'aois freisin. Measfar iad de r�ir r�ta LCP do dhaoine os cionn 25 bliana d'aois.

Conas iarratas a dh�anamh

Ba cheart duit iarratas ar Li�ntas Leasa Forl�ontach a dh�anamh chuig an Oifigeach Leasa Phobail ag d'ionad sl�inte �iti�il chomh luath agus a bh�onn an g� ann. N� m�r duit foirm iarratais Li�ntais Leasa Fhorl�ontaigh (pdf) a chomhl�n� ach cabhr�idh an tOifigeach Leasa Phobail leat. Chun cabhr� led' iarratas, ba cheart duit na ruda� seo a leanas a bheith agat:

 • Uimhir Phearsanta Sheirbh�s Phoibl� (UPSP) (uimhir RSI roimhe seo) duit f�in, do ch�ile/ph�irtn�ir sibhialta/chomhch�naitheoir agus do ph�ist�
 • Cruth�nas c�naitheachta
 • Cruth�nas aitheantas , mar shampla, pas, cead�nas tiom�na�, cead oibre, c�rta inimirce (BNGSI)
 • Cruth�nas de aon ioncam at� t� agus do ch�ile/ph�irtn�ir sibhialta/chomhch�naitheoir agus do leana� ag f�il
 • N�ta � d'oifig �iti�il leasa sh�isialaigh agus do dhuille p�igh dheireanach m� t� t� d�reach tar �is cur isteach ar Shochar/Li�ntas Cuardaitheora Poist
 • Do Leabhar Sochar Leana� n� Teastais Bhreithe do aon ph�ist� a bhfuil t� d�anamh �ileamh d�ibh muna bhfuil UPSP agat d�ibh
 • Doicim�id mar cruth� d'ioncam agus do staid airgeadais, mar shampla, duill�n� p�, P45, P35, P60, r�itis bhainc

Achomharc � dh�anamh in aghaidh chinnidh

T� s� de cheart agat athchomharc a dh�anamh i gcoinne cinneadh muna bhfuil t� s�sta le toradh d'�ileamh. Chun achomharc a dh�anamh, ba cheart duit scr�obh chuig an Oifigeach Achomhairc ag d'Oifig �iti�il Sl�inte. Mura bhfuil t� s�sta leis an toradh d'achomhairc Feidhmeannachta na Seirbh�se Sl�inte, is f�idir leat achomharc ar an Oifig Achomharc Leasa Sh�isialaigh neamhsple�ch a dh�anamh. B�onn an Oifig Achomharc Leasa Sh�isialaigh ag d�ile�il le hachomhairc faoi LLF bun�sach agus forl�onta LLF. �fach n� dh�anann an Oifig cinnt� maidir le h�oca�ochta� Riachtanais Eisceacht�il n� Pr�inneach.


C� h�it a nd�anfaidh m� iarratas

D�an teagmh�il le d'ionad �iti�il sl�inte.

Last modified:20/09/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img