Liúntas Breosla


Print page

Réamhrá

Is scéim í an Scéim Náisiúnta Breosla atá ceaptha cabhrú le líonta tí atá ag brath ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh go fadthéarmach nó íocaíochtaí boird sláinte agus nach bhfuil in ann soláthar a dhéanamh dá riachtanais teasa féin.

Íocaíocht Breosla Geimhridh na Ríochta Aontaithe

D’fhéadfadh roinnt pinsinéirí na Ríochta Aontaithe bheith incháilithe le haghaidh Íocaíocht Breosla Geimhridh na Ríochta Aontaithe (mar gheall ar chinneadh an Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh). Faigh amach tuilleadh ar gov.uk.

Rialacha

D'fhéadfadh tú cáiliú do liúntas breosla má tú ag fáil:

Agus

Maireann tú i do aonar nó amháin in éineacht le

 • Céile/páirtnéir sibhialta/comhchónaitheoir cleithiúnach agus/nó leanaí cleithiúnacha. D'fhéadfaí breathnú ar leanbh mar chleithiúnach go dtí go sroicheann sé nó sí aois 18 bliain nó 22 bliain má tá sé nó sí ag freastal ar oideachas go lánaimseartha. Nuair a iontaíonn do leanbh 18 agus é/í fós ag freastal ar oideachas lánaimseartha agus go bhfuil tú ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh ghearrthéarmaigh, i.e. Liúntas Cuardaitheora Poist (ar feadh níos lú ná 15 mí), Sochar Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteachta nó Liúntas Breise Leasa, breathnaítear air nó uirthi mar chleithiúnach go dtí an 30 Meitheamh dár gcionn nó go dtí go bhfuil an t-oideachas lánaimseartha críochnaithe, cébí acu a thagann ar dtús.
 • Daoine eile atá ag fáil ceann de na híocaíochtaí cáilitheacha a bheadh incháilithe chomh maith do Liúntas Breosla ina mbealach féin.
 • Duine a thugann cúram agus aire lánaimseartha duit má tá tú faoi mhíchumas nó má tá tú i do leath-easlán.
 • Duine/Daoine atá ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist go gearrthéarmach.
 • Duine/Daoine ag fáil Liúntas Cúramóra

Agus

Níl tusa ná baill eile de do líon tí ábalta do riachtanais teasa a chuir ar fáil ó d'acmhainní féin.

Ní cháileoidh tú don Liúntas Breosla má:

 • Tá do riachtanais teasa clúdaithe faoi ghníomhas a aistríonn maoin
 • Tá tú i do chónaí le duine nach bhfuil ag fáil ceann de na híocaíochtaí cáilitheacha do Liúntas Breosla
 • Tá íocaíocht ranníocach á fáil agat agus tá agat ioncam os cionn theorainneacha na tástála maoine (féach thíos)

Tástáil mhaoine le haghaidh Liúntas Breosla

Íocaíocht ar a ndéantar tástáil mhaoine is ea an Liúntas Breosla. Má tá íocaíocht neamhranníocach á fáil agat, glactar leat amhail an tástáil mhaoine a shásamh mura bhfuil íocaíocht ranníocach ar leathráta á fáil agat (ar nós Sochar Breoiteachta, Sochar Cuardaitheora Poist nó Sochar Díobhála) sa mhullach ar an íocaíocht neamhranníocach (ar nós na hÍocaíochta Tuismitheora Aonair).

Tá tástáil mhaoine an Liúntais Bhreosla nasctha leis an ráta uasta den Phinsean Stáit (Ranníocach).

Féadfaidh tú comhioncam seachtainiúil €100 a bheith agat os cionn an Phinsin Stáit (Ranníocach) le haghaidh do chúinsí agus fós bheith i dteideal Liúntas Breosla a fháil. Ciallaíonn seo gur féidir leat caipiteal/coigiltí a bheith agat, a fhad agus níos lú ná €58,000 iad, agus bheith i dteideal Liúntas Breosla a fháil. (Is ionann €58,000 agus beagán de bhreis ar €100 sa tseachtain faoi rialacha na measúnachta ar mhaoin chaipitil.)

Mar shampla:

 • Is ionann an teorainn inmheasúnaithe ioncaim le haghaidh duine aonair faoi 80 agus €333.30 (€100 móide €233.30);
 • Is ionann an teorainn inmheasúnaithe ioncaim le haghaidh lánúine (sa chás gur faoi 66 bliain an duine fásta cáilithe) agus €488.80 (€100 móide €233.30 móide €155.50);
 • Is ionann an teorainn inmheasúnaithe ioncaim le haghaidh lánúine (sa chás gurb os cionn 66 bliain an duine fásta cáilithe) agus €542.30 (€100 móide €233.30 móide €209.00);

Más os cionn 80 atá tú, is féidir leat €10 a shuimiú le ráta cuí íocaíochta na RCS.

Ag fágáil pinsean nó sochar ó thír eile

Má tá pinsean/sochar nó íocaíocht choibhéiseach dhá íoc leat ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin an AE nó tír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh ag Éirinn léi, d’fhéadfadh sé go gcáileodh tú don liúntas breosla má shásaíonn tú na coinníollacha cáilitheacha a bhfuil tagairt déanta dóibh thuas agus go bhfuil tú:

 • I do chónaí in Éirinn

Agus

 • Go bhfuil tú 66 bliain d'aois nó ós a chionn

 • Go bhfuil tú faoi 66 bliain d'aois agus Pinsean Easláinte dhá íoc leat (le ós cionn 12 mí), Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh nó íocaíocht choibhéiseach ó thír eile.

Má cháilíonn níos mó ná duine amháin sa teaghlach

Ní íocfar ach íocaíocht Liúntais Bhreosla amháin le teaghlach. Má tá beirt ina gcónaí in aon teaghlach agus go gcáilíonn siad araon don liúntas breosla, ní íocfar ach liúntas breosla amháin le duine cáilithe amháin sa teaghlach sin. Leagann an tábla thíos amach an duine cáilitheach iomchuí sa líon tí ar chóir dó/dí iarratas a dhéanamh ar an liúntas breosla sa chás go bhfuil beirt nó níos mó daoine cáilitheacha ina gcónaí sa teach céanna.

Íocaíocht Daoine ar chóir dóibh iarratas a dhéanamh ar an liúntas breosla
Pinsean leasa shóisialaigh agus Liúntas Cuardaitheora Poist fadthéarmaí Pinsinéir leasa shóisialaigh
Liúntas Réamh-Scoir agus pinsean leasa shóisialaigh Pinsinéir leasa shóisialaigh
Liúntas Réamh-Scoir agus Liúntas Cuardaitheora Poist fadthéarmaí Duine ar Liúntas Réamh-Scoir
Pinsean leasa shóisialaigh agus íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile Pinsinéir leasa shóisialaigh
Íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile agus Liúntas Cuardaitheora Poist fadthéarmaí Pinsinéir leasa shóisialaigh

Rataí

Is é an Liúntas Breosla ná €22.50 sa tseachtain.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas ar Liúntas Breosla a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm iarratais NFS 1 (pdf). Tá an fhoirm iarratais seo le fáil ó d’oifig phoist áitiúil.

Má dhéanann tú iarratas ar an liúntas breosla tar éis túis an séasúir téite (an seachtain dheireanach Meán Fómhair), ní íocfar an liúntas siar go dáta.

Má tá íocaíocht dhá fháil agat ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó pinsean/sochar leasa shóisialaigh ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin an AE nó tír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh ag Éirinn léi, íocfar do liúntas breosla trí leabhar orduithe íocaíochtaí nó leabhar ilchodach, más féidir. Mura n-athraíonn do chúinsí agus má leanann tú an íocaíocht leasa shóisialaigh céanna a fháil, ní gá duit iarratas ar an Liúntas Breosla a dhéanamh gach bliain.

Má tá íocaíocht ó FSSl dhá fháil agat, íocfaidh an FSS an liúntas breosla go díreach.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Comhlánaigh an fhoirm agus cuir ar ais í chuig an rannán íocaíochta cuí faoi mar atá leagtha amach thíos:

Má tá íocaíocht á fháil agat mar a leanas:

Seol d'iarratas chuig:

 • Pinsean Easláinte
 • Liúntas Míchumais
 • Forlíonadh Éagumais

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Béal Átha na Lao
An Longfort
Éire

Teil:(043) 334 0000
Lóghlao:1890 927 770
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
 • Sochar nó Liúntas Banchéile Thréigthe
 • Pinsean Stáit (Ranníocach nó Neamh-Ranníocach)
 • Pinsean na nDall
 • Liúntas Banchéile Príosúnaigh
 • Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora
 • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)
 • Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)
 • Liúntas Banchéile Príosúnaithe

  An Roinn Coimirce Sóisialaí

  Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
  Bóthar an Choláiste
  Sligeach
  Éire

  Uaireanta Oscailte:Ní thairgeann an oifig seo seirbhís do chuairteoirí pearsanta. Caithfidh gach ceist a bheith cur isteach tríd an fhoirm fiosraithe ar líne a úsáid, tríd an teileafón nó i scríbhinn.
  Teil:(071) 915 7100
  Lóghlao:1890 500 000
  Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/

  • Liúntas Cuardaitheora Poist

  • Cúnamh Feirme
  • Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora
  • Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist

  Ba chóir duit do fhoirm chomhlánaithe a sheoladh chuig d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil.

  • Liúntas Leasa Forlíontach (15 mí)

  Ba chóir duit iarratas a dhéanamh chuig an Oifigeach Leasa Pobail ag d’ionad nó d’oifig áitiúil.

  • .

  Scéim Náisiúnta Breosla

  Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
  Bóthar an Choláiste
  Sligeach
  Éire

  Teil:(071) 915 7100
  Lóghlao:1890 500 000
  Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

  Last modified:12/10/2016
   

   Related Topics

   
   

   Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

   
  Déan cuardach d'oifig áitiúl
  img