Liúntas Breosla


Print page

Réamhrá

Is ionann Liúntas Breosla agus íocaíocht faoin Scéim Náisiúnta Breosla chun cabhrú leis an gcostas a bhíonn ar do theach a théamh i rith mhíonna an gheimhridh. Íoctar é le daoine a bhraitheann ar íocaíochtaí fadtéarmacha leasa shóisialaigh agus nach bhfuil in ann íoc as a riachtanais féin téimh. Ní íoctar ach Liúntas Breosla amháin le teaghlach. Go ginearálta, íoctar Liúntas Breosla le d’íocaíocht leasa shóisialaigh ar an lá is gnách duit íocaíocht a fháil.

I gcás shéasúr Liúntas Breosla 2017-2018, tugtar an rogha duit go n-íocfar do Liúntas Breosla iomlán €585 leat in 2 chnapshuim - féach ‘Rátaí' thíos.

Cuirfear tús le séasúr Liúntas Breosla 2017-2018 Dé Luain, an 2 Deireadh Fómhair 2017.

D’fhoilsigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) agus Coimirce Sóisialaí faisnéis ar an méid is gá duit a dhéanamh má tá deacracht airgeadais agat le do chuid billí fuinnimh.

B’fhéidir go mbeadh roinnt pinsinéirí na RA a chónaíonn in Éirinn i dteideal Íocaíocht Bhreosla Geimhridh a fháil ón RA. Féadfaidh tú teacht ar bhreis faisnéis ó gov.uk.

Coimeád folláin agus te sa gheimhreadh

D’fhéadfadh sé a bheith deacair cur suas leis an aimsir fhuar, go háirithe má tá tú níos sine nó má tá tú faoi mhíchumas nó má tá breoiteacht fhadtéarmach ort. Tugtar faisnéis agus comhairle ar an láithreán gréasáin ‘Keeping Well and Warm’ faoi na tacaíochtaí atá ar fáil chun cabhrú leat agus le do theaghlach coimeád folláin agus te i rith an gheimhridh.

Rialacha

D'fhéadfadh tú cáiliú do liúntas breosla má tú ag fáil:

Agus

Maireann tú i do aonar nó amháin in éineacht le

 • Céile cleithiúnach, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir agus/nó leanaí cleithiúnacha
 • Daoine eile a bhfuil ceann de na híocaíochtaí cáilitheacha á bhfáil acu a bheadh incháilithe, chomh maith, do Liúntas Breosla ina gceart féin
 • Duine a bhfuil Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra á fháil acu agus a bhfuil cúram á chur ar fáil acu duit nó do do chéile cleithiúnach, páirtnéir nó comháitritheoir
 • Duine a bhfuil Liúntas Cuardaitheora Poist gearrthéarmach nó Liúntas Leasa Forlíontach bunúsach á fháil acu

Agus

Níl tú féin agus daoine eile muinteartha in ann soláthar a dhéanamh do bhur riachtanais téimh as bhur n-acmhainní féin.

Ní cháileoidh tú do Liúntas Breosla:

 • Má fhreastalaítear ar do riachtanais téimh faoi ghníomhas a aistríonn réadmhaoin
 • Má chónaíonn tú le duine éigin nach bhfuil ceann de na híocaíochtaí cáilitheacha á bhfáil acu do Liúntas Breosla
 • Má tá íocaíocht ranníocach á fáil agat agus má tá ioncam agat a sháraíonn teorainneacha na tástála maoine (féach thíos)

Liúntas Cúramóra

Ní íocaíocht cháilitheach don Liúntas Breosla Liúntas Cúramóra. Féadfaidh tú cáiliú do Liúntas Breosla, áfach, má tá Liúntas Cúramóra ar leathráta agus íocaíocht cháilitheach leasa shóisialaigh eile á bhfáil agat.

 • Má tá íocaíocht neamh-ranníocach leasa shóisialaigh agus Liúntas Cúramóra ar leathráta á bhfáil agat, tá Liúntas Breosla iníoctha (má shásaíonn tú na critéir go léir).
 • Má tá íocaíocht ranníocach leasa shóisialaigh agus Liúntas Cúramóra ar leathráta á bhfáil agat, déanfar luach Liúntas Breosla ar leathráta a mheasúnú sa tástáil mhaoine do Liúntas Breosla (féach thíos).

Tástáil mhaoine le haghaidh Liúntas Breosla

Íocaíocht ar a ndéantar tástáil mhaoine is ea Liúntas Breosla. Má tá íocaíocht neamh-ranníocach á fáil agat, glactar leis go sásaíonn tú an tástáil mhaoine. Má tá tú rannpháirteach i scéim tacaíochta fostaíochta nó má tá Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas á fháil agat, tá tú i dteideal do Liúntas Breosla a choimeád má leanann tú leis na coinníollacha a shásamh – an tástáil mhaoine san áireamh.

Tá tástáil mhaoine an Liúntais Bhreosla nasctha leis an ráta uasta den Phinsean Stáit (Ranníocach).

Féadfaidh tú comhioncam seachtainiúil €100 a bheith agat os cionn an Phinsin Stáit (Ranníocach) le haghaidh do chúinsí agus fós bheith i dteideal Liúntas Breosla a fháil. Ciallaíonn seo gur féidir leat caipiteal/coigiltí a bheith agat, a fhad agus níos lú ná €58,000 iad, agus bheith i dteideal Liúntas Breosla a fháil. (Is ionann €58,000 agus beagán de bhreis ar €100 sa tseachtain faoi rialacha na measúnachta ar mhaoin chaipitil.)

Mar shampla:

 • Is ionann an teorainn inmheasúnaithe ioncaim le haghaidh duine aonair faoi 80 agus €343.30 (€100 móide €243.30);
 • Is ionann an teorainn inmheasúnaithe ioncaim le haghaidh lánúine (sa chás gur faoi 66 bliain an duine fásta cáilithe) agus €505.40 (€100 móide €243.30 móide €162.10);
 • Is ionann an teorainn inmheasúnaithe ioncaim le haghaidh lánúine (sa chás gurb os cionn 66 bliain an duine fásta cáilithe) agus €561.30 (€100 móide €243.30 móide €218);

Más os cionn 80 atá tú, is féidir leat €10 a shuimiú le ráta cuí íocaíochta na RGFCS.

Ag fágáil pinsean nó sochar ó thír eile

Má tá pinsean/sochar nó íocaíocht choibhéiseach dhá íoc leat ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin an AE nó tír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh ag Éirinn léi, d’fhéadfadh sé go gcáileodh tú don liúntas breosla má shásaíonn tú na coinníollacha cáilitheacha a bhfuil tagairt déanta dóibh thuas agus go bhfuil tú:

 • I do chónaí in Éirinn

Agus

 • Go bhfuil tú 66 bliain d'aois nó ós a chionn

 • Go bhfuil tú faoi 66 bliain d'aois agus Pinsean Easláinte dhá íoc leat (le ós cionn 12 mí), Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh nó íocaíocht choibhéiseach ó thír eile.

Má cháilíonn níos mó ná duine amháin sa teaghlach

Ní íocfar ach íocaíocht Liúntais Bhreosla amháin le teaghlach. Má tá beirt ina gcónaí in aon teaghlach agus go gcáilíonn siad araon don liúntas breosla, ní íocfar ach liúntas breosla amháin le duine cáilithe amháin sa teaghlach sin. Leagann an tábla thíos amach an duine cáilitheach iomchuí sa líon tí ar chóir dó/dí iarratas a dhéanamh ar an liúntas breosla sa chás go bhfuil beirt nó níos mó daoine cáilitheacha ina gcónaí sa teach céanna.

Leagann an tábla thíos amach an duine cáilitheach iomchuí sa líon tí ar chóir dó/dí iarratas a dhéanamh ar an liúntas breosla sa chás go bhfuil beirt nó níos mó daoine cáilitheacha ina gcónaí sa teach céanna.
Íocaíocht Daoine ar chóir dóibh iarratas a dhéanamh ar an liúntas breosla
Pinsean leasa shóisialaigh agus Liúntas Cuardaitheora Poist fadthéarmaí Pinsinéir leasa shóisialaigh
Liúntas Réamh-Scoir agus pinsean leasa shóisialaigh Pinsinéir leasa shóisialaigh
Liúntas Réamh-Scoir agus Liúntas Cuardaitheora Poist fadthéarmaí Duine ar Liúntas Réamh-Scoir
Pinsean leasa shóisialaigh agus íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile Pinsinéir leasa shóisialaigh
Íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile agus Liúntas Cuardaitheora Poist fadthéarmaí Pinsinéir leasa shóisialaigh

Rataí

Is é an Liúntas Breosla ná €22.50 sa tseachtain.

Is féidir le daoine a bhfuil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe á bhfáil acu a Liúntas Breosla iomlán €585 a fháil íoctha leo in 2 cnapshuim. Íocfar an chéad chnapshuim €292.50 ag tús an tséasúir bhreosla i nDeireadh Fómhair agus íocfar an dara ceann (€292.50 chomh maith) in Eanáir - féach ‘Conas do rogha íocaíochta a athrú’ thíos.

Conas iarratas a dhéanamh

Is gá d’iarratasóirí nua ar Liúntas Breosla foirm iarratais NFS 1 (pdf) a chomhlánú. Tá an fhoirm iarratais seo ar fáil, chomh maith, ó Oifig an Phoist áitiúil agus is féidir foirm a lorg trí FORM FUEL agus d’ainm agus do sheoladh a sheoladh i dteachtaireacht téacs chuig 51909.

Má dhéanann tú iarratas ar an liúntas breosla tar éis túis an séasúir téite (an seachtain dheireanach Meán Fómhair), ní íocfar an liúntas siar go dáta.

Má tá íocaíocht dhá fháil agat ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí nó pinsean/sochar leasa shóisialaigh ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin an AE nó tír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh ag Éirinn léi, íocfar do liúntas breosla trí leabhar orduithe íocaíochtaí nó leabhar ilchodach, más féidir. Mura n-athraíonn do chúinsí agus má leanann tú an íocaíocht leasa shóisialaigh céanna a fháil, ní gá duit iarratas ar an Liúntas Breosla a dhéanamh gach bliain.

Mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat, is féidir do Liúntas Breosla a íoc go díreach isteach i do chuntas in institiúid airgeadais nó féadfaidh tú an liúntas a bhailiú ag oifig an phoist áitiúil.

Conas do rogha íocaíochta a athrú

I gcás shéasúr Liúntas Breosla 2017-2018, tugtar an rogha duit go n-íocfar do liúntas iomlán leat in 2 chnapshuim.

Chun do Liúntas Breosla a fháil in 2 chnapshuim, caithfidh tú foirm (FA CPF 1) a chomhlánú, atá ar fáil ó Oifig an Phoist, Ionad Intreo nó Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh áitiúil. Chomh maith leis sin, is féidir leat FORM FUEL CHANGE agus d’ainm agus do sheoladh a sheoladh i dteachtaireacht téacs chuig 51909. Chun an chéad chnapshuim a fháil i nDeireadh Fómhair 2017, caithfidh tú d’fhoirm chomhlánaithe a sheoladh ar ais roimh an 15 Meán Fómhair 2017.

Níl an rogha seo ar fáil do dhaoine a bhfuil íocaíochtaí á bhfáil acu faoin Scéim Shóisialta Tuaithe, Tús, Gateway agus Fostaíocht Pobail.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Comhlánaigh an fhoirm agus cuir ar ais í chuig an rannán íocaíochta cuí faoi mar atá leagtha amach thíos:

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas
Má tá íocaíocht á fháil agat mar a leanas: Seol d'iarratas chuig:
 • Pinsean Easláinte
 • Liúntas Míchumais
 • Forlíonadh Éagumais

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Béal Átha na Lao
An Longfort
Éire

Teil: (043) 334 0000 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 43 334 0000)
Lóghlao: 1890 927 770 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
 • Sochar nó Liúntas Banchéile Thréigthe
 • Pinsean Stáit (Ranníocach nó Neamh-Ranníocach)
 • Pinsean na nDall
 • Liúntas Banchéile Príosúnaigh
 • Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora
 • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)
 • Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)
 • Liúntas Banchéile Príosúnaithe

  An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

  Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
  Bóthar an Choláiste
  Sligeach
  Éire

  Uaireanta Oscailte:Ní thairgeann an oifig seo seirbhís do chuairteoirí pearsanta. Caithfidh gach ceist a bheith cur isteach tríd an fhoirm fiosraithe ar líne a úsáid, tríd an teileafón nó i scríbhinn.
  Teil: (071) 915 7100 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 71 915 7100)
  Lóghlao: 1890 500 000 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
  Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/

  • Liúntas Cuardaitheora Poist

  • Cúnamh Feirme
  • Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora
  • Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist

  Ba chóir duit do fhoirm chomhlánaithe a sheoladh chuig d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil.

  • Liúntas Leasa Forlíontach (15 mí)

  Ba chóir duit iarratas a dhéanamh chuig an Oifigeach Leasa Pobail ag d’ionad nó d’oifig áitiúil.

  • Daoine a bhfuil Íocaíocht Slándála Sóisialaí á fáil acu ó thír atá cumhdaithe ag Rialacháin an AE nó tír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí ag Éirinn léi (a fhad agus go bhfuil íocaíocht chomhionann Éireannach ann)

  Scéim Náisiúnta Breosla

  Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
  Bóthar an Choláiste
  Sligeach
  Éire

  Teil: (071) 915 7100 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 71 915 7100)
  Lóghlao: 1890 500 000 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
  Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

  Last modified:06/06/2018
   

   Foirmeacha Iarratais

   
   

   Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

   
  Déan cuardach d'oifig áitiúl
  img