Tionscnamh Calaoise 2011


Print page

R�amhr� an Aire

T�imid ag iarraidh teacht sl�n as ceann de na c�luithe eacnama�ochta is measa riamh sa t�r seo. Ar airgead a fuarthas ar iasacht �n�r gcomhph�irtithe san Aontas Eorpach, sa Bhanc Ceannais Eorpach agus sa Chiste Airgeada�ochta Idirn�isi�nta at�imid ag maireacht�il.  Is maith an rud � go bhfuil na hinstiti�id� sin ag tac� le hiarrachta� an Rialtais seo an t�r a chur ar bhealach a leasa.  Ach t� coinn�ollacha ag gabh�il leis an taca�ocht sin.  

Coinn�oll amh�in n� go sol�thr�idh an Rialtas �3.6 billi�n i mbliana ar a n-�ireofar caiteachas a laghd� de �2.1 billi�n. T� an Roinn Coimirce S�isiala� ar cheann de na Ranna is m� a chaitheann airgead agus mar sin is l�ir go mbeidh ar an Roinn seo laghduithe m�ra a dh�anamh chun an sprioc sin a bhaint amach � rud at� thar a bheith deacair i  bhfianaise an mh�adaithe ar dh�fhosta�ocht toisc an l�on m�r post a cailleadh le c�pla bliain anuas.

Is eol dom go maith nach f�idir an mille�n as an ng�arch�im airgeadais seo a chur ar fhormh�r m�r na ndaoine a iarrann cabhair ar mo Roinnse agus d�anfaidh m� mo dh�cheall a chinnti� nach mbeidh orthu an iomarca den ualach a iompar. Tosa�ocht th�bhachtach a bheidh ann, mar sin, a chinnti� gur ar na daoine is m� at� ina ng�tar a dh�reofar acmhainn� tearca na Roinne.

Sin an f�th gur iarr m� ar mo Roinn n�os m� dua a chaitheamh ag dul i ngleic le gn�omha�ocht chalaoiseach agus �625 milli�n ar a laghad a sp�r�il ar �oca�ochta� calaoiseacha an bhliain seo chugainn.

Pr�ise�lann an Roinn breis is dh� mhilli�n iarratas gach bliain agus d�antar �oca�ochta� le 1.4 milli�n duine sa tseachtain.  T�im cinnte go bhfuil formh�r na ndaoine ag f�il na h�oca�ochta at� dlite d�ibh.

Is minic a cheaptar gur coir gan �ospartach � calaois leasa sh�isialaigh ach t�im feasach go mbaineann an cine�l calaoise sin an bonn de mhuin�n an phobail sa ch�ras tr�d s�os chomh maith le bheith neamhchothrom ar dhaoine mac�nta a fhaigheann �oca�ochta� leasa sh�isialaigh agus ar ch�in�oc�ir�. An rud at� uaim n� go n-�ocfaidh mo Roinnse an m�id ceart airgid leis an duine ceart ag an am ceart.

Sin � an c�lra at� laistiar de thionscnamh nua frithchalaoise na Roinne seo. Is iad cusp�ir� an phlean seo:

  • Freagairt n�os cuimsith� a thabhairt ar chalaois agus ar mh�-�s�id agus forfheidhmi� na reachta�ochta maidir leo a mh�ad� ionas go gcoiscfear calaois leasa sh�isialaigh sa ch�ras; 
  • A chinnti� go mbeidh cur chuige comhth�ite ann ar fud an ch�rais i leith cosc, d�spreagadh agus brath m�-�s�id an ch�rais leasa sh�isialaigh. I gc�s ina mbraitear calaois leasa sh�isialaigh cinnteofar go mbeidh acmhainn� na Roinne ar f�il chun an chalaois sin a shainaithint agus a stopadh a luaithe is f�idir.
  • Oibri� go dl�th agus i gcomhar le gn�omhaireachta� eile chun a chinnti� go mbraitear agus go d�spreagtar m�-�s�id an ch�rais leasa sh�isialaigh a mh�ad is f�idir;
  • P�il�ni� gn�omhach a dh�anamh ar an ngeilleagar ceilte agus ar na hearn�lacha sin mar a bhfuil calaois agus m�-�s�id an ch�rais leasa sh�isialaigh coitianta;
  • A chinnti� go gcuirtear smachtbhanna� agus pion�is oiri�nacha i bhfeidhm nuair a bhraitear calaois, ionas go gcoth�far muin�n an phobail sa ch�ras leasa sh�isialaigh. F�achann an plean seo le cearta agus freagrachta� custaim�ir� a athneart�, chomh maith le muin�n an phobail i sl�ine an ch�rais leasa sh�isialaigh a fheabhs�; agus
  • I gc�s ina nd�antar calaois leasa sh�isialaigh, is den riachtanas � aon r�-�oca�ocht a aisghabh�il ina hioml�ine a luaithe is f�idir.

Cur chuige leasaithe agus athnuaite at� sa tionscnamh seo i leith na nd�shl�n a ghabhann le calaois leasa sh�isialaigh. Is � a chuirimid romhainn n� muin�n a choth� i measc an phobail i bhfreagairt an Rialtais seo ar chalaois agus ar mh�-�s�id an ch�rais leasa sh�isialaigh.

Joan Burton

Aire Coimirce S�isiala�

Me�n F�mhair 2011

 

Last modified:05/10/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img