Bochtaineacht Bhia


Print page

Táscaire maidir le Bochtaineacht Bhia a Thógáil d’Éirinn ag baint úsáide as an Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála

Tá bochtaineacht bhia tagtha chun cinn mar cheist a ndéantar díospóireacht beartais faoi in Éirinn, ach plúchtar an tuiscint atá ag daoine ar an gceist sin mar gheall nach bhfuil aon mhodh ann chun an fhadhb a thomhas ar bhealach cainníochtúil agus comparáideach. Tá sé mar aidhm ag an staidéar ‘Táscaire maidir le Bochtaineacht Bhia a Thógáil d’Éirinn ag baint úsáide as an Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála’ tomhas díothú-bhunaithe a thógáil maidir le bochtaineacht bhia, ag úsáid táscairí díothaithe ó Shuirbhé na Príomh-Oifige Staidrimh ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC). Moltar ann tomhas ilchodach a dhéanamh ar bhochtaineacht bhia atá bunaithe ar easpa ceann amháin nó níos mó de thrí mhír díothaithe bia. Taispeánann sé sin go raibh 10 faoin gcéad de dhaonra na hÉireann i mbochtaineacht bhia in 2010. Aithnítear ann freisin na teaghlaigh is mó atá i mbaol bochtaineachta bia agus déantar iniúchadh ar na naisc le brú eacnamaíoch, stádas sláinte agus aicme sóisialta. Úsáidtear sonraí ó shuirbhéanna SILC idir 2004 agus 2010 chun treochtaí de réir a chéile a bhreithniú.

Is toradh é an páipéar teicniúil de chlár taighde na Roinne Coimirce Sóisialaí / na hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta maidir le monatóireacht ar threochtaí bochtaineachta faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016 (NAPchuimsiú). Cuireadh na torthaí i láthair ag seimineár do lucht cinnteoireachta a thionóil biaslán nó safefood i mí Dheireadh Fómhair 2012.

Last modified:26/03/2013
 

 Downloads