Feachtas Cúnaimh Feirme na Roinne


Print page

 

Feachtas Cúnaimh Feirme na Roinne

Tá an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ag rith feachtais chun feasacht a ardú faoi na tacaíochtaí ioncaim atá ar fáil d'fheirmeoirí, d'iascairí.

Is íocaíocht de réir tástála acmhainne is ea Cúnamh Feirme (FA) d'fheirmeoirí a chomhlíonann na critéir ioncaim. Tá íocaíocht tástála acmhainne ar fáil freisin do ghrúpaí áirithe iascairí féinfhostaithe a bhféadfadh tréimhsí gearra dífhostaíochta a bheith acu mar gheall ar nádúr athraitheach a gcuid oibre. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi thástáil acmhainne na Roinne féach ceisteanna 3 go 6 sa chuid maidir le Ceisteanna Coitianta thíos.

Ceisteanna Coitianta

1. Cén sainmhíniú a thugann an Roinn ar 'fheirmeoir' do Chúnamh Feirme?

Meastar gur feirmeoir tú má dhéanann tú feirmeoireacht ar thalamh faoi do sheilbh nó atá ar léas agat agus é mar aidhm agat táirgí a fháil ón talamh sin.

 

2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar Chúnamh Feirme?

Is féidir leat foirm iarratais a íoslódáil anseo nó is féidir foirm a fháil uainn sa phost má dhéanann tú teagmháil linn ag 071 919 3313. Seol d'fhoirm iarratais chomhlánaithe chuig d'Ionad Intreo áitiúil nó chuig an Oifig Coimirce Sóisialaí.

 

3. Cad a tharlóidh tar éis dom m’fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh isteach?

Déanfaidh Cigire Leasa Shóisialaigh teagmháil leat. Socróidh siad am chun casadh leat chun dul trí sonraí d'ioncaim. Tá an fhaisnéis seo de dhíth chun tástáil acmhainne a chomhlánú.

 

4. Cad is tástáil acmhainne ann?

Is bealach atá i gceist le tástáil acmhainne lena sheiceáil an bhfuil dóthain acmhainní airgeadais agat chun tacú leat féin agus lena dheimhniú cén íocaíocht chúnaimh shóisialta, más ann d’aon cheann, a d’fhéadfá cáiliú lena fáil. Is éard a dhéanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, i dtástáil acmhainne, d’fhoinsí go léir ioncaim a scrúdú. Uaireanta, ní chuirtear suim áirithe ioncaim nó ioncam ó fhoinsí ar leith san áireamh agus tugtar neamhaird ioncaim orthu seo go minic.

 

5. Conas a dhéantar m’acmhainní a ríomh?

Breathnóidh an Roinn ar d’ioncam ó d’fhoinsí go léir. Má tá céile nó páirtí agat, cuirfear a n-ioncam san áireamh chomh maith.
Is féidir le hioncam, chun críocha na tástála acmhainne seo, teacht as feirmeoireacht, cuid de na híocaíochtaí (ach ní gach ceann) faoi REPS, AEOS, SACS agus GLAS, fostaíocht lasmuigh den fheirm, maoin seachas do theach, coigiltis agus infheistíochtaí. 

Déileáiltear go héagsúil le gach foinse ioncaim le linn na tástála acmhainne. Mar shampla, ní dhéantar measúnú ach ar 70% de d'ioncam feirme nó de d'ioncam féinfhostaithe agus má tá leanaí agat, déantar neamhaird ar thuilleamh €254 do gach ceann den chéad bheirt leanaí agus €381 do gach leanbh ina dhiaidh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi a ndéantar measúnú ar gach cineál ioncaim agus na neamhaird a bhaineann le gach ceann acu, cliceáil anseo..

 

6. Cén t-eolas a chaithfidh mé a thabhairt don Roinn don tástáil acmhainne?

Iarrfaidh Cigire roinnt cáipéisí ort, mar shampla: cuntais atá ullmhaithe chun críocha cánach, tuairisceáin uachtarlainne, cártaí clárúcháin eallaigh, sonraí íocaíochtaí cinn agus cúnamh limistéir. Beidh siad ag iarraidh eolais freisin maidir le barraí, eallach, bainne agus táirgí eile arna ndíol. Déanfaidh an Cigire aon cháipéis a theastaíonn uaidh maidir le do chomhad a chóipeáil agus tabharfaidh sé na bunchóipeanna go léir ar ais duit.

 

7. Má cháilím le haghaidh Cúnaimh Feirme, conas a n-íocfar mé?

Is féidir leat d'íocaíocht a bhailiú ó d'Oifig Phoist áitiúil nó is féidir í a íoc go díreach isteach i do chuntas bainc.

 

8. An féidir liom an cinneadh a achomharc mura bhfuilim sásta leis?

Cinnte, is féidir leat a iarraidh go ndéanfar an cinneadh a athbhreithniú ag d'Ionad Intreo áitiúil nó ag an Oifig Coimirce Sóisialaí agus / nó is féidir leat achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh. Is féidir leat achomharc a dhéanamh i scríbhinn chuig an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh laistigh de 21 lá ó dháta an chinnidh.
Feidhmíonn an Oifig Achomhairc go neamhspleách ar an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus tá Príomhoifigeach Achomhairc i gceannas uirthi. Tá a hOifigigh Achomhairc féin aici atá neamhspleách ina ról cinnteoireachta.


An Príomhoifigeach Achomhairc
An Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh
Teach D’Olier
Sráid D’Olier
Baile Átha Cliath 2
Teil: (01) 6732800

Last modified:08/05/2018
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Related Topics

 
 

 Ióslódáilí