Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh - SW 22


Print page
 

 

Is féidir go gcáileoidh tú:

  • más fostaí thú i bhfostaíocht lánaimseartha ar phá a bhfuiltear ag súil leis go mairfidh sí trí mhí ar a laghad,
  • má oibríonn tú ar feadh 19 n-uaire an chloig gach seachtain, nó 38 n-uaire an chloig gach coicís,
  • má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine eile, is féidir leat uaireanta an chloig a oibríonn tú, do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir a shuimiú,
  • má tá meánioncam seachtainiúil do theaghlaigh faoi bhun na suimeanna ar a ndéantar cur síos sa tábla seo atá thíos i dtaca le líon do theaghlaigh,
  • má tá leanbh cáilithe amháin ar a laghad agat atá ina g(h)náthchónaí leat nó ar cuid é/í de theaghlach atá á chothabháil agat. Is é is leanbh cáilithe ann ná aon leanbh atá faoi bhun 18 mbliana d’aois, nó atá idir 18 agus 22 de bhlianta d’aois agus in oideachas lánaimseartha.

Nóta 1:

Ní féidir leis an líon tí cáiliú don ÍTF de bhun na féinfhostaíochta amháin. Ní foláir duit, do do chéile, do do pháirtnéir sibhialta nó do do chomhchónaitheoir a bheith ag gabháil don fhostaíocht ar phá chun go gcáileoidh an líon tí don ÍTF.


Líon an teaghlaigh

Teorainn Sheachtainiúil Ioncaim

Teorainn Bhliantúil Ioncaim (52 sheachtain)


1 leanbh amháin

€521

€27,092

2 leanbh

€622

€32,344

3 leanbh

€723

€37,596

4 leanbh

€834

€43,368

5 leanbh

€960

€49,920

6 leanbh

€1076

€55,952

7 leanbh

€1212

€63,024

8 leanbh nó níos mó

€1308

€68,016


Figiúirí glanioncaim is ea na figiúirí seo, rud a chiallaíonn gur baineadh astu an cháin ioncaim, an Muirear Sóisialta Uilíoch, ÁSPC an fhostaí, agus na ranníocaíochtaí pinsin.
 
Nóta 2:
Má tá tú agus do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir araon ag obair, suimeofar bhur
n-ioncaim nuair a dhéanfar áireamh ar ioncam an teaghlaigh.

Last modified:25/06/2019