Ceisteanna Coitianta - Tairseach


Print page

"Tairseach" – Scéim Ghníomhachtaithe Oibre na nÚdarás Áitiúil - Ceisteanna Coitianta

 1. Céard í scéim ghníomhachtaithe oibre "Tairseach"?
 2. Céard é cuspóir 'Tairseach'?
 3. Céard é an ráta íocaíochta?
 4. Céard é nós imeachta chur i bhfeidhm na scéimeanna?
 5. Cén sórt oibre a dhéanfar i dtionscadail 'Tairseach'?
 6. Cén chaoi a mbeidh a fhios ag údaráis áitiúla cé na tionscadail is cóir a chur chun tosaigh mura bhfuil a fhios acu céard iad na réimsí scileanna atá ar fáil?
 7. An bhfuil sé ródhéanach le tionscadail a chur isteach?
 8. Cén duine/dream a bheidh mar Fhostóir?
 9. An bhfuil cead ag údarás áitiúil rannpháirtithe a chuireann an RCS chucu a dhiúltú?
 10. An bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach as oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta an duine?
 11. Cén duine/dream atá freagrach as na rannpháirtithe?
 12. An bhfuil cead ag rannpháirtithe 'Tairseach' obair a dhéanamh i dtionscadail atá á maoiniú ag an Roinn Iompair?
 13. Céard é an próiseas atá ann chun duine eile a earcú má éiríonn le rannpháirtí áirithe fostaíocht iomlán a bhaint amach? Céard é an t-amscála dóchúil chun poist a athlíonadh? Má éiríonn le rannpháirtí fostaíocht a bhaint amach tar éis 6 mhí, an gá don ÚÁ post 22 mí a fhógairt arís?
 14. Céard a tharlóidh má chríochnaíonn an rannpháirtí socrúchán 22 mí – an ceadmhach a chonradh a shíneadh?
 15. An bhfuil cead ag údaráis áitiúla obair a mheascadh agus a mheaitseáil ar mhaithe le socrúcháin 22 mí a chur ar fáil?
 16. Céard iad na struchtúir mhaoirseachta atá á mbeartú? Céard é an cóimheas rannpháirtithe le maoirseoir? Céard iad na riachtanais ar leith atá ar na maoirseoirí?
 17. An ceadmhach rannpháirtithe a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí stáit / tionscadail phobail eile le haghaidh giotaí oibre? An athraíonn an mhaoirseacht ina leithéid de chásanna?
 18. Céard iad na hacmhainní airgeadais atá ar fáil go háitiúil?
 19. An bhfuil gá le grinnfhiosrúchán na nGardaí - cén uair is cóir duine a dhiúltú má bhí taifead coiriúil aige/aici roimhe seo?
 20. An bhfuil cead ag rannpháirtí tosú i scéim mura bhfuil grinnfhiosrúchán na nGardaí déanta air/uirthi go fóill?
 21. Cén duine/dream atá freagrach as próiseas grinnfhiosrúcháin na nGardaí?
 22. Moilleanna ar Ghrinnfhiosrúchán na nGardaí
 23. Cén duine/dream a íocann an rannpháirtí?
 24. An bhfuil na córais ar líne ag obair?
 25. Céard iad na rialacha maidir le hobair ar an Domhnach?
 26. Céard iad na nósanna imeachta araíonachta do rannpháirtithe? An féidir íocaíocht a bhaint mar gheall ar neamhchloí leis an scéim?
 27. An ceadmhach iarraidh ar rannpháirtithe obair eile a dhéanamh, is é sin, obair a bheadh comhlántach leis an mbunobair, mura bhfuil sé ar tairiscint sa chur síos bunaidh ar an bpost (.i. an bhfuil solúbthacht sa chóras?)
 28. An bhfuil na rannpháirtithe i dteideal saoire bhreoiteachta agus saoire bhliantúil a fháil?
 29. Cén fógra ba ghá do rannpháirtithe a thabhairt sula n-éireoidís as an scéim?
 30. Conas a roghnaítear na hiarrthóirí féideartha le haghaidh an liosta a eiseofar do na húdaráis áitiúla?
 31. An mbeidh réimse scileanna an iarrthóra mar chuid den phróiseas roghnúcháin?
 32. Céard iad na ceisteanna a bhaineann leis an bpróiseas roghnúcháin?
 33. Cén cineál agallamh a dhéanfar agus cé na daoine a bheidh ar an bpainéal?
 34. An bhfuil liosta ainmneacha ann le haghaidh phointí teagmhála an RCS in aghaidh an réigiúin?

1. Céard í scéim ghníomhachtaithe oibre "Tairseach"

 • Tionscnamh rialtais chun dífhostaíocht a laghdú
 • Caithfidh go raibh na rannpháirtithe ag fáil liúntas cuardaitheora poist ar feadh 24 mí ar a laghad
 • Cuspóir oiliúint a chur ar fáil i rith an phoist féin
 • Conradh téarma sheasta (22 mí amháin)ir an duine agus an tÚdarás Áitiúil (ÚÁ).
 • 19.5 uair in aghaidh na seachtaine/ 39 uair in aghaidh na coicíse.

2. Céard é cuspóir 'Tairseach'?

Is bealach luachmhar iad socrúcháin oibre do rannpháirtithe chun taithí nó taithí bhreise a fháil ar an ionad oibre, scileanna nua a fhoghlaim agus filleadh ar ghnáthamh na hoibre. Cabhróidh an scéim le forbairt phearsanta agus shóisialta na rannpháirtithe trí dheiseanna oibre gearrthéarmacha a chur ar fáil, agus é mar chuspóir an bhearnair dífhostaíocht agus dul isteach sa lucht saothair arís a dhúnadh.


3. Céard é an ráta íocaíochta?

Gheobhaidh rannpháirtithe íocaíocht a bheidh ar comhluach lena ráta de Liúntas Cuardaitheora Poist móide €20 in aghaidh na seachtaine, agus beidh íocaíocht íosta €208 in aghaidh na seachtaine i gceist.

Mar shampla:

 • Má tá íocaíocht an Liúntais Cuardaitheora Poist níos mó ná €188 in aghaidh na seachtaine, beidh an ráta íocaíochta ar comhluach leis an Liúntas Cuardaitheora Poist móide €20 in aghaidh na seachtaine.
 • Má tá an Liúntas Cuardaitheora Poist níos lú ná €188 in aghaidh na seachtaine (laghdaithe mar gheall ar acmhainn nó aois), is é an ráta íocaíochta a bheidh ann ná íocaíocht íosta €208 in aghaidh na seachtaine.

4. Céard é nós imeachta chur i bhfeidhm na scéimeanna?

 • Cuirfidh gach údarás áitiúil liosta deiseanna oibre ar fáil don RCS
 • Roghnóidh an RCS daoine go randamach ón dream sin a fhaigheann liúntas cuardaitheora poist i rith tréimhse 24 mí (dhá oiread an lín iarrthóirí atá de dhíth ar ÚÁ)
 • Rachaidh iarrthóirí trí phróiseas earcaíochta ansin a bheidh déanta ag an ÚÁ i gcomhar leis an oifig áitiúil den RCS
 • Tar éis d'iarrthóirí a bheith roghnaithe, caithfidh na Gardaí grinnfhiosrúchán a dhéanamh orthu sular féidir leo tosú ag obair. Táthar ag súil leis go dtosóidh na scéimeanna ag deireadh Mheán Fómhair 2013 sna contaetha/cathracha tosaigh.

5. Cén sórt oibre a dhéanfar i dtionscadail 'Tairseach'?

Cé go mbeidh sí dírithe go príomha ar obair allamuigh, breithneofar gach réimse de ghníomhaíochtaí an údaráis áitiúil. Ní ceadmhach obair a dhéanamh ach ar thionscadail cuspóra ar leith nó obair a bhíodh ar siúl ag an ÚÁ ach atá stoptha anois mar gheall ar easpa airgid, agus ar thionscadail nua. Ní féidir socrúcháin a thairiscint le haghaidh na bpost atá á gcomhlíonadh cheana faoin gclár reatha Conairí Chun Oibre. Tá sé tábhachtach nach mbeadh obair atá ar siúl i scéimeanna eile faoi láthair curtha amach m.sh. an Scéim Shóisialta Tuaithe/Tús/FP.

Ar na cineálacha tionscadal atá á gcur chun cinn, tá na cinn seo a leanas

 • Scéimeanna Feabhsaithe Sráidbhailte
 • Tírdhreachú
 • Ambasadóirí Turasóireachta
 • Rialú Ainmhithe
 • Leabharlanna
 • Tionscadail nua - Feabhsú Láithreáin Athfhorbraíochta

6. Cén chaoi a mbeidh a fhios ag údaráis áitiúla cé na tionscadail is cóir a chur chun tosaigh mura bhfuil a fhios acu céard iad na réimsí scileanna atá ar fáil?

Is féidir talamh slán a dhéanamh de i gcás na coda is mó de na daoine a bhíonn atreoraithe go bhfuil scileanna bunúsacha acu ar a laghad (bhain cuid mhaith acu leis an earnáil foirgníochta, agus leis an earnáil mhiondíola agus seirbhísí chomh maith). Mar sin ba chóir go n-aithneodh na húdaráis áitiúla réimse leathan tascanna agus oibreacha atá le bheith déanta. Is féidir cur síos ar na poist a dhéanamh le cabhrú leis an bpróiseas roghnúcháin agus meaitseála scileanna. Tá deis ann d'údaráis áitiúla chomh maith scéimeanna a cheapadh lena dtuiscint féin ar an bhfadhb áitiúil dífhostaíochta (.i. áit a ndearna daoine iomarcach i dtionscal áirithe, mar shampla).


7. An bhfuil sé ródhéanach le tionscadail a chur isteach?

Níl.


8. Cén duine/dream a bheidh mar Fhostóir?

Beidh na húdaráis áitiúla mar fhostóirí le linn an tionscnaimh. Beidh siad freagrach as ceisteanna a bhaineann le fostú an duine, lena n-áirítear roghnú ó phainéal rannpháirtithe a bheidh roghnaithe ag an RCS, AD, insealbhú, oiliúint agus cloí Sláinte agus Sábháilteachta, socruithe saoire agus bainistíocht párolla i measc nithe eile; agus beidh siad aitheanta mar fhostóir i ngach aon chás.


9. An bhfuil cead ag údarás áitiúil rannpháirtithe a chuireann an RCS chucu a dhiúltú?

Tá. Ach ní ceadmhach é a dhéanamh ach ar chúis oibiachtúil a bhaineann le hoiriúnacht. Caithfidh sé a bheith mar chuspóir deiseanna a sholáthar dóibh siúd nach bhfuil réidh le post a fháil go fóill agus a bhainfeadh leas as páirt a ghlacadh sa scéim seo. Bunóidh an t-údarás áitiúil painéal óna ndéanfar rannpháirtithe a earcú, agus é bunaithe ar atreorú na ndaoine sin a bhí roghnaithe go randamach ag an RCS.


10. An bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach as oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta an duine?

Tá. Caithfidh an t-údarás áitiúil a chinntiú go bhfuil an oiliúint bhainteach Sláinte agus Sábháilteachta go léir curtha ar an duine, i gcomhréir lena pholasaithe féin. Cuirfear maoiniú ar fáil le haghaidh oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta.


11. Cén duine/dream atá freagrach as na rannpháirtithe?

Tá an t-údarás áitiúil freagrach as na rannpháirtithe. Cumhdóidh IPB an dliteanas fostóra


12. An bhfuil cead ag rannpháirtithe 'Tairseach' obair a dhéanamh i dtionscadail atá á maoiniú ag an Roinn Iompair?

Tá. Tacaíonn an Roinn Iompair le scéimeanna atá á maoiniú acu, lena n-áirítear rannpháirtithe 'Tairseach'.


13. Céard é an próiseas atá ann chun duine eile a earcú má éiríonn le rannpháirtí áirithe fostaíocht iomlán a bhaint amach? Céard é an t-amscála dóchúil chun poist a athlíonadh? Má éiríonn le rannpháirtí fostaíocht a bhaint amach tar éis 6 mhí, an gá don ÚÁ post 22 mí a fhógairt arís?

Beidh an t-údarás áitiúil in ann painéal rannpháirtithe ionchasacha a choinneáil ónar féidir earcaíocht a dhéanamh chun folúntais a thagann chun cinn go leanúnach a líonadh. I gcás go bhfuil an painéal seo beagnach imithe, is féidir leis an RCS daoine eile a chur leis.


14. Céard a tharlóidh má chríochnaíonn an rannpháirtí socrúchán 22 mí – an ceadmhach a chonradh a shíneadh?

Ní ceadmhach. Níl aon rogha ann don duine é a shíneadh nó a dhéanamh arís.


15. An bhfuil cead ag údaráis áitiúla obair a mheascadh agus a mheaitseáil ar mhaithe le socrúcháin 22 mí a chur ar fáil?

Tá – Tá an t-údarás áitiúil tiomanta do 22 mí fostaíochta a thairiscint agus tá cead aige an t-am sin a chur ar fáil ar fud cineálacha éagsúla oibre.


16. Céard iad na struchtúir mhaoirseachta atá á mbeartú? Céard é an cóimheas rannpháirtithe le maoirseoir? Céard iad na riachtanais ar leith atá ar na maoirseoirí?

Beartaíonn gach údarás áitiúil a struchtúir mhaoirseachta féin agus iad bunaithe ar a acmhainn féin. Tá cead ag baill foirne leibhéal gráid ar bith maoirseacht a dhéanamh.


17. An ceadmhach rannpháirtithe a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí stáit / tionscadail phobail eile le haghaidh giotaí oibre? An athraíonn an mhaoirseacht ina leithéid de chásanna?

Beidh roinnt deiseanna ann do rannpháirtithe obair a dhéanamh faoi chomhaontú bróicéireachta le tionscadail de shórt an phobail, ach beidh gá leo seo a chomhaontú leis an RCS.


18. Céard iad na hacmhainní airgeadais atá ar fáil go háitiúil?

 • €120 in aghaidh an duine ar oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta
 • €270 in aghaidh an duine le haghaidh trealamh cosanta pearsanta
 • €470 in aghaidh an duine ar chostas oibriúcháin/ábhair agus ar chostais a bhaineann le fostaíocht (is ceadmhach taisteal a chur san áireamh nuair is cuí)

Grinnfhiosrúchán na nGardaí (GG)

19. An bhfuil gá le grinnfhiosrúchán na nGardaí - cén uair is cóir duine a dhiúltú má bhí taifead coiriúil aige/aici roimhe seo?

Is féidir le gach údarás áitiúil cinneadh a dhéanamh faoi na cásanna ina bhfuil gá le grinnfhiosrúchán na nGardaí a dhéanamh ar rannpháirtithe agus é bunaithe ar a pholasaithe féin. Déanfar grinnfhiosrúchán na nGardaí trí shocrú tríd an Oifig Oibrithe Deonacha a chuireann an tseirbhís seo ar fáil do 'Tús' faoi láthair. Pléifear leo siúd a raibh taifead coiriúil acu roimhe seo ar bhonn cásanna ar leith, le tagairt don chineál oibre a bheidh á déanamh.


20. An bhfuil cead ag rannpháirtí tosú i scéim mura bhfuil grinnfhiosrúchán na nGardaí déanta air/uirthi go fóill?

Níor chóir do rannpháirtithe tosú sa scéim go dtí go mbeidh próiseas grinnfhiosrúcháin na nGardaí críochnaithe.


21. Cén duine/dream atá freagrach as próiseas grinnfhiosrúcháin na nGardaí?

Tá gach údarás áitiúil freagrach mar údarás conarthach as grinnfhiosrúchán na nGardaí ar na rannpháirtithe beartaithe go léir. Tá grinnfhiosrúchán na nGardaí le bheith i gcomhréir leis an bpolasaí áitiúil ar ghrinnfhiosrúchán na nGardaí atá i bhfeidhm cheana.


22. Moilleanna ar Ghrinnfhiosrúchán na nGardaí

Tá fadhbanna ann le riaráiste phróiseas grinnfhiosrúcháin na nGardaí. Tá 25 oifigeach nua ceaptha d'aonad grinnfhiosrúchán na nGardaí, méadú a laghdóidh an liosta feithimh go mór go tuairim is 5-6 seachtaine. Tá a pholasaí féin ag gach údarás áitiúil maidir le grinnfhiosrúchán na nGardaí agus ba chóir cloí leis sin.


An Párolla

23. Cén duine/dream a íocann an rannpháirtí?

Go teicniúil, bíonn gach rannpháirtí íoctha ag an údarás áitiúil a bhíonn á fhostú, trí sholáthraí lárnach párolla (Pobal). Déanfar íocaíochtaí trí ríomhaistriú airgid ar son na n-údarás áitiúil agus beidh sé á riar go lárnach ag Pobal ar son an RCS. Beidh maoiniú le haghaidh phá an rannpháirtí agus ranníocaíocht ÁSPC fostóra curtha ar fáil go díreach ag an RCS do sholáthraí an phárolla. Comhaontóidh gach údarás áitiúil socrú caighdeánach le soláthraí an phárolla, agus feidhmeoidh an soláthraí seo mar ghníomhaire cánach aige i gcúrsaí a bhaineann leis na Coimisinéirí Ioncaim.


24. An bhfuil na córais ar líne ag obair?

Beidh gá leis an gcóras párolla a oibríonn 'Pobal' do 'Tús' a leasú don scéim nua, agus is gá an córas rianaithe a fhorbairt. Tá na córais párolla agus rianaithe araon á riar ag Pobal.


Téarmaí agus Coinníollacha

25. Céard iad na rialacha maidir le hobair ar an Domhnach?

Tá obair Dhomhnaigh ceadaithe ag TOIL agus méid ar comhluach le ham dúbailte tugtha m.sh. má oibríonn an duine 7 n-uaire ar an Domhnach, tabharfar 14 uair faoi TOIL.


26. Céard iad na nósanna imeachta araíonachta do rannpháirtithe? An féidir íocaíocht a bhaint mar gheall ar neamhchloí leis an scéim?

Bainfidh polasaithe araíonachta agus gearáin an údaráis áitiúil féin le gach rannpháirtí. I gcásanna go gcuirtear an íocaíocht ar fionraí ar chúis ar bith, déanfaidh an t-údarás áitiúil déileáil dhíreach le soláthraí an phárolla chun seo a dhéanamh. I gcás go bhfuil gá le duine a bhriseadh as a phost, cuirfear an RCS ar an eolas trí theimpléad caighdeánach tuairiscithe.


27. An ceadmhach iarraidh ar rannpháirtithe obair eile a dhéanamh, is é sin, obair a bheadh comhlántach leis an mbunobair, mura bhfuil sé ar tairiscint sa chur síos bunaidh ar an bpost (.i. an bhfuil solúbthacht sa chóras?)

Ba chóir go mbeadh cur síos ar phost chomh gar agus is féidir leis an bpost mar a bheadh sé. Ach ba chóir go mbeadh solúbthacht chuí i gconradh rannpháirtí chun an aimsir agus cúinsí eile a chur san áireamh, ós rud é go bhfuil an seans ann go mbeadh gá le hathshannadh sealadach nó buan mar gheall orthu. Ba chóir go mbeadh obair lánroghnach formheasta ag Lucht Bainistíochta / Ceardchumainn sula dtosaítear í


28. An bhfuil na rannpháirtithe i dteideal saoire bhreoiteachta agus saoire bhliantúil a fháil?

Tá na rannpháirtithe i dteideal saoire bhliantúil agus saoire bhreoiteachta a fháil i gcomhréir leis na rialacha agus coinníollacha atá socraithe leis an RCS.


29. Cén fógra ba ghá do rannpháirtithe a thabhairt sula n-éireoidís as an scéim?

Caithfear fógra seachtaine a thabhairt ar a laghad. Má imíonn rannpháirtí le glacadh le post eile, nó le gabháil do roghanna oiliúna nó oideachais, beidh air/uirthi fógra seachtaine amháin a thabhairt ar a laghad. I gcásanna go bhfágann an rannpháirtí gan fógra a thabhairt nó le filleadh ar an mbeochlár, beidh gá leis an Roinn agus an soláthraí párolla a chur ar an eolas chun deireadh a chur leis an íocaíocht.


An Próiseas Roghnúcháin

30. Conas a roghnaítear na hiarrthóirí féideartha le haghaidh an liosta a eiseofar do na húdaráis áitiúla?

Roghnóidh an RCS iarrthóirí cáilithe go randamach ón mbeochlár i ngach aon réigiún den RCS, agus eiseofar an liosta seo do gach údarás áitiúil. Go ginearálta, beidh dhá oiread líon na n-iarrthóirí molta roghnaithe ag an RCS is a bheidh molta ag an údarás áitiúil. Cuireann an ÚÁ iarrthóirí faoi agallamh agus cuireann sé iarrthóirí oiriúnacha ar phainéal.


31. An mbeidh réimse scileanna an iarrthóra mar chuid den phróiseas roghnúcháin?

Ní bheidh. Roghnóidh an RCS iarrthóirí cáilithe go randamach. Faoi gach údarás áitiúil a bheidh sé próifíliú a dhéanamh ar réimse scileanna na ndaoine a atreoraítear.


32. Céard iad na ceisteanna a bhaineann leis an bpróiseas roghnúcháin?

Ós rud é nach raibh na hiarrthóirí páirteach sa lucht saothair le tamall anuas, is maith an seans nach mbeidh na scileanna agallaimh agus cur i láthair ag cuid mhaith acu is a bheifí ag súil leo ó iarrthóirí de ghnáth. Mar sin ba chóir do na húdaráis áitiúla a bheith ag súil le roinnt fadhbanna sa phróiseas roghnúcháin. Moltar d'údaráis áitiúla soláthar a dhéanamh le haghaidh teagmháil ghrúpa agus próisis insealbhaithe sula ndéanfaidh siad agallaimh duine le duine agus tacaí a chur ar fáil, amhail ullmhú CV agus aithint scileanna do na hiarrthóirí. D'fhéadfadh an chuideachta forbartha áitiúla, club post, oifigeach cásanna den RCS agus gníomhaireachtaí eile tacú le cúnamh a chur ar fáil leis an bpróiseas seo.

Tá gá le cothromú a dhéanamh. Ní éireoidh leis na húdarais áitiúla comhoiriúnú gan locht a dhéanamh i gcónaí, ach is gá dóibh deiseanna a chur ar fáil do dhaoine.

Déanfaidh liosta an RCS breithniú ar an bhfad taistilir baile an duine agus ionad an tionscadail


33. Cén cineál agallamh a dhéanfar agus cé na daoine a bheidh ar an bpainéal?

Beidh cineál an agallaimh bunaithe ar nósanna imeachta agallaimh an údaráis áitiúil ar leith atá i gceist. Cuirfear seisiún faisnéise grúpa ar siúl ag a gcomhlíonfar foirmeacha iarratais bunúsacha (le cúnamh, más gá) roimh na hagallaimh. Seo na haon sonraí a gheobhaidh an t-údarás áitiúil faoi gach iarrthóir roimh an agallamh. Cuimseoidh an painéal foireann ón údarás áitiúil agus ionadaithe áitiúla ón RCS nuair is féidir. Bheadh sé go maith dá mbeadh duine ar an bpainéal a d'fhéadfadh scileanna breise an iarrthóra a fhiosrú.


34. An bhfuil liosta ainmneacha ann le haghaidh phointí teagmhála an RCS in aghaidh an réigiúin?

Tá liosta ainmneacha teagmhála curtha ar fáil ag an RCS

Last modified:31/07/2014
 

 Seirbhísí ar Líne