Ceisteanna Coitianta


Print page

1. Cad is Measúnú Tionchair um Bochtaineacht?

Próiseas atá i gceist leis an Measúnú um Thionchar na Bochtaineachta (PIA) ina ndéanann na ranna rialtais, na húdaráis áitiúla agus na Gníomhaireachtaí Stáit measúnú ar bheartais agus cláir ag céimeanna an dearaidh, an fheidhmithe agus an athbhreithnithe maidir leis an tionchar is dóigh a bheidh nó a bhí acu ar an mbochtaineacht agus ar an éagothroime a bheidh an bhochtaineacht mar thoradh uirthi, chun críocha an bhochtaineacht a laghdú.

2. Cad iad na coinníollacha a theastaíonn sula ndéantar PIA?

Ba chóir PIA a chur chun feidhme ag gach céim ina bhfuil moltaí suntasacha beartais nó athruithe á mbreithniú, lena n-áirítear beartas atá ann cheana agus atá á measúnú d’fhonn é a athrú. Níor chóir PIA a bhreithniú mar rud a chaithfear a dhéanamh tar éis cinneadh a bheith déanta ach mar chuid lárnach den phróiseas maidir leis an mbeartas a fhorbairt agus a cheapadh.

3. An mbaineann PIA le gach réimse an Rialtais?

Baineann. Baineann PIA le gach réimse.

4. Cén dream ar chóir dó an PIA a dhéanamh?

Ba chóir don dream a mbaineann le réimse ina bhfuil an beartas nó clár á fhorbairt a PIA féin a dhéanamh.

5. Cén áit a dtig liom samplaí den PIA a fháil?

Tá samplaí comhlánaithe de PIAnna ar fáil ar www.welfare.ie

6. Cén áit a dtig liom an Teimpléad PIA a íoslódáil?

Is féidir an teimpléad PIA maidir le conas PIA ceart a chomhlánú a íoslódáil ó www.welfare.ie

7. Cé tá i gceist, go ginearálta, leis an bpróiseas comhairliúcháin a bhaineann leis an Measúnú maidir le Tionchar na Bochtaineachta?

Féach leathanach 18 na dtreoirlínte.

8. Conas a fhéachtar ar ghrúpaí leochaileacha nuair a dhéantar PIA?

Liostaíonn struchtúr an PIA (mar a leagtar amach sa Teimpléad Scagtha PIA ) na Grúpaí difriúla agus, ar an mbealach seo, tá sé níos éasca iad a shainaithint.

9. Cad iad na Céimeanna atá i gceist le PIA ‘Iomlán’?

Tá 7 gcéim i gceist:

  • Céim 1: Comhairliúchán (Nua – níl sé seo i nDíonadh ar Bhochtaineacht)
  • Céim 2: Aidhmeanna Beartais agus Spriocghrúpaí a Shainaithint
  • Céim 3: Sonraí agus Taighde atá ar fáil a Shainaithint
  • Céim 4: Measúnú a Dhéanamh ar Thionchair agus na Roghanna a Bhreithniú
  • Céim 5: Cinneadh a Dhéanamh agus Monatóireacht a Shocrú (Nua)
  • Céim 6: Torthaí a Fhoilsiú (Nua)
  • Céim 7: Cáipéis Achoimre a Sheoladh ar ais (Nua)

10. Cé chomh mór is a théann measúnú tionchair um bochtaineacht i bhfeidhm ar bheartas a chur chun feidhme?

Tá ról tábhachtach ag an Rannóg um Chuimsiú Sóisialta sa Roinn Coimirce Sóisialaí maidir le cur chun feidhme an mheasúnaithe tionchair um bochtaineacht a chur chun cinn agus treoirlínte a chur ar fáil ar a shuíomh idirlín. Mar sin féin, is í freagracht na Ranna éagsúla cineadh a dhéanamh cé acu go mbeidh éifeacht ag an PIA ar bheartas a chur chun feidhme nó nach mbeidh.

Last modified:13/03/2013
 

 Downloads