Coinníoll Gnáthchónaithe - SW 108


Print page

Sochair Theaghlaigh


I ndálaí áirithe gabhann forálacha dhlí an Aontais Eorpaigh (AE) treise ar an reachtaíocht náisiúnta. Cuir i gcás go gcáilíonn duine ag a bhfuil stádas mar oibrí imirceach an AE do shochar teaghlaigh fiú más féidir nach gcomhlíonann sé/sí an Coinníoll Gnáthchónaithe maidir le híocaíochtaí eile.

Agus cinneadh á dhéanamh faoi éilimh ar Shochar Linbh, Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, Íocaíocht don Chaomhnóir (Neamh-Ranníocach), Liúntas Cúraim Bhaile agus An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair do náisiúnaigh an AE ar oibrithe imirceacha iad, ní mór féachaint do Rialacháin CE mar meastar na scéimeanna seo ina ‘sochair theaghlaigh’ i ndlí an AE agus tá siad iníoctha le duine a cháilíonn don stádas mar oibrí imirceach an AE.

Íocaíochtaí um Buntáiste Sóisialta


Chun críocha aon éilimh ar Liúntas Leasa Forlíontach (LLF), meastar náisiúnach an AE atá gafa le fíorfhostaíocht éifeachtach in Éirinn ina oibrí imirceach faoi dhlí an AE agus ní gá dó/di an coinníoll gnáthchónaithe a chomhlíonadh. Ciallaíonn sé seo gur féidir go mbeidh náisiúnaigh an Limistéir Eacnamaíoch Eorpaigh (LEE), a bheidh fostaithe ó theacht go hÉirinn dóibh, i dteideal an LLF, fiú más féidir nach gcomhlíonfaidh siad an Coinníoll Gnáthchónaithe maidir le scéim eile faoi réir an choinníll.

Is iad na Sochair Theaghlaigh faoi dhlí an AE ná:

  • Sochar Linbh
  • Íocaíocht Aonteaghlaigh Tuismitheora
  • Íocaíocht don Chaomhnóir (Neamh-Ranníocach)
  • Liúntas Cúraim Bhaile
  • An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair

Íocaíocht um Buntáiste Sóisialta faoi dhlí an AE:

  • Liúntas Leasa Forlíontach (LLF)

Féach an Treoirlíne ar an gCoinníoll Gnáthchónaithe ar www.welfare.ie chun a thuilleadh sonraí a fháil nó téigh go díreach chuig Caibidil 1 de na Treoirlínte ar an gCoinníoll Gnáthchónaithe:

http://www.welfare.ie/en/Pages/Habitual-Residence-Condition--Guidelines-for-Deciding-Offic.aspx#intro

Last modified:19/05/2015