Samplaí de thacaíochtaí bliantúla leasa shóisialaigh a bheidh ar fáil do dhaoine éagsúla in 2014


Print page

Ráta Pearsanta

Méadú i leith Aosach Cháilithe (os cionn 66)
Saorthaisteal (luach ar an meán)
Iomlán
Méaduithe féideartha eile
Méadú i leith Cónaí Aonair
Liúntas Breosla
Méadú do dhaoine atá 80 +
Sochair Theaghlaigh
Pinsinéir Stáit Aonair (Ranníocach)
€11,975.60
€0.00
€70.00
€12,045.60
€400.40
€520.00
€520.00
€580.00
Lánúin Pinsinéirí Stáit (Ranníocaíoch)
€11,975.60
€10,727.60
€140.00
€22,843.20
€0.00
€520.00
€520.00
€580.00
Pinsinéir Stáit Aonair (Neamhranníocach)
€11,388.00
€0.00
€70.00
€11,458.00
€400.40
€520.00
€520.00
€580.00

 

Lánúin a fhaigheann Liúntas Cuardaitheora Poist -- gan tuilleamh, beirt pháiste (duine amháin 4-11, duine eile os cionn 11)
Liúntas Cuardaitheora Poist + MAC + MLC (* Féach Nóta)
Sochar Linbh
Liúntas Breosla
Liúntas Éadaí agus Bróg don Scoilbhliain Nua x 2
Iomlán
€19,364.80
€3,120.00
€520.00
€300.00
€23,304.80

 

Tuismitheoir Aonair  glantuilleamh de €90 sa tseachtain, páiste amháin 9 mbliana d'aois Glantuilleamh
Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora + MLC (* Féach Nóta)

Sochar Linbh

Liúntas Éadaí agus Bróg don Scoilbhliain Nua x 1
Iomlán
Méadú féideartha eile
Liúntas Breosla
€4,680.00
€11,325.60
€1,560
€100
€17,665.60
€520.00

Féadfaidh tuismitheoirí aonair suas le €425 a thuilleamh sa tseachtain agus sciar dá nÍocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora a choimeád i gcónaí.

 

Lánúin faoi 66 bliana d'aois, an fear ag fáil Liúntas Míchumais, gan pháiste, an bhean ag fáil leathráta den Liúntas Cúramóra Ráta Pearsanta & MAC
½ Ráta den Liúntas Cúramóra

Deontas Cúraim Sosa

Liúntas Breosla

Sochair Theaghlaigh & Saorthaisteal
Iomlán
€17,243.20
€5,304.00
€1,375.00
€520.00
€650.00
€25,092.20

 

Lánúin atá ag obair (ioncam íseal), ceathrar páiste (beirt atá 4-11 bhliain d'aois, beirt os cionn 11)
Glantuilleamh
Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh
Sochar Linbh
Liúntas Éadaí agus Bróg don Scoilbhliain Nua x 4
Iomlán
Ioncam ó Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh
€28,600
€8,580
€6,240.00
€600.00
€44,020.00
€15,420.00

(*Nota) MAC: Méadú i leith aosach cáilithe. MLC: Méadú i leith páiste cáilithe.

Samplaí chun cásanna éagsúla a léiriú is ea na samplaí thuas. Dfhéadfadh cásanna aonair a bheith difriúil ó na cásanna thuas. Ag brath ar chúinsí, d'fhéadfadh an t-éilitheoir bheith i dteideal Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste, leis.

Last modified:18/10/2013