Liúntas um Fhilleadh ar an Obair


Print page

Eolas

Spreagann an scéim Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair daoine atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialta áirithe dul i mbun féinfhostaíochta. Coinníonn daoine atá ag glacadh páirte sa scéim Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair ceatadán dá n-íocaíochtaí leasa shóisialta ar feadh 2 bliana.

Cuireadh tús i mBealtaine 2009 le scéim nua Liúntas um Fhilleadh ar an Obair dá ngairtear an Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach. Níl aon tréimhse cháilitheach chun Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach a fháil. Is féidir rochtain láithreach ar an liúntas a fháil ach caithfidh tú na coinníollacha cáilithe a shásamh.

Is féidir an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a íoc le daoine atá faoi aois 66.

Rialacha

Is féidir leat cáiliú le haghaidh Liúnta Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair (BTWEA) má:

 1. Tá tú ag tosú mar ghnólacht féinfhostaithe a ceadaíodh i scríbhinn roimh ré ag Oifigeach Cáis nó ag Comhlacht Comhpháirtíochta (féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos)

  agus

 2. Tá Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist (le bunteidlíocht i leith an Liúntais Chuardaitheora Poist)* á fháil agat ar feadh 9 mí ar a laghad, nó tá ceann de na híocaíochtaí cáilithíocha a liostaítear thíos á fáil agat ar feadh 12 mhí ar a laghad .
 • Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
 • Pinsean na nDall
 • Liúntas Míchumais
 • Liúntas Cúramóra (tar éis deireadh a chur leis na dualgais chúraim)
 • Cúnamh Feirme
 • Pinsean Easláinte
 • Forlíonadh Neamhábaltachta
 • Liúntas Réamhscortha
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
 • Sochar nó Liúntas Banchéile Tréigthe
 • Liúntas Banchéile Príosúnaithe

 • Sochar Breoiteachta ar feadh 3 bliana nó níos faide

*Má tá Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat, ní mór duit bheith dífhostaithe ar feadh 2 bhliain le bheith incháilithe . Má tá teidlíocht bhunúsach agat, áfach, i leith an Liúntais Chuardaitheora Poist (ciallaíonn seo go n-éireodh leat sa tástáil mhaoine agus go sásófá critéir eile) agus go raibh Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat ar feadh 12 mhí, tá tú incháilithe don liúntas. Ní chuirtear san áireamh síniú le haghaidh creidmheasanna dhífhostaíochta i ndiaidh do Shochair Chuardaitheora Poist i dtreo na tréimhse cáilithe.

Ina theannta sin, d’fhéadfaí breithniú a dhéanamh ort don Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair má:

 • Duine fásta cleithiúnach i dtaca le duine atá intofa chun an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a éileamh, féadfaidh an duine fásta cleithiúnach sin cáiliú má scoireann an duine a ghlacann páirt i Scéim an Liúntais Fhiontraíochta um Fhilleadh ar Obair d'fhostaíocht nó d'fhéinfhostaíocht roimh dó/di an teidlíocht a ídiú. Féadfaidh teidlíocht a bheith aige/aici faoin scéim go ceann na tréimhse a bheidh fágtha ar an éileamh bunaidh. Is éard atá i gceist anseo ná go n-aistríonn an duine atá intofa don Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a t(h)eidlíochtaí chuig a c(h)éile, a p(h)áirtnéir sibhialta nó a c(h)omhchónaitheoir. (I bhfocail eile, téann an céile, an páirtnéir sibhialta nó an comhchónaitheoir le féinfhostaíocht agus is é an t-éilitheoir bunaidh an duine fásta cáilithe ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair). Má tá an t-éilitheoir bunaidh i dteideal creidmheasanna, is féidir leis/léi leanúint de chreidmheasanna a éileamh. Ní féidir, áfach, an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a íoc in éineacht le híocaíocht leasa shóisialaigh eile agus mar sin, má chinneann an t-éilitheoir bunaidh (arb é an duine fásta cáilithe anois é) ar íocaíocht eile a éileamh, ní mór duit éirí as an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a éileamh.
 • Duine atá ionat a scaoileadh ón bpríosún a shásaíonn na critéir incháilitheachta le haghaidh na scéime

Tréimhsí cáiliúcháin

Is féidir tréimhse ar bith caite ar chúrsaí traenála FET, Scéimeanna Fostaíochta Pobail , Clár Seirbhísí Pobail, Scéím Tionscnamh Jabanna, Fáilte Ireland, TEAGASC, FIT, JobBridge, Scéim Náisiúnta Intéirneachta, agus scéimeanna um Fhilleadh ar Oideachas a chur san áireamh mar thréimsí dífhostaithe.

Áirítear tréimhsí ina bhfuarthas Liúntas Leasa Forlíontach agus Soláthar Díreach i leith na tréimhse cáiliúcháin ar choinníoll go mbunaíonn an t-iarratasóir teidlíocht ar íocaíocht ábhartha Leasa Shóisialaigh roimh dó/di an scéim a thosú.

Má ghlac tú páirt cheana i scéim LFFO agus má tá do theideal ídithe agat, féadfaidh tú páirt a ghlacadh an athuair má tá 5 bliana ar a laghad imithe ó shin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil maidir le tréimhsí cáiliúcháin um Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Cabhair le gnó a thosú

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi éirí féinfhostaithe.

Deontais fostaíochta

Ní rachaidh deontais fostaíochta ó Oifigí Fiontair Áitiúla nó ó nó ó chuideachtaí LDC i gcion ar do theidlíocht maidir leis an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair nó leis an Liúntas Fiontraíochta Gearrthéarmach.

Rátaí

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Coinneoidh rannpháirtithe nua na céatadáin seo a leanas dá n-íocaíocht leasa shóisialaigh, lena n-áirítear méaduithe do dhuine fásta cáilithe agus do leanaí cáilithe, go ceann 2 bhliain ar a mhéid:

 • 100% don chéad bhliain
 • 75% don dara bliain.

Sochair tánaisteacha

Coinneoidh tú aon sochair tánaisteacha chomh fada is atá tú ag fáil an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair nó an Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach.

Ba chóir duit ceist a chur ar d’Oifigeach Leasa Pobail i d’ionad Sláinte áitiúil chun a fháil amach cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag do rannpháirtíocht sa Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair nó sa Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach ar do Fhorlíonadh Cíosa.

Cuimsíonn sochair tánaisteacha:

Íocfar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair díreach isteach i do chuntas bainc nó do chuntas cumainn foirgníochta ar bhunús seachtainiúil. Ní féidir an liúntas a íoc isteach i gcuntas morgáiste.

Ní mór duit dul i dteagmháil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí láithreach má thagann deireadh le do fhéinfhostaíocht nó má ghlacann tú le fostaíocht.

Conas iarratas a dhéanamh

Líonfoirm iarratais BTW 2 (pdf) chun iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Má tá tú i do chónaí i gceantar Comhpháirtíochta nó i gceantar Cuideachta Forbartha Áitiúla Comhtháite (CFAC), ba cheart duit an fhoirm BTW 2 a chur ar ais chuig i do Chomhphairtíocht nó CFAC chun go gcuirfear í faoi bhráid Oifigeach Fiontair. Má tá tú i do chónaí i gceantar nach ceantar comhphairtíochta ná CFAC é, ba cheart duit foirm BTW 2 a chur chuig d'oifigeach leasa shóisialaigh áitiúil chun go gcuirfear í faoi bhráid Oifigeach Cáis.

Breathnóidh an Oifigeach Fiontair nó Oifigeach Cáis ar do thogra gnó agus b'fhéidir go pléifidh sé/sí gnéithe áirithe de leat. Ní cead agat féinfhostaíocht a thosnú go dtí go bhfuil faomhadh scríofa faighte agat dó ón gComhlacht Comhphairtíochta/CFAC nó an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Má ghlactar leat ar an scéim um Fhilleadh ar Obair Fiontar, ní foláir duit clarú mar dhuine féinfhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Tuilleadh eolais

Má tá tú i do chónaí i gceantar Comhpháirtíochta nó i gceantar Cuideachta Forbartha Áitiúla Comhtháite (CFAC) (pdf), ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar an Oifigeach Fiontair i do Chomhphairtíocht nó CFAC.

Má tá tú i do chónaí i gceantar nach ceantar comhphairtíochta ná CFAC é, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar anOifigeach Cáis i d'oifig Intreo ó leasa shóisialaigh áitiúil.

Last modified:24/08/2017
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img