Liúntas um Fhilleadh ar an Obair


Print page

Réamhrá

Spreagann an scéim Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair daoine atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialta áirithe dul i mbun féinfhostaíochta. Má ghlacann tú páirt sa scéim LFFO coinníonn tú céatadán d’íocaíochtaí leasa shóisialta ar feadh suas go 2 bliana. Íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí LFFO le daoine atá faoi bhun 66 bliain d’aois.

Tá Scéim um Fhilleadh ar Obair faoi leith ann ar a dtugtar an Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhse, a thacaíonn le daoine atá ar Shochar Cuardaitheora Poist a ngnó féin a thosú.

Rialacha

Is féidir leat cáiliú le haghaidh Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair (BTWEA) má:

Tá tú ag tosú mar ghnólacht féinfhostaithe a ceadaíodh i scríbhinn roimh ré ag Oifigeach Cáis RCS nó ag Comhlacht Forbartha Áitiúil (CFA) (féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos)

agus

 1. Má fhaigheann tú ceann de na híocaíochtaí cáilithe thíosluaite ar feadh 9 mí ar a laghad (234 lá)
 • Liúntas Cuardaitheora Poist LCP
 • Sochar Cuardaitheora Poist (a bhfuil bunteideal ann chun Liúntais Cuardaitheora Poist – féach Sochar Cuardaitheora Poist agus bunteidlíocht chun LCP’ thíos)*
 • Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist (JST)
 • Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
 • Pinsean na nDall
 • Liúntas Míchumais
 • Liúntas Cúramóra (ráta iomlán) - tar éis deireadh a chur leis na dualgais chúraim
 • Sochar/Liúntas Banchéile Tréigthe
 • Liúntas Banchéile Príosúnaí
 • Cúnamh Feirme
 • Pinsean Easláinte
 • Forlíonadh Neamhábaltachta
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)

 • Incháilithe do Shochar Breoiteachta: ag fáil íocaíochta leasa sóisialaigh incháilithe ar feadh 3 bliana as na cúig bliana is deireanaí

 • Meascán de OFP/JST/JA ar feadh 9 mí (234 lá)

* Sochar Cuardaitheora Poist agus bunteidlíocht chun LCP

`Ma fhaigheann tú sochar cuardaitheora poist, ní mór duit bunteidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora Poist a bheith agat chun bheith incháilithe do LFFO. Ciallaíonn bunteidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora Poist go gcomhlíonódh tú tástáil mhaoine agus critéir eile do Liúntas Cuardaitheora Poist. Ní áirítear síniú do chreidmheasanna dífhostaíochta don tréimhse cháiliúcháin do LFFO.

Bealaigh eile chun bheith incháilithe do LFFO

Féadfaidh tú a mheas don LFFO más aosach incáilithe tú ag duine a bhfuil an LFFO á fháil aige/aici cheana féin.

Féadfaidh tú a bheith incháilithe má chuireann an duine sin deireadh lena f(h)éinfhostaíocht roimh a t(h)eidlíocht a ídiú de bharr cúinsí áirithe. I measc na gcúinsí áirithe seo bheadh bhreoiteacht fhadtéarmach nó gortú fadtéarmach a chuirfeadh bac oibre ar an mbunéilitheoir, nó breoiteacht bhaill teaghlaigh a bhfuil sé/sí ina c(h)úramóir lánaimseartha dá bharr. Más aosach incháilithe ag éilitheoir LFFO a chuireann deireadh lena f(h)éinfhostaíocht chun dul i mbun fostaíocht eile ní chúinse bailí é seo chun go mbeidh tú incháilithe do LFFO

Má tá tú incháilithe ar LFFO sa chaoi seo, féadfaidh tú leas a bhaint as an scéim den mhéin ama ata fágtha ar an mbuneileamh. Ciallaíonn sé seo go n-aistreoidh an bunéilitheoir a t(h)eidlíochtaí chugat mar chéile, mar pháirti sibhialta nó mar cmhomchónaitheoir. (is é sin le rá, éiríonn tu féinfostaithe agus béidh an bunéilitheoir ina aosach inchailaithe ar an LFFO). Má bhíonn an buneilitheoir i dteideal creidmheasa, is féidir leanúint len iad a éileamh. Ní feidir LFFO a íoc ag an tráth céanna le híocaíocht leasa sóisialaigh áfach, mar sin ma shocraíonn an bunéilitheoir (atá anois ina aosach incháilithe) ar íocaíocht eile a éileamh ní mór duit deireadh a chur le LFFO a éileamh.

Má bhí tú scaoilte ó phríosún le déanaí, féadfaidh tú a bheith incháilithe do LFFO. Féadfaidh am caite i bpríosún a áireamh don tréimhse cháiliúcháin don LFFO má cruthaíonn tú teidlíocht ar an íocaíocht leasa sóisialaigh ábhartha roimh bheith féinfhostaithe.

Tréimhsí Cáiliúcháin do BWETA

Is féidir tréimhsí lánaimseartha caite ar chúrsaí traenála FET, Fáilte Ireland & Teagasc, Fostaíocht Phobail, Clár Geilleagair Sóisialta, Scéim Shóisialta Tuaithe,FIT, Tionscnamh Jabanna, JobBridge, Clár Socrúchán Oibre, Tús, agus scéimeanna BTEA & SDOG a chur san áireamh mar thréimhsí cáiliúcháin a bhfad is go raibh tú i dteideal íocaíocht cáiliúcháin roimh thosú ar an staidéar nó ar an oiliúint. Áiríonn an Roinn Coimirce Sóisialaí am caite ar an gClár Seirbhísí Pobail ar an gcoinníoll go bhfuair tú íocaíocht incháilithe leasa sóisialaigh ar feadh leath den tréimhse cháiliúcháin ar a laghad.

Féadfar am caite ar Liúntas Leasa Forlíontach nó i soláthar díreach d’iarrthóirí tearmainn a áireamh maidir leis an tréimhse cháiliúcháin do LFFo, a bhfad is go gcruthaíonn tú teidlíocht ar cheann amháin de na híocaíochtaí incháilithe thuasluaite roimh an LDDO a thosú .

Má ghlac tú páirt cheana féin sa scéim LFFO agus má tá do theidlíocht ídithe agat, is féidir páirt a ghacadh den dar huair tar éis sé 5 cúig bliana ar a laghad.

Tá tuilleadh eolais ar fáil maidir le tréimhsí cáiliúcháin um Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Cabhair chun gnó a thosú

Anuas ar thacaíocht ioncaim (d'íocaíocht sheachtainiúil), is féidir leat tacaíocht airgeadais a fháil leis na costais a bhaineann le do ghnó féin a thosú. Soláthraítear na tacaíochtaí seo trí scéim ar a dtugtar an Deontas Tacaíochta Fiontair (DTF).

Ní féidir leat an DTF a fháil mura bhfuil tú faofa don LFFO.Ní mór réasúnaíocht agus gá d'thacaíocht airgeadais a leagan amach sa phlean gnó a chuireann tu isteach mar chuid de d’iarratas. Féadfaidh an DTF suas go €2,500 a íoc in aon tréimhse 24 mhí. Ní mór duit a bheith in ann ranníocaíocht chomhfhreagrach 20% ar a laghad a dhéanamh chun teacht ar thacaíocht deontais. Is gá duit fianaise i scríbhinn ar chostais a sholáthar (meastacháin ó bheirt soláthraithe, nó i gcás aon soláthraí amháin na cúiseanna ar roghnaigh tú soláthraí amháin).

I measc na rudaí atá incháilithe do thacaíocht deontais tá:

Catagóir Teorann bliantúil, € Ranníocaíocht íosta ón iarrthóir
Cuntasaíocht agus seirbhísí bainteach, seirbhísí dlithúla san áireamh Go €500 20%
Áiseanna bolscaireachta agus margaíochta Go €500 20%
Trealamh gnó Go €1,000 20%
Meantóireacht Ghnó (Ofráileann Oifigigh Fiontraíochta áitiúla (FOA) nó cuideachta forbartha áitiúla. Go €250 20%
Costais agus táillí clárúcháin ghnó Go €250 20%
Comhlíonadh, treoir agus oiliúint Go €250 20%
Uirlisí agus trealamh sainiúil don phost Go €1,000 20%
Soláthairtí oifige agus stáiseanóireacht Go €250 20%
Éadaí &trealamh cosanta pearsanta Go €250 20%
Costas árachas dliteanais phoiblí a bhaineann le gnó a thosú. - Níl aon árachas eile incháilithe Go €1,000 20%
Oiliúint ghearrthréimhse ar leabharchoimeád rialachas, seoladh an phlean ghnó, tosaigh do ghnó féin agus cúrsaí a bhaineann le gnólacht nuathionscanta Go €250 20%
Comharthaíocht Go €500 20%
Úasgrádú ar áitreabh nuair is leis an iarrthóir an t-áitreabh Go €1,000 20%
Clárú láithreán gréasán, seirbhísí atá bainteach agus léiriú Go €500 20%
Meascán den mhéid thuas in aon tréimhse 24 mhí €2,500

Nótáil nach bhfuil ceart uathfheidhmeach ar aon ceann de na méideanna seo. Déanfaidh Oifigeach Cáis na Roinne Coimirce Sóisialaí d'iarratas agus d'incháilitheacht a mheas.

Tá roinnt rudaí dícháilithe do thacaíocht deontais faoin DTF. Ina measc tá:

 • Cíos foirgnimh/áitribh
 • Costas taistil
 • Árachas (seachas árachas dliteanais phoiblí )
 • Éadaí agus éide pearsanta (seachas éadaí cosanta)
 • Cláir forbartha gairmiúla eagraithe ag comhlachais ghairmiúla agus rialála.
 • Aon sórt feithicle a cheannach
 • Stoc trádála
 • Oiliúint nó oideachas seachas é atá sainithe.

Costas fóntais, nascadh nó soláthar agus rátaí údarás áitiúil

Tá tuilleadh eolais ar fáil maidir le bheith féinfhostaithe.

Deontais fostaíochta

Níl aon impleachtaí ag deontais fostaíochta ó OFÁ nó ó Chuideachta Forbartha Áitiúla dod' cháilíocht don LFFO.

Sochair thánaisteacha

Coinneoidh tú aon sochair breise (nó tánaisteacha) chomh fada is a fhaigheann tú an LFFO. I measc na sochar seo tá:

 • Liuntas Breosla
 • Cárta Leighis
 • Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua
 • Cíosanna Difreálacha (ó d’údarás áitiúil)
 • Forlíonadh Cíosa

Má fhaigheann tú an Forlíonadh Cíosa áfach, ní féidir é a choinneáil ach sa chás go meastar incháilithe tú ar an Scéim Chóiríochta ar Chíos. Féadfar impleachtaí a bheith ann do d’fhorlíonadh Cíosa má thagann méadú ar do thuillimh agus tú ar an scéim LFFO. Ba chóir duit é a dheimhniú le hionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí agus Coimirce Sóisialaí chun féachaint ar cad iad na himpleachtaí dod d’fhorlíonadh cíosa agus tú ag glacadh páirte sa scéim LFFO.

Agus an LFFO á Fháil agat

Íoctar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair go díreach chuig do chuntas bainc nó chuig do Chumann Foirgníochta chuile sheachtain. Ní féidir an liúntas a chur isteach i gcuntas morgáiste.

Ní gá duit cáin, ÁSPC ná MSU a íoc ar an Liúntas Fiontraíochta um Filleadh ar Obair ach d’fhéadfadh go mbeadh ort cáin ÁSPC agus MSU a íoc ar aon ioncam ó fhéinfhostaíocht.

Féadfaidh tú d’Fhaoiseamh chun do Ghnólacht Féin a Thosú a éileamh má tá an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair (LFFO) á fháil agat. Soláthraíonn an scéim seo díolúine ó cháin ioncaim a mhéid le €40,000 sa bhliain ar feadh tréimhse dhá bhliain do dhaoine atá dífhostaithe ar feadh 12 mhí ar a laghad roimh a ngnólacht féin a thosú. Chun bheith incháilithe ní mór an ghnólacht a thosú faoin 31 Nollaig 2018.

Ni mór duit an Roinn Coimirce Sóisialaí agus Coimirce Sóisialaí a chur ar an eolas láithreach má chríochnaíonn d’fhéinfhostaíocht nó má théann tu i bhfostaíocht

Rátaí

Má tá tú incháilithe don Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair Coinneoidh tú na céatadáin seo a leanas dá n-íocaíocht leasa shóisialaigh, lena n-áirítear méaduithe do dhuine fásta cáilithe agus do leanaí cáilithe, go ceann 2 bhliain ar a mhéid:

 • 100% don chéad bhliain
 • 75% don dara bliain

Athrú ar Chúinsí

Má thagann athrú ar do chúinsí féadfaidh do ráta íocaíochta d’aosach incháilithe nó do leanaí incháilithe breise a laghdú nó í a ardú ag brath ar do chúinsí. Má bhíonn d’eileamh ar LFFO bunaithe ar theidlíocht ar íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora roimhe seo nó ar Liúntas Cúramóra áfach, ní féidir leat méadú ar aosach incháilithe a éileamh mar nach mbeadh sé seo iníoctha ar do bhunteidlíocht.

Má éiríonn le d'aosach incháilithe fostaíocht a fháil níl aon éifeacht ag seo ar do LFFO, Má éilíonn d'aosach incháilithe aon íocaíocht leasa sóisialaigh as/aisti féin áfach nó má ghlacann sé/sí páirt i bhfostaíocht phobail déanfar d'íocaíocht LFFO a laghdú dá réir.

Conas iarratas a dhéanamh

Comhlánaigh foirm iarratais BTW 2 (pdf) chun iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Chóir duit í a sheoladh ar ais chuig an oifigeach cáis i d'oifig áitiúil INTREO nó Leasa Sóisialaigh.

Breathnóidh an Oifigeach Cáis ar do thogra gnó agus b'fhéidir go pléifidh sé/sí gnéithe áirithe de leat. Is féidir leat a chur ar aghaidh ansin. Ní cead agat féinfhostaíocht a thosú go dtí go bhfuil faomhadh scríofa faighte agat dó ón Roinn Coimirce Sóisialaí agus Coimirce Sóisialaí.

Má ghlactar leat ar an scéim um Fhilleadh ar Obair Fiontar, ní foláir duit clarú mar dhuine féinfhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Achomharc a lorg

Is scéim riaracháin é LFFO. Ciallaíonn sé seo nach féidir achomharc a lorg ar an gcinneadh ón Oifig Achomharc Leasa Sóisialaigh. Is féidir leat áfach, iarraidh ar an Roinn Coimirce Sóisialaí athbhreithniú a dhéanamh ar d'iarratas má mhothaíonn tú gur trí bhotún a diúltaíodh duit don liúntas.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh leis an Oifigeach Cáis i d'Oifig Intreo nó Leasa shóisialaigh Áitiúil.

Last modified:23/05/2018
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img