Taca� Fosta�ochta


Print page

Rann�ga na mBileog

Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh

Chun c�ili� d'Fhorl�onadh Ioncaim Teaghlaigh, n� m�r do do mhe�nioncam seachtaini�il glan teaghlaigh a bheith n�os l� n� m�id �irithe do do l�on teaghlaigh.

Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh � 5 Ean�ir 2012
Do l�on teaghlaigh: T� do ghlanioncam teaghlaigh n�os l� n�:
1 leanbh
�506
2 leanbh
�602
3 leanbh
�703
4 leanbh
�824
5 leanbh
�950
6 leanbh
�1,066
7 leanbh
�1,202
8 n� n�os m� leana�
�1,298

Is �ard at� san Fhorl�onadh Ioncaim Teaghlaigh a fhaightear n� 60% den difr�ocht idir glanioncam do theaghlaigh (is � sin, ollph� l�ide c�in, �SPC an fhosta�, aoisli�ntas, agus Muirear S�isialta Uil�och) agus an teorainn ioncaim a bhaineann le do theaghlach.

Tabhair faoi deara:
D� laghad an m�id airgid a gc�ileoidh t� d�, gheobhaidh t� �osmh�id �20 in aghaidh na seachtaine mar sin f�in.


C�namh Feirme

C�namh Feirme � 28 Nollaig 2011
  R�ta sa tseachtain
Uasr�ta pearsanta
�188.00

 

C�namh Feirme - M�aduithe
M�aduithe: Rata sa tseachtain
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe
�124.80 ( Feach Nota 2)
Gach leanbh c�ilithe
R�ta Ioml�n: �29.80 ( Feach N�ta 1)
Leathr�ta: �14.90 ( Feach N�ta 1)

N�ta 1:
Is f�idir leat m�ad� �29.80 a fh�il do gach leanbh c�ilithe m� fhaigheann t� m�ad� um dhuine f�sta c�ilithe n� m�s tuismitheoir aonair t�. Mura gc�il�onn t� do mh�ad� um dhuine f�sta c�ilithe, is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� leathr�ta um leanbh c�ilithe.

N�ta 2:
M� bh� C�namh Feirme � fh�il agat roimh 26 Me�n F�mhair 2007, f�adfaidh t� m�ad� ar r�ta laghdaithe a fh�il m� fhaigheann do dhuine f�sta c�ilithe olltuilleamh n� ollioncam at� os cionn �100.00 agus suas go �310.00 sa tseachtain (Feach ar Augis�n).


Sc�im Sh�isialta na Tuaithe

Cuireann Sc�im Sh�isialta na Tuaithe taca�ocht ioncaim ar f�il d'fheirmeoir� agus d'iascair� a fhaigheann �oca�ochta� �irithe leasa sh�isialaigh. D�antar cur s�os ar na r�ta� �oca�ochta sa t�bla seo th�os.

Sc�im Sh�isialta na Tuaithe � 2 Ean�ir 2012
  R�ta sa tseachtain
Uasr�ta pearsanta
�208.00

 

Sc�im Sh�isialta na Tuaithe - M�aduithe
M�aduithe: R�ta sa tseachtain
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe ( F�ach N�ta 4)
�124.80
Gach leanbh c�ilithe
R�ta ioml�n: �29.80 ( F�ach N�ta 3)
Leathr�ta: �14.90 ( F�ach N�ta 3)

N�ta 3:
Is f�idir leat m�ad� �29.80 a fh�il do gach leanbh c�ilithe m� ch�il�onn t� do mh�ad� um dhuine f�sta c�ilithe n� m�s tuismitheoir aonair t�. Mura gc�il�onn t� do mh�ad� um dhuine f�sta c�ilithe, is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� leathr�ta um leanbh c�ilithe.

N�ta 4:
Is f�idir go mbeidh t� i dteideal m�ad� um dhuine f�sta c�ilithe a fh�il m� fhaigheann do dhuine f�sta c�ilithe olltuilleamh at� faoi bhun �310.00 sa tseachtain.


T�s - An Tionscnamh Socr�ch�in Oibre Pobail � 2 Ean�ir 2012

Cuireann T�s deiseanna gearrthr�imhseacha socr�ch�in oibre san earn�il dheonach phobail, at� ar ardchaighde�n agus at� oiri�nach, ar f�il do dhaoine at� d�fhostaithe le bliain anuas n� n�os m� n� sin agus a fhaigheann an Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta i dtr�th an tsocr�ch�in oibre. D�antar cur s�os ar na r�ta� �oca�ochta sa t�bla seo th�os.

T�s � 2 Ean�ir 2012
  R�ta sa tseachtain
Uasr�ta pearsanta (lena n-�ir�tear �oca�ocht bhreisithe �20)
�208.00

 

T�s - M�aduithe
M�aduithe: R�tate sa tseachtain
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe ( F�ach N�ta 6)
�124.80
Gach leanbh c�ilithe
R�ta ioml�n: �29.80 ( F�ach N�ta 5)
Leathr�ta: �14.90 ( F�ach N�ta 5)

N�ta 5:
Is f�idir leat m�ad� �29.80 a fh�il do gach leanbh c�ilithe m� fhaigheann t� m�ad� um dhuine f�sta c�ilithe n� m�s tuismitheoir aonair th�. Mura gc�il�onn t� do mh�ad� um dhuine f�sta c�ilithe, is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� leathr�ta um leanbh c�ilithe.

N�ta 6:
San �it ar cu� sin, is f�idir go gc�ileoidh t� do mh�ad� �124.80 i dtaca le duine f�sta c�ilithe.


Li�ntas Fiontra�ochta um Fhilleadh ar Obair � 28 Nollaig 2011

  • 100% den �oca�ocht leasa sh�isialaigh don ch�ad bhliain
  • 75% den �oca�ocht leasa sh�isialaigh don dara bliain

N�l s� in�octha le hiarrth�ir� nua ach ar feadh 2 bhliain � 1 Bealtaine 2009. Iad si�d a thosaigh an sc�im roimh 1 Bealtaine 2009, leanfaidh siad de thaca�ocht ar leibh�al 50% sa tr�� bliain agus 25% sa cheathr� bliain a fh�il.


Li�ntas Gearrthr�imhseach Fiontra�ochta � 28 Nollaig 2011

  • 100% den teidl�ocht ar an sochar do lucht cuardaigh fosta�ochta i gcaitheamh na teidl�ochta a fh�adfaidh a bheith i bhfeidhm ar feadh suas go 12 mh�.

Sc�im Dreasachta Poist Ph�irtaimseartha � 28 Nollaig 2011

Sc�im Dreasachta Poist Ph�irtaimseartha � 28 Nollaig 2011
  R�ta sa tseachtain
R�ta pearsanta
�119.00
R�ta lena n-�ir�tear M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe
�193.90

N� rachaidh do ph� �n bpost p�irtaimseartha i bhfeidhm ar an bhforl�onadh.


Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas � 1 Ean�ir 2012

Is ar r�ta caighde�nach a dh�antar an �oca�ocht agus n� faoi r�ir t�st�la acmhainne �. M� ch�il�onn t� don Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas, gheobhaidh t� r�ta pearsanta seachtaini�il arb ionann � is uasr�ta caighde�nach pearsanta na h�oca�ochta �bhartha leasa sh�isialaigh a ch�iligh d�ir�re th� chun a bheith rannph�irteach sa sc�im. F�adfaidh t� c�ili� freisin do mh�aduithe i dtaca le duine f�sta c�ilithe agus i dtaca le gach leanbh c�ilithe, san �it ar cu� sin. Thairis sin, �octar Li�ntas um Chostas Oideachais �300.00 in aghaidh na bliana ag t�s gach bliana acad�la, i gc�s c�rsa� a thosaigh � 1 Ean�ir 2012

Last modified:21/09/2012