A Fhostóir - Tá ÁSPC mar fhreagracht ort - SW 88


Print page

Agus tú i d'fhostóir, tá do dhualgais agusss d'fhreagrachtaí maidir le ÁSPC le haghaidh d'fhostaithe leagtha síos sa dlí. Má theipeann ort d'oibleagáidí a chomhlíonadh, beidh torthaí tromchúiseacha i gceist.

Má theipeann ort do fhreagrachtaí a chomhlíonadh, d'fhéadfadh siad seo a leanas tarlú:

  • D'fhéadfaí ÁSPC nár íocadh i leith na bhfostaithe go léir a aisghabháil i gcúirt mar fhiach don Stát.
  • Is gá d'fhostóir aon Árachas Leasa Shóisialaigh nó íocaíocht Chúnaimh ar bith a íocadh le fostaí a aisíoc leis an Roinn seo toisc:
    • gur theip ar an bhfostóir ÁSPC a íoc ar a s(h)on,
    • nár thug an fostóir eolas cruinn,
    • gur theip ar an bhfostóir taifid chruinne a choinneáil.

Tabhair do d'aire

Ba chóir go gcinnteodh fostóirí go bhfuil an Uimhir cheart Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) luaite ar an gcumarsáid go léir, go háirithe ar Fhoirm P35.

Mura ndéantar sin, d'fhéadfaí nach mbeadh sonraí riachtanacha maidir le stair árachais an fhostaí curtha do shochar a t(h)aifid, agus d'fhéadfadh deacracht agus moill a bheith ar Shochair Leasa Shóisialaigh dóibh ina dhiaidh sin.

Last modified:26/02/2014
 

 Foirmeacha Iarratais