Beartas an AE um Chuimsiú Sóisialta


Print page

Is í aidhm beartas sóisialta an AE fostaíocht a chur chun cinn, coinníollacha oibre agus maireachtála a fheabhsú, leibhéal cuí coimirce sóisialta a sholáthar agus bearta a fhorbairt d'fhonn dul i ngleic leis an eisiamh.

Déanann roinnt Conarthaí tagairt do bheartais shóisialta. Ba sa bhliain 2000 a bhí an chéad fhorbairt shuntasach i mbeartas sóisialta na hEorpa nuair a d'aontaigh an Straitéis Liospóin agus Straitéis an AE um Chuimsiú Sóisialta ar sprioc - éifeacht mhór a bheith acu ar an mbochtaineacht a dhíothú agus bunaíodh an Modh Oscailte Comhordaithe.

Bhí "clásál sóisialta" i gconradh deireanach an AE, trína gcaithfear saincheisteanna sóisialta (leibhéal ard fostaíochta a chur chun cinn, libhéal cuí coimirce sóisialta, an comhrac i gcoinne an eisiaimh shóisialta, srl.) a chur san áireamh nuair atá beartais á sainmhíniú agus á gcur chun feidhme.

Tá áit lárnach ag an mbeartas sóisialta sa straitéis is déanaí, Eoraip 2020 tríd an bpríomhsprioc maidir le laghdú na bochtaineachta. Tacaíonn an clár PROGRESS agus a fho-chlár, an tAthbhreithniú Piaraí um Chuimsiú Sóisialta agus Coimirce Sóisialta le forbairt agus comhordú beartais shóisialta ag leibhéal an AE.

An Clár AE maidir le Fostaíocht agus Dlúthpháirtíocht Sóisialta (Clár PROGRESS)

Is ionstraim airgeadais é an Clár AE maidir le Fostaíocht agus Dlúthpháirtíocht Sóisialta (Clár PROGRESS) a thacaíonn le forbairt agus comhordú bheartas an AE sna cúig réimse seo a leanas:

  • Fostaíocht
  • Cuimsiú sóisialta agus coimirce sóisialta
  • Coinníollacha oibre
  • Firth-Idirdhealú
  • Comhionannas inscne

Tacaíonn PROGRESS le hobair forbartha beartais maidir le fostaíocht, coinníollacha oibre, comhionannas oibre, cuimsiú sóisialta gaus coimirce sóisialta, idirdhealú a dhíothú agus éagsúlacht. Is misean PROGRESS tacaíocht airgeadais a thabhairt do Bhallstáit an AE chun cabhrú lena n-iarrachtaí sochaí níos comhtháite a thógáil. Cuireann rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí cuí (lena n-áirítear comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí ón tsochaí shibhialta.

Oibríonn PROGRESS ag leibhéal na hEorpa agus i gcomhthráth le Ciste Sóisialta na hEorpa, a dhéanann infheistíocht ar chur chun feidhme na mbeartas fostaíochta agus sóisialta i mBallstáit aonair ach go háirithe in áiteanna a bhfuil an fhorbairt eacnamaíochta níos lú mar a bhíothas ag súil leis. Mar sin, cé go dtacaíonn Ciste Sóisialta na hEorpa tionscnaimh nithiúla ag an leibhéal áitiúil agus náisiúnta sna réimsí fostaíochta agus sóisialta, ar dhóigh níos sonraí, díríonn PROGRESS ar thionscnaimh ar leibhéal beartais ar fud an AE. Rannchuidíonn PROGRESS, ar deireadh, le haidhmeanna Straitéis na hEorpa a chomhlíonadh. Is í tosaíocht Straitéis na hEorpa 2020 fás sóisialta agus eacnamaíochta atá cliste, inbhuainaithe agus cuimsitheach. Baineann gné an "fháis inbhuanaithe" agus an fócas ar mhná, daoine óga agus oibrithe níos sine maidir le deiseanna fostaíochta agus oiliúna a chruthú, ach go háirithe le PROGRESS.   

Chun chur isteach ar mhaoiniú, ní mór d'eagraíochtaí - lena n-áirítear eagraíochtaí poiblí, institiúidí oideachais agus taighde, comhlachas fostóirí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha freagairt do ghlao ar thairiscintí agus/nó do ghlao ar thograí ón gCoimisiún Eorpach, a eisítear go tréimhsiúil agus atá i gcomhréir le plean oibre bliantúil PROGRESS, ina leagtar amach tosaíochtaí cistiúcháin don bhliain atá i gceist. Déanann an Coimisiún bainistíocht iomlán go lárnach ar gach iarratas agus cinneadh ar chistiúchán faoi na glaonna sin.

Tá PROGRESS oscailte do: cumainn

  • Tíortha an AE
  • Tíortha is iarrthóirí agus tíortha is a d'fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí
  • Tíortha CSTE/LEE (An Iorua, An Íoslainn agus Lichtinstéin)

Tá breis sonraí ar fáil ach an nasc seo a leanúint http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en


Ba mhaith leis an Rannán um Chuimsiú Sóisialta a chur in iúl gur fhoilsigh an Coimisiún Eorpach le déanaí, gairm tograí faoin snáithe Coimirce Shóisialta/Cuimsiú Sóisialta de chlár PROGRESS an AE.
Tá breis sonraí ar fáil ag www.socialinclusion.ie.

Last modified:26/08/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img