Modh Sóisialta Oscailte an Chomhordaithe


Print page

In 2000 thug an Chomhairle Eorpach de Cheannairí Stáit agus Rialtais an 15 Bhallstáit mar a bhí, gealltanas i Liospóin go n-imreoidís tionchar deimhneach ar an mbochtaineacht faoin mbliain 2010. Tá sé seo le baint amach i gcomhthéacs na sprice straitéisí uileghabhálaí don tréimhse 10 mbliana úd, an tAontas Eorpach a dhéanamh ina

“gheilleagar eolasbhunaithe is iomaíche agus diminiciúla ar domhan, atá inniúil ar fhás eacnamaíoch inbhuanaithe a chruthú ina bhfuil poist níos mó agus níos fearr agus comhtháthú sóisialta níos mó”.

Modh Oscailte an Chomhordaithe - aidhmeanna foriomlána

Forbraíodh Modh Oscailte an Chomhordaithe mar phróiseas chun tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit agus chun éascú leo lena sprioc deireadh a chur le bochtaineacht a bhaint amach, chomh maith lena spriocanna bainteacha eile i réimse na fostaíochta agus réimsí sóisialta eile, maille pinsin, cúram sláinte agus go bhfaightear íocaíocht fhiúntach as obair. Tugtar aitheantas sa phróiseas ar an rud ar a nglaoitear, triantán beartais idirnascaithe agus idirspleách an gheilleagair, na fostaíochta agus na mbeartas shóisialta. Tá ríthábhacht dar ndóigh leis an bhforbairt eacnamaíoch le go ndéanfar dul chun cinn i réimse na fostaíochta agus sna réimsí sóisialta.  Go minic ámh, ní thugtar dóthain aitheantais go mbraitheann an fhorbairt eacnamaíoch freisin, ar fhostaíocht agus ar fhorbairt shóisialta araon.

Ní leor anois, poist a chruthú tríd an bhforbairt eacnamaíoch, ach caithfear a chinntiú freisin, go bhfuil an t-oideachas, an oiliúint, na scileanna agus an mhuinín ag na hoibrithe, atá riachtanach chun poist a mhealladh sa gheilleagar dinimiciúil eolasbhunaithe atá de dhíth chun an t-iomaíochas a choinneáil. Aithnítear ní hamháin go n-eascraíonn mórán d’angar daoine ón mbochtaineacht, ach go moillíonn sé freisin ar an iomaíochas eacnamaíoch anois agus i gcás bochtaineacht leanaí sa todhchaí freisin. Féadann sé srian a chur le hiarrachtaí na dteaghlach siúd ar a imríonn sé tionchar, a mianach iomlán daonna a chomhlíonadh agus bac a chur leo ionchur dearfa a bheith acu san fhorbairt eacnamaíoch. Féadann sé freisin moilliú a chur le comhtháthú sóisialta níos fearr, ar eilimint thábhachtach í don forbairt shóisialta agus eacnamaíoch, a bhaint amach.

Is dúshlán an-mhór é spriocanna fostaíochta agus sóisialta Straitéis Liospóin a bhaint amach agus a bheith, ag an am céanna, ag iarraidh a bheith ar an ngeilleagar is dinimiciúla agus is mó atá eolasbhunaithe ar domhan. Tá dúshláin chomónta, ar leibhéil éagsúla, ag na Ballstáit sa réimse sóisialta lena n-áirítear;

 1. Daonra atá ag dul in aois;
 2. Pátrúin fostaíochta atá ag athrú, lena n-áirítear dífhostaíocht, go háirithe an dífhostaíocht fhadtéarmach;
 3. Costas cúram sláinte atá ag dul in airde;
 4. Eagsúlacht agus cliseadh teaghlaigh atá ag dul i méid;
 5. Bochtaineacht agus eisiamh sóisialta.

Tá sprioc chomhchoiteann acu freisin, an tsamhail shóisialta Eorpach a chothbháil agus a fheabhsú, rud a mbíonn ról suntasach ann ag an stát, i meon dlúthpháirtíochta, maidir le coimirce shóisialta a sholáthar agus comhtháthú sóisialta níos mó a chur chun cinn. 

An Próiseas

I bhfianaise na rudaí sin ar fad glactar leis go mbeifear in ann na spriocanna sóisialta a bhiant amach trí chur chuige comhordaithe. Leis an bpróiseas sin beidh sé éasca eolas, taithí, agus dea-chleachtais a chomhthiomsú ó na Ballstáit éagsúla sna traidisiúin, fealsúnachtaí polaitiúla,leibhéil forbartha eacnamaíochta, agus céimeanna Stáit éagsúla atá acu, agus rannpháirtíocht na hearnála príobháidí agus theaghlaigh i gcomhrac na bochtaineachta agus torthaí sóisialta dearfacha eile a bhaint amach. Mar sin féin, is próiseas oscailte é freisin a chiallaíonn go bhfuil sé de shaoirse ag Ballstáit an meascán beartas agus tosaíochtaí a roghnú is dóigh leosan is fearr a oireann chun an tsraith cuspóirí comhchoiteanna a aontaíodh a bhaint amach. Níl aon treoirphlean faoi chomhordú oscailte a gcaithfidh Ballstáit cloí, achu trí beith rannpháirteach sa phróiseas is féidir leo foghlaim go moi faoi conas atá Ballstáit eile ag cloí leis na dúshláin choiteanna, agus féadfaiedh an Coimisiún agaus Ballstáit eile measúnú a dhéanamh ar na cineálacha cur chuigí atá acu.

Cuspóirí Comhchoiteanna Nua an AE

I mí an Mhárta 2006, ghlac an Chomhairle Eorpach le creat nua le haghaidh an phróisis um chosaint shóisialta agus um chuimsiú sóisialta. Tá sraith nua cuspóirí comhchoiteanna ann: Trí chuspóir uileghabhálacha agus cuspóirí maidir le gach ceann de na trí réimse beartais: cuimsiú sóisialta, pinsin agus sláinte agus cúram fadtéarmach.

Leagtar síos sa chumarsáid “Ag obair le chéile, ag obair níos fearr: tograí le haghaidh creata nua chun comhordú oscailte a dhéanamh ar bheartais um chosaint agus um chuimsiú sóisialta” tograí mionsonraithe le haghaidh an Mhodha Oscailte Comhordaithe i réimse na cosanta agus an chuimsithe shóisialta. Tabharfar na OMCanna reatha i réimsí an chuimsithe shóisialta agus pinsean, agus an próiseas reatha maidir le comhoibriú sa réimse sláinte agus cúram fadtéarmach, le chéile faoi chuspóirí comhchoiteanna – ag leanúint ar aghaidh leis na cuspóirí in Nice agus Laeken - agus nósanna imeachta tuairiscithe níos simplí.

Is iad cuspóirí uileghabhálacha an OMC maidir le cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta ná na rudaí seo a leanas a chur chun cinn:

 1. comhtháthú sóisialta, comhionannas idir fir agus mná agus comhdheiseanna do chách trí chórais cosanta sóisialta agus beartais um chuimsiú sóisialta atá leordhóthanach, inrochtana, inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de, inoiriúnaithe agus éifeachtúil;
 2. idirghníomhú éifeachtach agus comhpháirteach idir cuspóirí Liospóin maidir le fás geilleagrach níos mó, breis post agus poist níos fearr agus comhtháthú sóisialta níos fearr, agus le Straitéis Forbartha Inbhuanaithe an AE;
 3. dea-rialachas, trédhearcacht agus rannpháirtíocht páirtithe leasmhara i ndearadh, cur chun feidhme agus monatóireacht beartais.
  Tá feidhm leis na cuspóirí seo a leanas i gcás snáithe oibre éagsúla:
  Tionchar cinnte ar dhíothú na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta trína chinntiú:
 4. go bhfaighidh gach duine rochtain ar na hacmhainní, ar na cearta agus ar na seirbhísí a theastaíonn le bheith rannpháirteach sa tsochaí, eisiamh a chosc agus dul i ngleic leis, agus gach cineál idirdhealaithe a mbíonn eisiamh de thoradh air a chomhrac;
 5. cuimsiú sóisialta gníomhach gach duine, trí rannpháirtíocht sa mhargadh saothair a chur chun cinn agus trí bhochtaineacht agus eisiamh a chomhrac;
 6. go mbeidh beartais um chuimsiú sóisialta comhordaithe go maith agus go mbeidh gach leibhéal den rialtas agus gníomhairí ábhartha bainteach leo, lena n-áirítear daoine atá ag fulaingt ón mbochtaineacht, go mbeidh siad éifeachtúil agus éifeachtach agus sruthlínithe isteach i ngach beartas poiblí ábhartha, lena n-áirítear beartais eacnamaíocha, buiséadaithe, oideachais agus oiliúna agus cláir na gcistí struchtúracha (eadhon ESF).

Pinsin leordhóthanacha agus inbhuanaithe trína chinntiú:

 1. go mbeidh dóthain ioncaim ag gach duine le dhul ar scor agus rochtain ar phinsin a thugann deis do dhaoine a gcaighdeán maireachtála a choinneáil, chomh réasúnach agus is féidir, i ndiaidh dóibh dul ar scor, i spiorad na dlúthpháirtíochta agus an chothroime idir glúine agus laistigh dóibh;
 2. go mbeidh scéimeanna pinsin poiblí agus príobháideacha inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de, ag glacadh san áireamh brúnna ar airgead poiblí agus aosú daonraí, agus i gcomhthéacs na straitéise trí-shnáithe le dhul i ngleic le himpleachtaí buiséadaithe an aosaithe, eadhon trí: tacú le saol oibre níos faide agus aosú gníomhach; trí ranníocaíochtaí agus sochair a chothromú go cuí agus ar bhealach a bheidh cothrom go sóisialta; agus trí inacmhainneacht agus slándáil scéimeanna maoinithe agus príobháideacha a chur chun cinn;
 3. go mbeidh córais phinsin trédhearcach, curtha in oiriúint go maith do na riachtanais agus na hionchais atá ag fir agus mná agus riachtanais i sochaí nua-aimseartha, aosú déimeagrafach agus athrú struchtúrach; go bhfaighidh daoine an t-eolas a theastaíonn uathu chun pleanáil i gcomhair dul ar scor agus go ndéanfar leasuithe ar bhonn an chomhthola is leithne ar bith.

Cúram sláinte agus cúram fadtéarmach a bheidh inrochtana, ar ardchaighdeán agus inbhuanaithe trína chinntiú:

 1. go mbeidh rochtain ag cách ar shláinte agus ar chúram fadtéarmach sách maith agus nach mbeidh de thoradh ar an ngá atá le cúram ach bochtaineacht agus spleáchas airgeadais; agus go rachfar i ngleic le neamhionannais sa rochtain ar chúram agus ar thorthaí sláinte;
 2. caighdeán ard i sláinte agus i gcúram fadtéarmach agus trí chúram a chur in oiriúint, lena n-áirítear cúram coisctheach a fhorbairt, do riachtanais athraithe agus sainroghanna na sochaí agus daoine aonair, agus sin a dhéanamh trí ardchaighdeáin a fhorbairt ina léirítear an cleachtas idirnáisiúnta is fearr agus tríd an bhfreagracht atá ar ghairmithe sláinte agus ar othair agus ar fhaighteoirí cúraim a neartú;
 3. go mbeidh sláinte agus cúram fadtéarmach leordhóthanach agus ardchaighdeáin fós inacmhainne agus inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de trí úsáid stuama acmhainní a chur chun cinn, agus sin a dhéanamh trí dhreasachtaí iomchuí d’úsáideoirí agus do sholáthraithe, dea-rialachas agus comhordú idir córais chúraim agus institiúidí poiblí agus príobháideacha. Éilítear le hinbhuanaitheacht fhadtéarmach agus le cáilíocht go gcuirfí stíl mhaireachtála folláin agus gníomhach chun cinn agus go mbeadh acmhainní daonna maithe ann d’earnáil an chúraim.

Clár an Chomhphobail um Fhostaíocht agus um Dhlúthpháirtíocht Shóisialta - PROGRESS

Faigheann comhoibriú na mBallstát d’fhonn bochtaineacht agus eisiamh sóisialta a chomhrac tacaíocht tríd an gClár nua PROGRESS 2007-2013. Is é aidhm foriomlán PROGRESS tacaíocht airgeadais a thabhairt chun tacú le cur i bhfeidhm chuspóirí an Aontais Eorpaigh maidir le fostaíocht, gnóthaí sóisialta agus comhdheiseanna, mar atá leagtha amach sa Chlár Oibre Sóisialta. Rannchuideoidh sé freisin dá bhrí sin le baint amach Straitéis Fáis agus Post ‘Liospóin’ an AE. Níos sonraithe fós, tacóidh PROGRESS leis na rudaí seo a leanas:

 1. cur i bhfeidhm Straitéis Fostaíochta na hEorpa (rannán 1);
 2. an modh oscailte comhordaithe a chur i bhfeidhm i réimse na cosanta agus an chuimsithe shóisialta (rannán 2);
 3. feabhas a chur ar an áit oibre agus ar dhálaí oibre lena n-áirítear sláinte agus sábháilteacht ag an obair agus comhréiteach idir an saol oibre agus an teaghlach (rannán 3);
 4. cur i bhfeidhm éifeachtach an phrionsabail maidir le neamh-idirdhealú agus a shruthlíniú i ngach beartas AE a chur chun cinn (rannán 4);
 5. cur i bhfeidhm éifeachtach an phrionsabail maidir le comhionannas inscne agus a shruthlíniú i ngach beartas AE a chur chun cinn (rannán 5).
  Tacóidh rannán 2 den Chlár le cur i bhfeidhm an mhodha oscailte comhordaithe (OMC) i réimse na cosanta agus an chuimsithe shóisialta trí:
 1. feabhas a chur ar an tuiscint atá ar eisiamh sóisialta agus ar shaincheisteanna bochtaineachta, ar bheartais maidir le cosaint agus cuimsiú sóisialta, go háirithe trí anailís agus staidéir agus staitisticí agus táscairí coiteanna a fhorbairt, laistigh den chreat OMC i réimse na cosanta agus an chuimsithe shóisialta;
 2. monatóireacht agus meastóireacht ar chur i bhfeidhm OMC i réimse na cosanta agus an chuimsithe shóisialta agus a thionchar ar leibhéal náisiúnta agus Comhphobail chomh maith le hanailís ar an idirghníomhú idir an OMC sin agus réimsí beartais eile;
 3. socrú i gcomhair malairtí maidir le beartais, dea-chleachtas agus cineálacha cur chuigí nuálacha agus comhfhoghlaim a chur chun cinn i gcomhthéacs na straitéis maidir le cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta;
 4. feasacht a ardú, eolas a scaipeadh agus poiblíocht a dhéanamh ar an bplé maidir leis na príomhdhúshláin agus na saincheisteanna beartais a hardaíodh i gcomhthéacs phróiseas comhordaithe an Chomhphobail i réimse na cosanta agus an chuimsithe shóisialta, lena n-áirítear i measc na gcomhpháirtithe sóisialta, gníomhairí réigiúnacha agus áitiúla, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus páirtithe leasmhara eile;
 5. forbairt na hacmhainne atá ag príomh-líonraí ar leibhéal Eorpach chun tacú agus forbairt bhreise a dhéanamh ar spriocanna agus ar straitéisí beartais an Chomhphobail maidir le cosaint agus cuimsiú sóisialta.

Is féidir sonraí iomlána maidir leis an gclár a fháil ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ag
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/geninfo_en.htm#progress

Last modified:21/01/2013
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Downloads