Clár Taighe um Monatóireacht ar Threochtaí Bochtaineachta


Print page

Is clár taighde ilbhliantúil é an taighde coimisiúnaithe seo a maoiníodh go seachtrach agus a rinne an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) agus atá bunaithe go príomha ar anailís ghrinn a rinneadh ar shonraí ón Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) arna dhéanamh ag an bPríomh-Oifig Staidrimh. Bíonn tuarascáil bhliantúil de ghnáth i dtorthaí an chláir taighde seo ina ndéantar cur síos ar shaincheisteanna bochtaineachta nua agus ar chinn atá ag teacht chun cinn agus bíonn páipéir theicniúla iontu freisin ar ghnéithe de thomhas na bochtaineachta. Foilsítear agus scaiptear an taighde ag seimineáir thaighde náisiúnta. Foilsítear na hachoimrí taighde ó na príomhstaidéir a dhéantar i nGaeilge agus i mBéarla.

Féach an fhéilire reatha foilseachán agus ócáidí anseo chun sonraí a fháil maidir le torthaí amach anseo ón gclár taighde DSP/ESRI nó anseo ar shuíomh Gréasáin an ESRI. Chun eolas a fháil ar fhoilseacháin le déanaí agus ar imeachtaí roimhe seo, féach anseo agus anseo.

Rinne an Roinn coimisiúnú freisin ar an ESRI in 2005 chun tabhairt faoi shraith portráidí sóisialta mar chuid de straitéis sonraí an Rannáin. Tugann na portráidí sin bailiúchán an-áisiúil de shonraí socheacnamaíocha agus de shonraí eile maidir le daoine ag gach céim den tsaolré. Go dtí seo, rinneadh forbairt ar cúig phortráid shóisialta – ar leanaí (2007), daoine breacaosta (2007), ar dhaoine in aois oibre (2008), ar phobail (2009) agus ar deireadh ar dhaoine faoi mhíchumas (2011). Nasc anseo chun rochtain a fháil ar chóipeanna de na foilseacháin sin.

Last modified:21/01/2013
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Downloads