Clár um Fhilleadh ar Oideachas - SW70


Print page

E - Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG/VTOS)

 1. Cad í an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais?
 2. Conas a cháilítear?
 3. Conas a dhéantar iarratas?
 4. Conas a íoctar SDOG/VTOS?
 5. An ndéanfaidh mé ‘síniú’ fós ar an gcaoi chéanna?

1. Cad í an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais?

Is áis í an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais atá á reáchtáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus atá á hoibriú trí na Boird Oideachais agus Oiliúna. Uaireanta, maireann cúrsaí tréimhse chomh fada le dhá bhliain. Féadfaidh cáilíochtaí amhail an Teastas Sóisearach, an Ardteistiméireacht agus Teastais Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna a bheith mar thoradh orthu

Is iad príomhchuspóirí na scéime ná

 1. deiseanna oideachais agus oiliúna a thabhairt do dhaoine dífhostaithe chun cabhrú leo post a fháil, agus
 2. daoine a ullmhú chun dul i mbun fostaíochta ar phá nó chun tabhairt faoi dheiseanna breisoideachais as a dtiocfaidh fostaíocht ar phá.

Tá cúrsaí SDOG/VTOS saor in aisce; féadfar roinnt cúnaimh a chur ar fáil i dtaca le leabhair agus ábhair chúrsa.

Reáchtálann roinnt Bord Oideachais agus Oiliúna cúrsaí samplacha chun cabhrú leat cinneadh a dhéanamh ar an gcúrsa SDOG/VTOS is oiriúnaí chun freastal ar do riachtanais. Déan teagmháil le do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil chun a thuilleadh eolais a fháil.

2. Conas a cháilítear?

Is féidir leat cáiliú do SDOG/VTOS:

 • má tá tú 21 bhliain d’aois ar a laghad
 • má fhaigheann tú Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta nó má tá tú ag síniú i gcomhair creidmheasanna le sé mhí ar a laghad.

Ina theannta sin, is féidir leat cáiliú má tá ceann díobh seo á fháil agat le sé mhí ar a laghad:

 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,
 • Liúntas Míchumais,
 • Sochar Breoiteachta,
 • Pinsean Easláine,
 • Pinsean na nDall,
 • Liúntas do Bhanchéile Tréigthe,
 • Sochar do Bhanchéile Tréigthe,
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach nó Neamh-Ranníocach ,
 • Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh.

Má tá ceann de na híocaíochtaí seo á fháil agat, ní mór duit a bheith in ann a thaispeáint nach bhfuil tú gafa le fostaíocht ar phá le 6 mhí ar a laghad roimh duit an cúrsa a thosú.

Féadfar am a chaitear ar chúrsaí oiliúna SOLAS, ar Fhostaíocht Phobail, ar Thionscnamh Post nó am i bpríosún nó ar Ógtheagmháil a áireamh ó thaobh na tréimhse cáiliúcháin sé mhí.

Má cháilíonn tú do ‘ranníocaíochtaí curtha chun sochair’, leanfar díobh sin a bhronnadh le linn duit a bheith ar an gcúrsa. Má tá tú ag síniú i gcomhair creidmheasanna dífhostaíochta amháin, is féidir go gcáileoidh tú chun páirt a ghlacadh sa scéim ach ní bhfaighidh tú liúntas.

Má tá íocaíocht dífhostaíochta á fáil agat agus má fhaigheann tú méadú do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir, féadfaidh sé/sí páirt a ghlacadh i SDOG/ VTOS freisin. Ní cháileoidh do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir d’íocaíocht dá c(h)eart féin, áfach, le linn dó/di a bheith ar SDOG/VTOS ach is féidir go bhfaighidh sé/sí liúntas beag lóin agus taistil (arna íoc ag an mBord Oideachais agus Oiliúna), i gcás ar cuí sin.

Tabhair faoi deara:
Má tá Sochar Breoiteachta á fháil agat, ní mór duit cead ón Roinn a fháil roimh duit cúrsa SDOG/VTOS a thosú.

3. Conas a dhéantar iarratas?

Déan iarratas ar áit i SDOG/VTOS chuig do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil.

Tabhair faoi deara:
Ní mór ceann de na híocaíochtaí ábhartha Leasa Shóisialaigh a bheith á fháil agat le 6 mhí ar a laghad roimh duit an cúrsa a thosú.

4. Conas a íoctar SDOG/VTOS?

Más iontrálaí nua thú ar íocaíocht leasa shóisialaigh, seachas íocaíocht do lucht cuardaigh fostaíochta atá bainteach le haois, a cháilíonn don SDOG/VTOS, beidh an ráta seachtainiúil is iníoctha ar chóimhéid le d’íocaíocht roimhe seo a cháiligh dáiríre thú chun páirt a ghlacadh sa scéim. San áit ar cuí sin, is féidir freisin go gcáileoidh tú do mhéaduithe do dhuine fásta cáilithe agus do gach leanbh cáilithe.

Maidir le hiontrálaithe nua faoi bhun 26 bliana d’aois ar íocaíocht do lucht cuardaigh fostaíochta atá bainteach le haois, gheobhaidh siad uasráta pearsanta €160. I gcásanna inarb ann d’acmhainn, measúnófar iad i bhfianaise an ráta €160.

Tabhair faoi deara:
Is cóir duit teagmháil a dhéanamh le Seirbhís Leasa Phobail na Roinne seo i do Lárionad Intreo áitiúil nó i d’Oifig áitiúil chun a fháil amach conas mar a fhéadfar dul i bhfeidhm ar d’Fhorlíonadh Cíosa nó Úis Mhorgáiste.

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais - SDOG/VTOS, déan teagmháil le do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil.

5. An ndéanfaidh mé ‘síniú’ fós ar an gcaoi chéanna?

Má tá tú cláraithe mar dhuine dífhostaithe, ní bheidh ort ‘síniú a dhéanamh’ i do Lárionad Intreo áitiúil nó i d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil le linn duit a bheith ar an gcúrsa.

Last modified:26/09/2016