Pacáiste Sochar Teaghlaigh - SW 107


Print page

Más baintreach (fir) nó páirtnéir sibhialta marthanach thú atá idir 60 agus 65 bliain d'aois (na blianta sin san áireamh), agus má bhí aon liúntas Sochair Teaghlaigh á fháil ag do chéile nó do pháirtnéir sibhialta nach maireann ón Roinn seo, agus má bhí sibh in aontíos go buan nuair a fuair sé/sí bás, tá cead agat iarratas a dhéanamh anois ar na liúntais sa Phacáiste Sochair Teaghlaigh.

Ní foláir duit ceann de na híocaíochtaí seo a leanas a fháil agus na coinníollacha cáilitheacha ar alt 2 a chomhlíonadh:

  1. ón Roinn Coimirce Sóisialaí
  • Pinsean Stáit (Eatramhach) (ní féidir le hiarratasóirí nua an íocaíocht seo a fháil ó 1 Eanáir 2014)
  • Pinsean (Ranníocach agus Neamh-ranníocach) Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora (Baintreach, Baintreach Fir nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach)
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde
  • Pinsean nó sochar coibhéiseach leasa shóisialaigh ó thír atá cuimsithe faoi Rialacháin an CE nó ó thír lena bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh ag Éirinn
  • Gnáthphinsean Baintreach Garda ón Roinn Dlí, Cirt agus Comhionannais.
Last modified:20/10/2014
 

 Foirmeacha Iarratais