Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


  

Is féidir go bhfaighidh tú íocaíochtaí breise i dtaca le duine fásta cáilithe agus leanaí cáilithe.

Má tá cleithiúnaithe agat, cuirimid ráta an tSochair Mháithreachais i gcomparáid le ráta an tSochair Bhreoiteachta a gheofá dá mbeifeá as láthair ón obair de dheasca breoiteachta. Déanfaimid seiceáil air seo duit agus gheobhaidh tú an ceann is airde den dá ráta.

Cé go dtosaíonn ráta an tSochair Bhreoiteachta ó bhonn níos ísle €188 (uasráta pearsanta), ansin cuirtear íocaíochtaí breise san áireamh freisin do chéile agus do leanaí, agus is é seo an fáth, de réir mar a bheidh dálaí do chéile agus cé mhéid leanaí atá agat, gur féidir go mbeidh ráta do Shochair Mháithreachais níos mó ná an ráta pearsanta a mbeifeá ina theideal murach sin.

Is ann do roinnt tosca a chinneann cibé acu a gheobhaidh nó nach bhfaighidh tú íocaíocht bhreise do chéile nó do leanbh:

 • Má fhaigheann do chéile Sochar dá c(h)eart féin, ní ceadmhach duit íocaíocht bhreise a fháil dó/di, ach is féidir go bhfaighidh tú leath na teidlíochta linbh €29.80 do gach leanbh cáilithe atá agat (ar fiú €14.90 sa tseachtain é)
 • Mura bhfaigheann do chéile aon ioncam nó má fhaigheann sé/sí olltuilleamh seachtainiúil (tuilleamh roimh asbhaintí) idir €0.01 agus €100.00, is féidir go bhfaighidh tú ráta iomlán dó/di agus ráta iomlán do gach leanbh cáilithe atá agat
 • Má thuilleann do chéile idir €100.01 agus €310.00, is féidir go bhfaighidh tú ráta laghdaithe dó/di agus ráta iomlán do gach leanbh cáilithe atá agat
 • Má fhaigheann do chéile olltuilleamh seachtainiúil idir €310.01 agus €400.00, ní ceadmhach duit aon íocaíocht bhreise a fháil dó/di, ach is féidir go bhfaighidh tú leathráta do gach leanbh cáilithe atá agat
 • Má fhaigheann do chéile olltuilleamh seachtainiúil ar mó ná €400 é, ní ceadmhach duit aon íocaíocht bhreise a fháil dó/di nó do do leanaí.

Cé a mheastar ina dhune fásta cáilithe?

Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta, nó ag comhchónaí le duine eile agus má tá tú ag cothabháil an duine sin, is féidir go bhfaighidh tú méadú dó/di mar dhuine fásta cáilithe.

Ní bhfaighidh tú méadú dó/di:

 • má fhaigheann sé/sí olltuilleamh nó ollioncam seachtainiúil, ar mó ná €310 é, ar meán,
 • má fhaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh (seachas Sochar Míthreorach, Sochar Linbh nó íocaíochtaí áirithe um Liúntas Forlíontach Leasa),
 • má tá sé/sí dícháilithe ó Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta a fháil mar gheall ar aighneas ceirde,
 • má ghlacann sé/sí páirt i gcúrsaí áirithe.

Má tá tú singil, i mbaintreachas, i d’iarpháirtnéir sibhialta nó idirscartha, agus má chónaíonn do leanaí leat, is féidir leat méadú a éileamh do dhuine atá 16 bliana d’aois nó os a chionn sin a thugann aire dóibh, má tá tú ag cothabháil an duine sin.

Tabhair faoi deara
Áirítear le hioncam nó le tuilleamh do chéile, do pháirtnéara shibhialta no do chomhchónaitheora tuilleamh ó fhostaíocht, ó fhéinfhostaíocht, ó phinsin ghairme agus ó fhoinsí eile, amhail maoin, coigilteas, caipiteal agus infheistíochtaí.

Cé a mheastar ina leanbh cáilithe?

Is é is leanbh cáilithe ann ná leanbh atá faoi bhun 18 mbliana d’aois a chónaíonn leat de ghnáth agus atá á c(h)othabháil agat. Uaireanta is féidir le leanbh nach gcónaíonn leat a bheith i do leanbh cáilithe freisin, má tá tú á c(h)othabháil.

Thairis sin, meastar ina leanbh cáilithe leanbh atá 18 mbliana d’aois agus os a chionn sin agus atá á c(h)othabháil agat:

 • ar feadh na tréimhse 3 trí mhí tar éis dó/di an t-oideachas dara leibhéal a fhágáil,
 • ar feadh na tréimhse 3 trí mhí tar éis dó/di an Ardteistiméireacht a chríochnú,
 • suas go dtí deireadh na bliana acadúla ina sroicheann sé/sí 18 mbliana d’aois, fad is a bheidh sé/sí ag freastal ar chúrsa lánaimseartha staidéir de ló i scoil, i gcoláiste nó in ollscoil.

Ní bhfaighidh tú an Méadú um Leanbh Cáilithe má fhaigheann an leanbh:

 • íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin (seachas Sochar Míthreorach),
 • má tá sé/sí fostaithe.

Cén ráta den Mhéadú um Leanbh Cáilithe is féidir a fháil?

Gheobhaidh tú ráta iomlán an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe:

 • má cháilíonn tú do mhéadú do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir,
 • más tuismitheoir aonair thú agus mura bhfaigheann tú:
  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,
  • Sochar do Bhanchéile Thréigthe,
  •  Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).

 Gheobhaidh tú leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe:

 • má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin. Sa chás seo, gheobhaidh sé/sí leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe in éineacht lena (h)íocaíocht agus gheobhaidh tú leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe,
 • má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir olltuilleamh seachtainiúil idir €310.01 agus €400.00, ar meán.

Tabhair faoi deara
Ní bhfaighidh tú Méadú um Leanbh Cáilithe má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir olltuilleamh nó ollioncam seachtainiúil, ar mó ná €400 sa tseachtain é, ar meán.

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais