An bhfaighidh mé íocaíochtaí breise


Print page

Gheobhaidh tú íocaíochtaí breise do dhuine fásta cáilithe agus do leanaí cáilithe.

Cé atá ina dhuine fásta cáilithe?

Is é atá i gceist le duine fásta cáilithe ná duine lena bhfuil tú pósta nó lena gcónaíonn tú faoi mar gur lánúin phósta sibh agus atá á chothú agat go hiomlán nó go fórmhór.

Má thuilleann do chéile nó do pháirtí €100.00 in aghaidh na seachtaine nó níos lú tabharfar an méadú iomlán i leith duine fhásta cháilithe duit. Má tá pá comhlán idir €100.01 agus €310.00 in aghaidh na seachtaine aige nó aici tabharfar ráta laghdaithe den mhéadú i leith duine fhásta cháilithe duit.

Má chónaíonn leanaí in éineacht leat agus más duine singil, baintreach nó duine scartha tú féadfaidh tú méadú a fháil don duine atá ag tabhairt cúraim do do leanbh/leanaí, ar choinníoll go bhfuil an duine:

  • 16 bliana d’aois nó níos sine,
  • ina c(h)ónaí in éineacht leat, agus
  • á chothú agat.

bhfaighidh tú méadú do dhuine fásta cáilithe má tá:

  • tuillimh nó ioncam comhlán (feach nóta) os cionn €310.00 in aghaidh na seachtaine aige/aici, ,
  • má tá íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin á fháil aige/aici (ach amháin Pinsean Éagumais, Sochar Báis, Liúntas Ranníocach Dílleachta, Liúntas Neamhranníocach Dílleachta, Liúntas Leasa Forlíontach nó Sochar Linbh), ,
  • fháil toisc go bhfuil sé rannpháirteach in aighneas ceirde, ,
  • má tá Liúntas um Ghalair Thógálacha á fháil aige ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS),
  • má tá sé/sí ag gabháil do chúrsa oiliúna de chuid FÁS nach cúrsa ceardaíochta é.

Nóta: Áiríonn ioncam tuillimh as féinfhostaíocht nó as fostaíocht chomh maith le pinsean ceirde nó coigilteas agus infheistíochtaí.

Cé atá ina leanbh cáilithe?

Is é is leanbh cáilithe ann ná leanbh a chónaíonn in éineacht leat de ghnáth agus atá á chothú agat go deireadh na bliana acadúla ina slánaíonn sé/sí aois 18, é sin

go bhfuil sé/sí idir 18 agus 22 bhliain d’aois agus i mbun oideachais lánaimseartha i scoil nó i gcoláiste aitheanta i rith an lae.

Ráta an Mhéadaithe i leith Linbh Cháilithe

Má cháilíonn tú i gcomhair méadaithe i leith do chéile nó do pháirtí tabharfar ráta iomlán an mhéadaithe i leith Linbh Cháilithe duit do do leanbh/leanaí.

Mura gcáilíonn tú i gcomhair méadaithe i leith do chéile nó do pháirtí tabharfar leath an Mhéadaithe i leith Linbh Cháilithe duit do do leanaí más rud é go bhfuil ioncam do chéile nó do pháirtí faoi bhun €400 in aghaidh na seachtaine.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin á fáil ag do chéile nó ag do pháirtí tabharfar leath an Mhéadaithe i leith Linbh dó/dí de réir mar is cuí dá (h)íocaíocht, agus tabharfar leath an Mhéadaithe duitse i dteannta do Shochair Shláinte agus Shábháilteachta.

Ní féidir leat Méadú i leith Linbh Cháilithe a fháil i leith linbh má tá íocaíocht leasa shóisialaigh nó íocaíocht ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte dá cheart féin á fáil ag an leanbh, mar shampla Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora nó Liúntas Míchumais.

Last modified:03/07/2013