Tionscadal Gn�omhacht�ch�in M�chuma�s 2012 - 2015


Print page

T� glao ar iarratais faoin Tionscadal Gn�omhachtaithe M�chumais f�gartha ag an Aire Coimirce S�isiala�, An tUas. Joan Burton. T� an tionscadal Gn�omhachtaithe M�chumais � ch�mhaoini� ag an Aontas Eorpach faoi Chiste S�isialta na hEorpa (Cl�r Oibri�ch�in Infheist�ochta i gCaipiteal Daonna 2007 - 2013) agus ag Rialtas na h�ireann. Beidh an maoini�, rud a bheidh ar f�il do thionscadail i r�igi�n na Teorann, L�r na T�re agus an Iarthair (TLTI) � riar ag an Roinn Coimirce S�isiala�, le taca�ocht � Pobal.

Iarrtar iarratais le haghaidh tionscadail strait�iseacha agus nu�lacha i r�igi�n na Teorann, L�r na T�re agus an Iarthair � eagra�ochta� a bhfuil taith� acu ar obair a dh�anamh le daoine faoi mh�chumas. Is f�idir tionscadail a mhaoini� suas go dt� an 30 l� d'Aibre�n 2015. N� ghlacfar le haon iarratas eile faoin Tionscadal Gn�omhacht�ch�in M�chumais; t� na hiarratais a fuarthas faoin spriocdh�ta, an 13 Aibre�n 2012, � mbreithni� faoi l�thair

Is � is aidhm strait�iseach don Tionscadal Gn�omhachtaithe M�chumais n� m�ad� a dh�anamh ar chumas agus acmhainneacht daoine a fhaigheann �oca�ochta� leasa sh�isialaigh �n Roinn Coimirce S�isiala� le haghaidh m�chumais/breoiteachta, ionas go mbeidh siad in ann p�irt a ghlacadh sa mhargadh saothair agus � bunaithe ar chur chuige bainist�ochta c�sanna. T� ceithre shn�ithe ann:

Sn�ithe 1 - Feabhs� Teachta ar Fhosta�ocht

Sn�ithe 2 � Cl�ir For�is do Dhaoine �ga

Sn�ithe 3 - Taca�ocht d'Fhor�s agus Coinne�il Daoine at� faoi Mh�chumas Faighte

Sn�ithe 4 � Tionscnaimh Fost�ir� Nu�lacha

 1. T� N�ta� Eolais agus Treorach, chomh maith le Foirmeacha Iarratais, ar f�il anois ar  "www.pobal.ie" agus  "www.welfare.ie"
 2. Beidh na seisi�in eolais, � 10r.n. go dt� 4.30i.n. (cuirfear l�n beag ar f�il) mar seo a leanas:
  1. D� hAoine, an 2� l� de Mh�rta - Ionad Iontas, Baile na Lorgan, Co. Mhuineach�in
  2. D� Luain, an 5� l� de Mh�rta - �st�n an Radisson, Sr�id an Gheata Thuaidh, Baile �tha Luain
  3. D� M�irt, an 6� l� de Mh�rta - �st�n Kings Valley, P�irc Mhuirlinne, B�thar Bhaile �tha Cliath, Gaillimh
  4. D� hAoine, an  9� l� de Mh�rta - �st�n Abbey, Baile Dh�n na nGall, D�n na nGall

Moltar go l�idir d'iarratas�ir� ionchasacha freastal ar na seisi�in seo agus n� m�r cl�r�. Sol�thr�far clinic� duine ar dhuine ar feadh c�ig n�im�ad d�ag d'iarratas�ir� ionchasacha, ag na seisi�in seo � 1.30in go dt� 4.30in. Is f�idir cl�r� le haghaidh Seisi�n Eolais agus cur in �irithint le haghaidh coinn� clinice a dh�anamh ar l�ne ag "www.pobal.ie". Is � an d�ta deiridh le haghaidh cl�r� agus cur in �irithint n� D� Luain, 27 Feabhra, 2012.

 1. Seol ceisteanna ar bith chuig Ailish Quinn ag disabilityactivation@pobal.ie n� ag an uimhir ghuth�in 01-5117500

Pobal

Last modified:25/05/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img