Tionscadal Gn�omhachtaithe M�chuma�s 2012-2015: Eolas agus N�ta� Treorach


Print page

Tionscadal Gn�omhachtaithe M�chuma�s 2012-2015: Foirm Iarratais N�ta� M�ni�ch�in agus Leideanna Cabhracha

R�amhr�

T� leideanna �s�ideacha d'iarratas�ir� sa doicim�ad seo chun an Fhoirm Iarratais Tionscadail a l�onadh.  Tabhair faoi deara le do thoil nach dt�ann na n�ta� m�ni�ch�in le gach ceist san fhoirm iarratais ach go bhfuil na leideanna at� curtha san �ireamh againn bunaithe ar na ceisteanna is coitianta a fhaigheann Pobal � eagra�ochta� nuair a bh�onn foirm iarratais � l�onadh le haghaidh maoinithe.  Baineann na ceisteanna is coitianta a fhaighimid ag c�im an iarratais leis na catag�ir� seo a leanas:

 1. plean�il strait�iseach tionscadal; agus
 2. buis�ad tionscadail.

Foirm Iarratais M�r 3 - Mionsonra� Tionscadail

Ceist 3.4

�il�tear  achoimre chruinn ar do thionscadal forioml�n mar fhreagairt ar Cheist 3.4. B� ch�ir go gcl�d�far sa chur s�os c�ard a dh�anfaidh do thionscadal, conas a dh�anfaidh do thionscadal �, c�n �it a mbeidh do thionscadal ar si�l agus an �ifeacht ar an spriocghr�pa.  �ileofar mionsonra� n�os m� ar ghn�ithe ar leith de do thionscadal sna ceisteanna at� ag teacht suas n�os d�ana� san fhoirm iarratais.

Ceist 3.11

In aidhm an tionscadail  d�antar cur s�os ar na hathruithe a chuireann t� romhat a bhaint amach n� an difr�ocht is mian leat a dh�anamh. Ba ch�ir gur l�iri� ardleibh�il intinne � aidhm an tionscadail at� i gcomhr�ir le haidhmeanna agus cusp�ir� an  TIONSCADAIL GHN�OMHACHTAITHE MH�CHUMAIS. N�or ch�ir go mbeadh mionsonra� san aidhm ar an gcaoi a gcuirfear an tionscadal molta i bhfeidhm n� an mhodheola�ocht at� � glacadh.

Sampla: 

Aidhm:  chun taca�ochta� cu� a chur ar f�il do 100 rannph�irtithe nach bhfuil i margadh an tsaothair faoi l�thair leis an aidhm iad a ullmh� chun filleadh ar fhosta�ocht �octha agus cabhr� leo fosta�ocht a fh�il.

Ceist 3.11.1

Sna cusp�ir� tionscadailba ch�ir go mbeadh gach athr� a dh�anfaidh do thionscadal agus an chaoi a gcuireann iad sin leis an aidhm fhorioml�n a bhaint amach l�irithe go mion. N�or ch�ir cusp�ir� a mheascadh le 'gn�omhartha' tionscadail a dh�r�onn ar conas a choml�onfar tionscadal.

Ba ch�ir gur r�itis ghonta iad cusp�ir� go hid�alach ag tos� leis an bhfocal 'Chun.' 

Sampla: 

Cusp�ir 1:  rannph�irt�ocht daoine le m�chumas in�r n-eagra�ocht a mh�ad� � 10% go 20% i 2012.

Cusp�ir 2:  6 ch�rsa saincheaptha dul chun cinn a dhearadh thar thr�imhse dh� bhliain go leith bunaithe ar riachtanais daoine le m�chumas i gcomhairle leis na pr�omhph�irtithe leasmhara agus rannph�irtithe tionscadail.

Chomh fada agus is f�idir n� m� do d'eagra�ocht a chinnti� go bhfuil cusp�ir� tionscadail CLISTE:

 • Sonrach: ba ch�ir go mbeadh cusp�ir� gonta agus sainmh�nithe go soil�ir.
 • Intomhaiste: ba ch�ir go mbeadh d'eagra�ocht in ann a thomhas cib� an bhfuil n� nach bhfuil t� ag comhl�onadh do chusp�ir�.
 • Ind�anta: an bhfuil na cusp�ir� ind�anta laistigh den bhuis�ad agus den cheangal ama molta.
 • �bhartha: n� m�r go mbeadh tuiscint shoil�ir ag d'eagra�ocht ar conas at� na cusp�ir� sin in oiri�int do d'aidhm sa tionscadal agus aidhm fhorioml�n na sraithe ar leith den TIONSCADAL GN�OMHACHTAITHE M�CHUMAIS.
 • Faoi Cheangal Ama: n� m� do d'eagra�ocht amsc�la shoil�ir a leagan chun cusp�ir� a bhaint amach.
ba ch�ir go mbeadh cusp�ir� gonta agus sainmh�nithe go soil�ir.

Ba ch�ir go gcuirfeadh gn�omhartha tionscadail cuntas soil�ir ar conas  a sheachadfar do thionscadal agus na pr�omhghn�omhartha a �s�idfear chun na cusp�ir� tionscadail a bhaint amach. N� m�r gn�omhartha tionscadail go l�ir a nascadh le cusp�ir� tionscadail. Nuair at� an nasc � dh�anamh agat, cuir an cheist �Chun an cusp�ir seo a bhaint amach c�n ghn�omh n� gn�omhartha nach m�r d�inn a dh�anamh?�

Aschuir Thionscadailis ea na seirbh�s� a sheachadann t� agus t�irg� a fhorbra�onn t� mar chuid den tionscadal. Is f�idir iad seo a leanas a bheith san �ireamh in aschur:

 • L�on tairbhithe
 • l�on pleananna dul chun cinn forbartha
 • Forbairt spriocadh nu�lach agus n�sanna imeachta earca�ochta
 • C�rsa� Traen�la *
 • Strait�is d'fhor - rochtain 
 • Strait�is chun tac� le rochtain feabhsaithe do dhaoine le m�chumais isteach i margadh an tsaothair
 • Strait�is Mheant�ireachta
 • Tuarasc�lacha taighde
 • Foilseach�i

* T� s� inmholta go nd�antar traen�il agus oideachas a theisti� laistigh den chreat c�il�ochta� n�isi�nta. Ba ch�ir go dt�gfar san �ireamh i dtionscadail naisc a fhorbairt le heagra�ochta�  a dh�anann taith� shaoil/oibre a chreidi�n�. I r�ims� �irithe �fach f�adfar nach mbeadh teisti� cu� mar shampla c�rsa� fiontair n� nach mbeadh ar f�il go r�idh mar shampla forbairt phearsanta. Ina leith�id de ch�sanna f�adfar nach mbeadh teistithe ach gn�ithe �bhartha mar chumas TF.

Ba ch�ir go mbainfeadh na spriocthairbhithe (s� sin an l�on ioml�n at� rannph�irteach sa tionscadal) leis na gn�omhartha at� plean�ilte at� iml�nithe sa tionscadal molta agus ba ch�ir go mbeadh siad r�ala�och agus ind�anta ag dul leis an mbuis�ad a iarrfar.

�il�tear ar iarratas�ir� freisin na haschuir mholta a sheachadfaidh an tionscadal ar bhonn bliant�il a iml�ni�.

Ceist 3.13

Chomh maith leis na spriocanna agus forthortha� faoi leith (Ceist 3.12), sainaithin le do thoil forthortha� go l�ir inmhianaithe agus ionchasach  forthortha� an tionscadail seo. Forthortha� Tionscadail is ea na hathruithe agus �ifeachta� a tharla�onn mar thoradh d�reach ar do thionscadal.  D�anfaidh an t-aschur na leasanna agus na hathruithe do dhaoine aonair, pobail, eagra�ochta� srl. mar thoradh ar an tionscadal a thomhas.

Ceist 3.14.2

�ileofar ar thionscadail rath�la go l�ir �bhar staitisti�il a thioms� agus a chur isteach maidir leis na rannph�irtithe agus suirbh� a dh�anamh ar rannph�irtithe bliain amh�in tar �is d�ibh an tionscadal a fh�g�il chun �ifeacht an tionscadail a thomhas.  Conas at� i gceist agat � sin a dh�anamh?

Ceist 3.16/17

N� cheada�tear maoini� TIONSCADAL GN�OMHACHTAITHE M�CHUMAIS a �s�id chun obair reatha a dh�anann eagra�ochta� a mhacasamhl� T� s� t�bhachtach conas at� an tionscadal/cur chuige seo difri�il agus/n� comhl�ntach leis an obair reatha a dh�anann an eagra�ocht a shainaithint.

Ceist 3.20

�il�tear ar thionscadail go l�ir athbhreithni� bliant�il a dh�anamh ar a dtionscadal chun a chinnti� go gcomhl�ontar spriocanna srl. chomh maith le meas�n� ioml�n agus mionsonraithe a dh�anamh ar an tionscadal. Cuir eolas ar f�il le do thoil ar conas a dh�anfar monat�ireacht ar an tionscadal agus meas�n� ar na tortha�. Ba ch�ir mionsonra� a bheith anseo ar bhaili�ch�n sonra� bunl�ne forthortha� a rian� agus t�scair� forthortha�. Iml�nigh sa mh�r seo conas at� beartaithe agat � sin a bhaint amach.

Ceist 3.21

T� poit�inseal suntasach ag ceachtanna, di�ltacha agus dearfacha polasa� agus cleachtas a chur ar an eolas a tionchar a imirt orthu ag leibh�il AE eagra�ocht�la, r�igi�nacha agus n�isi�nta.  Iml�nigh sa mh�r seo le do thoil conas at� i gceist agat ceachtanna a ghabh�il a �ir�onn as obair an tionscadail agus c�n beala� at� ar f�il duit an fhoghlaim sin a aistri� go comhlachta� cu�.

Foirm Iarratais M�r 4 - Airgeadas

Ceist 4.4 - Costais Ioml�na Tionscadail

Iarrtar ort briseadh s�os mionsonraithe a chur ar f�il de na costais a bhaineann le do thionscadal molta f�in a bhainisti�, a fhorbairt agus a rith ag sainaithint costas ioml�n an tionscadail agus an m�id maoinithe a iarradh �n TIONSCADAL GN�OMHA�OCHTA M�CHUMAIS. D�an cinnte de le do thoil go bhfuil costais r�ala�och agus go gcuireannsiad luach ar airgead ar f�il.

Comhl�naigh do bhuis�ad ag baint �s�ide as an bhform�id san Fhoirm Iarratais Tionscadail. �il�tear ar iarratas�ir� freisin m�ni�ch�in chuimsitheacha a chur ar f�il ar na costais iml�nithe ina mbuis�ad.

T� caiteachas tionscadail an TIONSCADAIL GHN�OMHA�OCHTA MH�CHUMAIS  curtha de r�ir catag�ir� faoi na cinnteidil seo a leanas:

 • Costais Acmhainn�
 • Costais Chl�ir
 • Costais Trealaimh

Costais Acmhainn�

�ir�tear I gcostais acmhainn�:

a) Tuarastail at� � maoini� faoin tionscadal seo agus ba ch�ir costas ioml�n gach tuarastail a lua sa mh�r seo. Ba ch�ir olltuarastal m�ide �SPC fost�ir� a bheith san �ireamh sna figi�ir�. T� s� t�bhachtach gach post tuarastail at� le maoini� laistigh den tionscadal a l�iri�.  Ba ch�ir go mbainfeadh tuarastail le daoine ag a bhfuil pr�omhr�l agus r�l d�reach acu sa tionscadal i.e. Bainisteoir Tionscadail agus foireann eile bainteach sa tionscadal.

T� tionscadail a fhaigheann maoini� poibl� faoi r�ir n�sanna imeachta diana cuntasa�ochta agus tuairiscithe agus t� s� t�bhachtach go nd�anann t� for�il r�ala�och do riaradh forioml�n do thionscadail.

b Forchostais is ea costais a bhaineann go d�reach le gn�omha�ocht an tionscadail, m.sh. f�in p�ca n� l�nte d�reach f�in. N�l costais chionroinnte c�ilithe.

c) Costais Chumars�ide agus Phoibl�ochta is ea costais a bhaineann leis an tionscadal a fhoilsi�, le bileoga, br�isi�ir srl.

Costais Chl�ir

Costais is ea iad sin a �ir�onn go d�reach � chl�r/thionscadal a sheachadadh i.e. �bhar c�rsa, teagasc�ir�, iasacht ionaid, meas�n� srl. N� m�r mionsonra� a bheith i d�iarratas ar conas a r�omhadh gach Costas Cl�ir. N�l costais chionroinnte c�ilithe.

Mar shampla:

T� s� � phlean�il ag d�eagra�ocht c�rsa traen�la a chur ar si�l le buis�ad ioml�n �3,800. D�fh�adfadh briseadh s�os don ch�rsa seo a bheith mar seo a leanas:
�ascaitheoir (�250 in aghaidh an lae do 10 l�) �2,500
Ionad ar iasacht (�100 in aghaidh an lae do 10 l�) �1,000
�bhair�300
Ioml�n�3,800

               

Bhainfeadh costais phearsanta le bheith san �ireamh faoi cheannteideal seo leis na daoine aonair sin nach bhfuil ar ch�ras p�rolla na heagra�ochta ach a bhfuil baint acu le hobair chonartha don ghr�pa mar theagasc�ir�, �ascaitheoir�, oili�n�ir�, aoichainteoir� srl.

Costais Trealaimh

Ba ch�ir mionsonra� a chur ar f�il ar Threalamh at� riachtanach don tionscadal suas go huasmh�id �1,000 in aghaidh gach p�osa trealaimh.

Last modified:25/05/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img