An Roinn Coimirce Sóisialaí Ráiteas Straitéise 2011 go dtí 2014


Print page

 

Réamhrá ón Aire

 
Soláthraíonn an Ráiteas Straitéise seo creat bunathraithe do ghnó agus gníomhartha mo Roinne sna trí bliana amach romhainn. Tá tréimhse athraithe thapa agus dhomhain struchtúir ar siúl sa Roinn agus beidh sé mar thoradh air seo go mbeidh eagraíocht ann atá dírithe go soiléir agus go dlúth ar fhreastal ar riachtanais ár gcliant ar bhealach a chuirfidh cultúr oibre chun cinn, chomh maith le rannpháirtíocht ghníomhach agus mharthanach sa tsochaí.
 
I gcomhar le réimse Ranna agus Gníomhaireachtaí eile, táimid páirteach go gníomhach i dtacú le daoine in aois oibre, ionas go mbainfidh siad leas as deiseanna le filleadh ar obair, oideachas nó oiliúint, le cabhrú leo riar dóibh féin agus dá dteaghlaigh agus a bheith páirteach sa tsochaí. Cuid lárnach de seo is ea aistriú leanúnach na bhfeidhmeanna ó na Seirbhísí Leasa Pobail agus FÁS go dtí an Roinn, rud a chruthóidh seirbhís gníomhachtaithe atá níos dírithe agus comhtháite ar bhonn bainistíochta cásanna dár gcliaint. Cruthófar ‘conradh sóisialta’ idir an duine atá ag cur iarratais isteach ar íocaíocht agus an Stát, rud a leagfaidh amach cearta agus freagraíochtaí an dá pháirtí. Ní mór don duine atá i gceist gealltanas a dhéanamh dul i dteagmháil leis na seirbhísí comhairle fostaíochta, tarchuir socrúchán agus oiliúna a sholáthraíonn an Roinn.
 
 
Bíonn tionchar ag obair na Roinne ar gach duine sa Stát, nach mór. Riarann an fhoireann breis is 70 scéim agus seirbhís éagsúil, trína mbaineann breis is 2.1 milliún duine leas as íocaíochtaí seachtainiúla agus breis is 600,000 teaghlach as sochar linbh i leith 1.2 milliún leanbh gach mí. Nuair a chuirtear tábhacht agus scála ár ngnó san áireamh, tá sé riachtanach go mbainfidh an clár oibre sna trí bliana amach romhainn na cuspóirí inmhianaithe amach agus go bhfuil sé i gcomhréir go hiomlán le polasaí an Rialtais.
 
Tá mé ag súil le hobair a dhéanamh le foireann na Roinne, le cinntiú go dtógfaimid ar an méid atá déanta cheana le chéile, agus chun an misean atá againn rannpháirtíocht ghníomhach sa tsochaí a chur chun cinn, trí sholáthar tacaí ioncaim, seirbhísí fostaíochta agus seirbhísí eile a bhaint amach.
 
Joan Burton T.D.
An tAire Coimirce Sóisialaí
 

Brollach ón Ard-Rúnaí

Leagann ochtú Ráiteas Straitéise na Roinne Coimirce Sóisialaí amach an misean, na cuspóirí ardleibhéil agus na príomhghníomhartha a ndíreoimid orthu I soláthar na bpolasaithe agus na dtosaíochtaí mar atá leagtha amach ag an Aire agus agus an Rialtas.
 
Sna trí bliana amach romhainn, déanfar athrú ó bhonn ar eagraíocht agus struchtúr na Roinne ar bhealach nach ndearnadh riamh roimhe seo. Tá seirbhísí, próisis agus foireann ó réimse eagraíochtaí ag teacht le chéile chun aonán nua a chruthú inar mó an t-iomlán ná a chomhábhair i gceann a chéile i soláthar múnla claochlaithe seirbhísí dár gcliaint. Cuimseoidh sé seo athruithe don fhoireann ar gach leibhéal, i ngach réimse agus beidh gá leis an tsolúbthacht, an inoiriúnaitheacht agus an ghastacht go léir atá mar bhua bunúsach na Roinne go traidisiúnta.
 
Leagann an Ráiteas Straitéise seo amach an creat a bheidh á úsáid againn chun an Roinn a chlaochlú ina soláthraí seirbhísí a bheidh comhtháite agus dírithe ar ghníomhachtú, agus a chuirfidh ár gcliaint chun tosaigh i gcroílár ár n-oibríochtaí go léir. Leanfaimid an t-am go léir de bheith ag soláthar ár bpolasaithe agus seirbhísí go héifeachtúil agus go héifeachtach agus ar ardchaighdeán.
 
Tá mé ag súil le bheith ag obair leis an Aire, Joan Burton T.D., foireann na Roinne agus páirtithe leasmhara eile i gclaochlú na Roinne, le díriú ar na dúshláin a bheidh i gceist sna trí bliana amach romhainn.
 
Níamh O’Donoghue
An tArd-Rúnaí

 

Last modified:11/07/2013
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img